Άρθρο 36 Αξιολόγηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

1. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) διενεργείται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων υποβάλλονται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Επιτροπής «Φύση 2000». ΦΥΣΗ 2000.
2. Η αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ διενεργείται κατ’ έτος βάσει των στόχων που εξειδικεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Η αξιολόγηση ακολουθεί το πρότυπο της «Ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης των ΜΔΠΠ» που εκπονεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων της περιοχής ευθύνης της ΜΔΠΠ, όπως αυτοί προβλέπονται από την πράξη χαρακτηρισμού και το Σχέδιο Διαχείρισης, ως προς την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών,
β) τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους προστασίας και διαχείρισης της περιοχής και τους στόχους διατήρησης (conservation objectives) των προστατευόμενων περιοχών (είδη, τύποι οικοτόπων) σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Εφαρμογής του, της παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος,
γ) την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι, πρόσθετα έσοδα και λοιποί πόροι) της κάθε ΜΔΠΠ και τον οικονομικό απολογισμό της,
δ) τη συμβολή των δράσεων της ΜΔΠΠ στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης,
ε) την αξιολόγηση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και τον βαθμό συμμετοχής τους στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής,
στ) τους στόχους του Σχεδίου Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Εφαρμογής του για το επόμενο έτος, και
ζ) τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:21 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Οι αρμοδιότητες των νέων ΜΔΠΠ δεν είναι σαφώς καθορισμένες με αποτέλεσμα να μην είναι σαφή και τα κριτήρια αξιολόγησης των φορέων. Πως θα αξιολογούνται οι ΜΔΠΠ όταν βάσει του άρθρου 34, δεν προβλέπεται να εφαρμόζουν τους ειδικότερους όρους και ρυθμίσεις της περιοχής ευθύνης τους, όπως αυτοί αναφέρονται από την πράξη χαρακτηρισμού ενώ οι όροι αυτοί θα αποτελούν αντικείμενα άλλων υπηρεσιών;
  Πιο συγκεκριμένα,
  i. η αποτελεσματικότητα των ΜΔΠΠ αξιολογείται βάσει της υλοποίησης των διαχειριστικών σχεδίων (παράγραφος α) ενώ δεν προβλέπεται στις αρμοδιότητες τους, η εμπλοκή τους στη διαδικασία κατάρτισης ή επικαιροποίησης αυτών.
  ii. στο Άρθρο 35 δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη μέθοδο διαβούλευσης, την αξία αυτής και της τελικής χρήσης των αποτελεσμάτων της, ωστόσο στο Άρθρο 36 οι φορείς αξιολογούνται βάσει της συνεργασίας τους με την τοπική κοινωνία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς (παράγραφος δ),
  iii. στηρίζονται στη συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, μέσω μνημονίων συνεργασίας και προγραμματικών, για την υλοποίηση μελετών, έργων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, κ.λπ. και ακολούθως αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητά στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που εποπτεύουν,
  iv. οι ΜΔΠΠ αναλαμβάνουν μόνο σύνταξη προτάσεων φύλαξης (βάσει του Άρθρου 34) και όχι την ίδια τη φύλαξη, επομένως ποια περιστατικά θεωρούνται έκτακτα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην παράγραφο δ; Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποια περιστατικά θεωρούνται έκτακτα και ποιος ο ρόλος των νέων ΜΔΠΠ σε αυτά.
  Τέλος, ενώ ορίζεται διαδικασία αξιολόγησης των νέων ΜΔΠΠ, δεν περιγράφεται αξιολόγηση του έργου της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης & Διευθύνσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ. που θα είναι ουσιαστικά υπεύθυνοι για τα μέτρα και τους όρους που προστατεύεται μια περιοχή.

 • 1. Πως είναι δυνατόν να αξιολογηθεί μία ΜΔ όταν δεν θα έχει ευθύνη σχετικά με την εφαρμογή των όρων και ρυθμίσεων των περιοχών της αφού θα αποτελούν αντικείμενα άλλων υπηρεσιών, όπως η εποπτεία – φύλαξη μιας περιοχής. Αν οι στόχοι διατήρησης δεν είναι ικανοποιητικοί για ποιο λόγο να ευθύνεται η ΜΔ?
  2. Χρήζει περισσότερης διευκρίνησης η παρ.1 γ) δεδομένου ότι οι ΜΔ δεν θα προβαίνουν σε ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους ως εταίροι.
  3. Είναι άγνωστο αν η τοπική κοινωνία ή οι παραγωγικοί φορείς επιθυμούν ή όχι να συμμετάσχουν στην διαχείριση της περιοχής και τι σημαίνει για τον καθένα η διαχείριση. Αν η συνεργασία δεν τελεσφορήσει για λόγους αντικρουόμενων συμφερόντων τότε για ποιο λόγο να ευθύνεται η ΜΔ?
  4. Τι θεωρείται έκτακτο περιστατικό και πως αφού η ΜΔ δεν θα έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα θα αξιολογείται ως προς την επέμβαση? Τα έκτακτα περιστατικά αντιμετωπίζονται βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων όπου οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες.
  5. Η αξιολόγηση από ποια δομή θα διενεργείται και με τι είδους κριτήρια? Θα είναι ενιαία για όλες τις ΜΔ, δεδομένου ότι η κάθε ΠΠ χρήζει και διαφορετικής αντιμετώπισης και αντίστοιχα και τα περιστατικά έκτακτα ή μη που λαμβάνουν χώρα εντός αυτής.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:46 | Χρήστος Πανταζόπουλος

  Ο νομοθέτης δεν αναφέρει που στο ΥΠΕΝ και στους οργανισμούς που εποπτεύει εφαρμόστηκε κάτι αντίστοιχο.
  Για να φτάσεις να κάνεις αξιολόγηση πρέπει:
  1) να υπάρχει κάτι που να λειτουργεί, ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν υπάρχει και θα περάσουν 2 έτη για να φτάσει σε κάποια λειτουργία,
  2) αυτό που λειτουργεί έχει ξεκαθαρίσει τι κάνει και πως, έχει εφικτούς στόχους και έχει στελεχωθεί επαρκώς από το αντίστοιχο προσωπικό
  3) το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στις διαδικασίες πλήρως
  4) μετά γίνεται η αξιολόγηση όχι για απόλυση αλλά για εκπαίδευση του προσωπικού
  Απόλυση προσωπικού ναι αλλά όχι στους λιγότερο παραγωγικούς, αλλά αυτούς που μπορεί ναι μεν να αποδίδουν αλλά δημιουργούν μόνιμο πρόβλημα στη λειτουργία ενός οργανισμού, δεν συνεργάζονται ή συνεργάζονται με δυσκολία με συναδέλφους, δημιουργούν συνέχεια άσχημες καταστάσεις όπου οι εργαζόμενοι αντί να δουλεύουν ασχολούνται όλη την ώρα με 1 άτομο κτλ. Αυτά τα άτομα απολύουν οι σοβαρές πολυεθνικές εταιρίες με τζίρο δις δολαρίων, αυτά τα άτομα πρέπει να απομακρύνονται από τους ΦΔ άσχετα εάν αποδίδουν στην εργασία ή όχι. Η απομάκρυνση ατόμων που δημιουργούν πρόβλημα θα βοηθήσει το εργασιακό κλίμα και να βελτιωθούν οι υπόλοιποι υπάλληλοι.
  Τα υπόλοιπα είναι εκ του μη άνευ, ειδικά σε οτι αφορά αντικείμενα άλλων υπηρεσιών ή δεν προκύπτουν τα προβλήματα απο τους ΦΔ ή ειδικά για τα έκτακτα περιστατικά, είδαμε την εξάπλωση του ιού COVID, αξιολογήθηκε ο Πρωθυπουργός ή ο επιδημιολόγος για τα μέτρα που παίρνει, είναι μια έκτακτη τραγική κατάσταση και προσπαθούν για το καλύτερο. Πρέπει να αφαιρεθεί στο σύνολο αυτό το άρθρο.
  Τα άρθρα 27-43 να αποσυρθούνε και τα εκσυγχρονιστεί ο θεσμός των υπαρχόντων ΦΔ στην πλάτη των υπαλλήλων και άμισθων ΔΣ (ΑΜΙΣΘΩΝ) καλύπτει η πολιτεία τις υποχρεώσεις της ως προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ελληνική νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον και το μόνον που να μείνει να είναι η αναγνώριση της εργασίας των υπαλλήλων σε ΦΔ.

 • Είναι άτοπο οι ΜΔΠΠ να αξιολογούνται με βάση τα δυο παρακάτω βασικά κριτήρια α) και β) του άρθρου 36 τη στιγμή που δεν έχουν σαφώς την αρμοδιότητα εφαρμογής των διαχειριστικών μέτρων δηλαδή της φύλαξης/επιτήρησης και επιβολής διοικητικών προστίμων. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα κριτήρια αξιολόγησης:
  α) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων της περιοχής ευθύνης της ΜΔΠΠ, όπως αυτοί προβλέπονται από την πράξη χαρακτηρισμού και το Σχέδιο Διαχείρισης, ως προς την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών, β) τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους προστασίας και διαχείρισης της περιοχής και τους στόχους διατήρησης (conservation objectives) των προστατευόμενων περιοχών (είδη, τύποι οικοτόπων) σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Εφαρμογής του, της παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος.
  Στην ουσία το Νομοσχέδιο περιγράφει ότι π.χ. σε μια Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή όσον αφορά στην πλημμελή εφαρμογή διαχειριστικών ρυθμίσεων που αφορούν στην αλιεία και στην υποβάθμιση τελικά ενός προστατευόμενου θαλάσσιου είδους ή οικοτόπου, η χωρικά υπεύθυνη ΜΔΠΠ θα αξιολογηθεί αρνητικά επειδή οι αρμόδιες λιμενικές αρχές δεν επιτήρησαν επαρκώς την περιοχή και η εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων απέτυχε!!! Προφανώς οι λιμενικές αρχές δεν θα αξιολογηθούν από πουθενά όσον αφορά στη συγκεκριμένη αποτυχία και την πλημμελή προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και εάν τους τεθεί το θέμα θα επικαλεστούν έλλειψη πόρων (προσωπικού και μέσων) ή άλλες ανώτερες προτεραιότητες (π.χ. μεταναστευτικό). Το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν είναι καθόλου θεωρητικό αλλά συμβαίνει διαχρονικά μέχρι σήμερα σε ΘΠΠ που λειτουργούν ΦΔ. Το Νομοσχέδιο λοιπόν δεν δίνει καμία ουσιαστική λύση στο θέμα ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (όπως και ο προηγούμενος Νόμος του 2018 και ακόμη χειρότερα όσον αφορά στις Θαλάσσιες ΠΠ), χρησιμοποιώντας γενικόλογες διατυπώσεις, όπως «επικουρία αρμόδιων αρχών» που το μόνο που επιτυγχάνουν είναι η διάχυση της ευθύνης.
  Συμπερασματικά λοιπόν είναι απόλυτα απαραίτητο ο ΟΦΥΚΕΠΑ και οι ΜΔΠΠ να έχουν σαφώς την αρμοδιότητα επιτήρησης (ανακριτικά καθήκοντα) και τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων που προβλέπονται από τις ΕΠΜ, τα Προεδρικά Διατάγματα και τα Σχέδια Διαχείρισης. Μόνο σε αυτή την περίπτωση οι ΜΔΠΠ θα μπορούν να αξιολογηθούν όσον αφορά στο βασικό τους αντικείμενο που είναι η διατήρηση ειδών και οικοτόπων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα σπαταληθεί χρήμα των ευρωπαίων πολιτών χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ενώ η χώρα θα είναι συνεχώς εκτεθειμένη όσον αφορά τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις με ότι σημαίνει αυτό (καταδίκες, πρόστιμα).

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:30 | WWF Ελλάς

  Παρ. 2: Στη διάταξη αυτή συγχέονται δύο αλληλένδετες διαδικασίες: η αξιολόγηση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, και η αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ. Ορισμένα από τα στοιχεία της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό έκθεσης αξιολόγησης αφορούν ευρύτερα στην αξιολόγηση της εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης (π.χ. αξιολόγηση των στόχων του ΣΔ και το πρόγραμμα εφαρμογής του για το επόμενο έτος (στοιχείο στ΄) για τον καθορισμό των οποίων δεν έχει αρμοδιότητα η ΜΔΠΠ) και της διαχείρισης εν γένει και όχι αποκλειστικά στην “αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ”.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:37 | Λάουρα

  Όσοι έχουμε διδαχθεί Αξιολόγηση τότε γνωρίζουμε πως η αξιολόγηση ξεκινά πρώτα από τη βάση προς τα πάνω και μετά από πάνω προς τη βάση με συνεχή ανατροφοδότηση. Οιεπί μέρους πλευρές ανταλλάσσουν ιδέες – προτάσεις έως ότου καταλήξουν οι δύο στα πραγματικά και αντικειμενικά επιδιωκόμενα αποτελεσματικά κριτήρια.
  παρ.1 αναφέρετε ΜΟΝΟ η αξιολόγηση των ΜΔΠΠ από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.
  Για το αντίστροφο ούτε λόγος.
  Λοιπόν, αυτοί που γράφουν για αξιολόγηση ας μάθουν πρώτα τη σειρά των βημάτων για την αξιολόγηση και μετά ας εισηγηθούν μονόδρομες αξιολογήσεις. Όποιος κρίνει, κρίνεται! Αυτό να το μάθουν και να το εμπεδώσουν. Δεν υπάρχει αποτελεσματική αξιολόγηση αν δεν υπάρχει αμφίδρομη αξιολόγηση και προπάντων επικοινωνία χωρίς διαστρέβλωση και απόκρυψη της πληροφορίας.
  παρ.2 Είναι περιττό στο παρόν άρθρο.
  η παρ.2 Θα συνταχθεί αφού πρώτα ισχύσουν τα προτεινόμενα για την παρ.1 και εκδοθούν τα τελικά συμπεράσματα.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:01 | Ελένη Κ.

  Προβλέπεται κάπου να γίνει αξιολόγηση των Γενικών Δ/νσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ, για να έχει νόημα και η αξιολόγηση των ΜΔ?
  Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αντικειμενικός και μετρήσιμος βαθμός αξιολόγησης των ΜΔ εάν το νέο σύστημα δε λειτουργήσει σωστά από τη βάση του. Δε γίνεται αστοχίες της σύνθεσης και λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ (είτε καθυστέρηση στη σωστή λειτουργία του, είτε καθυστέρηση διαδικασιών, καθυστέρηση στην πληθώρα νομοθετικών παρεμβάσεων που απαιτούνται να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο νόμο κλπ), να χρεώνονται οι ΜΔ. Ακόμα και ο ρόλος των ΕΔ των ΜΔ, που διαφαίνεται εξαιρετικά υποβαθμισμένος και δύσκολα θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν άτομα εγνωσμένου κύρους,την αξιολόγηση της συνεργασίας θα χρεώνεται η ΜΔ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:36 | ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

  Χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι ορισμοί των Σχεδίων Διαχείρισης, Προγραμμάτων Εφαρμογής, Τοπικών Σχεδίων Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΤΣΔΠ) και του Σχεδίου Δράσης (βλ. Αρθ. 42) και οι μεταξύ τους σχέσεις (χωρικές, χρονικές, περιεχόμενα, σκοπός, διαδικασία εκπόνησης κ.α.)

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:57 | Ευάγγελος Παππάς

  Στην Παρ. 2β τροποποίηση με βάση και την πρόταση τροποποίησης στο άρθρο 33 παρ. 2:
  β) τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους προστασίας και διαχείρισης της περιοχής και τους στόχους διατήρησης (conservation objectives) των προστατευόμενων περιοχών (είδη, τύποι οικοτόπων) σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος.

 • Άλλο είναι η αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ της παραγράφου 2 και άλλο η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους της παραγράφου 1; Γενικά φαίνεται ότι πρόκειται για αυτοαξιολόγηση που δεν μπορεί να θεωρηθεί βέλτιστη πρακτική;

 • 17 Μαρτίου 2020, 00:39 | Επιτροπή Φύση 2000

  Εφόσον ο ΟΦΥΠΕΚΑ και κατ’ επέκταση και οι ΜΔΠΠ αποτελούν φορείς της γενικής κυβέρνησης υπάγονται στους κανόνες αξιολόγησης αυτών των φορέων. Συνεπώς το βασικό ζητούμενο πρέπει να είναι η αξιολόγηση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης του εθνικού συστήματος των προστατευόμενων περιοχών.
  Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) ΔΕΝ ειναι δυνατόν να διενεργείται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ ο οποίος ως ενιαίο ΝΠΙΔ προΐσταται , συντονίζει, διαχειρίζεται και διοικεί τις ΜΔΠΠ. Η προτεινόμενη από το νομοσχέδιο αξιολόγηση είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως εσωτερική αυτοαξιολόγηση. Αν και η αυτο-αξιολόγηση μπορεί να είναι ένα βήμα σε μία διαδικασία αξιολόγησης, τη γενική εποπτεία της αξιολόγησης των προστατευόμενων περιοχών πρέπει να έχει η ανεξάρτητη και εκτός δομής ΟΦΥΠΕΚΑ Επιτροπή Φύση 2000, η οποία έχει αυτή την αρμοδιότητα από την ιδρυτική πράξη σύστασής της.
  Ωστόσο, δεδομένου ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι απαιτητική και ο ΟΦΥΠΕΚΑ παρέχει γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει να είναι σαφές ότι στο καίριο έργο της αξιολόγησης, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα παρέχει την απαραίτητη στήριξη στην Επιτροπή Φύση 2000.
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μοναδική , έως σήμερα, αξιολόγηση των ΦΔΠΠ έχει πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Φύση 2000 το 2011. Στην αξιολόγηση αυτή υπήρχαν και συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμησης της διαχείρησης των ΠΠ οι περισσότερες των οποίων είναι επίκαιρες και σήμερα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή Φύση 2000 επεξεργάζεται, για να προτείνει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των ΠΠ και ΦΔΠΠ με βάση την παγκόσμια βιβλιογραφία και διεθνείς πρακτικές (best practices).
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση του άρθρου 36 ώς εξής:
  1. Η αξιολόγηση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών διενεργείται από την Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 με τη συμβολή των ΜΔΠΠ και την υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας .
  2. Η αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ διενεργείται κατ’ έτος βάσει των στόχων που εξειδικεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Η αξιολόγηση ακολουθεί το πρότυπο της «Ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης των ΜΔΠΠ» που εκπονεί η Επιτροπή Φύση 2000. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:…….

 • Διαπιστώνεται μεγάλη ασάφεια στο συγκεκριμένο άρθρο και εγείρονται σημαντικά ζητήματα ως προς το είδος της αξιολόγησης. Δε δύναται οι ΜΔΠΠ να αξιολογούνται σε αντικείμενο που άπτονται των αρμοδιοτήτων και άλλων Υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό της Φύλαξης της Π.Π. Αν όντως δεν υφίσταται προσωπικό φύλαξης στις ΜΔΠΠ και το κομμάτι αυτό ανατεθεί σε άλλη Υπηρεσία, τότε με ποιο κριτήριο θα αξιολογηθούν οι ΜΔΠΠ?

 • 16 Μαρτίου 2020, 19:29 | ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

  Από ποια διοικητική δομή και σύμφωνα με ποια διαδικασία και ποια ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια? θα αξιολογείται πχ η ΜΔ για έκτακτα περιστατικά ..πως αυτά καθορίζονται και πως θα τις αντιμετωπίζει όταν δεν θα έχει η ΜΔ ουσιαστικές αρμοδιότητες;

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:13 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  Αξιολόγηση σε αποδυναμωμένα Τμηματάκια χωρίς να έχουν ρόλο και λόγο στην φύλαξη της περιοχής, χωρίς να συντάσουν Γνωμοδοτήσεις και χωρίς πραγματική συμμετοχή στα Σχέδια Διαχείρισης. Εφαρμόζεται αυτή η αξιολόγηση σε κάποια άλλη υπηρεσία ή αποτελεί ακόμα μία πρωτοτυπία???

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:59 | Δημήτρης Κοντάκος

  Οι ΜΔΠΠ θα αξιολογούνται βάσει της αποτελεσματικότητας των σχεδίων διαχείρισης που δεν έχουν συντάξει οι ίδιοι και βάσει αόριστων παραμέτρων. Εάν ο μελετητής ετοιμάσει ένα κακό διαχειριστικό σχέδιο θα φταίει η ΜΔΠΠ για την αναποτελεσματικότητά του; Αφού ούτε στην επικαιροποίησή του δεν συμμετέχει η ΜΔΠΠ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις Διευθύνσεις. Το άρθρο είναι προβληματικό. Χρειάζεται αναδιατύπωση.

 • 14 Μαρτίου 2020, 11:50 | Ελπίδα Περουλάκη

  Καταρχήν, στο σχέδιο νόμου ορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των ΜΔΠΠ, αλλά δεν περιγράφεται κάποια διαδικασία για την αξιολόγηση του έργου της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης & Διευθύνσεων του ΟΦΥΠΕΚΑ. Δηλαδή, οι τοπικές Μονάδες Διαχείρισης, οι οποίες έχουν καθαρά εκτελεστικό χαρακτήρα π.χ. εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων, ή υλοποιούν δράσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι σαφείς (π.χ., προώθηση νέων αναπτυξιακών προτύπων, διαβουλεύσεις), καλούνται σε ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων, ενώ η αντίστοιχη Διεύθυνσή τους δεν αξιολογείται.
  Επιπλέον, εφόσον οι ΜΔΠΠ (α) βάσει του άρθρου 34, δεν προβλέπεται να εφαρμόζουν τους ειδικότερους όρους και ρυθμίσεις της περιοχής ευθύνης τους, όπως αυτοί αναφέρονται από την πράξη χαρακτηρισμού, (β) δεν προβλέπεται να γνωμοδοτούν για την υλοποίηση έργων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, (γ) δεν έχουν αρμοδιότητες φύλαξης, (δ) θα στηρίζονται στη συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων (μελετών, έργων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, κ.λπ.), δεν είναι κατανοητό πώς καλούνται να κάνουν απολογισμό της αποτελεσματικότητάς τους στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που εποπτεύουν.
  Επίσης, ενώ η αποτελεσματικότητα των ΜΔΠΠ αξιολογείται βάσει της υλοποίησης των διαχειριστικών σχεδίων δεν προβλέπεται στις αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ, η εμπλοκή τους στη διαδικασία κατάρτισης ή επικαιροποίησης αυτών.
  Προβληματικές, τέλος, είναι και άλλες παράμετροι βάσει των οποίων αξιολογούνται οι ΜΔΠΠ, όπως π.χ., η συνεργασία με την τοπική κοινωνία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και ο βαθμός συμμετοχής τους στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.

 • 13 Μαρτίου 2020, 17:24 | The Green Tank

  1. Παρ. 1: Συνέπεια της θολής διατύπωσης της παρ. 6 του άρθ. 32 αποτελεί και η διατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου, καθώς δεν είναι σαφής η σχέση μεταξύ της Επιτροπής Φύση 2000 και του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Φύση 2000 προβλέπεται να έχει ρόλο στην αξιολόγηση των ΦΔΠΠ (παρ. 17(β) ν. 2742/1999).

  2. Παρ. 2: Η διάταξη συγχέει την αξιολόγηση του έργου των ΜΔΠΠ με την αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης. Προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση:
  Η αξιολόγηση της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών διενεργείται κατ’ έτος με βάση μεθοδολογία και πρότυπα που ορίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Φύση 2000, τα οποία κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

 • 12 Μαρτίου 2020, 14:24 | Λυδία Αλβανού

  Ακατανόητο πως θα γίνει η αξιολόγηση των ΜΔ
  – στην επίτευξη των στόχων των ΣΔ τα οποία συντάσσονται για τις ΜΔ χωρίς τις ΜΔ!
  – στην εφαρμογή ρυθμίσεων αλλά χωρίς να έχουν οι ΜΔ εξουσία στην τήρησή τους (ανακριτικά καθήκοντα)
  – στο επίπεδο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, χωρίς θεσμό διαβούλευσης, όταν οι ΦΔ/ΜΔ αποδυναμώνονται, απαξιώνονται, υποβιβάζονται και χωρίς την παρουσία φυλάκων στο πεδίο;
  – στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, με βάση ποια στελέχωση/κατάρτιση αφού δε θα θα υπάρχει σώμα φυλάκων (rangers) και με ποια κριτήρια και από ποιον; Εφαρμόζεται τέτοια αξιολόγηση σε κάποια άλλη υπηρεσία με ανάλογες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες άραγε;

 • 11 Μαρτίου 2020, 23:14 | Γιούλη Πορτάλιου

  Από το άρθρο προκύπτει ότι οι ΜΔΠΠ θα αξιολογούνται μεταξύ άλλων:
  για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων της περιοχής ευθύνης τους, όπως αυτοί προβλέπονται από την πράξη χαρακτηρισμού και το Σχέδιο Διαχείρισης, αλλά χωρίς τη δυνατότητα γνωμοδότησης για έργα και δραστηριότητες και με περιορισμένο/προαιρετικό ρόλο στη φύλαξη, και
  για την αξιοποίηση πόρων που δεν θα είναι δικοί τους, καθώς τυχόν ενταγμένα έργα, το προσωπικό και εν γένει ο πόροι των ΦΔΠΠ μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ (άρθρο 43, παρ. 3& 5).

 • 10 Μαρτίου 2020, 11:45 | Αντώνης Μπαρνιάς

  Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα:
  Πως θα αξιολογείται η ΜΔΠΠ όταν η εφαρμογή των όρων και ρυθμίσεων τις περιοχής θα αποτελούν αντικείμενα άλλων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, αν η φύλαξη μιας περιοχής, αντικείμενο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των Περιφερειών σύμφωνα με ότι προβλέπει το νομοσχέδιο, είναι ελλιπής με αποτέλεσμα η περιοχή ευθύνης να εμφανίζει απόκλιση από τους στόχους διατήρησης, γιατί και με ποιό τρόπο θα αξιολογηθεί η ΜΔΠΠ εφόσον δεν θα είναι καν αρμοδιότητα της?
  Εφόσον δεν δύναται η ΜΔΠΠ να προβεί σε ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους ως εταίρος, πως θα αξιολογηθεί ως προς την αξιοποίηση τους?
  Παράλληλα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αντικειμενικός και μετρήσιμος βαθμός αξιολόγησης της ΜΔΠΠ για το αν η τοπική κοινωνία ή παραγωγικοί φορείς επιθυμούν ή όχι να συμμετάσχουν στην διαχείριση της περιοχής. Αν υπάρξει κάλεσμα της ΜΔΠΠ προς την τοπική κοινωνία και αυτή δεν ανταποκριθεί, αυτό δεν αποτελεί έλλειμμα της ΜΔΠΠ και άρα αντικείμενο αξιολόγησης.
  Επί ποίων αντικειμένων νοούνται τα έκτακτα περιστατικά. Π.χ. μια δασική πυρκαγιά αποτελεί έκτακτο περιστατικό, ταυτόχρονα δε και αντικείμενο διαχείρισης της Π.Υ. Αντίστοιχα δε και η περίπτωση πλημμυρών.
  από ποια διοικητική δομή και σύμφωνα με ποιά διαδικασία και ποια ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια?