Άρθρο 08: Μέλη ΔΕΠ

Το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του εν γένει ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στις παραπάνω περιπτώσεις προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύει το Π.Δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 111/1994 (Α΄84), το Π.Δ. 119/2005 (Α’ 177), το Π.Δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 390/1995 (Α΄ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:

αα) εκπαιδευτική εμπειρία σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αυτοδύναμο διδακτικό έργο ή συνδυασμός των παραπάνω,

ββ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, οι οποίες προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω,

γγ) για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές για την περαιτέρω εξέλιξή του.

γ) Καταργούνται το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει, η παράγραφος 1 και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

 1. 2.    α) Το Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.Σ.) συγκροτείται από μόνιμα μέλη ΔΕΠ ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας ή μόνιμους ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας, ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Ιδρύματος. Η εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ πραγματοποιείται από Ε.Σ., το οποίο είναι ενδεκαμελές (11) στην περίπτωση Τμήματος με αριθμό μελών ΔΕΠ έως και σαράντα (40) και δεκαπενταμελές (15) στην περίπτωση Τμήματος με περισσότερα από σαράντα (40) μέλη ΔΕΠ.

β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ε.Σ. ορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.  

 1. 3.    α) Το Ε.Σ. συγκροτείται από τέσσερα (4) ΔΕΠ για την περίπτωση 11μελούς ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ για την περίπτωση 15μελούς, τα οποία ανήκουν στον Τομέα, τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντιστοίχως που ανήκουν στο Τμήμα και τρία (3) ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

β) Η εισήγηση του Τομέα προς την Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό των μελών του Ε.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: Προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Αν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τομέα που δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ε.Σ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ή τα πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντιστοίχως, διενεργείται κατά τα ανωτέρω κλήρωση μεταξύ τους από τη Γ.Σ. του Τομέα με ευθύνη του Διευθυντή του. Τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός ένδεκα (11) ή δεκαπέντε (15) αντιστοίχως ορίζονται ως εξής: τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη αντιστοίχως με τους αναπληρωματικούς τους από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Ε.Σ. και τα υπόλοιπα τρία (3) ή πέντε (5) αντιστοίχως με τους αναπληρωματικούς τους από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων, στη βάση ίδιου ή συναφούς αντικειμένου είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Ε.Σ., διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.

γ) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Ε.Σ., στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν προσμετρούνται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γ.Σ. του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Ε.Σ. η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον τα μέλη που έχουν παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια δεν ανήκουν στον Τομέα, τα τέσσερα (4) και αντιστοίχως πέντε (5) μέλη που ανήκουν στο Τμήμα και τα τρία (3) και αντιστοίχως πέντε (5) που ορίζονται από το μητρώο εξωτερικών μελών αναπληρώνονται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του Ε.Σ.

δ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης Τομέων, τα τέσσερα (4) και αντιστοίχως πέντε (5) μέλη του Ε.Σ. ορίζονται από μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με βάση τη συνάφεια ή συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου και για τα υπόλοιπα μέλη του Ε.Σ. ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου.

ε) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων, οι οποίοι προέρχονται από τον Τομέα ή το Τμήμα στη βάση της συνάφειας ή συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου, τα Ε.Σ. συγκροτούνται ως εξής:

αα) για τα 11μελή Ε.Σ., πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα και έξι (6) με συγγενές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και

ββ) για τα 15μελή Ε.Σ., επτά (7) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα και οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

στ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που να προέρχονται από το Τμήμα για τη βαθμίδα που πραγματοποιείται η κρίση, η συμπλήρωση του 11μελούς ή 15μελούς Ε.Σ. πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 1. 4.    Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τμήματος προκειμένου να συγκροτηθεί το Ε.Σ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι συνεδριάσεις του Ε.Σ. γίνονται πάντα ενώπιον της Γ.Σ. του Τμήματος. Για τις συνεδριάσεις αυτές δεν απαιτείται απαρτία της Γ.Σ. του Τμήματος. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα Ε.Σ. είναι υποχρεωτική.
 2. 5.    α) Το Ε.Σ. ορίζει από τα μέλη του τριμελή εισηγητική επιτροπή κατά τη πρώτη συνεδρίασή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω συνεδρίαση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Ε.Σ. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με το 1/3 του αριθμού των μελών του Ε.Σ. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος και τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

β) Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποδείξει στην εισηγητική επιτροπή τέσσερα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές που ανήκουν στο εξωτερικό μητρώο μελών. Η επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση από δύο εκ των ανωτέρων υποδειχθέντων και να τις λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης.

γ) Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

δ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων.

ε) Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Ε.Σ. και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών συγκαλείται το Ε.Σ. για τη διενέργεια της εκλογής. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ε.Σ.

στ) Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Ε.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.

ζ) Εάν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν συγκαλέσει το Ε.Σ. από τη λήξη των προθεσμιών των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ της παρούσας παραγράφου, το Ε.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να το συγκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο Αντιπρύτανης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση του Ε.Σ. και διενεργεί όλες τις πράξεις που αντιστοιχούν στον Πρόεδρο του Τμήματος.

η) Τα μέλη του Ε.Σ. άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Ε.Σ., την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία σε ποια και πόσα μέλη του Ε.Σ. συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

θ) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Ε.Σ. μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με τον υποψήφιο.

ι) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα ΔΕΠ καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

αα) στην περίπτωση ενός ή δύο υποψηφίων, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,

ββ) στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατεστέρων υπό την προϋπόθεση ότι κατά την προηγηθείσα ψηφοφορία το άθροισμα των θετικών ψήφων είναι ίσο ή μεγαλύτερο της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. Επικρατέστεροι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων του ενός, μεσολαβεί διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ των ισοψηφησάντων για την ανάδειξη του επικρατεστέρου για τη δεύτερη θέση.

 1. 6.    Ο Πρόεδρος του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής διαβιβάζει το πρακτικό του Ε.Σ., μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας και σε περίπτωση θετικής κρίσης τον διορισμό, την εξέλιξη ή μονιμοποίηση του κρινόμενου.
 2. 7.    Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης, η σχετική πράξη εκδίδεται και μετά την αφυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 3. 8.    Λεπτομερειακά θέματα για τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ, κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. 9.    Στα εξωτερικά μέλη των Ε.Σ. καταβάλλεται η δαπάνη μετακίνησης των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία καλύπτεται από το οικείο Α.Ε.Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των εξωτερικών μελών των Ε.Σ., το ποσό των δαπανών μετακίνησης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα».
 5. 10.  α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα υποδοχής. Μετά την έκδοση πράξης της μετάκλησης το Τμήμα αποχώρησης διατηρεί την πίστωση του μετακαλούμενου μέλους ΔΕΠ».

β) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η πράξη της μετάκλησης τεκμηριώνεται από έκθεση που συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος από το οποίο αποχωρεί το μέλος ΔΕΠ. Στην έκθεση καταγράφεται με σαφήνεια το διδακτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιούσε ο μετακαλούμενος και ο τρόπος κατά τον οποίο αυτά θα αναπληρωθούν».

γ) Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται η φράση «τρία έτη» με τη φράση «πέντε (5) έτη» και μετά τη φράση «α’ βαθμίδας» προστίθεται η φράση «και δεκαπέντε (15) συνολικά».

 1. 11.  α) Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013  (Α’ 24), αντικαθίσταται η φράση «Αποκλείεται η μετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης» με τη φράση «Αποκλείεται η μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας προς Α.Ε.Ι. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης».

β) Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η πράξη της μετακίνησης τεκμηριώνεται από έκθεση που συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος από το οποίο αποχωρεί το μέλος ΔΕΠ. Στην έκθεση καταγράφεται με σαφήνεια το διδακτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιούσε ο μετακινούμενος και ο τρόπος κατά τον οποίο αυτά θα αναπληρωθούν».

γ) Στην περίπτωση 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

«Τα μέλη ΔΕΠ, με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Γ.Σ. Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, μπορούν να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε Τμήμα της ίδιας Σχολής, όπου υπάρχει ανάγκη».

 1. 12.  Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως Επισκέπτες Καθηγητές ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Η πρόσκληση δύναται να ανανεωθεί για δύο (2) έτη. Το ποσό της αμοιβής του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 2. 13.  Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 3. 14.  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν».

 1. 15.  Μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές που έχουν μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα όποτε το επιθυμούν. Εάν η διαδικασία εξέλιξης του προηγούμενου εδαφίου αποβεί αρνητική για το κρινόμενο μέλος ΔΕΠ, οι μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους για μία ακόμα φορά μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης του Ε.Σ. για την κρίση της υποψηφιότητάς τους.
 2. 16.  Τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης του Πρύτανη για τον διορισμό τους στη βαθμίδα. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.
 3. 17.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».

 1. 18.  Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220)».

 1. 19.  α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:

«Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ, το οποίο εμπίπτει στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».

β) Προστίθεται περίπτωση θ’ στο άρθρο 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) ως εξής:

«Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και εμπίπτει στην περίπτωση α’ παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».

 1. 20.  α)  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 160/2008 (Α’ 220) προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’  ως εξής:

«ε. Η μη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έργου που ασκούν.

στ. Προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ πλήρους απασχόλησης, η μη απόδοση του ποσοστού που προβλέπεται από την παράγραφο 3 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) επί των αμοιβών που υπάγονται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ παραγράφου 2 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195)».

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 331 του ν.5343/1932 (Α’ 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ΠΔ 160/2008 (Α’ 220), καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη με το αυτό περιεχόμενο, η οποία ρυθμίζει την πειθαρχική διαδικασία των μελών ΔΕΠ και ΕΠ Α.Ε.Ι. τροποποιούνται ως εξής:

«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούμενος για οποιονδήποτε έγκλημα για όσο χρόνο κρατείται».

 1. 21.  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 (Α’ 37) μετά τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), δεν ισχύει για ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια ή εν γένει ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80%, ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα διατηρεί τη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».

 1. 22.  α) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε ΠΜΣ και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων άρχεται πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους.

β)  Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ) και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη.

 1. 23.  α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Κάθε μέλος ΔΕΠ υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.

β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια».

 1. 24.  Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται φράση ως εξής:

«και επιστημόνων του άρθρου 5 του ΠΔ407/80 (Α’ 112) ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173) ύστερα από προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου για τη θέση αυτή».

 1. 25.  Στο πεδίο εφαρμογής των κείμενων διατάξεων για την απόσπαση ή μετάκληση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε θέσεις των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματειών εντάσσονται και τα μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση μετάκλησης, τα μέλη ΔΕΠ υπάγονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 2. 26.          Αναστέλλεται η ισχύς της Φ.122.1/1137/145793/Β2/16.10.2013 (Β’ 2619) ΚΥΑ «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
 • 21 Ιουνίου 2015, 22:06 | AΠΟΣΤΟΛΟΥ

  Γίνεται αναφορά ως εξής:

  «19. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
  «Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ, το οποίο εμπίπτει στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».

  β) Προστίθεται περίπτωση θ’ στο άρθρο 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) ως εξής:

  «Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και εμπίπτει στην περίπτωση α’ παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».»

  Eίναι λάθος, οι κρατήσεις να είναι επί του ακαθαρίστου εισοδήματος.
  Αυτό σημαίνει κρατήσεις και στο φόρο που θα πληρώνει το μέλος ΔΕΠ από αυτό το έσοδο.

  Παράδειγμα. Ας υποτεθεί ότι το ποσόν από ελευθέριο εισόδημα είναι 1000 ευρώ και εισπράττεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Τότε η κράτηση είναι 100 ευρώ ή 10%. Ομως στην πραγματικότητα, είναι 100 ευρώ στα 800 ευρώ που θα εισπραχθούν τελικά μετά την παρακράτηση φόρου (1000 ευρώ – 200 ευρώ που είναι ο φόρος του 20%), άρα 12.5%.

  Το ορθό θα ήταν η κράτηση να εφαρμόζεται επί του καθαρού εισοδήματος αφού δηλαδή αφαιρεθεί ο παρακρατηθείς φόρος.

 • 21 Ιουνίου 2015, 21:36 | Mixalis

  1. Σχετικά με το μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων της αλλοδαπής, ο θεσμός εκφυλίστηκε αφού ο καθένας έβαζε τον γνωστό του από το εξωτερικό, και τελικά οι εκλέκτορες που μαζεύτηκαν ήταν ή ήδη γνωστοί των μελών ΔΕΠ, ή ερευνητές χαμηλού επιπέδου αφού κανένας σοβαρός καθηγητής εξωτερικού δεν θα ασχοληθεί με τη χρονοβόρα διαδικασία της κρίσης δωρεάν. Επιπλέον στους εκλέκτορες εξωτερικού έχουν μπει άτομα που είτε έχουν οικονομικά συμφέροντα στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω κοινών προγραμμάτων, ή έχουν βλέψεις να υποβάλλουν τα χαρτιά τους αφού πρώτα κρίνουν πιθανούς ανταγωνιστές τους.
  Προτείνεται: Όποιοι είναι κριτές εξωτερικού να μην έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν χαρτιά για κρίση σε θέση καθηγητή για τουλάχιστον 5 χρόνια, ωστε να μην είναι ταυτόχρονα κριτές και κρινόμενοι

  2. Σε εποχή που δεν υπάρχουν κονδύλια και χώροι για τα νέα μέλη ΔΕΠ είναι τελείως παράλογο να δίνεται η δυνατότητα σε ομότιμους να συνεχίζουν δραστηριότητα οικονομική «έως ότου πεθάνουν», σαμποτάροντας τους νεότερους πανεπιστημιακούς.
  Προτείνεται: 1 χρόνο μετά την αφυπηρέτησή τους να παραδίνουν υποχρεωτικά όλους τους χώρους και τα εργαστήρια που έχουν καταλάβει.

  3. Επαναφορά της βαθμίδας του λέκτορα που λειτουργούσε δοκιμαστικά για νέα μέλη ΔΕΠ

 • 21 Ιουνίου 2015, 20:35 | Βλάσιος Χρυσάνθου

  Θα πρότεινα να επανέλθει στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο η κάτωθι παράγραφος, η οποία υπήρχε στην πρώτη έκδοση του πολυνομοσχεδίου και αφορά τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ:

  15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003 (Α’ 267) τροποποιείται ως εξής:
  «Μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους».

  Όπως γνωρίζετε, δεν προκηρύσσονται πλέον στα Πανεπιστήμια οι θέσεις των αφυπηρετούντων μελών ΔΕΠ. Νέες Θέσεις μελών ΔΕΠ που είχαν σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας προ τριετίας, επεστράφησαν στα ΑΕΙ.
  Σ’ όλα τα Πανεπιστήμια, αλλά ιδιαίτερα στα περιφερειακά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη διδακτικού προσωπικού. Ο ίδιος αριθμός μαθημάτων προσφέρεται σ’ ένα περιφερειακό ΑΕΙ από πολύ μικρότερο αριθμό μελών ΔΕΠ σε σχέση μ’ ένα κεντρικό ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, η επαναφορά της ως άνω διάταξης θα έδινε μια προσωρινή ανάσα στα ΑΕΙ. Εξάλλου, η εν λόγω παράγραφος ίσχυε μέχρι το 2003.

  Θα δώσω, ως παράδειγμα, την προσωπική μου περίπτωση. Στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δίδαξα ή συνδίδαξα 4 προπτυχιακά και 6 μεταπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Με την αφυπηρέτησή μου στις 31-8-2015, κάποια μαθήματα, αναγκαστικά, θα καταργηθούν, καθόσον δεν θα μπορέσουν οι ήδη φορτισμένοι με πολλά μαθήματα νεότεροι συνάδελφοι να επιβαρυνθούν και με άλλα μαθήματα. Ειδικότερα οι κατώτερες βαθμίδες μελών ΔΕΠ δεν θα έπρεπε να επιφορτιστούν με μεγάλο αριθμό μαθημάτων, καθόσον δεν θα μένει χρόνος για το ερευνητικό έργο.

  Ελέχθη ότι αφαιρέθηκε η ανωτέρω διάταξη από το πολυνομοσχέδιο ως φωτογραφική. Ναι, κύριοι, είναι φωτογραφική γι’ αυτούς που τους επιτρέπει η υγεία τους να προσφέρουν ακόμα ένα χρόνο στο δημόσιο Πανεπιστήμιο.

 • 21 Ιουνίου 2015, 20:19 | Επικουρος Καθηγητής

  Αναγραφεται ότι:
  <>

  Επίσης στο τελος του Αρθρου 8 αναφέρεται ότι:
  <<26.Αναστέλλεται η ισχύς της Φ.122.1/1137/145793/Β2/16.10.2013 (Β’ 2619) ΚΥΑ «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».

  ΕΡΩΤΗΣΗ:
  Στην περίπτωση που έχει ΗΔΗ συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα με τον Ν.4009/11 πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία; Χωρίς ΑΠΕΛΛΑ; πρεπει τουλαχιστον να προβλεφθεί οι εκλογές που είναι σε εξέλιξη μετά την συγκρότηση εκλεκτορικού (Το οποίο είναι ανεξάρτητο συλλογικό όργανο) να ολοκληρωθούν με τις διατάξεις του 4009 και το ΑΠΕΛΛΑ.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
  Το εδάφιο Β κατά την γνώμη μου είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ μη πω και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ γιατί εγώ ό ίδιος έθεσα υποψηφιοτητα σε ανοικτή προκύρηξη η οποία έκλεισε και έχω 2 προσπάθειες κατα Νόμο για να γίνω αναπληρωτής καθηγητής. ΔΕΝ γίνεται ΜΕΤΑ την προκύρηξη της θέσης να αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων. Όταν αποφασισαμε να θέσουμε υποψηφιοτητα θέσαμε με τους δεδομένους κανόνες και επειδή στο νέο εκλεκτορικό μπαίνουν καθηγητές ΕΚΤΟΣ γνωστικού αντικειμένου θεωρώ δυσμενέστερη την θέση μου έναντι του παλαιοτέρου νόμου. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ο νέος νόμος μου "καίει" την μία τις δύο προσπάθειες που έχω για να εξελιχθώ.
  Επίσης η συγκρότηση έχει ήδη γίνει. Με την παρούσα διατύπωση μπορει να θεωρηθεί οτι πρεπει να γίνει συγκρότηση ξανα με τον νέο νόμο πράγμα που συνιστά πάλι δυσμενή μεταχείριση.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  1) Πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί ότι το ΑΠΕΛΛΑ θα λειτουργήσει μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογών για τις οποίες έχει συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα
  2) Το εδάφιο Β να τροποποιηθεί ως εξής:
  <>

 • 21 Ιουνίου 2015, 20:03 | Γιώργος Βαρελίδης

  Παρ. 22: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε ΠΜΣ και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων άρχεται πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους».
  Με άλλα λόγια: Όλοι οι συνταξιούχοι (από όλη την υφήλιο) δύνανται να διδάξουν σε Μεταπτυχιακά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3685/2008) ή να παρέχουν ερευνητικό έργο, εκτός από αυτούς που το ΑΕΙ έκρινε ως πιο αξιόλογους και τους επιβράβευσε ως Ομότιμους Καθηγητές. Η διάταξη συγκρούεται με πλήθος διατάξεων που διασφαλίζουν την ισότητα των δικαιωμάτων πρόσβασης στην εργασία, είναι πολλαπλώς αντισυνταγματική και βέβαια παραβιάζει και το ευρωπαϊκό πλαίσιο δικαίου (σχετ. Οδηγίες και νομολογία ΕΔΑΔ).
  Πέραν αυτού, είναι ούτως ή άλλως αδιανόητο να τίθενται στεγανά και αποκλεισμοί στην έρευνα και στη μεταπτυχιακή διδασκαλία με κριτήριο το εάν κάποιος πήρε σύνταξη στην κύρια εργασιακή του απασχόληση ή εάν είναι ομότιμος καθηγητής (!!), ιδιαίτερα μάλιστα σε έναν κόσμο όπου ο μέσος όρος ζωής είναι τα (περίπου) 80 χρόνια. Περιττό να επισημάνουμε ότι τέτοιος αποκλεισμός δεν υπάρχει πουθενά.
  Μπορεί άραγε να φανταστεί κανείς μια μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όπου – για παράδειγμα – ο Μανώλης Κορρές (μετά από λίγα χρόνια) θα θέλει να διδάξει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και δεν θα του το επιτρέπει η νομοθεσία;

 • 21 Ιουνίου 2015, 19:17 | Δ. Κωστόπουλος

  Θεωρώ πως δεν έχει κανένα νόημα η κρίση των μελών ΔΕΠ από άτομα του τμήματος που δεν έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Μια τέτοια διάταξη μόνο φαινόμενα συναλλαγής μπορεί να υποθάλψει μέσα στο τμήμα.

 • 21 Ιουνίου 2015, 18:53 | Μαρία Μεντή

  Η μη περιγραφή των προσόντων εκλογής σε βαθμίδα Λέκτορα, σημαίνει και την κατάργησή της;

  Εάν ναι, να έχει υπόψη της η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ότι αυτό θα δυσκολέψει τον επαναπατρισμό ελλήνων επιστημόνων που περιμένουν να διεκδικήσουν με ανοικτές διαδικασίες μια θέση σε ελληνικό ΑΕΙ.

  Εξάλλου, σε χώρες όπως η Αγγλία και η Αμερική η βαθμίδα διατηρείται.

  Μαρία Μ. (Πανεπιστήμιο του Bristol, Αγγλία)

 • 21 Ιουνίου 2015, 16:27 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  αφορά μέλη ΔΕΠ
  Περί του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) και μετά την τροποποίησή του στο νέο σχέδιο νόμου αναφορικά με την μετάκληση μελών ΔΕΠ μεταξύ των ΑΕΙ θα πρέπει να νοείται ως μετάκληση μελών ΔΕΠ και ΕΠ μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και επιπλέον να περιλαμβάνει και άλλες βαθμίδες πέρα του τακτικού καθηγητή και ο λόγος είναι να υπάρχει και η προνόηση ή πρόβλεψη για μελλοντικές συγχωνεύσεις και ενσωματώσεις ομοειδών τμημάτων σύμφωνα και με τις ανάγκες αλλά και πολιτικές περί ενιαίας Ανώτατης εκπαίδευσης.

 • 21 Ιουνίου 2015, 16:15 | Κακάβας Κωνσταντίνος

  Στο άρθρο 8 (Μέλη ΔΕΠ), παράγραφος 11γ, πρέπει να προστεθεί και η έκφραση «… και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε Τμήμα της ίδιας (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ή διαφορετικής) Σχολής’ όπου υπάρχει ανάγκη.

 • 21 Ιουνίου 2015, 16:09 | Κακάβας Κωνσταντίνος

  Α) Αφορά το Αρθρο 8 που αφορά τα μέλη ΔΕΠ. Πιστεύουμε ότι λογω των πολλών συνταξιοδοτήσεων μελών ΔΕΠ/ΕΠ, αλλά και λόγω του κλεισίματος αρκετών τμημάτων με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ-1, οι ανάγκες κάθε υδρύματος σε διδακτικό έργο έχουν αλλάξει. Για το λόγο αυτό στο Άρθρο 8 Μέλη ΔΕΠ, παράγραφος 11 γ πρέπει να προστεθεί και η έκφραση <>.

  Β)Επίσης πιστεύουμε ότι καθαρά για λόγους ακαδημαικής ελευθερίας, όταν συντρέχουν λόγοι επιστημονικοί και λόγοι καριέρας πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε επιστήμονες τριτοβάθμιων ιδρυμάτων να μπορούν να μετακινηθούν σε άλλο τμήμα του ίδιου ιδρύματος. Αυτό αφορά Καθηγητές Εφαρμογών που προσελήφθηκαν με Διδοκτορικό και τεράστιο ερευνητικό έργο σε τμήματα των ΤΕΙ με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, με κρητήριο όχι το επιστημονικό τους έργο αλλά το βασικό τους πτυχίο (τίτλο). Αυτοί έχουν εγκλωβιστεί στα τμήματα αυτά και πολύ δύσκολα μπορούν να εξελιχθούν (ίσως και καθόλου). Για αυτά λοιπόν τα άτομα πρέπει να προταθεί η μετακίνησή τους σε άλλα τμήματα, με τρόπο ελευθερο-ακαδημαικό-επιστιμονικό-δημοκρατικό με βάση το ερευνητικό τους έργο, σε τμήματα που είναι σχετικά με το ερευνητικό τους έργο. Με τον ισχύον νόμο δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο.

  Με τιμή
  Δρ. Κακάβας Κωνσταντίνος
  Καθηγητής Εφαρμογών
  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
  693 7711777

 • 21 Ιουνίου 2015, 14:13 | Μάκης

  Δεν μπορεί να θεωρείται εξέλιξη μία ανοιχτή διαδικασία, ο όρος εξέλιξη αναφέρεται στο ίδιο άτομο. Επιτέλους κάντε δεχτό το αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ για κλειστές εξελίξεις. Αλλιώς μην το ονομάζεται εξέλιξη δεν είναι εξέλιξη αλλά ανοιχτή προκήρυξη. Η εξέλιξη ως κλειστή διαδικασία από ότι γνωρίζω ακολουθείται στη Δανία και αλλού δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ στην Ελλάδα να επιμένουμε σε κάτι αναχρονιστικό. Εάν ο εξελισσόμενος δεν έχει τα προσόντα να μην εξελιχθεί, να διωχθεί εάν δεν έχει τα προσόντα και να προκηρυχθεί ανοιχτή προκήρυξη.

 • 21 Ιουνίου 2015, 13:39 | Σωτήρης

  Από τη στιγμή που η βάση για την επιλογή ενός μέλους ΔΕΠ για την συμμετοχή του σε ένα εκλεκτορικό σώμα αποτελεί πρωταρχικός η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του, πως είναι δυνατό σε τμήματα που δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ με αντικείμενο σχετικό με κάποιες θέσεις να συμμετέχουν υποχρεωτικά 5 μέλη ΔΕΠ από το τμήμα ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου; Πως θα κρίνουν, με ποια γνώση και ποια κριτήρια;
  Εάν μάλιστα υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι για μια θέση αναλογιζόμαστε τις ενστάσεις που θα υπάρχουν σε κάθε διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης όταν οι εκάστοτε υποψήφιοι θα θέτουν εύλογα το ερώτημα της αξιοπιστίας της κρίσης και απόφασης των ΕΣ, εάν σε αυτά συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με άσχετα γνωστικά αντικείμενα.

 • 21 Ιουνίου 2015, 13:01 | Μ.Λ.

  Άρθρο 8, §11 εδάφιο: Γ)
  Να δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης των μελών ΔΕΠ σε όλα τα Τμήματα του ιδρύματος και όχι μόνο εντός της Σχολής, ώστε να καλύπτονται και οι πιθανές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης των Σχολών.

 • 21 Ιουνίου 2015, 10:38 | meyou

  1) Ενώ στα Εκλεκτορικά Σώματα προβλέπεται και ορθά η συμμετοχή και ερευνητών (3α), στο επόμενο 3β οι ερευνητές έχουν εξαφανιστεί. Η τήρηση μητρώου που να περιλαμβάνει όσους εμπίπτουν στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άρα εν δυνάμει εκλέκτορες κρίνεται περισσότερο από απαραίτητη (η λειτουργία του ΑΠΕΛΛΑ πρέπει να επανεξεταστεί).
  2) στο 11 «καλούνται για ένα χρόνο ως Επισκέπτες Καθηγητές ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι». Δεν ορίζεται πουθενά ο όρος «ερευνητής σε Α.Ε.Ι.». Οι επιστήμονες που καλούνται δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να κληθούν ως Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές.
  3) στο 13 Ερευνητές είναι σε πολλές περιπτώσεις κύριοι επιβλέποντες υποψήφιων διδακτόρων. Πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. και να απεμπλακεί από υπογραφές προωτοκόλλων συνεργασίας και από τους εσωτερικούς κανονισμούς των Α.Ε.Ι. (χρονοβόρες διαδικασίες)

 • 21 Ιουνίου 2015, 09:56 | Δημήτρης Τσουμπελής

  (i) Στο άρθρο 8, η παράγρ. 22 α) είναι διατυπωμένη ως εξής:
  «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε ΠΜΣ και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων άρχεται πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους.»

  Η διατύπωση είναι ασαφής και δίνει την ακόλουθη εντύπωση: Στους ομότιμους καθηγητές δεν επιτρέπεται να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων (σωστά), αλλ’ ούτε να προσφέρουν διδακτικό έργο σε ΠΜΣ (λάθος).

  Ιδιαίτερα στις μέρες μας, οι τεράστιες ελλείψεις (και) σε διδακτικό προσωπικό που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ ως αποτέλεσμα της πολιτικής των «μνημονίων» έχουν καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία αρκετών ΠΜΣ χωρίς την εθελοντική προσφορά διδακτικού έργου από Ομότιμους Καθηγητές.

  (ii) Αταλάντευτη θέση του προοδευτικού πανεπιστημιακού κινήματος ήταν και παραμένει η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των μελών του ΔΕΠ. Ο σημερινός υπουργός κ. Α. Μπαλτάς, ως ενεργός συνδικαλιστής, έχει επανειλημμένα υπερψηφίσει αυτή τη θέση σε πανελλήνια συνέδρια του κλάδου. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να προτείνει ένα νομοσχέδιο το οποίο διατηρεί κι ενθαρρύνει το καθεστώς της ετεροαπασχόλησης;! Εκτός και αν με «πλήρη και αποκλειστική απασχόληση» εννοούσαμε την τροποποίηση των ποσοστών παρακράτησης στα έσοδα από την εξω-πανεπιστημιακή απασχόληση …

 • «Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.»

  Θα πρέπει επιτέλους να διατυπωθεί ρητά η περίπτωση των καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων. Τα καλλιτεχνικά γνωστικά αντικείμενα κρίνονται διεθνώς και στην χώρα μας με βάση το δημοσιευμένο σημαντικό καλλιτεχνικό έργο των υποψηφίων. Ωστόσο η νομοθεσία που υπήρχε στην χώρα μας ήταν προβληματική γιατί παραγώριζε τις καλλιτεχνικές σχολές των ΑΕΙ σαν να ήταν επιστημονικές. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι «δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής». Ακόμη και στις χώρες που εκπονείται διδακτορική διατριβή στην Τέχνη όταν προκηρύσσεται καλλιτεχνική θέση καταθέτουν και κρίνονται οι υποψήφιοι βάσει καλλιτεχνικού έργου. Προτείνω λοιπόν η παράγραφος αυτή να ισχύσει ως εξής:

  «1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του εν γένει ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου:
  α1) περί καλλιτεχνικού γνωστικού αντικειμένου αντικειμένου του οποίου κρίνεται βάσει του δημοσιευμένου σημαντικού καλλιτεχνικού έργου και σε περίπτωση κατοχής διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων καλλιτεχνών αυτή κρίνεται και συνυπολογίζεται ως επιπλέον δευτερεύον προσόν.
  α2) περί γνωστικού αντικειμένου αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  Στις παραπάνω περιπτώσεις προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του α2 εδαφίου εξακολουθούν να ισχύει το Π.Δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 111/1994 (Α΄84), το Π.Δ. 119/2005 (Α’ 177), το Π.Δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 390/1995 (Α΄ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.

 • 20 Ιουνίου 2015, 19:27 | ΓΙΑΝΝΗΣ Μ

  προτασεις:
  1. Τα μελη ΔΕΠ πρεπει να ειναι πληρους και αποκλειστικής απασχόλησης ΧΩΡΙΣ τη δυνατοτητα ασκησης ελευθερου επαγγελματος. Γιατι στα μελη ΔΕΠ θα περπει να δινεται αυτο το προνόμιο οταν απαγορευεται στους υπολοιπους δημοσιους υπαλλήλους? Πολλοι (π.χ. νομικοι, ιατροι εχουν καταντησει το πανεπιστημιακο εργο παρεργο, χρησιμοποιωντας τον τιτλο του πανεπιστημιακου μονο για μπιζνες).
  2. Τεκνα μελών ΔΕΠ να μην μπορουν να εκλέγονται στο ίδιο η συνεφες Τμημα του ιδιου Ιδρύματος με αυτο στο οποίο υπηρετούν οι γονείς (γονεας) τους. Ακομη κι αν συνταξιοδοτηθούν αυτό να ισχύει μεχρι 3 ετη απο τη συνταξιοδότησή τους.
  3. Διδάκτορες ενός Τμήματος δεν θα μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για θεση ΔΕΠ στο Τμήμα αποφοίτητσής τους πριν περάσουν 5 έτη απο τη λήψη του διδακτορικού τους και εφόσον δεν έχουν εργασθεί για το διαστημα αυτό ως μέλη ΔΕΠ η ερευνητου σε άλλο Ιδρυμα.
  4. ΠΑνεπιστημιακοί ιατροί που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές που εδράζονται σε δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ πρεπει να μεταφερθούν στο ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας. Μόνο όσοι κατέχουν θεση τουλλάχιστον επιμελητή Α μπορούν να θεσουν υποψηφιότητα για αναθεση διδακτικού έργου στο Πανεπιστήμιο για το οποιο θα πληρώνονται επιπλέον με ειδικό επιμίσθιο. Ετσι θα καταργηθεί η ανισότητα ιατρών σε πανεπιστημιακε΄ς κλινικές και επιτέλους οι πανεπιστημιακοι ιατροί θα ανήκουν πλήρως στο δημοσιο νοσοκομείο. Θα λήψουν τα τωρινά φαινόμενα διαφθορας, όπου θεωρούν παρεργο το κλινικό τους εργο στο δημοσιο νοσοκομείο, να προωθούν προσωπικές πολιτικές καλυπτόμενοι πίσω απο την ανοχή του εκαστοτε πρύτανη οπου ανήκουν, ενώ θα οριζεται με σαφηνεια το υπηρεσιακό τους έργο. Ουτως η αλλως και τωρα κλινικό, διδακτικό (για ειδικευομενους ιατρούς),επιστημονικό και ερευνητικό έργο γίνεται και από τους ιατρούς ΕΣΥ. Αυτό το καθεστώς αλλωστε ισχύει και σε σοβαρα κρατη (π.χ. Αγγλία).

 • 20 Ιουνίου 2015, 18:16 | Φανή Ζ.

  Θα πρέπει, όπως καθιερώνεται για το ΕΔΙΠ, να οριστεί ,κατά μείζονα λόγο και για τα μέλη ΔΕΠ, ωράριο φυσικής παρουσίας στα ιδρύματα και ωράριο υποχρεωτικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας, κατ’ ελάχιστο το ίδιο με αυτό που καθορίζεται για το ΕΔΙΠ. Αλλοιώς, για κάποια τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ μόνο εικονική θα είναι η παρουσία τους στα ΑΕΙ.

 • 20 Ιουνίου 2015, 17:27 | johanne

  Τα μελη δεπ πρεπει να εξελισσονται σε κλειστες εκλογες και να παιρνουν τις προαγωγες τους εφοσον πληρουν συγκεκριμενα κριτηρια τα ιδια και οχι σε συγκριση με οποιονδηποτε παντου στον κοσμο και επι δεκαετίες, ο οποιος υπηρετεί σε ιδρυματα που παρέχουν χίλιες φορες την ελληνικη υποδομη και ευκαιριες.

 • 20 Ιουνίου 2015, 15:33 | nikos

  Τα εκλεκτορικα σωματα δεν πρεπει να απαρτιζονται ποτε απο μελη δεπ σε ασχετο αντικειμενο. Το ιδιο και για τις τριμελεις εισηγητικες επιτροπες. Αυτοι που κρινουν πρεπει παντα να ειναι στο αντικειμενο, ειτε ανηκουν στο ιδιο τμημα με κρινομενο ειτε οχι.

 • 20 Ιουνίου 2015, 15:26 | Λέκτορας

  Άρθρο 8, §5 εδάφιο: α)
  Κακώς η εισηγητική επιτροπή συγκροτείται και από μέλη ΔΕΠ του οικείου τμήματος. Aν σε ένα τμήμα μέλη ΔΕΠ συναφούς ειδικότητας δεν υπάρχουν καθόλου και είναι τελείως διαφορετικού αντικειμένου, δεν θα μπορούν να εισηγηθούν επί της ουσίας. Πόσο μάλλον εάν αυτά είναι και τα αρμόδια να κρίνουν τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου κάθε υποψηφίου. Συνεπώς πρέπει η εισηγητική επιτροπή να συγκροτείται ΜΟΝΟ από μέλη ΔΕΠ με βάση την συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου τους με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης (είτε πρόκειται για εξέλιξη, είτε για μονιμοποίηση) και ανεξάρτητα εάν αυτά ανήκουν στο οικείο τμήμα ή Ίδρυμα.

 • 20 Ιουνίου 2015, 15:07 | mary

  Τα μελη δεπ πρέπει να κρινονται αποκλειστικά και μονο απο συναδελφους στο ιδιο η σε συγγενες γνωστικο αντικείμενο, ακομη κι εαν στο τμημα τους δεν υφιστανται τετοιοι συναδελφοι ανωτερης βαθμιδας. Σε καμια περίπτωση δεν ειναι νομιμο να συγγραφουν εισηγητικη εκθεση μελη δεπ εκτος γνωστικου αντικειμενου μονο και μονο επειδη συνυπηρετουν με τον κρινομενο στο ιδιο τμημα. Αυτο δεν γινεται σε κανενα σοβαρο πανεπιστημιο. Το μονο που εξυπηρετεί ειναι τη συναινετικη συναλλαγή εντος τμηματων η αντίθετα, την αθεμιτη εξαρτηση μελων δεπ κατωτερων βαθμίδων απο μελη δεπ του τμηματος τους που ειναι ασχετα με το γνωστικο τους αντικειμενο. Ετσι η παθολογια κρινει τη γυναικολογια η και χειροτερα, η ιστορια την πληροφορική. Οπως ειναι ο προτεινομενος νομος δινει την εντυπωση οτι επιδιωκει την εξαρτηση των κατωτερων μελων δεπ απο ανωτερα με σκοπο να ελεγχονται τα τμηματα απο τις ανωτερες βαθμιδες, με πλήρη αδιαφορία για την αναγκη να κρινονται οι επιστήμονες απο επιστήμονες στο ιδιο η εστω συναφες αντικειμενο. Οι επταμελεις μπορουν να μεγαλωσουν σε αριθμό αλλα εδω γεμίζουν με ασχετους ως προς το αντικείμενο αρκει να συνυπηρετουν. Ετσι οι ανωτεροι επιβραβεύουν τους υπακοους κατωτερους η τιμωρουν τους ανυπακοους, ασχετως αντικειμενου…

 • 20 Ιουνίου 2015, 14:41 | Νίκος Κωνσταντινίδης

  Θα πρότεινα αναδρομική ισχύ του νόμου σε όλες τις προκηρύξεις που εκκρεμούν ώστε να μην αποκλειστούν από τη διαδικασία υποψήφιοι που με το νόμο 4009/2011 δεν είχαν δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα, επειδή ολοκλήρωσαν όλους τους κύκλους σπουδών τους στο ίδιο ΑΕΙ.

 • 20 Ιουνίου 2015, 13:56 | Νίκος Καραφωτιάς

  Η περιγραφή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, υποδηλώνει την άρρητη κατάργηση αυτής του Λέκτορα.

  Η βαθμίδα του Λέκτορα καταγράφεται σε όλο το αγγλοσαξονικό σύστημα ανώατης εκπαίδευσης, το οποίο επικαλείται συχνά ο υπουργός. Για το σύστημα εκείνο οι 4 οι βαθμίδες είναι: Junior Lecturer, Senior Lecturer, Reader και Professor. Με το σχέδιο νόμου υπό διαβούλευση, το ελληνικό σύστημα θέλει να πρωτοτυπήσει και να εξοβελίσει τους νέους επιστήμονες που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει προσόντα για τη βαθμίδα Επίκουρου, ενώ θα μπορούσαν εντούτοις να διεκδικήσουν την (ούτως ή άλλως επισφαλή) θέση Λέκτορα.

  Από την άλλη πλευρά, το όραμα που αποτυπώνεται με την κατάργηση είναι:
  α) το ελληνικό Πανεπιστήμιο θέλει να έλξει όσους βρίσκονται στο εξωτερικό και να τους επαναπατρίσει
  β) το ελληνικό Πανεπιστήμιο θέλει να δώσει προβάδισμα σε όσους είχαν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα, όχι απαραίτητα με δημόσια χρηματοδότηση (αφού αυτή έχει περικοπεί βίαια τα τελευταία χρόνια)
  γ) το ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν θέλει να αναπαραχθεί, αλλά να του μεταγγίσουν νέο αίμα (βλ. -α- παραπάνω).

  Υποστηρίζω τη ρητή επαναφορά της βαθμίδας του Λέκτορα.

  Νίκος Καραφωτιάς (ΑΠΘ)

 • 20 Ιουνίου 2015, 12:45 | ΤΟΤΛΗΣ Τ.

  Ο Νεος Νομος οφείλει να αποκαταστήσει μια από τις σημαντικότερες ανισότητες που δημιούργησε ο Ν. Διαμαντοπούλου:
  Επιστήμονες που μοχθησαν ως Αμισθοι Επιστημονικοι Συνεργατες σε 1 Εργαστηριο επι χρόνια, τους απέκλειε από τη διεκδίκηση θέσης Μέλους ΔΕΠ στο Εργαστήριο, επειδή δεν είχαν 1 κύκλο σπουδών σε άλλο Ίδρυμα!
  Για να υπάρξει καθολική αποκατάσταση αυτής της ανισότητας οφείλει ο Νομοθέτης να συμπεριλάβει και τις εκκρεμμεις προκηρύξεις δίνοντας στο Άρθρο 8 και αναδρομική ισχύ.

 • 20 Ιουνίου 2015, 12:24 | Σοφίδης Γεώργιος

  Εδώ και πολλά χρόνια η συμβολή των άμισθων επιστημονικών συνεργατών ήταν καθοριστική στην επιτέλεση του διδακτικού και ερευνητικού έργου των εργαστηρίων.
  Ο νόμος 4009/2011 (18 παρ. 5 ν.), στερούσε τη δυνατότητα κρίσης και επιλογής των υποψηφίων με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, μιας και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει ένα από τους τρεις κύκλους σπουδών εκτός ιδρύματος από αυτό της εκλογής. Ο νέος νόμος κατά τη γνώμη μου έρχεται να αποκαταστήσει αυτή την καταφανή αδικία, πλήν όμως πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη στις μεταβατικές διατάξεις όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκκρεμείς προκυρήξεις.

 • 20 Ιουνίου 2015, 12:22 | Μέλος ΔΕΠ

  Άρθρο 8, §3, εδάφιο: ε)
  Η σύνθεση των Εκλεκτορικών Σωμάτων είναι προβληματική για πολλά τμήματα (και ειδικά τα μικρότερα) όπου σπάνια υπάρχουν πάνω από 1-2 μέλη ΔΕΠ ίδιας ή συναφούς ειδικότητας ή γνωστικού αντικειμένου.
  Στην περίπτωση μάλιστα που τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ είναι τελείως διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρή και επιστημονικά εμπεριστατωμένη κρίση για αξιοκρατική απόφαση που θα βασίζεται σε κριτήρια επιστημονικής σημασίας και ουσίας του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου.
  Συνεπώς πρέπει να διευρυνθεί η έννοια του εσωτερικού μέλους και να συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το ΑΕΙ.

 • 20 Ιουνίου 2015, 11:03 | ΜΟΡΦΕΑΣ ΛΟΚΡΙΑΔΗΣ

  Ο ν. Διαμαντοπούλου δημιούργησε «αδικίες» ως προς την εξέλιξη, επειδή αφενός κατήργησε την βαθμίδα του Λέκτορα, αφετέρου εφαρμόστηκε από τα διάφορα Τμήματα σε άλλοτε άλλο χρόνο. Έτσι αυτήν την στιγμή έχουμε Επίκουρους Καθηγητές που έχουν υπηρετήσει πλήρως ως Λέκτορες επί τουλάχιστον τρία χρόνια (οι οποίοι αδικήθηκαν από τον προηγούμενο νόμο) και Επίκουρους Καθηγητές που απολαμβάνοντας την ευεργεσία του προηγούμενου νόμου, έχουν υπηρετήσει ως Λέκτορες μόνο έναν χρόνο ή και λιγότερο. Με τον καινούργιο νόμο και οι μεν και οι δε θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν για μονιμοποίηση ή εξέλιξη στα τρία χρόνια από την δημοσίευση του διορισμού τους στην βαθμίδα του Επίκουρου. Έτσι άλλοι θα εξελιχθούν στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή έχοντας συνολικά υπηρετήσει 4 χρόνια συνολικά (1 ως Λέκτορες + 3 ως Επίκουροι Καθηγητές) και άλλοι έχοντες υπηρετήσει συνολικά 6 χρόνια ή περισσότερα (3 ως Λέκτορες + 3 ως Επίκουροι Καθηγητές). Πιστεύω ότι ορθά ο καινούργιος νόμος προβλέπει την τριετία ως απαραίτητο χρονικό διάστημα παραμονής σε μία βαθμίδα, αλλά θα πρέπει προς άρση της αδικίας να προβλέπει επίσης ένα συνολικά διάστημα θητείας, προκειμένου κάποιος να διεκδικήσει την εξέλιξή του. Για παράδειγμα προκειμένου να διεκδικήσει κάποιος την εξέλιξή του στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή να μην αρκεί η τριετία παραμονής του στην Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, αλλά να πρέπει να έχει υπηρετήσει συνολικά ως Λέκτορας και Επίκουρος 6 χρόνια (3 ως Λέκτορας + 3 ως Επίκουρος, ή 2 ως Λέκτορας + 4 ως Επίκουρος κλπ)

 • 20 Ιουνίου 2015, 09:29 | Απόστολος Καρακάσης

  Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης (που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα) υποχρεούνται να αποδίδουν στον ΕΛΚΕ ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος.

  Γιατί επί του ακαθάριστου και όχι του καθαρού εισοδήματος; Το μέτρο είναι εμφανώς άδικο καθώς οι διάφορες δραστηριότητες δεν έχουν την ίδια αναλογία εσόδων/εξόδων. Π.χ. η συγγραφή ενός κειμένου στον οικιακό ΗΥ και η εξέταση παρασκευασμάτων σε εργαστηριακό ιατρείο κ.ο.κ. συνεπάγονται διαφορετικά έξοδα. Δεν βλέπω πού είναι το κώλυμμα καθώς τα οικονομικά στοιχεία βρίσκονται και διασταυρώνονται πολύ εύκολα από το taxisnet και το αρμόδιο υπουργείο έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς.

  Ως μέλος ΔΕΠ του τμηματος κινηματογράφου ΑΠΘ και μιλώντας και για συναδέλφους σε συναφή τμήματα οι οποίοι για να παραμείνουν ερευνητικά-καλλιτεχνικά δραστήριοι πρέπει να παράγουν οπτικοακουστικά έργα, αμοίβοντας υπηρεσίες τρίτων, νοικιάζοντας ή επενδύοντας σε εξοπλισμό κ.λπ. και αναζητώντας εν τέλει κάποια μερική κάλυψη δαπανών με εξωπανεπιστημιακή χρηματοδότηση, η παρακράτηση αυτή είναι εντελώς άδικη και απαγορευτική.

 • 20 Ιουνίου 2015, 09:21 | ΔΕΠ

  Το ωράριο των ΔΕΠ θα πρέπει να συνδεθεί με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων και όχι με τις ώρες διδασκαλίας. Παρατηρούμε τραγελαφικές αναθέσεις προκειμένου να καλυφθούν (εικονικά) τα ωράρια. Και φυσικά, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τμήματα που προσφέρουν λιγότερα μαθήματα από τον αριθμό των μελών ΔΕΠ (μετά το control για κλινικό έργό).

 • 20 Ιουνίου 2015, 03:07 | Μέλος ΔΕΠ

  Αναφέρομαι στο έλλειμα του νόμου να προβλέψει τη περίπτωση μετακίνησης μέλους ΔΕΠ από το Πανεπιστημιακό Τομέα στο Τεχνολογικό Τομέα.

  Τι θα γίνει σε περίπτωση που Καθηγητής Πανεπιστημίου με π.χ. 20ετή υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο, σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, τελειωμένα 8 διδακτορικά υπό την επίβλεψή του (Μερικοί από τους μαθητές του είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές σε ΑΤΕΙ ή ΔΕΠ σε Πανεπισήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού), ζητήσει να μετακινηθεί σε ΑΤΕΙ?

  Θα χάσει το δικαίωμα να επιβλέπει διδακτορικές διατριβές όταν το δικαίωμα αυτό θα το έχουν οι μαθητές του?

  Θα του γίνει μείωση και μισθού?

  Δεν είναι αδικία και διασυρμός της χώρας στο εξωτερικό.

  Νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτά να αντιμετωπισθουν απο τη κυβέρνηση.

 • 20 Ιουνίου 2015, 00:13 | Ιωάννης Γιώβος

  H μακροχρόνια απουσία διορισμών τόσο στις Ιατρικές σχολές, όσο και στο ΕΣΥ έχει δημιουργήσει εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες στις κλινικές και τα εργαστήρια των Πανεπιστημιακών κλινικών που είναι επιφορτισμένες τόσο με την νοσηλεία των ασθενών και τις εφημερίες, όσο και με την ορθή επιτέλεση του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου, Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα προκήρυξης των θέσεων των υπηρετούντων σε αυτές ιατρών του ΕΣΥ και εφόσον κριθούν με ανοικτή προκήρυξη στην αντίστοιχη με την θέση τους βαθμίδα θα μπορούν να εντάσσονται στην δύναμη των πανεπιστημιακών ιατρών χωρίς να δημιουργείται νέα μισθοδοτική γραμμή, αλλά με μεταφορά της πίστωσης της θέσεως τους από το υπουργείο υγείας.

 • 19 Ιουνίου 2015, 23:52 | ΝΑΤΑΛΙΑ

  Η σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων χρειάζεται να είναι τέτοια ώστε η έμφαση να δίνεται στη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με την προκηρυχθείσα θέση. Μπορεί σε ένα Τμήμα να μην διατίθενται αρκετά μέλη ΔΕΠ με συναφές αντικείμενο.
  Ενώ δηλαδή ο νόμος 4009/11 είχε παρακάμψει τα τμήματα στη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων, το νέο νομοσχέδιο οδηγείται στο άλλο άκρο και προκειμένου να επαναφέρει τον ουσιαστικό ρόλο των τμημάτων στις εκλογές των μελών δεπ ανοίγει δυνατότητες εκλογής από μέλη που δεν έχουν την απαιτούμενη συνάφεια.
  Μπορεί επομένως να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένα τμήμα προτιμά έναν υποψήφιο αλλά τα μέλη που κρίνουν δεν έχουν συναφές αντικείμενο. Αλλά τότε γίνεται ζήτημα γούστου και μόνο.

 • 19 Ιουνίου 2015, 23:01 | Απόστολος Πανταζής

  Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης και της προστασίας της οικογενειακής συνοχής, το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι η κατάλληλη νομοθετική πράξη προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ περί συνυπηρέτησης συζύγων μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε διαφορετικά περιφερειακά πανεπιστήμια, εφόσον υπάρχει απόφαση Γ.Σ. τμήματος υποδοχής σε πανεπιστήμιο που υπηρετεί ένας εκ των δύο συζύγων. Τα τμήματα προέλευσης να μην μπλοκάρουν τη διαδικασία μετακίνησης λόγω συνυπηρέτησης συζύγων και στην τεκμηρίωση της έκθεσης περί μετακίνησης να προτάσσονται τα κοινωνικά κριτήρια.

 • 19 Ιουνίου 2015, 22:35 | Ειρήνη Κ.

  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

  Στο Σχέδιο Νόμου που διανεμήθηκε στην Σύνοδο Πρυτάνεων προς σχολιασμό υπήρχε η διάταξη:
  ——————–
  Μεταβατικές διατάξεις:

  15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν.3194/2003 (Α’ 267) τροποποιείται ως εξής:
  «Μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους».
  ——————–

  Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση η πιό πάνω διάταξη απαλείφθηκε.
  Νομίζω όμως πως η επαναφορά όμως της διάταξης θα εξυπηρετούσε πολύ τα πανεπιστήμιά μας που τα τελευταία χρόνια έχουν αποψιλωθεί από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις επιστημονικού (και άλλου) προσωπικού και την μη αντκατάστασή του με νέες προσλήψεις.
  Συγκεκριμένα, αν ισχύσει η πιό πάνω διάταξη οι συνταξιοδοτήσεις θα είναι λιγότερες κατά 4/12, δηλ δεν θα συνταξιοδοτηθούν, και θα υπηρετήσουν για ένα ακόμα ακαδημαικό έτος, όσοι συμπληρώνουν τα 67 το τελευταίο τετράμηνο του έτους. Αυτό δεν λύνει βέβαια το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης των Πανεπίστημίων, αλλά είναι μια μικρή ανάσα, λίγος κερδισμένος χρόνος την στιγμή που νέες προσλήψεις δεν γίνονται.

 • 19 Ιουνίου 2015, 21:18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο προηγούμενος νόμος ρύθμιζε ατελώς όμως την αναγνώριση του χρόνου που υπηρετήθηκε σε άλλο ΑΕΙ στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και ίδια βαθμίδα ως χρόνου που προσμετράται για την εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ στην επόμενη βαθμίδα. είναι ευκαιρία με το νέο νόμο αυτό να γίνει σαφές και να προβλέπεται ότι όλος ο χρόνος που υπηρετήθηκε σε άλλο ΑΕΙ στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και ίδια βαθμίδα συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα.

 • 19 Ιουνίου 2015, 20:06 | A. B.

  Θα πρότεινα να υπάρχει πρόνοια δυνατότητα μετακίνησης μέλους ΔΕΠ για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, πχ ασθένεια ή αναπηρία συγγενούς μέχρι δευτέρου βαθμού.

 • 19 Ιουνίου 2015, 16:37 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ

  Παρακαλώ θα ήθελα να γνωρίζω εάν στο εδάφιο 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) και μετά την τροποποίησή του στο νέο σχέδιο νόμου η μετάκληση μελών ΔΕΠ μεταξύ των ΑΕΙ νοείται ως μετάκληση μελών ΔΕΠ μεταξύ Πανεπιστημίων και ΕΠ μεταξύ ΤΕΙ; ή και μετάκληση καθηγητών μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ; Λέγοντας μέλη ΔΕΠ και μόνο στο νέο σχέδιο Νόμου δεν είναι απόλυτα σαφής ο παραπάνω διαχωρσιμός ή τελικά όχι;

  Ευχαριστώ

 • 19 Ιουνίου 2015, 14:10 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚ0ΛΑΟΣ

  Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4009/2011 ΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ. ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:41 | EΠΙΚΟΥΡΟΣ

  Προτείνεται:
  α) Να είναι δυνατή η μονιμοποίηση λεκτόρων και επικούρων καθηγητών.

  Όταν υπάρχει η δυνατότητα μονιμοποίησης τότε, μετά από το αίτημα εξέλιξης ενός ήδη μονίμου μέλους ΔΕΠ , θα μπορεί να εκλεγεί ενδεχομένως κάποιος άλλος, ούτως ώστε να αυξηθεί η δύναμη του Τμήματος. Ο μόνιμος που προκάλεσε τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης να έχει βεβαίως τη δυνατότητα ο ίδιος να εξελιχθεί σε ένα – δύο χρόνια.

  β) Να ελευθερωθούν οι μετακινήσεις μελών ΔΕΠ τουλάχιστον από το κέντρο προς την περιφέρεια ή από μεγαλύτερα Τμήματα προς μικρότερα που τείνουν να εξαλειφθούν.

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:19 | TSIRGOTAKI

  αρθρο 8
  Προτείνεται μια συμπλήρωση για την ορθότερη κατανομή μελών ΔΕΠ:

  Να επιτρέπεται ελεύθερα η μετακίνηση μελών ΔΕΠ από το κέντρο (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) προς τα ΑΕΙ της περιφέρειας, εφόσον το μέλος ΔΕΠ το επιθυμεί, χωρίς την αναγκαία έγκριση του Τμήματος ή της Σχολής προέλευσης.
  (Οι μετακινήσεις μέχρι τώρα μπλοκάρονται από τα Τμήματα προέλευσης.)
  Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν τα Τμήματα των ΑΕΙ της περιφέρειας.

  Επίσης να επιτρέπεται η μετακίνηση μελών ΔΕΠ που έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο μέσα σε ένα Τμήμα. Όταν δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στο ίδιο Τμήμα, τότε να επιτρέπεται ελεύθερα η μετακίνηση του ενός σε άλλο Τμήμα συναφούς αντικειμένου.

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:10 | Μαρία

  Συμφωνώ και επαυξάνω στα επιχειρήματα που αναπτύσσονται και από άλλους σχολιαστές ότι θα έπρεπε να επαναφερθεί η βαθμίδα του Λέκτορα έστω, ελλείψει διδακτικού προσωπικού που υπηρέτησε στο παρελθόν με το ΠΔ 407/80 στελεχώνοντας και υποστηρίζοντας πάρα πολλά πανεπιστημιακά τμήματα ειδικά της περιφέρειας. Πώς αλλιώς μπορεί να δοθεί η δυνατότητα συγκράτησης νέου επιστημονικού δυναμικού από την αναγκαστική πλέον μετανάστευση προς χώρες του εξωτερικού;
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 19 Ιουνίου 2015, 11:40 | Δημήτρης Παναγιωτίδης

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα τέκνα των Μελών ΔΕΠ που εκλέγονται στο ίδιο Τμήμα ή Σχολή που υπηρετεί η/ο γονέας. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το φαινόμενο είναι πηγή συνδιαλλαγής και αναξιοκρατίας.
  Χρειάζεται να προστεθεί ένα άρθρο:

  «Τα τέκνα Μελών ΔΕΠ δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται στο ίδιο Τμήμα ή στην ίδια Σχολή που υπηρετεί ένας ή και οι δύο από τους γονείς τους»

 • 19 Ιουνίου 2015, 10:49 | Μάριος Σαλτάρης

  Η βαθμίδα του **Λέκτορα** αποτέλεσε στο παρελθόν την πυλη εισαγωγής στο ΔΕΠ υπό συνθήκες μαζικής εκλογής του εν λόγω προσωπικού. Ήταν η βαθμίδα «δοκιμασίας», έτσι ώστε ο επιστήμονας να μπορεί να αποκτήσει δρόμους επικοινωνίας με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, αλλά και να δημιουργήσει εργαλεία στις μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας.

  Αυτά στο παρελθόν. Στο σήμερα και ενώ οι προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ έχουν εκλείψει για μια 10ετία, τα Ιδρύματα στηρίζουν τη λειτουργία τους σε συμβασιούχους διδάσκοντες που έχουν τα τυπικά προσόντα για να διεκδικήσουν τη βαθμίδα Λέκτορα.

  Είναι απολύτως απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα διεκδίκησης θέσης επί θητεία μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με ανοικτές διαδικασίες κρίσης. Οι άνθρωποι που υποστήριξαν τα δημόσια ΑΕΙ ως συμβασιούχοι διδάσκοντες τα προηγούμενα χρόνια, δεν πρέπει να αποκλειστούν -κάτι που επί της ουσίας θα συμβεί με τη διεκδίκηση θέσης σε βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή (περισσότερα προσόντα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός).

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:56 | Στυλιανός Χατζηπαναγιώτου

  Σχετικά με την παρακάτω παράγραφο:

  Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).

  Η ρύθμιση αυτή προκαλεί άδικη και άνιση μεταχείριση σε συγκεκριμένες ομάδες μελών ΔΕΠ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Είμαι εργαστηριακός ιατρός βιοπαθολόγος (μικροβιολόγος) μέλος ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ. Η ειδικότητά μου στο ελεύθερο επάγγελμα από το 2012 αμείβεται αποκλειστικά σχεδόν από ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ με την υποβολή των οφειλομένων από εμάς κρατά το 10% για μελλοντική εκκαθάριση (ακόμα δεν έχει γίνει για τα οφειλόμενα από το 2012), για το 2013 και 2014 με το περίφημο claw back μας κράτησε περίπου το 30% των ακαθαρίστων, και επί πλέον τα λειτουργικά μας έξοδα λόγω του εξοπλισμού, των αναλωσίμων και αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούμε φτάνουν άλλο ένα 30%. Λόγω αυτής της πολιτικής πολλά μικρά εργαστήρια έχουν ήδη κλείσει προς όφελος των διαγνωστικών κέντρων. Το 10% επί των ακαθαρίστων θα είναι η χαριστική βολή για τα μέλη ΔΕΠ εργαστηριακούς γιατρούς. Μήπως θα πρέπει να εξαιρεθούμε, ή τουλάχιστον να υπάρξει ιδιαίτερη ρύθμιση με μικρότερο ποσοστό επί των καθαρών δηλωθέντων;
  Δεν πρέπει οι εργαστηριακές ειδικότητες να συγχέονται με τις κλινικές όπου γίνεται σχεδόν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών!

 • 19 Ιουνίου 2015, 09:35 | Κωνσταντίνος Μάτης

  Θα πρέπει νομίζω να επαναφερθεί η θέση του Λέκτορα, ανάμεσα στα άλλα, κυρίως βοηθώντας τον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων.

 • 19 Ιουνίου 2015, 07:50 | ANNA TAMAΡΕΣΗ = ΚΟΥΤΡΑ

  EIMAI KAΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ Σ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦ. ΠΡΟΣΩΠ. ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ , ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ( Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 τα μέλη Ε.Π. των T.E.I, που κατέχουν προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών T.E.I, λαμβάνουν τις αποδοχές της επόμενης βαθμίδας ένα μήνα πριν από την συνταξιοδότηση τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001.»
  ).Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΗΓΕ ΤΟ 2012, ΜΕΤΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2016 (Ισχύει μέχρι 31-12-2016 τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ που κατέχουν προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/ 2001, θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ, να λαμβάνουν τις αποδοχές της επόμνεης βαθμίδας ένα μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/ 2011). ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΤΩΝ ΕΦ. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΤΗΛΟΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!!!!

 • 19 Ιουνίου 2015, 06:48 | ΔΕΠ

  §11, περίπτωση γ):
  Γιατί να μην επεκταθεί η μετακίνηση των ΔΕΠ και μεταξύ ιδρυμάτων (για πλήρες ή μερικό έργο) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υποστελεχωμένων ιδρυμάτων;

 • 19 Ιουνίου 2015, 01:02 | Μάριος Σαλτάρης

  Σχετικά με το άρθρο 11 και την αναγνώριση των πτυχίων ολοκληρωμένων σπουδών.

  Ποια μέριμνα λαμβάνετε για να μπορούν τα Τμήματα 4ετούς φοίτησης να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση;

 • Είναι καιρός πια οι προαγωγές των μελών ΔΕΠ να γίνουν κλειστές όπως γίνεται άλλωστε στα πιο σοβαρά ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς.

  Σε θεωρητικό επίπεδο δεν είναι κατανοητό το γιατί θα πρέπει κάποιος να είναι παγκοσμίως η καλύτερη/ος σε ένα επιστημονικό πεδίο, που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να διευρύνεται καθώς αναβαίνει κάποια/ος τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, προκειμένου να προαχθεί. Η κρίση θα πρέπει να είναι αυστηρή, ειδικά στο σημείο που αποφασίζεται η μονιμότητα, αλλά να εστιάζεται αποκλειστικά στο έργο της υποψήφιας/ου. Σε περίπτωση κρίσης μη μόνιμης θέσης, το εκλεκτορικό σώμα αποφασίζει αν θέλουμε/δε θέλουμε την υποψήφια/ο και αν όχι προκηρύσσεται άλλη θέση για να πάρουμε άλλη/άλλον.

  Σε πρακτικό επίπεδο, το μέτρο λειτουργεί συγκυριακά και μερικές φορές χρησιμοποιείται επιλεκτικά για να βάλουμε δια της πλαγίας οδού νέο πρόσωπο στο ΔΕΠ όταν δε δίνονται θέσεις ή ακόμα και αθέμιτα. Επίσης, ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία, ο νόμος δε λειτουργεί σωστα αφού δεν έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις για τη νέα θέση που μπορεί να δημιουργηθεί.

  Οι κακοδαιμονίες που συνδέονται με το σύστημα εκλογής μελών ΔΕΠ βρίσκονται στη δυσκινησία του. Το σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο και γρήγορο προκειμένου ένα ΑΕΙ να μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα σε διεθνές επίπεδο στην προσέλκυση καλών υποψηφίων. Το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη θέσης μέχρι την ανάληψη καθηκόντων είναι απαράδεκτα μεγάλο και χάνουμε τους καλύτερους υποψήφιους. Πρέπει ο συντονισμός προκήρυξης/διασφάλισης πίστωσης να συνδεθεί άκαμπτα. Το σύστημα πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί ως προς δυνατότητα εκλογής περισσοτέρων του ενός υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, έτσι ώστε αν ένας εκλεγμένος υποψήφιος αρνηθεί να αναλάβει καθήκοντα, η θέση να προσφέρεται γρήγορα στον επόμενο.