Άρθρο 20 Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο Mητρώο, το οποίο εντάσσεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καταχωρούνται:
α) Τα στοιχεία των Αδειών Παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι Βεβαιώσεις των άρθρων 11 και 19 του παρόντος, τα στοιχεία μεταβίβασής τους, οι τροποποιήσεις τους, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής, Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.
β) Τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο καθεστώς εξαίρεσης της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, από την υποχρέωση λήψης των αδειών ή Βεβαιώσεων, καθώς και τα στοιχεία των σταθμών τους.
Στο περιεχόμενο του Mητρώου παραχωρείται πρόσβαση από τον Φορέα Αδειοδότησης στους αρμόδιους Διαχειριστές και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Μητρώο επικαιροποιείται κατ΄ ελάχιστο σε μηναία βάση με ευθύνη του Φορέα Αδειοδότησης.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:05 | Enel Green Power Hellas

  Το μητρώο Βεβαιώσεων Καταχώρησης θα πρέπει να είναι δημόσια προσβάσιμο με δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στις Βεβαιώσεις.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:09 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:59 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  Σύμφωνα με τη εν λόγω διάταξη, πρόσβαση στο Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. διατηρούν μόνο ο φορέας αδειοδότησης, οι αρμόδιοι διαχειριστές και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προβληματική αυτή ρύθμιση εγείρει σαφώς ζήτημα διαφάνειας. Προτείνεται η πρόσβαση στο Ειδικό Μητρώο να είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε φορέα ή πολίτη με έννομο συμφέρον.

  Σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα ελέγχου της επικάλυψης ή όχι των εδαφών στα αρχικά στάδια από το φορέα αδειοδότησης, αυτή η διάταξη κρίνεται ως προβληματική για τη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.