Άρθρο 57 Τοπικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

1.Μετά το άρθρο 35 του ν. 4042/2012 προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:
«1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
2.Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και υποβάλλεται από τον ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας. Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται στο ΗΜΑ έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.
3. Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
4. Το περιεχόμενο του ΤΣΔΑ και άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δύναται να καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:01 | Γιώργος Μαυριάς, Γεν. Δ/ντής ECOELASTIKA A.E. (ΣΕΔ ελαστικών)

  Πολύ σωστό

 • 13 Μαρτίου 2020, 15:25 | Ι.ΜΑΧΑΙΡΑΣ

  1. Τα ΤΣΔΑ θα πρέπει να είναι περιεχόμενο των ΠΕΣΔΑ.
  2. Εφόσον το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας δεν χρειάζεται να επικαιροποιείται κάθε χρόνο. Εξάλλου οι επικαιροποιήσεις των ΤΣΔΑ θα έχουν αντίκτυπο και στα ΠΕΣΔΑ και θα πρέπει και αυτά να επικαιροποιούνται.
  3. Στο ΗΜΑ δεν πρέπει να αναρτούνται τα ΤΣΔΑ γιατί αποτελούν προγράμματα, στο ΗΜΑ αναρτώνται αποτελέσματα μετρήσιμα που έχουν παραχθεί από δραστηριότητες και εξάγονται εκθέσεις συνολικές, ή ανά ρεύμα αποβλήτου, ή και κατά χωρική εμβέλεια επιπέδου ΟΤΑ – Περιφέρειας -Χώρας.
  4. Το ΗΜΑ έχει σχεδιαστεί για να καταχωρείται η παραγωγή των αποβλήτων από όλες τις δραστηριότητες, να παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία αποβλήτων τόσο της παραγωγής όσο και της διαχείρισης των. Δεν πρέπει το ΗΜΑ και η λειτουργία του να συναρτάται με χρηματοδοτικά προγράμματα, τα προγράμματα δεν παράγουν και δεν διαχειρίζονται απόβλητα. Στο ΗΜΑ θα καταγραφούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν απο την εφαρμογή και τη λειτουργία των έργων που προβλέπονται στα ΤΣΔΑ.