Άρθρο 09 Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 4014/2011

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι: (α) η αρμόδια αρχή του ΥΠΕΝ ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας και για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,
(β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ως ανωτέρω στην παρ. 2 υποπαράγραφος Α, και οι Περιβαλλοντικοί Αξιολογητές του άρθρου 16 του Ν.4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν εντολής της αδειοδοτούσας αρχής,
(γ1) η αρμόδια υπηρεσία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 (της ΥΑ 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει), για την περίπτωση τακτικών επιθεωρήσεων (σημείο 2(β) ανωτέρω),
(γ2) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους
i. που κατατάσσονται στην κατηγορία Β (της ΥΑ 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει) για την περίπτωση τακτικών επιθεωρήσεων (σημείο 2(β) ανωτέρω),
ii. που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 και στην κατηγορία Β (της ΥΑ 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει) για την περίπτωση εκτάκτων επιθεωρήσεων (σημείο 2(γ) ανωτέρω).
Στην περίπτωση γ.2.i παραπάνω, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διεξάγουν και οι υπηρεσίες των Περιφερειών με αρμοδιότητα υπαγωγής των έργων και δραστηριοτήτων της χωρικής αρμοδιότητάς τους στις αντίστοιχες ΠΠΔ.
(δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας για την περίπτωση διενέργειας εκτάκτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων,
(ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5, ενεργούντες κατόπιν εντολής των αμέσως προαναφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών.».
2. Η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος κα η αξιολόγηση του ασκούμενου έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 (α) και 3(γ)».
3. Η περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. ν. 4014/2011 (Α’ 209) καταργείται.
4. Η παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 καταργείται και οι παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 αναριθμούνται σε παρ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 αντιστοίχως.
5. Η νέα παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών της παραγράφου 1, τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, οι αρμοδιότητές τους, ο τρόπος παραχώρησης τους, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, τα σχετικά κριτήρια και δικαιολογητική, η διάρκεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση και τα αρμόδια όργανα που εντέλλονται αυτήν, ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και το παραδοτέο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου των περιβαλλοντικών ελεγκτών, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 5».
6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση απόφασης έγκρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 10, 12 και 13 του ν. 3028/2002 (Α 152). Ειδικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων κατάταξης Α1 και Α2 απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ή του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποκλειστικές προθεσμίες των άρθρων 3 και 4 αναφέρονται στην διαβίβαση της εισήγησης στα Κεντρικά Γνωμοδοτικά Όργανα.».

 • 18 Μαρτίου 2020, 09:55 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Η παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 δεν πρέπει να καταργηθεί γιατί η προληπτική περιβαλλοντική επεθεώρηση από τους αρμόδιους φορείς είναι πολύ σημαντική για την προστασία των περιοχών NATURA 2000.
  Θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια χορήγησης της άδειας του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή. Οι Διπλ. Μηχανικοί Περιβάλλοντος να αποτελούν βασικούς εκπροσώπους των Μηχανικών και του τεχνικού κόσμου που εκπροσωπεί το ΤΕΕ.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:54 | Μπερντ Γκρες Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ ΠΔΕ

  Λόγω της εμπειρίας που διαθέτουν οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για την διενέργεια τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε έργα της κατηγορίας Α2.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:38 | EREN HELLAS Α.Ε.

  Σχετικά με την προσθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, θα θέλαμε να διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη προσθήκη σημαίνει ότι η σχετική σύμφωνη γνώμη για τη χωροθέτηση των έργων Α1 και Α2 δεν θα εκδίδεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων αλλά θα δίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του ΚΑΣ ή του ΚΣΝΜ.

 • Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 4014/2011

  Προτείνουμε επιπρόσθετα με όσα έχουν γραφεί στο σχέδιο νόμου, τις εξής τροποποιήσεις:

   Άρθρο 2 παράγρ. 4

  Προσθήκη:

  Τα κεντρικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού διατυπώνουν τη γνωμοδότησή τους εντός τριμήνου

   Άρθρο 2 εδάφιο 7

  Αναφέρεται:

  «Σε περιπτώσεις όπου, παρά την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις στο περιβάλλον και εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σημαντικές, δύναται να επιβάλλονται συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα ή και τέλη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος.»

  Σχόλιο:

  Τα τέλη οφείλουν να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και επομένως δεν μπορεί να προβλέπεται η επιβολή τους στις περιπτώσεις μη εφαρμογής ΑΕΠΟ. Επίσης, συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα ουσιαστικά είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατά την εφαρμογή του σχεδίου συμμόρφωσης, το οποίο και τα περιγράφει συγκεκριμένα. Άρα δεν έχει νόημα η ξεχωριστή αναφορά τους στα προηγούμενα άρθρα και μάλιστα με τέτοια γενική περιγραφή.

  Πρόταση:

  Διαγραφή της διάταξης

   Άρθρο 7 παραγ. 3

  Επειδή δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στα νομίμως λειτουργούντα λατομεία, προτείνουμε το εξής:

  Προσθήκη:

  Αδειοδοτούνται δανειοθάλαμοι μόνο στις περιπτώσεις ανυπαρξίας ενεργού και νόμιμα αδειοδοτημένου λατομείου σε ακτίνα 40 χιλ. από το υπό κατασκευή έργο.

  Απαγορεύεται η χρήση αποθεσιοθαλάμων. Τα στείρα που παράγονται κατά την κατασκευή έργων υποδομής μεταφέρονται στην πλησιέστερη μονάδα ΑΕΚΚ.

  Σχόλιο:

  Τα νομίμως λειτουργούντα και επιβαρυνόμενα με τέλη λατομεία, πλησίον των έργων υποδομής, δεν έχουν καμία δυνατότητα να διοχετεύσουν την παραγωγή τους σε αυτά, λόγω των δανειοθαλάμων, με αποτέλεσμα τον οικονομικό τους μαρασμό.

  Τα κατασκευαστικά έργα-έργα υποδομής πρέπει να είναι η κύρια πηγή απορρόφησης αδρανών, κάτι που σήμερα με το καθεστώς των δανειοθαλάμων, καταστρατηγείται πλήρως. Εκτός αυτού, η περιβαλλοντική επιβάρυνση με το καθεστώς των δανειοθαλάμων είναι συνολικά μεγαλύτερη για την περιοχή στην οποία γίνονται τα έργα και στην οποία υπάρχει παρακείμενο λατομείο αδρανών.
  Επίσης, σημαντικό πρόβλημα δημιουργούν οι αποθεσιοθάλαμοι, για απόθεση στείρων των κατασκευαστικών έργων. Στο Αρθρο 7 παραγρ. 2 του ν. 4014/2011, προβλέπεται η χρήση αποθεσιοθαλάμων. Ενώ ο μεταγενέστερος νόμος 4280/2014, δεν τους επιτρέπει. Η σημερινή πρακτική είναι η συνέχιση του καθεστώτος των αποθεσιοθαλάμων, με προφανείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

   Άρθρο 9 παράγραφος 1

  Μετά τις αλλαγές του νέου σχεδίου νόμου, πρέπει να καταργηθεί επειδή εκλείπει η χρησιμότητά του, μετά τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόμου.

   Άρθρο 10 παραγρ. 5

  Τροποποίηση:

  Σε περίπτωση εκτίμησης της αδειοδοτούσας αρχής ότι είναι δυνατόν μια δραστηριότητα να επηρεάσει σημαντικά μια προστατευόμενη περιοχή, παρά το ότι βρίσκεται εκτός αυτής, υποβάλλεται αιτιολογημένη έκθεση στο ΚΕΣΠΑ, προκειμένου να αποφανθεί εάν η δραστηριότητα θα ενταχθεί στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011 παρ. 1,2,3,4.

  Ο 4014 στο άρθρο 10 παραγ. 5 αναφέρει:

  «5. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ` εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή».

  Σχόλιο:

  Συνήθης πρακτική της αδειοδοτούσας αρχής είναι η μη πλήρης αιτιολόγηση της εντολής εκτίμησης των προβλημάτων που μπορούν να προξενηθούν από έργο που είναι εκτός της περιοχής NATURA.
  Οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν στο θέμα «είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω (προστατευόμενη) περιοχή», μπορεί εύκολα να οδηγήσουν σε απόρριψη νέων έργων.

  Προσθήκη

  Εξαιρούνται των προβλεπόμενων του άρθρου 10, τα υπόγεια έργα τα οποία εκκινούν από επιφάνεια εκτός ορίων Natura και στη συνέχεια συναντούν οριζοντιογραφικά τα όρια αυτά και σε βάθος τουλάχιστον 100 μέτρων από την επιφάνεια, αφού στη ΜΠΕ τους αποδεικνύουν τη μη διαταραχή της επιφάνειας από τα υπόγεια έργα.

   Άρθρο 20 παράγραφος 3

  α. Στο ά. 20 ν. 4014/2011 είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν, με την προσθήκη νέας παραγράφου 3α, ορισμένες ελάχιστες θεσμικές εγγυήσεις υπέρ των ελεγχόμενων φορέων, προκειμένου να διασφαλισθεί η έξωθεν καλή μαρτυρία και αντικειμενικότητα των ελέγχων και να αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας.

  Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλεφθεί η εναλλαγή των προσώπων των επιθεωρητών, όταν ελέγχεται ένας φορέας περισσότερες της μίας φορές εντός του ιδίου έτους. Επιπροσθέτως, πρέπει να προβλεφθεί ότι για κάθε αυτοψία θα συντάσσεται ξεχωριστή έκθεση ελέγχου, η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται στον ελεγχόμενο φορέα εντός τριημέρου από τη διενέργεια της αυτοψίας. Τα Πρωτόκολλα των δειγματοληψιών που διενεργούνται στο πλαίσιο του ελέγχου οφείλουν να φέρουν όλα τα νόμιμα στοιχεία της διοικητικής πράξης (εκδούσα αρχή, ημερομηνία, αριθμός πρωτοκόλλου, υπογραφή Επιθεωρητή Περιβάλλοντος) και να συντάσσονται με βάση τα πρότυπα μεθόδων αντιπροσωπευτικής δειγματοληψίας, τις επιστημονικά παραδεδεγμένες μεθόδους και τα αναγνωρισμένα πρωτόκολλα αναλύσεων. Η αυτονόητη δέσμευση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους θα ήταν σκόπιμο, για λόγους έμφασης, να μνημονεύεται και ρητά στον νόμο.
  Στα κλιμάκια περιβαλλοντικών ελέγχων πρέπει ακόμη να προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλου ο οποίος εκπροσωπεί την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση λειτουργίας του έργου/δραστηριότητας, δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή διαθέτει τις κρίσιμες τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα πρέπει στη συνέχεια να συμμετέχουν και στην κρίση ως προς τη διαπίστωση της παράβασης και την επιβολή προστίμου.

   Άρθρο 20 παραγ. 11, με νέα ρύθμιση παραγ. 10 βάσει του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου

  Τροποποίηση:

  «Μετά από κάθε έλεγχο, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τον Επιθεωρητή ή το κλιμάκιο Επιθεωρητών που ενήργησαν το έλεγχο. Εφόσον διατυπωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή, τάσσεται προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, ο Επιθεωρητής Περιβάλλοντος συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης.

  Η αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης αναρτάται στο ΗΠΜ και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της αυτοψίας. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της έκθεσης ελέγχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος».
  Αυτό διότι στο άρθρο 20 παραγ. 11 του ν. 4014/2011 αναφέρεται:
  «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α` 228), μετά από κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές ή οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της εγκατάστασης προς τους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και τα τυχόν προς τούτο αναγκαία μέτρα και ενέργειες. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας εντός δύο μηνών από την πραγματοποίηση της αυτοψίας και η τελική έκθεση ελέγχου αναρτάται στο ΗΠΜ και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της αυτοψίας. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της έκθεσης ελέγχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος»

  Σχόλιο:

  Δεν συνάδει η διατύπωση αυτή με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παραγ. Α4 του ν. 2947/2001, όπου αναφέρεται ότι μετά την έκθεση αυτοψίας από τον Επιθεωρητή, καλείται σε απολογία εντός 5 εργάσιμων ημερών ο ελεγχόμενος, στη συνέχεια της οποίας ο Επιθεωρητής συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης. Κατά τη γνώμη μας, για να συνδυαστούν ο ν. 4014 με το ν.2947, θα πρέπει να γίνει αλλαγή της παραγράφου 11 του ν.4014, ώστε η ανάρτηση του ΗΠΜ της έκθεσης ελέγχου να πραγματοποιείται μετά την έκθεση απολογίας, που θα υποβάλει ο κατηγορούμενος φορέας και την οριστική απόφαση του Επιθεωρητή.

   Άρθρο 21 παραγρ. 5

  Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 21 παραγρ. 5 ως εξής:
  «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος τα ακριβή κριτήρια επιμέτρησης των προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου και λογαρίθμου για τον υπολογισμό τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών ή/και περιβαλλοντικών συνθηκών».

  Σχόλιο

  Όσον αφορά το ύψος των περιβαλλοντικών προστίμων, είναι επιτακτική ανάγκη να καθορισθούν ακριβή και αντικειμενικά κριτήρια επιμέτρησης, με την έκδοση συναφούς κανονιστικής πράξης.

   Άρθρο 21

  Προσθήκη

  Λόγω του έντονου τεχνικού χαρακτήρα των διαφορών που προκαλούνται από την επιβολή περιβαλλοντικών προστίμων, καθώς και της καθυστέρησης στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης από τα καθ’ ύλην αρμόδια κατά τόπους Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια ενδικοφανής διαδικασία επίλυσης των σχετικών διαφορών, ενώπιον ειδικώς κατεστημένου οργάνου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχετική προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 21 ν. 4014/2011.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:18 | Δαβάκης Ευστράτιος

  1. Παρατήρηση για την παρ. 1.α: Να διευκρινιστεί ποια είναι η αρμόδια αρχή του ΥΠΕΝ.

  Παρατήρηση για την παρ. 1.β: Να διευκρινιστεί ξεκάθαρα ποια είναι η αδειοδοτούσα αρχή. Αυτή που εκδίδει άδειες λειτουργίας ή εν γένει εγκρίσεις λειτουργίας (π.χ. Κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του ΥΠΕΝ για Πετρελαιοειδή ή Φάρμακα και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής – Αλιείας ή Αγροτικής Ανάπτυξης κ.λ.π. των Περιφερειών) ή οι Περιβαλλοντικός Αδειοδοτούσα Αρχή. Το ίδιο θέμα υπάρχει και στον Ν. 4014.11

  2. Παρατήρηση για την παρ. γ: Υπάρχει το άρθρο 210 του Καλλικράτη που δίνει την δυνατότητα τουλάχιστον για τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και την Μητροπολιτική Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης να κάνει σε όποια δραστηριότητα και κατηγορία θέλει έλεγχο. Και η Περιφέρεια έχει το αυτοδιοίκητο.
  «I. Η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και η μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασκούν πλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 και αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού που καταρτίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο. Οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, μεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια δήμου και είναι οι εξής:

  Α. Τομέας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:
  .
  .
  .
  7. Ο έλεγχος της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά
  πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις.»

  Σκόπιμο θα ήταν να εξεταστεί σχετική αναφορά.

  3. Παρατήρηση για την παρ. ε: Να διευκρινιστεί αν τα ΚΕΠΠΕ θα μπορούν να αναθέτουν σε ιδιώτες ελεγκτές ελέγχους. Να διευκρινιστεί αν θεωρούνται ως υπηρεσία. Προφανώς τα ΚΕΠΠΕ δεν θεωρούνται υπηρεσία. Μήπως θα ήταν σκόπιμη η αναδιατύπωση της παραγράφου ώστε να είναι κατόπιν των εντολής των προαναφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών της παραγράφου 3 (α) και 3(γ).

  4.Παρατήρηση Γενική: Αν αντιλαμβάνομαι ορθά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις θα μπορούν να διεξάγουν και οι υπηρεσίες των Περιφερειών με αρμοδιότητα υπαγωγής των έργων και δραστηριοτήτων της χωρικής αρμοδιότητάς τους στις αντίστοιχες ΠΠΔ. Αυτές είναι αρκετές (π.χ Δ/νση Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Δημόσιας Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μεταφορών, ίσως και άλλες). Επομένως θα υπάρχουν 5 ή και περισσότερες υπηρεσίες κάθε περιφερειακής ενότητας που θα μπορούν να αναθέτουν σε ιδιώτες επιθεωρητές. Για παράδειγμα στην Αττική υπάρχουν 8 περιφερειακές ενότητες που έχουν τις 3 ή 4 από ανωτέρω Διευθύνσεις ενώ υπάρχουν και κεντρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας (π.χ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος). Επομένως προβλέπεται να υπάρχουν πολλές υπηρεσίες της Περιφέρειας που θα μπορούν να αναθέτουν σε ιδιώτες επιθεωρητές. Σκόπιμο είναι να υπάρξει μνεία για το πως οι Περιφέρειες θα αναθέτουν σε ιδιώτες ελεγκτές κεντρικά (ή να προβλέπεται ότι θα ρυθμιστεί)

  5.Παρατήρηση Γενική: Δεν υπάρχει αναφορά στο τι ισχύει με τις επιθεωτήσεις όταν θα υπάρχουν δραστηριότητες ή έργα που δεν γνωρίζουμε την κατηγορία Α ή Β, π.χ όταν υπάρχουν καταγγελίες για παράνομες δραστηριότητες και ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων ή δραστηριότητες που δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων που κατατάσσονται (σε έκτακτους ελέγχους) ή δραστηριότητες που δεν κατατάσσονται (π.χ μέτρηση σε ήχο από μηχανολογικό εξοπλισμό σε διάφορες δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια (θόρυβος από κλιματιστικά, απαγωγούς κλπ).

  Λογικά αυτές θα πρέπει να εντάσσονται στις έκτακτες επιθεωρήσεις. Σκόπιμη θα ήταν μια τέτοια αναφορά.

  Σκόπιμο θα ήταν να υπάρχει αναφορά ότι το Σώμα Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ έχει την αρμοδιότητα να αποστέλλει την διενέργεια έκτακτων ελέγχων και σε Υπηρεσίες των Περιφερειών κατά την κρίση ή τον προγραμματισμό του.

 • 18 Μαρτίου 2020, 04:08 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Κείμενο-λαβύρινθος.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:33 | Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας

  Προτείνουμε την μη κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 20 για να είναι εφικτή η προληπτική περιβαλλοντική επιθεώρηση για την απαιτούμενη προστασία των περιοχών Natura.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:06 | Γιώργος Μαυριάς, Γεν. Δ/ντής ECOELASTIKA A.E. (ΣΕΔ ελαστικών)

  Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης του 4014/2011 θα έπρεπε να διευκρινιστεί στο άρθρο 8 ότι η διαδικασία γνωστοποίησης της λειτουργίας και αυτή της λήψης ΠΠΔ είναι ενιαία. Σήμερα αποτελούν 2 διακριτές διαδικασίες αν και εξαιρετικά παρεμφερείς με βάση την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:33 | ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 καταργείται η περιβαλλοντική επιθεώρηση με αυτοψία κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων/δραστηριοτήτων που πρόκειται να κατασκευαστούν εν μέρει ή εν συνόλω σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Στην αιτιολογική έκθεση δεν αναφέρονται οι λόγοι και το σκεπτικό της ενέργειας αυτής ενώ εντύπωση προκαλεί και η μη διατήρησή της ως προαιρετική. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή χρονικά διαρκεί λιγότερο από μία εργάσιμη ημέρα καταρρίπτεται η υποτιθέμενη δικαιολογία της χρονικής επιβάρυνσης ενώ στην περίπτωση έλλειψης προσωπικού ο έλεγχος μπορεί να γίνεται δειγματοληπτικά. Φαίνεται λοιπόν ότι το κρατος δεν μεριμνά για την πρόληψη της προστασίας του περιβάλλοντος, που είναι υποχρέωσή του σύμφωνα με το άρ. 24 του συντάγματος, ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 και επιδιώκει την ανταλλαγή του φυσικού κεφαλαίου με πρόσκαιρα οικονομικό, πρακτική αναγνωρισμενη ως μη βιώσιμη μέσο-μακροπρόθεσμα.

  Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9.
  Όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου εκφράζεται η αναγκαία επανασύσταση της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ειδικά της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που καταργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 84/2019 (ΦΕΚ Α’ 123/1 7-07-2019) καθώς η απεμπλοκή της υπηρεσίας αυτής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για λόγους διαφάνειας.

  Όσον αφορά την προσθήκη της παραγράφου 17 τονίζεται ότι στο Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν όλες οι ειδικότητες και στα κλιμάκια ελέγχου να συμμετέχει ένας επιστήμονας απόφοιτος Τμήματος αμιγώς περιβαλλοντικών σπουδών και να πλαισιώνεται από εξειδικευμένες ειδικότητες ανάλογα το έργο/δραστηριότητα.

 • 18 Μαρτίου 2020, 00:51 | Γιώργος Μαυριάς, Γεν. Δ/ντής ECOELASTIKA A.E. (ΣΕΔ ελαστικών)

  Η διάταξή της παρ. 6 που αποσυνδέει την έγκριση της αρχαιολογίας από το ΚΕΣΠΑ και τη δίνει στο ΚΑΣ θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις
  Μέσω του ΚΕΣΠΑ, η Αρχαιολογία υποχρεώνεται να γνωμοδοτήσει.
  Με την προτεινόμενη διάταξη, το ΚΑΣ θα υπερφορτωθεί με πολλές υποθέσεις (200-300 κάθε χρόνο) και ακόμα και αν δεχθούμε ότι έχει τις καλύτερες προθέσεις, θα είναι αδύνατον να τηρήσει τις προθεσμίες του νόμου. Αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις. Επιπλέον, τώρα, στο ΚΕΣΠΑ το ΥΠΕΝ και οι παραγωγικοί τομείς της χώρας έχουν τη δεσπόζουσα θέση ενώ πλέον η κρίση επί του έργου θα γίνεται σε ένα όργανο (το ΚΑΣ) που ελέγχεται πλήρως από τους αρχαιολόγους οι οποίοι έχουν διαφορετική οπτική από τη συνήθη και άλλες προτεραιότητες. Θα κρίνουν πλέον εντός του δικού τους πλαισίου γεγονός που μπορεί να επιτρέψει να αναπτυχθούν ιδιόρρυθμες προσεγγίσεις (π.χ. βλ. ενδεικτική περίπτωση Ελληνικού).

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:37 | Νίκος Βουδούρης, Διευθύνον Σύμβουλος Elbisco Α.Ε.

  Η διάταξή της παρ. 6 θα οδηγήσει στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (την επιβράδυνση αντί της επιτάχυνση)
  Η αποσύνδεση της έγκρισης της αρχαιολογίας από το ΚΕΣΠΑ και τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η μετάθεσή της στο ΚΑΣ θα επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις. Σήμερα, η αρχαιολογία το αργότερο στο ΚΕΣΠΑ είναι υποχρεωμένη να πάρει θέση. Πλέον θα το κάνει στους δικούς της χρόνους, με τις δικές της προτεραιότητες και στο δικό της περιβάλλον (στο πλαίσιο ενός οργάνου όπου οι αρχαιολόγοι με την ιδιαίτερη οπτικής τους είναι η πλειοψηφία).
  Κάθε χρόνο διεξάγονται περίπου 1100 ΜΠΕ. Ακόμα και αν ένα 20% χρειάζεται έγκριση από την Αρχαιολογία, αυτό σημαίνει επιπλέον άνω των 200 υποθέσεων στο ΚΑΣ! Θα υπερφορτωθεί και θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. Πρακτικά, θα αναστέλλεται η έκδοση της ΑΕΠΟ έως ότου εκδοθεί η απόφαση του ΚΑΣ με συνέπεια να παρέρχονται οι σχετικές προθεσμίες (αποκλειστικές ή μη).
  Η διάταξη που προβλέπει ότι «η σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση απόφασης έγκρισης, κατά τα προβλεπόμενα ..» είναι ορθή.

  Επιπρόσθετα, με αφορμή την τροποποίηση του ν. 4014/2011, θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα σύνταξης της ΜΠΕ ιδιωτικού έργου από τεχνικά στελέχη του ιδιωτικού φορέα λειτουργίας. Σήμερα, με βάση 2 παρωχημένες αποφάσεις του ΣτΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε μελετητές με μελετητικό πτυχίο 27 που κανονικά θα έπρεπε να αφορά μόνο τα δημόσια έργα.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:10 | Σ. Καραθανάσης

  Για τη διεξαγωγή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων θα πρέπει να υπάρχει μια αποκλειστική Αρμόδια Αρχή, διαφορετική από την Αρχή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, και όχι διασπορά της αρμοδιότητας σε περισσότερες Υπηρεσίες και φορείς.

  Η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων δεν είναι δυνατό να βοηθήσει στην αποτελεσματική εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων.
  Άλλωστε, επιβολή περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών με την έκδοση ΑΕΠΟ, χωρίς τον έλεγχο τήρησης τους με την Περιβαλλοντική Επιθεώρηση δεν οδηγεί στα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

  Όμως, έλεγχοι ΑΕΠΟ από τις Υπηρεσίες έκδοσης τους δεν μπορεί να γίνει. Όταν καθυστερεί η έκδοση των ΑΕΠΟ για λόγους φόρτου εργασίας, πώς θα διεκπεραιωθεί το αντικείμενο της Επιθεώρησης τους από τους ίδιους υπαλλήλους;

  Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη Επιθεωρήσεων (Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων) στο Νόμο 4014/2011, αλλά και στο Νόμο 4512/2018 Μέρος Δ που αναφέρεται στην Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει και τις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις.

  Θα πρέπει οι δύο Νόμοι να συνδυαστούν και να περιγράφουν ενιαία τη διαδικασία των Επιθεωρήσεων/Εποπτείας, ειδικά όσων αφορούν τις Αρμόδιες Αρχές.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:42 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Η κατάργηση της παρ. 7 του Άρθρου 20, ουσιαστικά καταργεί τον προληπτικό έλεγχο σε περιοχές Natura από τους Φορείς Διαχείρισης και τους ΕΕΠ απαραίτητο για την προστασία της περιοχής και την αποφυγή επιπτώσεων από το έργο. Ανεξέλεγκτη παρέμβαση σε ευαίσθητες και σημαντικά οικολογικά περιοχές, θέτει σε κίνδυνο το προστατευταίο. Πρέπει να αναιρεθεί ή διάταξη αυτή.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:37 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΑΣΕΠΠΕ

  Δεν υπάρχει καμία χρονική δέσμευση σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή της δραστηριοποίησης των ελεγκτών. Πότε θα βγει το ΠΔ με τα κριτήρια για τους Αξιολογητές; Ποιοι θα τους κρίνουν; Πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί το σύστημα; Επί 9 ολόκληρα χρόνια η πολιτεία δεν έκανε έκδοση ΠΔ για την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών. Πρέπει η πολιτεία να δεσμευθεί χρονικά.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:41 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)

  Το αντικείμενο του προτεινομένου νομοσχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Περιέχει όμως πολύπλοκες διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και συστηματική επιστημονική αντιμετώπιση, γιατί δεν επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά οι διαχρονικά διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης. Έναν επιπλέον λόγο συνιστά η διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω της πανδημίας.

 • Η ιδιαίτερη μεταχείριση των περιοχών NATURA2000, λόγω της σημασίας τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτυπώνεται και πιο καθαρά στο νέο νόμο.
  Προτείνουμε την εξής προσθήκη: στην περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας διαχείρισης, η αυτοψία να διενεργείται από τους Ειδικούς για τα ιδιαίτερα οικολογικά στοιχεία της περιοχής, τα οποία οδήγησαν στην συμπερίληψη της στο δίκτυο NATURA2000, μαζί με τον περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5. Άλλωστε, οι αναγκαστικά αυστηρότερες διαδικασίες αδειοδότησης, που οφείλουν να υπάρχουν για την προστασία των περιοχών NATURA2000, βασίζονται και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και στο άρθρο 24 του Συντάγματος.

  Αντίθετα, στο άρθρο 12 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, επιφυλάσσεται μια, κατά μία έννοια, ευνοϊκότερη μεταχείριση για όσους σκοπεύουν να εκτελέσουν έργα εντός περιοχής NATURA2000:
  2. Η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει:
  α) Για φωτοβολταϊκούς και χερσαίους αιολικούς σταθμούς, εάν:
  (αα) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα αποδεικτικά υποβολής καταχωρούνται από τον Παραγωγό στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
  Για τους σταθμούς που εγκαθίστανται σε περιοχές NATURA2000 η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δώδεκα (12) μήνες. Θα πρέπει η προθεσμία για τις περιοχές NATURA2000 να είναι επίσης έξι (6) μήνες.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:06 | WWF Ελλάς και Greenpeace

  Η ρύθμιση φαίνεται πως καταργεί τις προληπτικές επιθεωρήσεις. Ειδικότερα όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, αυτές θα πρέπει να συστηματοποιηθούν, να πραγματοποιούνται συχνότερα, κυρίως από υπηρεσίες που βρίσκονται κοντά και έχουν πλήρη εικόνα της περιοχής, του προστατευτέου αντικειμένου και του έργου. Στους ελέγχους θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τα τμήματα περιβάλλοντος των περιφερειών (ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου), φορείς διαχείρισης (με τη σημερινή τους μορφή, καθώς οι προτεινόμενες στο παρόν νομοσχέδιο μονάδες διαχείρισης στερούνται τέτοιου ρόλου) και δασικές υπηρεσίες.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:33 | MedINA

  Η κατάργηση στο άρθρο 9 παρ. 3 της ειδικής διαδικασίας προληπτικής επιθεώρησης σε περιοχές Natura 2000 και η ένταξη σε μια γενική ρύθμιση προληπτικών επιθεωρήσεων, που εν πολλοίς θα είναι κενό γράμμα, εγκυμονεί κινδύνους.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 13:21 | Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Κ.Μ.

  Σε αντίθεση με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τις επιταγές για χρηστή Διοίκηση και την κυριαρχούσα κοινή λογική, που επιτάσσουν ως αρμόδια υπηρεσία για όλες τις επιθεωρήσεις, να είναι η αδειοδοτούσα Υπηρεσία, στο νέο Νομοσχέδιο, Άρθρο 9 §1γii) αναφέρεται πως ειδικά για τις έκτακτες επιθεωρήσεις των έργων Υποκατηγορίας Α2 στην κατηγορίας Β (της ΥΑ 37674/2016) θα επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών (χωρίς να διευκρινίζεται ποιες) και όχι οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
  Αυτή η εξαίρεση για τη διενέργεια ειδικά των εκτάκτων επιθεωρήσεων της κατηγορίας Α2, δεν δικαιολογείται και συνεπακόλουθα οδηγεί σε πλημμελείς ελέγχους από Υπηρεσίες οι οποίες δεν κατέχουν το σύνολο του φακέλου και δεν είναι ενήμερες για την διεξαγωγή των υπολοίπων τακτικών ελέγχων. Επίσης, καθιστά προβληματική την ορθή συνέχιση της διαδικασίας (όπως Σχέδια Συμμόρφωσης ή την επιβολή Διοικητικών κυρώσεων).
  ‘Οπως αναφέρεται, για τα έργα κατηγορίας Β, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, είναι και αυτές οι οποίες εκδίδουν τις ΠΠΔ. Καλό θα είναι να διευκρινιστεί πως οι επιθεωρήσεις γι αυτά τα έργα, πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες οι οποίες εκδίδουν τις ΠΠΔ και όχι και από τις περιβαλλοντικές.
  Επίσης, κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αποκλειστικά με ευθύνη της αδειοδοτούσας αρχής, ουδεμία σύγχυσις προκύπτει μεταξύ των προληπτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων. Επί της ουσίας κατά το στάδιο ανανέωσης ή τροποποίησης της ΑΕΠΟ ενός έργου ή δραστηριότητας, οποιαδήποτε καταγγελία μπορεί να εξετασθεί αποτελεσματικότερα στο στάδιο του προληπτικού ελέγχου που διενεργείται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της επιχείρησης κατά τη λειτουργία της στους όρους της ήδη ισχύουσας ΑΕΠΟ, την επαλήθευση των πραγματικών στοιχείων του υποβαλλόμενου φακέλου και τη διασφάλιση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων, πιθανού σχεδίου Συμμόρφωσης, δεδομένης και της καταγγελίας που έχει κατατεθεί.
  Γενικότερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά στις Έκτακτες επιθεωρήσεις, βάσει του άρθρο 186 του ισχύοντος Ν. 3852/2010, και ειδικότερα την παρ. ΣΤ.21, στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Περιφερειών αποδίδονται μόνον “Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, προς εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄)”. Το άρθρο 26 του Ν.1650/86 αφορά τις έκτακτες επιθεωρήσεις από τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) (κατόπιν καταγγελιών). Περαιτέρω, σημειώνεται πως το ΚΕΠΠΕ, δεν υποκαθιστά την λειτουργία των Υπηρεσιών και εξυπηρετεί έκτακτες περιπτώσεις που από την φύση τους απαιτούν περισσότερες ειδικότητες για την εξέτασή τους. Επομένως η συμμετοχή των Υπηρεσιών της Περιφέρειας στις έκτακτες επιθεωρήσεις αφορά αποκλειστικά το συντονισμό/ συμμετοχή του ΚΕΠΠΕ, το οποίο δύναται να συγκαλείται αποκλειστικά για διατομεακούς ελέγχους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 12:31 | Ζώης Σπηλιόπουλος Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ ΠΔΕ

  Θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί το γεγονός εμπλοκής και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στις έκτακτες επιθεωρήσεις αποφορτίζοντας έτσι την ασφυξία που επικρατεί στις Δ/νσεις ΠΕΧΩΣΧ των Περιφερειών. Άλλωστε η επιλογή του Πιστοποιημένου Αξιολογητή για τους προληπτικούς ελέγχους και ο μικρός αριθμός των τακτικών ελέγχων που αναλαμβάνουν, τους αποδεσμεύει χρόνο για να επιτελέσουν έργο και στις έκτακτες επιθεωρήσεις. Επίσης, θα πρέπει και οι υπηρεσίες των Περιφερειών με αρμοδιότητα υπαγωγής των έργων και δραστηριοτήτων της χωρικής αρμοδιότητάς τους στις αντίστοιχες ΠΠΔ, να έχουν αρμοδιότητα έκτακτων ελέγχων στις δραστηριότητες που αυτές αδειοδοτούν, λαμβάνοντας έτσι εμπειρία επί της σχετικής δικής τους περιβαλλοντικής αδειοδότησης που έως σήμερα έχει παρατηρηθεί ότι είναι πολύ ελλιπείς αφού δεν έχουν εικόνα για τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει η δραστηριότητα που αδειοδοτούν.

  Ακόμη, θα πρέπει να εξεταστεί το γεγονός επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή σχεδίου συμμόρφωσης έπειτα από τους προληπτικούς ελέγχους που διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία ή από τον πιστοποιημένο αξιολογητή ΜΠΕ.

  Επιπρόσθετα, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να μην καταργηθεί η παρ. 7 του άρθρ. 20 του Ν. 4014/2011 καθότι η προληπτική επιθεώρηση είναι σημαντική για την προστασία των περιοχών Natura 2000.

  Τέλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί το γεγονός επιβολής παραβόλου σε όποιον πολίτη κάνει αναφορά-καταγγελία για περιβαλλοντικές παραβάσεις και το οποίο θα επιστρέφετε σε περίπτωση επιβεβαίωσης αυτής

 • 16 Μαρτίου 2020, 23:18 | Π. Γεωργίου

  Στους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης αυτοψίας κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για έργα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε περιοχές ευθύνης τους.

 • 16 Μαρτίου 2020, 22:35 | Μ.Γαβριηλίδου

  Οι φορείς διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής είναι οι πλέον κατάλληλοι λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους για τον έλεγχο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η αυτοψία και η γνωμοδότησή τους για έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές Natura.

 • – Σύμφωνα με το άρθρο 9 μετατρέπονται εν δυνάμει οι ιδιώτες Πιστοποιημένοι Αξιολογητές σε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση αυτοί δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται «αρμόδια αρχή», αφού μόνο ως ad hoc εντεταλμένα όργανα της αρμόδιας αρχής μπορούν αυτοί οι ιδιώτες να λειτουργήσουν ως ελεγκτές, κάτω από σαφές πλαίσιο και εντολές της εν λόγω αρχής. Προβλέπεται να εκτελούν χρέη Επιθεωρητών Περιβάλλοντος επίσης και οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές της παρ. 5, άρθρου 20, ν.4014/2011. Δεν είναι κατανοητό γιατί διατηρούνται 2 μητρώα με περιβαλλοντικούς εμπειρογνώμονες που πρέπει να καταρτίσει και να τηρεί το ΥΠΕΝ για να υποστηρίζει τις συσχετιζόμενες λειτουργίες της αξιολόγησης ΜΠΕ και κατάρτισης σχεδίων ΑΕΠΟ και των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.
  – Τέλος στο άρθρο 9 καταργείται η πρόβλεψη της προληπτικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης με αυτοψία από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής σχετικά με έργα και δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε περιοχές NATURA 2000. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η κατάργηση της παραγράφου δικαιολογείται «δεδομένου ότι η επιθεώρηση αυτή εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο των προληπτικών επιθεωρήσεων κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου», δεν πρόκειται δηλαδή για πραγματική κατάργηση. Όντως η παράγραφος που επικαλείται η έκθεση προβλέπει τις λεγόμενες «προληπτικές επιθεωρήσεις» που διενεργούνται από τις αδειοδοτούσες αρχές κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η παρούσα διάταξη καταργεί την υποχρεωτική αυτοψία των οικείων ΦΔ και δεν την αντικαθιστά με αντίστοιχη υποχρέωση των διάδοχων δομών διαχείρισης του κεφαλαίου Γ, καθώς το νομοσχέδιο καταργεί τη συμμετοχή των τελευταίων στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:50 | Αλεξάνδρα Μουτσέλη

  Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές Natura θα πρέπει να υπάρχει αυτοψία και σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

 • 16 Μαρτίου 2020, 15:44 | Ευάγγελος Παππάς

  Προτείνεται συμπλήρωση σχετικά με το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  Τεκμηρίωση:
  Η αύξηση του χρόνου ισχύος της ΑΕΠΟ θέτει παράλληλα την ανάγκη καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων.
  Η θέσπιση των Περιβαλλοντικών ελεγκτών αποτελεί σημαντικό βήμα αλλά απαιτεί παράλληλα και τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων.
  Προτείνεται η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ώστε να διευκολυνθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι επενδυτές στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων.
  Μία από τις σημαντικότερες αιτίες καθυστέρησης των έργων αποτελεί η κοινωνική αντίδραση που συχνά είναι αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης. Κατά συνέπεια η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των έργων. Η διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής δύναται να διασφαλιστεί μέσω της υλοποίησης ενός Σχεδίου Συμμετοχής Ενδιαφερόμενων Μερών (Stakeholder Engagement Plan), που περιλαμβάνεται για παράδειγμα στο Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (βλ. παρακάτω). Στα Ενδιαφερόμενα περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εδαφική επικράτεια των οποίων υλοποιείται το έργο.
  Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας με βάση και τη σχετική διαδικασία που ακολουθείται από τον τραπεζικό τομέα (υποχρεωτικά για τις 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα) στην αξιολόγηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ρίσκου της δανειοδότησης των επενδύσεων μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (En-vironmental and Social Management System).

  Πρόταση συμπλήρωσης στο τέλος του άρθρου 9:
  7. Η παρ. 7 του Παραρτήματος ΙΙ του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «7) Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος, των δεσμεύσεων και της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται,
  β) τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής,
  γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των καταγραφών,
  δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ.
  Το Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και περιλαμβάνει:
  α) Αξιολόγηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων κατά την προηγούμενη περίοδο και προγραμματισμός εφαρμογής της επόμενης περιόδου.
  β) Τον υπεύθυνο για την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων (περιβαλλοντικό συντονιστή), ο οποίος θα πρέπει να έχει σχετική εμπειρία και σπουδές. Ο περιβαλλοντικός συντονιστής ορίζεται από τον κύριο του έργου.

 • 16 Μαρτίου 2020, 11:04 | ΑΝΝΑ ΣΤΑΡΡΑ

  τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος» θα πρέπει να αποτελούνται οπωσδήποτε και κατά προτεραιότητα από Διπλ. Μηχανικούς Περιβάλλοντος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ.

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • Θεωρώ ότι η παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 δεν πρέπει να καταργηθεί, γιατί η προληπτική περιβαλλοντική επιθεώρηση από τους αρμόδιους φορείς είναι πολύ σημαντική για την προστασία των περιοχών NATURA 2000.

  Μηνάς Μήνογλου
  Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc.

 • 10 Μαρτίου 2020, 12:08 | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩΣΧ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

  Να διευκρινιστεί αν κατά τη διάρκεια των προληπτικών επιθεωρήσεων, είτε κατά την ανανέωση ή τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, μπορούν να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση περιβαλλοντικών παραβάσεων ή πρέπει να προγραμματίζεται τακτική επιθεώρηση. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη σε κάθε αίτημα ανανέωσης η τροποποίησης της ΜΠΕ να προγραμματίζεται τακτική επιθεώρηση;
  Να δοθούν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι επιθεωρητές της ΕΥΕΠ σε όλους τους περιβαλλοντικούς επιθεωρητές.

 • 10 Μαρτίου 2020, 09:27 | Ε

  Καταργούνται τόσες περιπτώσεις που θέλει 5 μέρες το άρθρο αυτό να κατανοηθεί.
  Ο Νόμος έπερεπε να καταργεί όλους τους προηγούμενους και να γίνει στην ουσία κωδικοποίηση. Ετσι, σίγουρα κάτι θα «ξεφύγει».

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:25 | Κ. Πεχλιβάνογλου

  Η παρ. ζ του άρθρου 34 «Σύσταση και Αρμοδιότητες των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» αναφέρει ρητά ότι οι Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχουν ως αρμοδιότητα και την «Επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».
  Ουσιαστικά έχουν αρμοδιότητα περιβαλλοντικής επιθεώρησης εφόσον μπορούν να επικουρούν υπηρεσίες όπως του Λιμενικού για τις θαλάσσιες περιοχές ή των των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων π.χ. Δασαρχεία.
  Αυτό όμως αναιρείται από παρόν άρθρο που αναφέρει ποιοι έχουν αρμοδιότητα περιβαλλοντικής επιθεώρησης.
  Άλλη μια περίπτωση από τις άπειρες αυτού του νόμου που ένα άρθρο καταργεί ή αλληλοσυγκρούεται με κάποιο άλλο

 • 5 Μαρτίου 2020, 12:20 | Ελισάβετ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να καταργηθεί η παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, διότι έτσι δίνεται το ελεύθερο να πραγματοποιηθούν έργα που θα υποβαθμίσουν τις προστατευόμενες περιοχές ΝATURA 2000. Είναι απαραίτητη η αυτοψία και ο έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς για την προστασία της βιοποικόλητας και του φυσικού περιβάλλοντος.