Άρθρο 05 Περιεχόμενο Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

1. Οι περ. β και δ της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011 καταργούνται και η περ. γ αναριθμείται σε β.
2. Η περ. β της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.4014/2011 καταργείται και οι περ. γ, δ και ε αναριθμούνται σε β, γ και δ αντιστοίχως.
3. Η περ. δ της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν.4014/2011 καταργείται.
4. Η περ. γ της παρ. 11 του άρθρου 11 του ν.4014/2011 καταργείται και οι περιπτώσεις δ και ε αναριθμούνται σε γ και δ, αντιστοίχως.

 • 18 Μαρτίου 2020, 09:32 | Δραγουμάνη Θεοδοσία

  Απαλείφοντας με την προτεινόμενη διάταξη α) τα στοιχεία που τροποποιήθηκαν κατά την διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ και β) προτεινόμενες τροποποιήσεις που προκύπτουν από την παρακολούθηση παραμέτρων του έργου δεν έχει νόημα η κατάθεση φακέλου για τροποποίηση, καθώς αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία που χρειάζεται να ξέρει (και) αυτός που καλείται να γράψει την απόφαση.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Δεν πρέπει να καταργηθούν οι συγκεκριμένες περ. από αυτά τα 4 είδη μελετών γιατί όσο πληρέστερες είναι οι μελέτες τόσο περισσότερο βοηθούν τις αδειοδοτούσες αρχές, τους γνωμοδοτούντες φορείς και τους ιδιώτες αξιολογητές στην πιο τεκμηριωμένη αξιολόγηση τους. Ειδικά, οι προτεινόμενες προς κατάργηση περ. της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2001 που αφορούν την μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί αναφέρονται στις σημαντικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του έργου μέχρι την στιγμή της ανανέωσης και τις τροποποιήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχει ψηφιστεί από την έκδοση της ΑΕΠΟ μέχρι την στιγμή της ανανέωσης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:18 | Νίκος Βουδούρης, Διευθύνον Σύμβουλος Elbisco Α.Ε.

  Σωστό

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • Κατά την έκδοση ΑΕΠΟ, να λαμβάνεται υπόψη το διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης, για την συχνότητα εκτέλεσης των μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων.
  Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας έχει περιορίσει την λειτουργία του σε μικρότερο μέρος του έτους, η υποχρέωση διενέργειας μετρήσεων να μεταβάλλεται αναλογικά.

  Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιηθεί από τον φορέα προφανώς καλύτερη περιβαλλοντικά λύση ή τεχνική που δεν μεταβάλει τα συνολικά προβλεπόμενα όρια ισχύος ή δυναμικότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του φορέα (παραδείγματος χάριν, χρήση καυστήρων υγραερίου ή φύσικού αερίου έναντι μαζούτ ή πυρηνοξύλου, σακκόφιλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα ή wet scrubbers έναντι απλών κυκλωνικών συστημάτων κ.α.) να μην θεωρείται περιβαλλοντική ή αδειοδοτική παράβαση και να μην απαιτείται η έκδοση νέας ΑΕΠΟ – ενημέρωση άδειας λειτουργίας.
  Τυχόν επιπλέον ισχύς των συστημάτων αντιρρύπανσης και περιβαλλοντικής τεχνολογίας, να μην προσμετράται στην εγκατεστημένη ισχύ της δραστηριότητας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:41 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  To άρθρο 5 συρρικνώνει το περιεχόμενο των φακέλων ανανέωσης, τροποποίησης, και δέουσας εκτίμησης. Για τους λόγους που εκτίθενται στη συνέχεια, οι διατάξεις υπονομεύουν τις διαδικασίες. Για όσες τροποποιήσεις και ανανεώσεις υπάγονται στο ενωσιακό δίκαιο, και ειδικά στις οδηγίες 92/43 και 2011/92, οι προτεινόμενες καταργήσεις είναι αντίθετες στο ενωσιακό δίκαιο.
  (α) Η τρίτη παράγραφος καταργεί την απαίτηση υποβολής “ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σχετικά με το αν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών” κατά τη διαδικασία δέουσας εκτίμησης. Η διάταξη είναι αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο, και πρέπει να αποσυρθεί. Υπενθυμίζεται ότι “[η] δέουσα εκτίμηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο προσδιορισμό όλων των δυνητικών επιπτώσεων του σχεδίου ή έργου που πιθανολογείται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά τον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των σωρευτικών και άλλων επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής δράσης του υπό εκτίμηση σχεδίου ή έργου με άλλα σχέδια ή έργα. Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και μέθοδοι ώστε να εκτιμάται ο βαθμός επίδρασης του σχεδίου ή έργου στην ακεραιότητα του τόπου ή των τόπων. Η περιγραφή της ακεραιότητας του τόπου και η εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει να βασίζονται στους βέλτιστους δυνατούς δείκτες που αφορούν ειδικά τα χαρακτηριστικά του δικτύου Natura 2000, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμεύουν για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της υλοποίησης του σχεδίου ή έργου. Η έκθεση της δέουσας εκτίμησης θα πρέπει να είναι αρκετά αναλυτική ώστε να καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο συνάχθηκε το τελικό συμπέρασμα και τις επιστημονικές βάσεις στις οποίες βασίστηκε” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 – Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/C 33/01, με εκτενείς παραπομπές στην νομολογία ΔΕΕ). Είναι φύσει αδύνατον να επιτευχθούν τα παραπάνω χωρίς ούτε ποιοτικά, ούτε ποσοτικά στοιχεία.
  (β) Οι προτεινόμενες δύο πρώτες παράγραφοι καταργούν την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος από τους φακέλους ανανέωσης και τροποποίησης. Είναι απορίας άξιο πώς είναι δυνατή ακόμα και συνοπτική εκτίμηση επιπτώσεων χωρίς την περιγραφή αυτή: η διάταξη, με έμμεσο τρόπο, καθιστά ανούσια τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης. Είναι, επίσης, απολύτως εσφαλμένος ο ισχυρισμός της αιτιολογικής έκθεσης ότι δήθεν τα “τα στοιχεία που έχουν καταργηθεί αποτελούν αναπόσπαστα εσωτερικά μέρη άλλων στοιχείων των περιεχομένων”: είναι μάλλον προφανές ότι τα στοιχεία της υφιστάμενης (τη χρονική στιγμή που εξετάζεται το αίτημα ανανέωσης ή τροποποίησης) κατάστασης δεν ταυτίζονται ούτε με τα στοιχεία παρακολούθησης, ούτε φυσικά με τις τεχνικές περιγραφές. Για όσες τροποποιήσεις έργων και δραστηριοτήτων υπάγονται στην οδηγία 2011/92 (βλ. παραπάνω), υπενθυμίζεται ότι η οδηγία αυτή απαιτεί, ως ελάχιστο στοιχείο, την “‘περιγραφή των σχετικών πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος” και “των παραγόντων … που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το έργο: ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η βιοποικιλότητα …, η γη (επί παραδείγματι κατάληψη εδαφών), το έδαφος …, τα ύδατα …, ο αέρας, το κλίμα (επί παραδείγματι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οποιαδήποτε επίπτωση σχετική με την προσαρμογή), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών πτυχών και το φυσικό τοπίο…”

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 16 Μαρτίου 2020, 22:51 | Μ.Γ.

  Για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας δραστηριότητας είναι πολυ σημαντική η περιγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να διασφαλίστεί η ακεραιότητα της περιοχής.

 • Προβληματισμό δημιουργεί η απαλοιφή στο άρθρο 5 σειράς κρίσιμων περιβαλλοντικών στοιχείων των φακέλων που οφείλει να υποβάλει ο επενδυτής όταν ζητά περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συγκεκριμένα στον φάκελο ανανέωσης ΑΕΠΟ καταργείται η υποχρέωση η σχετική μελέτη να περιλαμβάνει το στοιχείο β) συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος που έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση ΑΕΠΟ, και δ) προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών εφόσον προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στο περιβάλλον κατά την περίοδο μεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ και της κατάθεσης του φακέλου ανανέωσης ή τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης ή των ελέγχων. Στη μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ καταργείται το σημείο β) τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι «τα στοιχεία που έχουν καταργηθεί αποτελούν αναπόσπαστα εσωτερικά μέρη άλλων στοιχείων των περιεχομένων» αλλά δεν είναι καθόλου σαφές αν τα κρίσιμα στοιχεία που καταργούνται καλύπτονται επαρκώς από άλλα στοιχεία.

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:42 | Αλεξάνδρα Μουτσέλη

  Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης λαμβάνει υπόψη ποσοτικά και τεχνικά στοιχεία των έργων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της περιοχής και να αξιολογείται η οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων του. Στο άρθρο αυτό καταργείται η αποτίμηση των επιπτώσεων από ήδη λειτουργούντα έργα, ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου και την θέσπιση περιβαλλοντικών όρων.

 • 16 Μαρτίου 2020, 15:28 | Σταύρος Μαυρουδέας

  «Περιεχόμενο Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
  1. Οι περ. β και δ της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011 καταργούνται …»

  Σχόλιο: Το β περιλαμβάνει τη «συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος που έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση ΑΕΠΟ». Εάν έχει υποβαθμιστεί η «κατάσταση του περιβάλλοντος» ή εάν έχει τροποποιηθεί η χρήση γης (π.χ. λόγω ένταξης σε καθεστώς προστασίας χλωρίδας ή πανίδας), δεν θα πρέπει να γίνει αναφορά και να το λάβουν υπόψη οι αρμόδιες υπηρεσίες;

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • Θεωρώ ότι δεν πρέπει να καταργηθούν οι συγκεκριμένες περ. από αυτά τα 4 είδη μελετών γιατί όσο πληρέστερες είναι οι μελέτες τόσο περισσότερο βοηθούν τις αδειοδοτούσες αρχές, τους γνωμοδοτούντες φορείς και τους ιδιώτες αξιολογητές στην πιο τεκμηριωμένη αξιολόγηση τους. Ειδικά, οι προτεινόμενες προς κατάργηση περ. που αφορούν την μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί αναφέρονται στις σημαντικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του έργου μέχρι την στιγμή της ανανέωσης και τις τροποποιήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχει ψηφιστεί από την έκδοση της ΑΕΠΟ μέχρι την στιγμή της ανανέωσης.

  Μηνάς Μήνογλου
  Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc.

 • 10 Μαρτίου 2020, 11:51 | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩΣΧ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

  Η εργασία/μελέτη πεδίου στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.)ΥΑ αριθ. οικ170225/27.01.2014(ΦΕΚ 135Β) θα πρέπει να καταργηθεί. Στις περισσότερες των μελετών γίνεται πληρότητα στο σημείο αυτό με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των φακέλων. Οπου και όταν υπάρχει δεν μπορεί να ελεχθεί αν είναι πραγματικά δεδομένα διότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη για τα λεχθέντα και κανένας μηχανισμός ελέγχου από τους αδειοδοτούντες φορείς.

 • 9 Μαρτίου 2020, 13:47 | Ε

  Με την κατάργηση της περ.β της παρ.5 δεν αναφέρονται στην ουσία οι σημαντικές επιπτώσεις του έργου.
  Με την κατάργηση της περ.δ της παρ.5 δεν λαμβάνετε υπόψη η νέα περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Και τα δύο θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μη ανανέωση των ΠΟ για πολύ σοβαρούς λόγους.

 • 9 Μαρτίου 2020, 09:35 | Κωνσταντίνος Πεχλιβάνογλου

  Με την κατάργηση της περ. β της παρ. 5 παρακάμπτεται η όποια πιθανή περιβαλλοντική ζημιά έχει επιφέρει το υφιστάμενο έργο κατά τη λειτουργία του. Οπότε με ποιο κριτήριο θα υποχρεωθεί ο κύριος του έργου να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις; Αλλά και τι νόημα θα έχει η τυχόν περιβαλλοντική επιθεώρηση, εάν γίνει, αφού η περιβαλλοντική ζημιά δεν εμποδίζει την ανανέωση της ΑΕΠΟ;
  Ομοίως με την κατάργηση της περ. δ της παρ. 5, παρακάμπτονται ακόμη και οι τροποποιήσεις/βελτιώσεις που επιβάλλονται από την τροποποίηση της νομοθεσίας. Δηλαδή ακόμη και παλιές ΑΕΠΟ για έργα που υλοποιούνται μετά από μερικά χρόνια, δεν λαμβάνουν υπόψη τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που πιθανά έχει επέλθει εν τω μεταξύ.

 • 5 Μαρτίου 2020, 12:15 | Ελισάβετ

  Η περ. β της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011 δεν πρέπει να καταργηθεί καθώς η υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των επιπτώσεων κάθε έργου κατά τη διάρκεια ισχύος του.