Άρθρο 54α: Τροποποίηση του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄15)

1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

 

β) Η περίπτωση ιδ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα η Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου και η Λιμενική Αστυνομία.».

 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης ιε του άρθρου 1, η φράση «σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.», αντικαθίσταται ως εξής:

«σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό  καθώς και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.».

 

2. Το άρθρο 4 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, το οποίο έχει ως εξής «Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση συνδέεται απευθείας με τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους, που πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων συντροφιάς.», αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, τα επαγγελματικά προσόντα των οποίων αναγνωρίζονται σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α΄78).».

 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.».

 

γ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 4, μετά τις λέξεις «Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» τίθεται τελεία και  διαγράφεται η φράση: «προσκομιζομένων, επιπροσθέτως στον Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο των αντιγράφων Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.».

 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα  στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εν ισχύ, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).».

 

ε) Η παρ. 9 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και η Λιμενική Αστυνομία, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

 

3. Το άρθρο 5 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5, η φράση «η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του,», αντικαθίσταται από τη φράση:

«η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του  αντιλυσσικού εμβολιασμού του,».

 

β) Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.».

 

γ) Μετά την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 5, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση η  ως εξής:

«η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο  αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.».

 

δ) Μετά την περίπτωση β της παρ. 3, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής:

«γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιοδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη  του.».

 

4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

 

β) Η παρ. 3 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών.

β) Απαγορεύεται η πώληση ζώων συντροφιάς με  ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων.».

 

γ) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6, προστίθεται νέα παράγραφος 3α, ως εξής:

«3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

 

5. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

« 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Τμήμα  Κτηνιατρικής  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.».

 

7. Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από:

α) συνδέσμους δήμων, καθώς και

β) φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη έγκρισή τους από  τον  αρμόδιο δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική  εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  εντός των διοικητικών του ορίων.

Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να  διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και χειρισμό των ζώων.».

 

β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9, το έκτο εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (ενδεικτικά 1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.».

 

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για στο έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και  αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.».  

 

δ) Η παρ. 4 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

γ) Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

δ) Ζώα που περισυλλέγονται, λόγω εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς πρώτου ή δεύτερου σταδίου (απειλητική στάση και συμπεριφορά ή ανεπιτυχής επίθεση χωρίς τραυματισμό πολίτη, αντίστοιχα), αρχικά προσκομίζονται στο κτηνιατρείο ή στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου, για κλινική εξέταση και στη συνέχεια παραμένουν υπό 15νθήμερη  παρακολούθηση στο καταφύγιο του Δήμου ή σε εγκεκριμένο καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου. Εφόσον, μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, υποβληθούν ξανά σε κλινική εξέταση και διαγνωστούν υγιή, χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, επανατοποθετούνται, σε περιοχή όπου εκτιμάται ότι έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να εκτεθούν ξανά στις συνθήκες εκείνες που τα προκάλεσαν να εκδηλώσουν επιθετικότητα.

ε) Ζώα που περισυλλέγονται, λόγω εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς τρίτου σταδίου (επιτυχημένη επίθεση, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του τραυματισμού που αυτή συνεπάγεται και βεβαιώνεται από αποδεικτικά έγγραφα, όπως ιατρική γνωμάτευση), αρχικά προσκομίζονται σε κτηνιατρείο ή στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου για κλινική εξέταση και στη συνέχεια παραμένουν υπό 15νθήμερη παρακολούθηση στο καταφύγιο του Δήμο ή σε εγκεκριμένο καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου. Εφόσον, μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, υποβληθούν ξανά σε κλινική εξέταση και διαγνωστούν υγιή, είτε επανατοποθετούνται σε χώρους όπου δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κοινού ή άλλων ζώων, είτε  την ευθύνη της εποπτείας, της φροντίδας και της διαδικασίας υιοθεσίας τους αναλαμβάνουν φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.».

 

ε) Οι παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 9, αντικαθίστανται ως εξής:

«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη  και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι  τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την υπηκοόητα ενός από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι στειρώσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13. Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, για την πραγματοποίηση των στειρώσεων υπό την εποπτεία κτηνιάτρου των προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός μήνα και έγκριση των προϊσταμένων των αντίστοιχων υπηρεσιών.

12. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν:

αα) ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από το Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού ιδιώτης κτηνίατρος και

ββ)  ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. στ του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός  αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:

αα) ένα κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τον αναπληρωτή του,

ββ) ένα ιδιώτη κτηνίατρο  που έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του,

γγ) ένα κτηνίατρο του φιλοζωικού σωματείου που δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του.».

 

στ) Η παρ. 14 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, σε εγκεκριμένα από αυτούς φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.».

 

ζ) Μετά την παρ. 14 του άρθρου 9, προστίθεται νέα παρ. 15 ως εξής:

«15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ο Δήμος και οι σύνδεσμοι Δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για  την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

 

8. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονομική ταφή, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.».

 

9. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012, προστίθεται νέα παρ. 2α ως εξής:

«2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»

 

10. Η παρ. 1 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας,  τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα,   που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων.».

 

11. Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται και μετά από αυτήν τίθεται νέα παράγραφος 5α, ως εξής:

«5. α) Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, για την επιβολή  των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσεται από αρμόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1, διαβιβάζεται αυθημερόν στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας.

β) Στις περιπτώσεις βεβαίωσης παραβάσεων που διαπιστώνονται από αρμόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1 και επισύρουν την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και ποινικών κυρώσεων,  η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, αποστέλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

5α. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του ν. 1444/1984 (Α΄ 78) καθώς και οι παραβάτες των  διατάξεων των άρθρων 3,4, 7, 9,10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α΄ 31) τιμωρούνται με τις ποινές  που προβλέπονται  από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 (Α΄240), όπως ισχύει.».

 

12. Ο Πίνακας Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στη δεύτερη στήλη της δεύτερης παράβασης του πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 που έχει ως εξής: «Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς», η εσφαλμένη παραπομπή στο «Άρθρο 5 παρ. 1 περ. α», αντικαθίσταται από την ορθή ««Άρθρο 5 παρ. 1 περ. β»

β) Στο τέλος του πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 προστίθεται νέα παράβαση, ως εξής:

«

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη,  τον  κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους  και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών  απαιτήσεων της περίπτ. β του άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.Άρθρο 1 περίπ. β5.000 έως 15.000 ευρώ.

     ».

13. Στην αρχή της υπάρχουσας παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 4039/2012, τίθεται ο αριθμός 1 και στο τέλος αυτής, προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

«Από την έναρξη ισχύος της κοινής Υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 9, όπως ισχύει, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 473/1978, που αφορούν, εκ των ενδιαιτημάτων, τα καταφύγια αδέσποτων ζώων και ρυθμίζουν ίδια θέματα.».

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 22:29 | Αγγελική Παναγιώτου

  Θα το πω κι εγώ, α-πα-ρά-δε-κτο!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 22:34 | Jane Rodocanachi

  In addition, as someone who has lived in Greece long term, I find it offensive that you propose to kill animals that maybe bark or miaw, why not kill people who are aggressive and surely more evil.

  I know from living there the mentality of some small villages, where people would rather kill a pet of someone to get to them, than confront the human, we call that being cowards.

  You have people, even municipalities (god, in 2013 that is so uncivilised) that think to throw poison is the way forward. How cruel can you get? It is about time some of your precious children picked up this poison, then you would see the really horrible deaths that occur, painful and frightening.

  And on the subject of children, it is worldwide proved that people who abuse, murder and torture animals do move on to do the same to children and women. We have to wonder in the civilised parts of Europe whether the people making these obscene rules are in fact decent people, because to think up ways of killing animals, innocent animals, like this is very worrying. If the state of your country is in hands of people who make these kind of plans, then you may as well continue the decline.

  Civilised Europe will not stand by and let this happen, but what will happen is that you will lose any goodwill and support for our current financial situation. If you can’t find some civilised way to deal with strays, and pets, then you are moving backwards. You may as well join Romania, known as the hell on earth for all animals.

  Very disappointed in my home country, very sad, and very ANGRY.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 22:09 | stathis patounas

  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΗ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ TΩΝ ΖΩΩΝ.τελικα που ειναι η δημοκρατια σε αυτον τον τοπο??Δεν μπορω να καταλαβω τον τροπο σκεψης σας….

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 22:39 | Jane Rodocanachi

  I am of Greek descent, family Rodocanachi of Chios. I have lived in Greece on and off for 12 years. These proposals spell the doom of Greece. Instead of moving forwards, you are going backwards to join countries like Romania and Bulgaria, countries where animals are worth nothing. You have to realise that a lot of tourism in Greece is from UK, Netherlands, Germany, Sweden, Austria. All these countries LOVE animals and deplore the neglect seen, and the cruelty. I want to stay long term again, BUT if you DO NOT ALLOW pets to accompany tourists or ex pats, then I will NEVER return. My animals are more important to me than Greece, and it makes me sad to have to say that in 2013.

  As for crematoria in each municipality, it sounds like a horror story from the past. Greece the country that gave us civilisation now going towards barbarism and savagery of the past.

  You are part of the EU, you should not be allowed to consider making such detrimental, and frankly obscene, plans for pets, strays and visiting animals. If you want your economy to recover this is about the best way to make sure it WILL NOT. Because we won’t stand by and let this happen, and if it takes boycotts and media attention, then that is what will happen.

  Deplorable, my country of origin and I am beginning to feel very ashamed of the people in power now. Have you not got better things to do than obliterate and torture/murder animals. 2013, cannot believe Greece is acting like a third world country of Romania.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 21:34 | Παπαδόπουλος Χαρίλαος

  Κύριοι και Κυρίες, την ώρα που ανθρωπόμορφα τέρατα σκοτώνουν με φρικτούς και βασανιστικούς τρόπους ηλικιωμένους ανθρώπους για να τους πάρουν τα λιγοστά τους χρήματα και στην συνέχεια αντιμετωπίζονται με την μέγιστη επιείκεια από την Δικαιοσύνη, την ώρα που εποχούμενοι σε δίτροχα και τετράτροχα οχήματα άνθρωποι, εκδηλώνουν επιθετικότατη συμπεριφορά κατά συνανθρώπων τους και αντιμετωπίζονται και αυτοί ομοίως, έρχεστε εσείς να εξαντλήσετε την αυστηρότητα σας στα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα με το άρθρο 1 του ν. 4039/2012.
  Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.
  Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο συντάκτης του παραπάνω δεν γνωρίζει το παραμικρό σε ότι έχει σχέση με την συμπεριφορά των σκύλων (με τους οποίους σημειώνω ότι συμβιώ τα τελευταία σαράντα χρόνια της ζωής μου, τόσο σε προσωπικό-οικογενειακό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό) και χρησιμοποιεί τελείως αόριστη και ασαφή διατύπωση, δίδοντας την ευχέρεια οποιασδήποτε αυθαιρεσίας στην ερμηνεία του. Ποιά είναι η δικλείδα ασφαλείας στο υπό συζήτηση άρθρο , ώστε να υπάρχει προστασία από κακόβουλες ενέργειες εναντίον ανυπεράσπιστων ζώων;
  Λάβετε παρακαλώ υπόψη σας, ότι ένα στειρωμένο ζώο, σπανιότατα επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και μόνον αν και όταν δεχθεί επίθεση και δεν μπορεί να διαφύγει. Προτείνω λοιπόν να ασχοληθείτε με την προώθηση προγραμμάτων μαζικής στείρωσης των αδέσποτων, αυστηρότατο έλεγχο των κατά τόπους Δημοτικών υπηρεσιών για την διάθεση των κονδυλίων που προορίζονται για την περίθαλψη των αδεσπότων(στις 5 Φεβρουαρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, υπόγραψε την κατανομή των πιστώσεων έτους 2013 για τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων, που θα υλοποιηθούν από το συγκεκριμένο υπουργείο, το ποσό των 1.520.000 ευρώ ,από τα 36.694.000 ευρώ, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του προγράμματος της ίδρυσης και λειτουργίας Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς)και όχι με την θανάτωση τους με το παραμικρό και χωρίς σοβαρότατο λόγο.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 21:30 | δημου ουρανια

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΣ αν θεωρήσουμε κι εμεις κάποιους ανθρωπους επικίνδυνους που βγαζουν τετοιους νομους θα καλύπτουμε νομικά

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 21:35 | Χρόνης Δρούγιας

  Ο χαρακτηρισμός “επικίνδυνο”, με τα κριτήρια του Υπουργείου, είναι τουλάχιστον επιπόλαιος και είναι απορίας άξιο, αν οι εκπονούντες τέτοιου είδους αποφάσεις, έχουν βασικές γνώσεις κοινωνικής συμπεριφεριολογίας των σκύλων που ελάχιστα διαφέρει από αυτή των ανθρώπων.
  Δεν αναφέρονται καθόλου στα αίτια που ένας σκύλος καθίσταται επιθετικός, που αφορούν κυρίως κακοποίηση, συνθήκες διαβίωσης, ή ακόμη φοβική συμπεριφορά των ίδιων των ανθρώπων που τους ωθεί σε υπερβολική αντίδραση, με αποτέλεσμα τη βίαιη αντίδραση από το σκύλο. Παράλληλα, αν όχι πρώτα, πρέπει να εφαρμοστεί και η νομοθεσία όσον αφορά την εγκατάλειψη ,την κακοποίηση, τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων συντροφιάς που εξωθούν σε επιθετική συμπεριφορά. Ποιος αποφασίζει αν ένα ζώο είναι επιθετικό ή όχι; Ο οποιοσδήποτε ενίοτε ζωοφοβικός πολίτης? Ποια είναι; πως ορίζεται; και πως οριοθετείται η ανεπιτυχής προσπάθεια επίθεσης και η απειλητική συμπεριφορά; Η άμυνα ή η αμυντική απειλή πως εκλαμβάνονται από το νομοθέτη?
  Για να θεωρηθεί ένας επιθετικός σκύλος ως επικίνδυνος, απαιτείται σύσταση ομάδας ειδικών , παρακολούθηση του ζώου και μέχρι να φτάσει στο να θανατωθεί πρέπει να γίνει προσπάθεια βελτίωσης της συμπεριφοράς του ή ανεύρεσης ατόμων που δυνητικά θα μπορούσαν να το αναλάβουν υπεύθυνα.
  Το κάθε ζωντανό πλάσμα έχει δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια και δίχως πόνο. Αυτό πρέπει να έχετε στο νου σας.
  Οι εύκολες εκτελέσεις ζώων, που επιπόλαια και άδικα κρίνονται επικίνδυνα, καταδεικνύουν φασιστική νοοτροπία που επεκτείνεται ενίοτε και στους συνανθρώπους μας, ( μετανάστες, φυλακισμένους, κ.λ.π). Ο ειδισμός, (speciesism), και ο ρατσισμός ή ο ταξικός διαχωρισμός αποτελούν εκφάνσεις μιας συγκεκριμένης θέσης απέναντι στη ζωή.
  Ζούμε δυστυχώς σε μια κοινωνία που υπόκειται σε εκφασισμό και η φασιστική συμπεριφορά δεν έχει όρια μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Απλά απαξιώνει την ελευθερία και τη ζωή.
  Ο τρόπος αντιμετώπισης των επικίνδυνων ζώων, εκτέλεση δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες, θυμίζει ναζιστικές μεθοδεύσεις και εκκαθαρίσεις πληθυσμών, και εφαρμόζεται στα αδέσποτα όταν κάποιο αντιδράσει και δείξει τα δόντια του σε άνθρωπο, που ενδεχόμενα το προκάλεσε ή σε ανάμνηση παλιότερης κακοποίησής του.
  Ο όρος ευθανασία ερμηνεύεται σαν πιο ήπια και λιγότερο επώδυνη έλευση του θανάτου, όταν αυτός επέρχεται σχετικά σύντομα, οδυνηρός και τελεσίδικος. Σε ένα υγιές ή δυνάμενο να ζήσει αξιοπρεπώς ζώο, δεν έχει θέση η ευθανασία αλλά αναφερόμαστε ουσιαστικά σε δολοφονία ή στην καλύτερη περίπτωση εκτέλεσή του..
  Θεσπίστε προγράμματα για να αποβάλουμε τη ζωοφοβία ως έθνος, να περιορίσουμε την κακοποίηση των ζώων, ( ενεργητική και παθητική) και μετά μιλήστε και για τιμωρίες.
  Η αδυναμία αντίδρασης των ζώων στους νόμους σας και το ότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαξιώνεται και η ίδια τους η ζωή, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει και με συνανθρώπους μας που λαθροβιούν στις παρυφές της κοινωνίας μας .

  Xρόνης Δρούγιας
  Γιατρός

  Πρόεδρος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ “ΑΝΙΜΑ”.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:18 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΛΕ

  Οι τροποποιήσεις κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Στα θετικά αναφέρω την συγκρότηση της επιστημονικής επιτροπής,την αλλαγή της φράσης σχετικά με την επανένταξη που αφορά αρχαιολογικούς χώρους, την θωράκιση σχετικά με την εποπτεία των Δήμων σε ότι αφορά το πρόγραμμα αδέσποτων(παραμένει ο διαχειριστής και υπεύθυνος),την απαγόρευση ξένων κτηνιάτρων εθελοντών να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

  Στα αρνητικά αναφέρω τις τροποποιήσεις σχετικά με τον ορισμό του επιθετικού ζώου καθώς έτσι όπως είναι διατυπωμένο περιέχει ασάφειες και θα λειτουργήσει καταχρηστικά και αυθαίρετα με αποτέλεσμα την επαναφορά του μπογιά αφού κάθε ζώο θα χαρακτηρίζεται επιθετικό μονό και μονό αν γαυγίσει. Επομένως απαιτήται άμεσα αλλαγή της ως άνω τροποποίησης. Κόκκινη γραμμή είναι η μη κατάργηση των διατάξεων Ν604/1977 και του ΠΔ. 473/1978, που αφορούν τα ενδιαιτήματα ζώων καθότι η κατάργηση τους είναι φανερό ότι αποσκοπεί την νομιμοποίηση παρανόμων δημοτικών καταφυγίων και ιδιώτων-φιλοζωικών σωματείων. Άλλωστε ένας νομός καταργείται με νόμο και όχι με υπουργική απόφαση!!!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:16 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Λυπούμεθα που πάλι στη δημοσίευση του κειμένου μας λείπουν βασικές λέξεις, το ίδιο δηλαδή όπως και στις χθεσινές δημοσιεύσεις. Γιατί;;;

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:44 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Η Κιβωτός Κέρκυρας το στέλνει ξανά, με την ελπίδα αυτή τη φορά στη δημοσίευση να μην λείψει ούτε μία λέξη.

  Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
  Επειδή το μόνιμο δέσιμο των σκυλιών είναι από τις πλέον συχνές μορφές παθητικής κακοποίησης και από τις πλέον επώδυνες για τα ζώα, είναι αιτία δυσφήμησης της χώρας μας στο εξωτερικό.
  Το ζωοφιλικό σωματείο Κιβωτός Κέρκυρας, από τον Φεβρουάριο του έτους 2012, που ετέθη σε ισχύ ο Νόμος 4039, δίνει αγώνα για να γλιτώσει μόνιμα δεμένα σκυλιά στην Κέρκυρα, όπου είναι και τουριστικός προορισμός.
  Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε, ότι η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο β΄του άρθρου 1 του Νόμου 4039/2012, αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες όχι μόνον του σωματείου Κιβωτός Κέρκυρας, αλλά και σωματείων άλλων περιοχών της Ελλάδος, διότι οι ιδιοκτήτες των μονίμως δεμένων σκυλιών, προβάλλουν την ψευδή δικαιολογία της προσωρινής πρόσδεσης του σκύλου τους και όχι της μόνιμης, με την πρόφαση ότι αφού απαγορεύται η μόνιμη πρόσδεση…..επιτρέπεται η προσωρινή….!!!!
  Η λέξη ανοίγει παράθυρο μέχρι σήμερα, να ξεφύγει του νόμου ο παράνομος ιδιοκτήτης δεμένου σκύλου.
  Για τον λόγον αυτόν, υπάρχει αδήριτη ανάγκη απαλοιφής της λέξης από την παράγραφο β΄του άρθρου 1 του Νόμου 4039/2012,και την παραμονή της λέξης , ούτως ώστε να σχηματιστεί καθαρά η φράση ή .
  Με τα σημερινά δεδομένα, για να λυθεί ένας μόνιμα δεμένος σκύλος, χρειάζεται επίκληση μαρτύρων , για το μόνιμο του θέματος και άλλες χρονοβόρες διατυπώσεις.
  Επειδή όμως, πρόκειται για χιλιάδες δεμένα σκυλιά που πρέπει να λύσει το κάθε τοπικό ζωοφιλικό σωματείο στον τόπο του, η λύτρωσής τους καθίσταται ανθρωπίνως αδύνατη, όχι μόνον από τα ελάχιστα μέλη των σωματείων, αλλά και από τα όργανα των αρμόδιων Κρατικών Αρχών, αφού πρέπει να ψάχνουν και να ξαναψάχνουν για τον ίδιο δεμένο σκύλο, εάν ο ιδιοκτήτης του λέει αλήθεια ή όχι, ότι δηλαδή τον έχει πραγματικά προσωρινά δεμένον, με ότι αυτό συνεπάγεται για το ζώον, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
  Χρήσιμο είναι, για τα ιδιόκτητα σκυλιά που δεν ζουν εντός της οικίας του ιδιοκτήτη τους, αλλά ελεύθερα στην ύπαιθρο εντός περιφραγμένου χώρου, ο έν λόγω Νόμος 4039/2012, να καθορίζει τις ελάχιστες διαστάσεις του περιφραγμένου αυτού χώρου, διότι δυστυχώς μερικοί ιδιοκτήτες τα λύνουν μεν αλλά τα αφήνουν ελεύθερα σε περιφραγμένο μικρό χώρο, τόσο μικρό που φτάνει και το 1Χ1 τετραγωνικό μέτρο.
  Επίσης, χρήσιμο είναι η πρόσδεσης σκύλου, ως σοβαρή παθητική κακοποίηση, να αναφέρεται στην παράγραφο α΄του άρθρου 16 του Νόμου 4039/2012, μαζί με τις άλλες κακοποιήσεις και να καθορίζεται στο σχετικό άρθρο, το πρόστιμο και η ποινή.
  Όλα τα ως άνω σάς τα γράφει η Κιβωτός Κέρκυρας ΕΚ ΠΕΙΡΑΣ, κατόπιν άκαρπων προσπαθειών ενός όλόκληρου έτους (Φεβρουάριος 2012 με Φεβρουάριο 2013), που ισχύει ό Νόμος 4039/2012 και αφού είναι γεγονός ότι τα σκυλιά παραμένουν δεμένα και θα παραμείνουν δεμένα, ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΥΓΕΙ Η ΛΕΞΗ .
  Με εκτίμηση
  Για την Κιβωτό Κέρκυρας
  Το εξουσιοδοτημένο μέλος
  Νίκος Κασταμονίτης

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 18:23 | ΑΝΝΑ

  Ο ήδη ισχύων νόμος επιτρέπει ΜΕΧΡΙ δύο γέννες το χρόνο ή την κατοχή ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ αναπαραγωγής (?) σε έναν απλό ιδιοκτήτη. Για ο,τιδήποτε πάνω από αυτό απαιτεί ειδική άδεια εκτροφής την οποία είναι ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΕΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ή ο χομπίστας που έχει μεράκι με κάποιο τύπο σκύλου. Αυτό είναι ήδη υπερβολικά αυστηρό & έξω απ’ την διεθνή πρακτική.
  Με την νέα τροποποίηση ΚΑΝΕΙΣ δεν θα μπορεί να κάνει γέννα ΝΟΜΙΜΑ, ΕΚΤΟΣ αν πληροί τις εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις (κάτοχος τεράστιων εκτάσεων εκτός αστικών περιοχών, ειδικές εγκαταστάσεις κτλ).
  Πρακτικά θα είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΗΛΥΚΟ ΣΚΥΛΟ ΤΟΥ.
  Ποιος ωφελείται;;; Μήπως οι «παραγωγοί» που θα μπορούν να εξασφαλίσουν την άδεια (υποθέστε ό,τι θέλετε) και οι εισαγωγείς;;;;!!!
  Γιατί φυσικά ό,τι γίνεται δυσεύρετο γίνεται και πιο πολύτιμο-ακριβό.
  Και μην απατάται κανείς ότι ο σκύλος φύλακας-κυνηγός-αγκαλιάς θα αντικατασταθεί με το αδέσποτο της γειτονιάς… (αν υπάρχει κι αυτό και δεν το έχουν «εξαφανίσει» ως «επικίνδυνο» οι άλλοι γείτονες…)
  Ακραία φιλοζωικός νόμος!!!!!!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 17:02 | Πολατιδου Παναγιώτα

  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

  Μια βασική βιβλιογραφική αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίου κύρους στο χώρο, μια αναζήτηση των ερευνών που γίνονται σε όλο τον κόσμο θα μπορούσε να σας ανοίξει τα μάτια για το πως θέτετε «ορισμούς».
  Χρειάζεται όμως μυαλλό, διάθεση και κυρίως αγάπη για να γίνει ακόμα και το αυτονόητο….

  Τα δεδομένα υπάρχουν, όμως συνεχίζετε να τα αγνοείτε… Διότι δυστυχώς είναι πιο εύκολη μια ένεση….
  Πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια υπηρεσία στελεχωμένη από ανθρώπους με κατάρτιση?
  Αντί να οδηγείτε νέους επιστήμονες στην ανεργεία και το εξωτερικό θα μπορούσατε να έχετε στελεχώσει υπηρεσίες με ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο που να επιμελείτε αυτότο πρόβλημα..

  Προτιμάμε λοιπόν να κρατάμε δεσμευμενους χώρους με παροπλισμένα οπλικά συστήματα, αντί να τα μετατρεπουμε σε χώρους περίθαλψης και φύλαξης.
  Γιατί στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δεν υπήρξε προβλεψη για θέσεις κτηνιάτρων που θα μπορούσαν να στελεχώσουν υπηρεσίες για την στείρωση και την περίθαλψη των αδέσποτων… Γιατί δεν έχει κάθε δήμος 2-3 διορισμένους κτηνιάτρους για το σοβαρό αυτό θέμα?
  Γιατί αρκείστε στο «τζαμπα» των φιλοζωικών οργανώσεων και στις τζάμπα υπηρεσίες κάποιων ευαισθητοποιημένων κτηνιάτρων….
  Και φυσικά συνεχίζετε να αφήνετε ατιμώριτους όλους τους αισχρούς που ανανλαμβάνουν να λύσουν το πρόβλημα με φόλες… Δώστε τους λοιπόν μια ακόμα δικαιολογία με όλα αυτά….
  Πόσο κρίμα είναι τα εύκολα να τα κάνετε δύσκολα…

  Από καρδιάς, όταν θα «γαυγίσετε» για το δίκιο σας, να σας «μαζέψουν και να ακολουθήσετε την μοίρα που προδικάζετε με όλα αυτά τα ευγενικά προσχέδια νόμου….

  Κρίμα… Κρίμα…

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 17:55 | ΝΑΤΑΣΑ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΥΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. θΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ ΠΑΤΗΜΑ ΝΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ». θΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ ΠΑΤΗΜΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΑΘΩΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΥΘΑΝΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ. θΑ ΤΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΝΕ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ.
  ΩΡΑΙΑ ΨΥΧΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ. ΧΕΡΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΑΙΜΑ ΑΘΩΩΝ.
  «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» ΣΤΟΝ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΣ!!!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 16:19 | ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ

  ΗΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΟΛΟΙ!ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
  ΜΑΣ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ…Κ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟ! ΝΤΡΟΠΗ…..

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:52 | Savas

  Δεν συμφωνω !!!!!!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:46 | Ευαγγελία

  Αισχος! θα έχει το δικαίωμα οποιοσδήποτε δε συμπαθεί τα ζώα να τα σκοτώσει; Πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους να σκοτώνουν ζώα ή να τα τραυματίζουν; Γιατί να υπάρχει τροποποίηση που να τους δικαιώνει;

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:36 | χριστινα

  για κάποιους απειλητική συμπεριφορά ενος ζώου ειναι να κάνει την ανάγκη του εξω απο την πόρτα τους καθότι θεωρούν οτι τα παιδιά τους θα κολλήσουν κάποια ασθένεια και μόνο που περνούν δίπλα απο τις ακαθαρσίες.αναφέρομαι σε καταγγελία κατοίκου της περιοχής μας στον αντίστοιχο Δήμο μας.ΣΟΒΑΡΟΛΟΓΟΥΜΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ???????????

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:44 | Βαρβάρα Κυριτση

  Αφήστε ήσυχα τα αδέσποτα!!!!!!!!όχι στη ευθανασία τους!!!!

 • 1) Είναι τελείως απαράδεκτος ο νέος ορισμός που θεσπίζεται με την τροπολογία που αφορά στα «επιθετικά» ζώα. Με το νέο ορισμό λύνονται τα χέρια σ’όσους μέσα στους ΟΤΑ προσπαθούν να «εξαφανίσουν» παντί τρόπω όλα τα αδέσποτα από τις περιοχές τους. Να παραμείνει ο ορισμός του «επιθετικού ζώου» όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 1γ του Ν4039/12με την προσθηκη της λέξεως «κατ’επανάληψη» η δε γνωμάτευση περί της επιθετικότητας ή μη ενός ζώου να γίνεται εγγράφως από κτηνίατρο του Δημοτικού Κτηνιατρείου ή της Περιφερειακής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
  2) Τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις αποτελούνται από άτομα που είναι «εθελοντές» κατόπιν τούτου με την προτεινόμενη τροπολογία που αναφέρεται στην «έγκριση του Δήμου» για την περισυλλογή και περίθαλψη των αδέσποτωναπό τα μέλη των Φιλοζωικών Σωματείων επιχειρείται ο έλεγχος του «Εθελοντισμού» και ουσιαστικά η κατάργηση του έργου των Φιλοζωικών Σωματείων που θα αποτελούν «εμπόδιο» ή θα αντιστέκονται στην εξόντωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.Εθελοντισμός κατά «παραγγελία» ανάλογα με τις σκοπιμότητες του κάθε Δημάρχου δεν μπορεί να υπάρξει.
  3) Τελικά,με τον συνδυασμό των δυσμενών τροπολογιών στα αντίστοιχα άρθρα του υφιστάμενου νόμουκαι με την ΜΗ ύπαρξηπρόβλεψης στο νόμο για κυρώσεις εναντίον των Δήμων που δεν εφαρμόζουν αυτόν ή τον εφαρμόζουν πλημμελώς, προσπαθούν κάποιοι «ανεγκέφαλοι» από το υπουργείο να καταργήσουν τον ρόλο και την φιλοσοφία της ύπαρξης των Φικοζωικών Σωματείων & Οργανώσεωνκαι εξαναγκάζουν αυτά να συμμορφώνονται προς τας «Υποδείξεις» των Δημάρχων και Αντιδημάρχων εφόσον επιθυμούν να «υφίστανται» και κατά τον τρόπο αυτόν θα καταντήσουν τα Φιλοζωικά ΣωματείᨻΥπηρεσία» του Δήμουπου μάλιστα θα προμηθεύουνεργατικό προσωπικό ΔΩΡΕΑΝ.
  4)Επίσης είναι σημαντικόνα κατοχειρωθεί νομοθετικά το δικαίωμα κάθε φιλόζωου πολίτη, οργανωμένου ή μη, να μπορεί να ταϊζει, να ποτίζει και γενικώς να περιθάλπτει κάθε αδέσποτο ζώο συντροφιάς (σκύλος-γάτα) σ’οποιονδήποτε χώρο ζει το ζώο αυτό, για να σταματήσει επιτέλους ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία του κάθε φιλόζωου.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:31 | Βίκη

  Είστε άσχετοι και απαράδεκτοι !!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:47 | Νένα Κατζουρού

  προφανώς είναι ένας σίγουρος τρόπος ελέγχου του μεγάλου αριθμού αδέσποτων στη χώρα μας, διότι τα περισσότερα , αν όχι όλα, που με μια απλή καταγγελία θα θεωρούνται επιθετικά, θα οδηγούνται στην ευθανασία. Ποιός αρμόδιος θα αποφασίζει γι αυτό? θα ελέγχονται τα ζώα στα καταφύγια που θα οδηγούνται από εκπαιδευτές ζώων, που είναι κ οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν?
  Οι κυνηγοί τι δουλειά έχουν στις επιτροπές? για ποιό λόγο θα βρισκονται εκεί?Με ποια αρμοδιότητα?

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:55 | ΔΩΡΑ

  Ας ασχοληθουμε με τις εισαγωγές ζώων από άλλες χώρες που πωλούνται στα καταστήματα, αυτο ειναι το προβλημα οχι τα αδεσποτα και πως θα τα ξεφορτωθουμε..

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:07 | Φωτεινή Κ.

  Απαράδεκτο!Πρέπει να κάνουμε κάτι!Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι!Θα μας ακούσει όμως κανείς?

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:28 | ΜΑΡΙΑ

  ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!!!!! ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΝ ΛΑΟΣ, ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΖΩΑ!!!! Ο ΠΟΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!!!!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:12 | Βασιλιά Ιωαννα

  Για ξαναδειτε το νεο νομό.Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτεστε πριν τα βγαζετε κι οχι να βγαζετε νόμους και να φερνεται το χάος!!!!προσδιοριστεί τι ειναι επικίνδυνο ζωο και μη δινετε δικαιώματα στον κάθε ενα που μισει τα ζώα να ψευδεται

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:17 | Ελενα

  Διαφωνώ. Δηλαδή αν γαβγίσει είναι επικίνδυνο? Απαγορεύεται να μιλάνε και τα ζώα εκτός από εμάς σ’αυτή την χώρα?

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 14:11 | Κατερίνα

  Και κάτι ακόμα. Αν μπορεί κάποιος από τους νομοθέτες, ας μου εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να χωράει η (εκτροφή και) αγοραπωλησία ζώων σ έναν νόμο περί ¨προστασίας των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό¨, διότι το φτωχό μυαλό μου, δεν μπορεί να συλλάβει την διαφορά.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 14:27 | zoi

  Τις δικές σας »επιθέσεις» δεν τις τιμωρείτε με κανένα νόμο. Δεν φτάνει που δε μεριμνεί το κράτος για την προστασία και τη φροντίδα τους και βρίσκονται στο δρόμο, να τα εξολοθρεύσουμε εντελώς για να μη μας ενοχλούν???? Ντροπή σας!! Αφήστε τα ήσυχα!

 • «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».
  Η παραπάνω πρόταση μόνο ως κακογραμμένη και προχειρογραμμένη μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι τουλάχιστον αφελές να κρίνουμε ένα ζώο ως επιθετικό από μιά «επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά». Και σε τελευταία ανάλυση ποιος θα το κρίνει αυτό; Η 5μελής επιτροπή συμπεριλαμβανομένου του κυνηγού; Το μόνο συμπέρασμα στο οποίο μπορεί να καταλήξει ένας λογικός άνθρωπος διαβάζοντας αυτό το άρθρο έγκειται στο ότι ο σκοπός του υπουργείου είναι να «αφανίσει» τα αδέσποτα ζώα της χώρας, με νόμιμο τρόπο.
  Αστεία πράγματα.

  Κοζάρη Μαρία

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 14:33 | Βαΐα

  Και πάλι, όλα για το χρήμα γίνονται!
  Ας αφήσουμε τουλάχιστον το ΔΙΚΑΙΩΜΑ και σε αυτά τα πλάσματα, να ζουν κ να υπάρχουν στο φυσικό τους (!!!!!!) περιβάλλον!!
  Επικίνδυνος, ήταν, είναι και θα είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, όταν παύει να είναι Άνθρωπος.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 14:01 | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

  Επικίνδυνος νομοθέτης είναι ο νομοθέτης που δεν έχει ιδέα περί του τί νομοθετεί. Επιτέλους, μπήκαν όλοι αυτοί ποτέ στον κόπο να προβληματιστούν γιατί ένα ζώο επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά? Σκέφτηκαν ότι μπορεί να είναι κακοποιημένο, υποσιτισμένο, φοβισμένο ή οτιδήποτε άλλο? Είχαν ποτέ ζώο στη ζωή τους? Ένιωσαν την ευγνωμοσύνη του όταν του χάρισαν το χάδι τους ή ένα παλιοξεροκόματο?
  Προφανώς όχι ! Γι΄αυτό πιάνουν τα παλιόχαρτά τους και γράφουν «νόμους» ενός πολιτισμένου ευρωπαικού κράτους!!!
  Μιλάω με αγανάκτηση, γιατί με παρατημένα, κακοποιημένα, χτυπημένα, σακατεμένα ζώα και πεταμένα κουτάβια στους σκουπιδοτενεκέδες ασχολούμαι όλη μέρα, κάθε μέρα, Είναι πραγματικά αξιοθρήνητα και για την κατάστασή τους δεν φταίνε αυτά. Ούτε γιατί είναι επιθετικά ούτε γιατί είναι «φορείς ασθενειών» Φταίμε εμείς μόνο. Και αντί να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσής τους, συνεχώς τις κάνουμε χειρότερες. Αντί να νουθετήσετε τον απαίδευτο Έλληνα, τα βάζετε μ’΄αυτά τα δύσμοιρα, που ο καλός Θεός τα καταράστηκε να συμβιώνουν με τους «ανθρώπους» Ντροπή!!!!

  Πρόεδρος της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου
  Αρ. Πρωτ. 2218/2012

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 14:50 | ΑΝΝΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥ

  AΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΣ. ΝΤΡΟΠΗ. ΔΙΝΕΙ ΠΑΤΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΝΑ ΤΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΟΥΝ. ΠΟΙΟ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΝ ΕΦΤΙΑΞΕ ; Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΘΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΖΩΑ. ΑΝΝΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 14:35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Επειδή ο σχολιασμός μου διεγράφει από την διαχέιριση σας επαναδιτυπώνω τους ισχυρισμούς μου στα μέτρα σας.

  Είναι γνωστό σε όλους τους Έλληνες ότι το κράτος μας δεν διέπεται απο ιδιαίτερες κυνοφιλικές και ζωοφιλικές ευαισθησίες γενικότερα. Εαν αμφιβάλλετε πείτε μας που πήγαν τα αδέσποτά της Αθήνας το 2004 ;

  Το όψιμο ενδιαφέρον σας για την κατοχύρωση της ερασιτεχνικής εκτροφής είναι αξιοπερίεργο. Αυτοσκοπός σας είναι απλά να θέσετε έναν ακόμη έμμεσο φόρο στους κυνόφιλους βάζοντας χαράτσι ανα κεφάλι κουταβιού. Εμείς οι κυνόφιλοι δεν ενδιαφερόμαστε για την κατοχύρωση της ερασιτεχνικής εκτροφής από το κράτος μόνο και μόνο για να μας φορολογήσει. Τι θα προσφέρετε στον ερασιτέχνη εκτροφέα με την άδεια του ? Ποιο θα είναι το αντάλλαγμα για τα λεφτά που του ζητάτε ? Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για να έχουμε δρόμους, το εκτροφικό χαράτσι γιατί να το πληρώνουμε ? Μήπως για τα αδέσποτα ? Γιατί τα αδέσποτα είναι πρόβλημα μόνο των εκτροφέων ? Η υπόλοιποι κοινωνία δεν πρέπει να συμβάλει μόνο οι «τρελαμένοι» κυνόφιλοι οι οποίοι μάλιστα ευθύνονται το λιγότερο για την κατάσταση των αδέσποτων στην χώρα ? Εάν θέλετε να βρεθούν χρήματα για τη διαχείριση των αδέσποτων τότε θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι Έλληνες και όχι μόνο ο ευσυνείδητος ερασιτέχνης εκτροφέας. Γιατί οι πονηρούληδες που μας λέτε θα σας γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και δεν θα βγάλουν καν άδεια, ούτε θα τσιπάρουν τα ζώα τους πλέον.

  Το σοφότερο που έχετε να κάνετε είναι αποσύρετε άμεσα την παρούσα τροπολογία και να αναθέσετε την σύνταξη της σε πραγματικούς ζωόφιλους και κυνόφιλους που γνωρίζουν τα θέματα σε βάθος , καθώς και να απευθυνθείτε στην ανώτατη κυνολογική οργάνωση της χώρας μας, τον ΚΟΕ που είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

 • Μετά τη ψήφιση του ν.4039/12 αναμέναμε αδίκως έναν ολόκληρο χρόνο τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που ουδέποτε εκδώσατε ως υπουργείο..! Έτσι μετά τη ακύρωση της υπουργικής 280239 /03 που επεξηγούσε τον καταργηθέντα ν.3170/2003 ..ευνόητα και αυτονόητα… απλά ,δεν υπήρχαν (!) , με αποτέλεσμα σοβαρά θέματα αντιμετώπισης και διαχείρισης αδέσποτων να ήταν εκτεθειμένα στις ελεύθερες και κατά το δοκούν μεταφράσεις και κρίσεις κάποιων «αρμοδίων» και ανά περίπτωση «ειδικών» .. Σήμερα έναν χρόνο μετά , αντί των διευκρινιστικών πολυπόθητων εγκυκλίων επιχειρείτε τροπολογία με επικίνδυνες και σοβαρότερες προεκτάσεις που όχι μόνο δεν διευκρινίζουν τον ν.4039/12 αλλά ανοίγουν και νέα κεφάλαια ,νέων παραφράσεων όπως τη κατάργηση διατάξεων του 604/77 και του ΠΔ 463/78 σ ότι αφορά στα «ίδια θέματα» .. Είναι ηλίου φαεινότερο το ύπουλο εγχείρημα και τραγικά ανήθικος ο τρόπος συλλογιστικής γιατί εκθέτετε σε δημόσια διαβούλευση τη τροποποίηση του 4039/12 με την «έξυπνη» επικέντρωση σε κραυγαλέα θέματα που εκ προοιμίου ήταν δεδομένο πως στον ανυποψίαστο φιλόζωο θα προσκαλούσαν οργή και θα αντιδρούσε με πάθος σε ορισμένα και μόνο σημεία ..ώστε να περάσετε στα » ψιλά γράμματα» όσα ακριβώς χρειάζεστε για να νομιμοποιήσετε συμφέροντα και να αποδυναμώσετε νόμους.
  Θα χειροκροτούσα μια τροπολογία που
  θα απαγορεύσει την πώληση ζώων από τα petshops,
  θα απαγορεύσει την εισαγωγή ζώων από φάρμες (puppy mills),
  θα ελέγξει και να σταματήσει την παράνομη εκτροφή που τροφοδοτεί την χώρα μας με αδέσποτα
  θα αποδώσει ευθύνες και βεβαιώσει πρόστιμα στους Δήμους για την αδιαφορία τους ώστε να αναγκαστούν να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα του 4039/12
  θα υποχρεώσει καταγραφή –δημοτολόγιο για όλα τα δεσποζόμενα ζώα και θα προβλέψει βάση δεδομένων ανά δήμο
  θα λειτουργήσει αστυνομία ζώων για την απόδοση ευθυνών
  Γεωργία Στεφανάκη πρόεδρος Σωματείου Ζωόφιλη Δράση

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 12:08 | Λίλα

  H εκτροφη, είναι μεράκι είναι αγάπη , ειναι θυσία… είναι πολλά που δεν μπορούν περιγράφουν μέσα σε μερικές γραμμές… Κατανοώ οτι πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν την αγάπη κάποιων ανθρώπων για συγκεκριμένες φυλές, υγιεί ζώα, μεγαλωμένα μέσα στα σπίτια μας να κοιμούνται στα κρεβάτια μας… Όμως αυτό υπάρχει όμως υπάρχει …όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι η ερασιτεχνική εκτροφή…

  Είμαι ερασιτέχνης εκτροφέας με επίσημη επωνυμία εκτροφείου. Σε περίπτωση που δοθεί άδεια στους ερασιτέχνες εκτροφείς χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις, είναι ότι καλύτερο ώστε να μπορώ να συνεχίσω νόμιμα την εκτροφή μου μέσα στο σπίτι μου και φυσικά και αποδέχομαι να πληρώσω ένα τίμημα ανά κουτάβι, φυσικά και θα ζητήσω άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα…. για να διασφαλίσω οτι έχτισα με κόπο και θυσία… και να βλέπω τώρα κάποιες οικογένειες να ευχαριστημένες και κάποια παιδάκια ευτυχισμένα να μεγαλώνουν με υγιεί… ισορροπημένα ζώα…

  Θεωρώ άδικο όλο αυτο που γίνεται με τα κομμένα… πρέπει να δοθεί μια περίοδος χάριτος … είναι κρίμα… υπάρχουν πολλά αξιόλογα ζώα στην χώρα και στις περισσότερες χώρες υπάρχει περίοδος χάριτος… μην είμαστε στενόμυαλοι… και κοιτάξουμε να είμαστε αυστηροί με το pet shop που είναι η καταστροφή της κυνοφιλίας και η αιτία να κλαίνε πολλοί μα πολλοί συνάνθρωποι μας…

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 12:41 | Αθηνά Μ.

  Με συγχωρείτε..επιβάλετε ήθελα να πω!Αλλά με αυτά που διάβασα δικαιολογούμαι νομίζω

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 12:31 | Έλλη Α.

  Το θέμα των επιθετικών ζώων είναι πολύ σοβαρό. Είναι αυτονόητο ότι κανείς μας δεν θέλει να θανατώνονται ζώα. Όμως από τη στιγμή που αναφέρθηκαν κρούσματα λύσσας, το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από τους αρμόδιους φορείς (Κτηνιατρικοί Σύλλογοι, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, Δήμοι). Αν η λύσσα εξαπλωθεί (καθόλου δύσκολο με τόσα αδέσποτα που έχουμε) και υπάρξουν ανθρώπινα θύματα, τί θα έχουν να πουν όλοι αυτοί που κόπτονται για τα καημένα τα ζώα και τους εγκληματίες που θέλουν να τα εξοντώσουν;

  Το πρόβλημα με τα αδέσποτα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή του, δηλαδή στους ιδιοκτήτες. Επιτέλους καταλάβετε ότι ο κυριότερος λόγος που έχουμε γεμίσει αδέσποτα είναι οι αυτόκλητοι «εκτροφείς» που βάζουν το θηλυκό σκυλί τους να γεννάει για να διασκεδάζουν τα παιδάκια τους ή επειδή «θέλουν να κρατήσουν τη ράτσα» (π.χ. τσομπάνηδες, κυνηγοί). Όποιος θέλει να γεννάει το σκυλί του θα πρέπει να δηλώνεται ως εκτροφέας και να ελέγχεται αυστηρά ως προς τις συνθήκες υγιεινής και ευζωίας και ως προς τη διάθεση των κουταβιών. Αν θέλει να τα πουλάει, να το κάνει νόμιμα και να αποδίδει Φ.Π.Α. Ο μόνος τρόπος περιορισμού των αδέσποτων είναι η ΣΤΕΙΡΩΣΗ ή έστω ο περιορισμός των ιδιόκτητων θηλυκών σκύλων. Ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει κυρώσεις για όποιον βάζει το σκυλί του να γεννάει χωρίς να είναι εκτροφέας. Όποιος θέλει κατοικίδιο, να το αγοράζει από νόμιμο εκτροφέα και όχι από pet shop ή από περίεργες εισαγωγές κουταβιών από το εξωτερικό. Η λογική παίρνουμε ένα κουταβάκι από την κουμπάρα μας που γέννησε η σκύλα της και σε λίγους μήνες το πετάμε στο δρόμο, πρέπει να σταματήσει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Είναι τραγελαφικό από τη μια να υποχρεώνουμε (ορθώς)τους Δήμους να δαπανούν χρήματα για τα αδέσποτα και από την άλλη να μη χτυπάμε την αιτία που τα δημιουργεί.

  Και κάτι ακόμη: Στην ευρωπαϊκή ένωση δεν επιτρέπεται τα θηλυκά σκυλιά να γεννούν δύο φορές το χρόνο, για να μην καταπονούνται. Περισσότερες από δύο φορές ούτως ή άλλως δεν μπορούν, από τη φύση τους, να γεννήσουν.

  Η περισυλλογή των αδέσποτων να μπορεί να γίνεται, υπό την επίβλεψη του Δήμου, και από άτομα – εθελοντές που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία αλλά δεν ανήκουν σε φιλοζωικούς συλλόγους.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 11:10 | Στέλιος ‘Ολια Δελλατόλα

  “…επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα,…”
  Είναι πρόδηλο ότι μια τέτοια διατύπωση προέκυψε από συντάκτη που δεν έχει την παραμικρή ιδέα για τη συμπεριφορά των σκύλων ή είναι εκούσια και επιμελημένα ασαφής ώστε να επιδέχεται αυθαίρετης ερμηνείας από τους καταγγέλλοντες.
  Από πολλούς πολίτες αναφέρεται ως επιθετική στάση ο οποιοσδήποτε ήχος ή κίνηση εκδηλωθεί από την πλευρά του ζώου ενώ δεν έχει την παραμικρή σχέση με επιθετική συμπεριφορά. Συνήθως έχει σχέση με την παντελή τους άγνοια για τα ζώα, αναμενόμενη σ΄έναν κόσμο λούτρινων παιχνιδιών και τηλεοπτικής πρόσληψης της πραγματικότητας. Σε άλλες περιπτώσεις απορρέει από τη ζωοφοβία, γνωστή στην ψυχιατρική τακτική.
  Είναι παράλογο όμως να επαφίεται η ζωή και ο θάνατος των ζώων στις φαντασιώσεις φοβικών συμπολιτών που ερμηνεύουν οπιαδήποτε προσέγγισή τους από ζώο ως επίθεση. Σε άλλες μορφές φοβίας δεν απαλείφουμε το ερέθισμα. Στην υψοβοβία δεν καταργούμε τα κτήρια και στην αγοραφοβία δεν εξοντώνουμε το πλήθος. ‘Ετσι δεν είναι;
  Συνεπώς εναντιωνόμαστε στην τροποποίηση της περίπτωσης στ του άρθρου 1 και θεωρούμε ανεπαρκέστατη την ικανότητα των αρχών της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1 να κρίνουν για ζωή και θάνατο. Πολύ περισσότερο σε μια χώρα που όχι μόνο στερείται στοιχειώδους κουλτούρας συνύπαρξης με ζώα, αλλά και εμφανίζει κτηνωδία, βαναυσότητα και στην καλύτερη περίπτωση μια γελοία καταναλωτική σχέση μ΄αυτά.

  ‘Ολια Δελλατόλα
  Στέλιος Δελλατόλας

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 11:58 | EVANGELIA KOIKA

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΣ.
  ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΑΣΤΕ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ!!

 • Ασχολουμαι με τα αδεσποτα χρονια τωρα… ο τροπος που δηλωνετε οτι ενα ζωο ειναι επιθετικο ειναι τελειως ανακριβης… ενα σκυλακι μπορει να γαυγισει επειδη φοβαται… μπορει να παρει επιθετικη σταση παλι για τον ιδιο λογο…..εχω μαζεψει απειρα σκυλια απο το δρομο τα τελευταια 25 χρονια… με καλο τροπο ολα ερχονται κοντα σου.. κανενα δεν εχει την διαθεση να επιτεθει και κανενα δεν επιτιθεται αν δεν προσπαθησει καποιος να του κανει κακο… γιατι εμενα δεν με εχει δαγκωσει ποτε σκυλος??? και να με δαγκωνε εγω θα ειχα κανει βλακεια… οποτε αυτο με τα επιθετικα σκυλια ειναι τελειως ανακριβης διατυπωση….

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 10:51 | Μαρία Ξηρέα

  Για το 4. α) που τροποποιεί το άρθρο 6 του ν. 4039/2012: Είμαι ερασιτέχνης εκτροφέας με επίσημη επωνυμία εκτροφείου. Κάνω μία γέννα κάθε 2-4 χρόνια. Σε περίπτωση που δοθεί άδεια στους ερασιτέχνες εκτροφείς χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις, ώστε να μπορώ να συνεχίσω νόμιμα την εκτροφή μου μέσα στο σπίτι μου, αποδεχόμενη και ένα τίμημα 10-20 ευρώ ανά κουτάβι, φυσικά και θα ζητήσω άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 10:38 | Μαντής Κωνσταντίνος

  Μα πως είναι δυνατόν να αποδείξεις ότι ένα ζώο είναι επιθετικό; Επειδή γαυγίζει το σκύλος μέσα από τη μάντρα σε άλλα σκυλιά ή σε αγνώστους που πλησιάζουν στο σπίτι, θεωρείτε πως είναι επιθετικός; Η συμπεριφορά αυτή είναι στα γονίδιά του, προστατεύει το χώρο του!
  Δε νομίζετε πως αυτή η διάταξη θα είναι χρυσός στα χέρια κακόβουλων;
  Δε νομίζετε πως αυτή η διάταξη είναι αίολη και χρήζει περισσότερης διευκρίνησης;
  Ευχαριστώ.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 10:43 | ελευθερια

  Απαραδεκτος ο νομος.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 09:40 | Χρυσα

  αν περάσουν αυτά τα αίσχη, δε θα προλαβαίνουμε να μετράμε πτώματα :((((
  Αφ’ ενός ορίζουν ως επικίνδυνα πάσης φύσεως ζώα, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ αποδεικτικό στοιχείο πέραν της αναφοράς οποιουδήποτε τυχόν ζωοφοβικού υπαθρώπου που μπορεί να καταγγείλει ότι ένα ζώο… του γρύλισε!!!
  Αφ’ ετέρου, επιβάλλουν στα φιλοζωικά σωματεία να έχουν ΕΓΓΡΑΦΗ άδεια από τον οικείο Δήμο (ας για να μπορούν να ασκούν το φιλοζωικό τους έργο (περίθαλψη και διαχείριση αδέσποτων)!!!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 09:31 | Γιώργος

  Προφανώς αναζητείται λύση στο μεγάλο έλλειμα φιλοζωίας και, γενικότερα, στοιχειώδους λογικής και σεβασμού που διακρίνει τη χώρα μας, με τη διευκόλυνση – νομιμοποίηση του αφανισμού (μέσω θανάτωσης) «ενοχλητικών» αδέσποτων, ακόμη και «ενοχλητικών» δεσποζόμενων ζώων. Σε μια χώρα που τόσα λίγα σεβόμαστε στην καθημερινότητά μας, ας «εκπαιδευτούμε» (με τη βοήθεια και της νομοθεσίας) να σεβόμαστε τουλάχιστον το δικαίωμα στη ζωή.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 09:49 | Sofia

  Είμαι ερασιτέχνης εκτροφέας με επίσημη επωνυμία εκτροφείου. Σε περίπτωση που δοθεί άδεια στους ερασιτέχνες εκτροφείς χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις, ώστε να μπορώ να συνεχίσω νόμιμα την εκτροφή μου μέσα στο σπίτι μου, αποδεχόμενη και ένα τίμημα 10-20 ευρώ ανά κουτάβι, φυσικά και θα ζητήσω άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 09:04 | Τσιούτσιου Φραγκίσκα

  Είναι γελοίοι…φυσικά μια ζωή γελοιότητες κάνουν.
  Απαράδεκτο.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 06:42 | Κατερίνα

  Σοβαρό θα ήταν ν ασχοληθεί κανείς πρωτίστως μ εκείνους που προκαλούν στα ζώα την όποια ¨επιθετική¨ συμπεριφορά. Και αν όντως υφίσταται, τότε ν΄ αναλαμβάνει εκπαιδευτής, ώστε αφού αυτή εξαλειφθεί, το ζώο να επανατοποθετείται ή να δίδεται για υιοθεσία.

  Πώς ορίζεται η ¨απειλητική στάση κι ανεπιτυχής επίθεση¨; Με τι κριτήρια; Διότι, αν καταλαβαίνω σωστά, η όποια – ας την πούμε- εχθρική στάση του ζώου, ανεξαρτήτως του τι την προκάλεσε, εμπίπτει σ΄αυτή την κατηγορία, πράγμα που είναι, επιεικώς, γελοίο. Αδέσποτα ζώα, καθημερινά κακοποιούνται από ανθρώπους. Δεν φτάνει που δεν τα προστατεύουμε, τώρα θα τους απαγορεύουμε και να αμυνθούν; Ή κάθε ζώο που θα τολμήσει να ¨μιλήσει¨, δηλ. να γρυλίσει ή να γαβγίσει (δεν τους μένουν κι άλλοι ήχοι εκτός αυτών, μόνο το κλάμα), θα μαζεύεται ως επιθετικό;;

  Η ευθανασία, είναι θεμιτή , μόνον όταν σκοπό έχει να λυτρώσει ένα ζώο που υποφέρει από ανίατη ασθένεια, ή φρικτό πόνο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλον τρόπο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν δικαιολογείται. Η θανατική ποινή για ανθρώπους που έχουν διαπράξει εγκλήματα καταργήθηκε. Η θανατική ποινή για τα αθώα θύματα των ανθρώπων, με ποιο σκεπτικό μπορεί να είναι αποδεκτή;

  Ο εκπρόσωπος του όποιου κυνηγετικού συλλόγου, με ποια ιδιότητα θα ασχολείται με το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων; Ως …ειδήμων ή ως …φιλόζωος; Ρωτώ, διότι όλοι γνωρίζουμε πως πολλά απ τα αδέσποτα είναι πρώην ¨εργαλεία¨ κυνηγών, που δεν τους κάνουν πια.

  Όσο για την παρ 3 του άρθρου 6, θα πρέπει να απαγορεύει την πώληση σκυλιών, γατών και ζώων γενικότερα κι όχι ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Δεν είναι αντικείμενα προς πώληση. Είναι ζώντα πλάσματα, ακριβώς όπως τα ανθρώπινα μωρά, των οποίων (ορθώς) απαγορεύεται η πώληση, γενικώς κι όχι με κριτήρια χωροταξικά.

  Ο,τιδήποτε λιγότερο, επιβεβαιώνει το λυπηρό γεγονός της έλλειψης γνώσης ή/και ενδιαφέροντος για τις ζωές των άτυχων ζώων.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 05:35 | Μαριάννα

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ! Άλλος ένας τρόπος να μαζέψει λεφτά το κράτος. ΝΤΡΟΠΗ!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 02:52 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΙΣΤΕ ΑΘΛΙΟΙ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΑΙ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΝΟΜΟ.
  ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ.
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ.