Άρθρο 08: Μέλη ΔΕΠ

Το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του εν γένει ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στις παραπάνω περιπτώσεις προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύει το Π.Δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 111/1994 (Α΄84), το Π.Δ. 119/2005 (Α’ 177), το Π.Δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το Π.Δ. 390/1995 (Α΄ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:

αα) εκπαιδευτική εμπειρία σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αυτοδύναμο διδακτικό έργο ή συνδυασμός των παραπάνω,

ββ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, οι οποίες προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω,

γγ) για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές για την περαιτέρω εξέλιξή του.

γ) Καταργούνται το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει, η παράγραφος 1 και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

 1. 2.    α) Το Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.Σ.) συγκροτείται από μόνιμα μέλη ΔΕΠ ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας ή μόνιμους ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας, ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Ιδρύματος. Η εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ πραγματοποιείται από Ε.Σ., το οποίο είναι ενδεκαμελές (11) στην περίπτωση Τμήματος με αριθμό μελών ΔΕΠ έως και σαράντα (40) και δεκαπενταμελές (15) στην περίπτωση Τμήματος με περισσότερα από σαράντα (40) μέλη ΔΕΠ.

β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ε.Σ. ορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.  

 1. 3.    α) Το Ε.Σ. συγκροτείται από τέσσερα (4) ΔΕΠ για την περίπτωση 11μελούς ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ για την περίπτωση 15μελούς, τα οποία ανήκουν στον Τομέα, τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντιστοίχως που ανήκουν στο Τμήμα και τρία (3) ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

β) Η εισήγηση του Τομέα προς την Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό των μελών του Ε.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: Προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Αν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τομέα που δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ε.Σ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ή τα πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντιστοίχως, διενεργείται κατά τα ανωτέρω κλήρωση μεταξύ τους από τη Γ.Σ. του Τομέα με ευθύνη του Διευθυντή του. Τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός ένδεκα (11) ή δεκαπέντε (15) αντιστοίχως ορίζονται ως εξής: τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη αντιστοίχως με τους αναπληρωματικούς τους από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Ε.Σ. και τα υπόλοιπα τρία (3) ή πέντε (5) αντιστοίχως με τους αναπληρωματικούς τους από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων, στη βάση ίδιου ή συναφούς αντικειμένου είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Ε.Σ., διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.

γ) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Ε.Σ., στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν προσμετρούνται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γ.Σ. του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Ε.Σ. η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον τα μέλη που έχουν παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια δεν ανήκουν στον Τομέα, τα τέσσερα (4) και αντιστοίχως πέντε (5) μέλη που ανήκουν στο Τμήμα και τα τρία (3) και αντιστοίχως πέντε (5) που ορίζονται από το μητρώο εξωτερικών μελών αναπληρώνονται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του Ε.Σ.

δ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης Τομέων, τα τέσσερα (4) και αντιστοίχως πέντε (5) μέλη του Ε.Σ. ορίζονται από μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με βάση τη συνάφεια ή συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου και για τα υπόλοιπα μέλη του Ε.Σ. ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου.

ε) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων, οι οποίοι προέρχονται από τον Τομέα ή το Τμήμα στη βάση της συνάφειας ή συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου, τα Ε.Σ. συγκροτούνται ως εξής:

αα) για τα 11μελή Ε.Σ., πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα και έξι (6) με συγγενές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και

ββ) για τα 15μελή Ε.Σ., επτά (7) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα και οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

στ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που να προέρχονται από το Τμήμα για τη βαθμίδα που πραγματοποιείται η κρίση, η συμπλήρωση του 11μελούς ή 15μελούς Ε.Σ. πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 1. 4.    Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τμήματος προκειμένου να συγκροτηθεί το Ε.Σ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι συνεδριάσεις του Ε.Σ. γίνονται πάντα ενώπιον της Γ.Σ. του Τμήματος. Για τις συνεδριάσεις αυτές δεν απαιτείται απαρτία της Γ.Σ. του Τμήματος. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα Ε.Σ. είναι υποχρεωτική.
 2. 5.    α) Το Ε.Σ. ορίζει από τα μέλη του τριμελή εισηγητική επιτροπή κατά τη πρώτη συνεδρίασή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω συνεδρίαση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Ε.Σ. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με το 1/3 του αριθμού των μελών του Ε.Σ. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος και τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

β) Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποδείξει στην εισηγητική επιτροπή τέσσερα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές που ανήκουν στο εξωτερικό μητρώο μελών. Η επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση από δύο εκ των ανωτέρων υποδειχθέντων και να τις λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης.

γ) Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

δ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων.

ε) Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Ε.Σ. και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών συγκαλείται το Ε.Σ. για τη διενέργεια της εκλογής. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ε.Σ.

στ) Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Ε.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.

ζ) Εάν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν συγκαλέσει το Ε.Σ. από τη λήξη των προθεσμιών των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ της παρούσας παραγράφου, το Ε.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να το συγκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο Αντιπρύτανης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση του Ε.Σ. και διενεργεί όλες τις πράξεις που αντιστοιχούν στον Πρόεδρο του Τμήματος.

η) Τα μέλη του Ε.Σ. άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Ε.Σ., την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία σε ποια και πόσα μέλη του Ε.Σ. συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

θ) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Ε.Σ. μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με τον υποψήφιο.

ι) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα ΔΕΠ καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

αα) στην περίπτωση ενός ή δύο υποψηφίων, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,

ββ) στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατεστέρων υπό την προϋπόθεση ότι κατά την προηγηθείσα ψηφοφορία το άθροισμα των θετικών ψήφων είναι ίσο ή μεγαλύτερο της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. Επικρατέστεροι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων του ενός, μεσολαβεί διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ των ισοψηφησάντων για την ανάδειξη του επικρατεστέρου για τη δεύτερη θέση.

 1. 6.    Ο Πρόεδρος του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής διαβιβάζει το πρακτικό του Ε.Σ., μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας και σε περίπτωση θετικής κρίσης τον διορισμό, την εξέλιξη ή μονιμοποίηση του κρινόμενου.
 2. 7.    Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης, η σχετική πράξη εκδίδεται και μετά την αφυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 3. 8.    Λεπτομερειακά θέματα για τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ, κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. 9.    Στα εξωτερικά μέλη των Ε.Σ. καταβάλλεται η δαπάνη μετακίνησης των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία καλύπτεται από το οικείο Α.Ε.Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των εξωτερικών μελών των Ε.Σ., το ποσό των δαπανών μετακίνησης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα».
 5. 10.  α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα υποδοχής. Μετά την έκδοση πράξης της μετάκλησης το Τμήμα αποχώρησης διατηρεί την πίστωση του μετακαλούμενου μέλους ΔΕΠ».

β) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η πράξη της μετάκλησης τεκμηριώνεται από έκθεση που συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος από το οποίο αποχωρεί το μέλος ΔΕΠ. Στην έκθεση καταγράφεται με σαφήνεια το διδακτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιούσε ο μετακαλούμενος και ο τρόπος κατά τον οποίο αυτά θα αναπληρωθούν».

γ) Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται η φράση «τρία έτη» με τη φράση «πέντε (5) έτη» και μετά τη φράση «α’ βαθμίδας» προστίθεται η φράση «και δεκαπέντε (15) συνολικά».

 1. 11.  α) Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013  (Α’ 24), αντικαθίσταται η φράση «Αποκλείεται η μετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης» με τη φράση «Αποκλείεται η μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας προς Α.Ε.Ι. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης».

β) Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η πράξη της μετακίνησης τεκμηριώνεται από έκθεση που συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος από το οποίο αποχωρεί το μέλος ΔΕΠ. Στην έκθεση καταγράφεται με σαφήνεια το διδακτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιούσε ο μετακινούμενος και ο τρόπος κατά τον οποίο αυτά θα αναπληρωθούν».

γ) Στην περίπτωση 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

«Τα μέλη ΔΕΠ, με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Γ.Σ. Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, μπορούν να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε Τμήμα της ίδιας Σχολής, όπου υπάρχει ανάγκη».

 1. 12.  Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως Επισκέπτες Καθηγητές ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Η πρόσκληση δύναται να ανανεωθεί για δύο (2) έτη. Το ποσό της αμοιβής του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 2. 13.  Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 3. 14.  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν».

 1. 15.  Μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές που έχουν μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα όποτε το επιθυμούν. Εάν η διαδικασία εξέλιξης του προηγούμενου εδαφίου αποβεί αρνητική για το κρινόμενο μέλος ΔΕΠ, οι μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους για μία ακόμα φορά μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης του Ε.Σ. για την κρίση της υποψηφιότητάς τους.
 2. 16.  Τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης του Πρύτανη για τον διορισμό τους στη βαθμίδα. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.
 3. 17.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».

 1. 18.  Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220)».

 1. 19.  α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:

«Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ, το οποίο εμπίπτει στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».

β) Προστίθεται περίπτωση θ’ στο άρθρο 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) ως εξής:

«Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και εμπίπτει στην περίπτωση α’ παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».

 1. 20.  α)  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 160/2008 (Α’ 220) προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’  ως εξής:

«ε. Η μη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έργου που ασκούν.

στ. Προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ πλήρους απασχόλησης, η μη απόδοση του ποσοστού που προβλέπεται από την παράγραφο 3 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) επί των αμοιβών που υπάγονται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ παραγράφου 2 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195)».

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 331 του ν.5343/1932 (Α’ 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ΠΔ 160/2008 (Α’ 220), καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη με το αυτό περιεχόμενο, η οποία ρυθμίζει την πειθαρχική διαδικασία των μελών ΔΕΠ και ΕΠ Α.Ε.Ι. τροποποιούνται ως εξής:

«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούμενος για οποιονδήποτε έγκλημα για όσο χρόνο κρατείται».

 1. 21.  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 (Α’ 37) μετά τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), δεν ισχύει για ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια ή εν γένει ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80%, ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα διατηρεί τη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».

 1. 22.  α) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε ΠΜΣ και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων άρχεται πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους.

β)  Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ) και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη.

 1. 23.  α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Κάθε μέλος ΔΕΠ υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.

β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια».

 1. 24.  Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται φράση ως εξής:

«και επιστημόνων του άρθρου 5 του ΠΔ407/80 (Α’ 112) ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173) ύστερα από προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου για τη θέση αυτή».

 1. 25.  Στο πεδίο εφαρμογής των κείμενων διατάξεων για την απόσπαση ή μετάκληση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε θέσεις των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματειών εντάσσονται και τα μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση μετάκλησης, τα μέλη ΔΕΠ υπάγονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 2. 26.          Αναστέλλεται η ισχύς της Φ.122.1/1137/145793/Β2/16.10.2013 (Β’ 2619) ΚΥΑ «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
 • 28 Ιουνίου 2015, 22:34 | Δ.Ν.

  Σχετικά με το πρόβλημα της μείωσης του αριθμού του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, θέτω υπόψη σας την πληροφορία ότι προσφάτως συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές (μερικοί βρίσκονται ακόμη σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο), ηλικίας μικρότερης των 67 ετών, επιθυμούν να επαναπροσληφθούν και να συμβάλουν στην άμβλυνση του ανωτέρω προβλήματος.
  Οι εν λόγω συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές μπορούν να εργαστούν μέχρι την αυτοδίκαιη απόλυσή τους με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 67 ετών.
  Η ανωτέρω πρόταση είναι σύμφωνη
  α) με την άποψη του Υπουργείου για επιστροφή Ελλήνων
  Επιστημόνων του εξωτερικού σε ελληνικά ΑΕΙ
  β) με τις απαιτήσεις των «θεσμών – τροϊκανών» για συνταξιοδότηση στα 67.
  γ) με την εισροή περισότερων εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.
  δ) με την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων. Σήμερα ο αριθμός μελών ΔΕΠ και ΕΠ έχει μειωθεί δραματικά, ενώ ο αριθμός των φοιτητών έχει αυξηθεί λόγω των μετεγγραφών και λόγω της αύξησης των εισακτέων, με αποτέλεσμα να καταργούνται ή να συμπτύσσονται πολλά μαθήματα.

  Οι καθηγητές αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την πρόσληψη των συγγενών ή φίλων τους διότι εάν επεδίωκαν κάτι τέτοιο, δεν θα είχαν βγει στην σύνταξη πολύ πριν από την ηλικία των 67 ετών. Όσον αφορά το ερευνητικό τους έργο, είναι πλούσιο σε δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

  Οι εν λόγω καθηγητές υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους λόγω της κατάστασης σύγχυσης και αναστάτωσης που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα εξαιτίας του νόμου που αφορούσε τον τρόπο διοίκησης των Ιδρυμάτων (Ν.4009/2011) αλλά και των ασαφειών των νόμων που αφορούσαν τα συνταξιοδοτικά. Ο Νόμος 4009/2011 δημιούργησε τέτοιο αλαλούμ σε θέματα διοίκησης που ήταν αδύνατον να καταλάβουμε τι έλεγε. Σήμερα το πολυνομοσχέδιο που τίθεται στη διαδικασία της διαβούλευσης καταργεί την ανακατωσούρα και ξεκαθαρίζει τον ρόλο των οργάνων διοίκησης. Σήμερα θέλουμε να είμαστε παρόντες στα Ιδρύματά μας για να συμβάλλουμε στις αλλαγές που θα συμβούν τόσο στα διοικητικά όσο και στα εκπαιδευτικά θέματα.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:33 | Δ.Ν.

  Σχετικά με το πρόβλημα της μείωσης του αριθμού του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, θέτω υπόψη σας την πληροφορία ότι προσφάτως συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές (μερικοί βρίσκονται ακόμη σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο), ηλικίας μικρότερης των 67 ετών, επιθυμούν να επαναπροσληφθούν και να συμβάλουν στην άμβλυνση του ανωτέρω προβλήματος.
  Οι εν λόγω συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές μπορούν να εργαστούν μέχρι την αυτοδίκαιη απόλυσή τους με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 67 ετών.
  Η ανωτέρω πρόταση είναι σύμφωνη
  α) με την άποψη του Υπουργείου για επιστροφή Ελλήνων
  Επιστημόνων του εξωτερικού σε ελληνικά ΑΕΙ
  β) με τις απαιτήσεις των «θεσμών – τροϊκανών» για συνταξιοδότηση στα 67.
  γ) με την εισροή περισότερων εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.
  δ) με την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων.
  Σήμερα ο αριθμός μελών ΔΕΠ και ΕΠ έχει μειωθεί δραματικά, ενώ ο αριθμός των φοιτητών έχει αυξηθεί λόγω των μετεγγραφών και λόγω της αύξησης των εισακτέων, με αποτέλεσμα να καταργούνται ή να συμπτύσσονται πολλά μαθήματα.

  Οι καθηγητές αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την πρόσληψη των συγγενών ή φίλων τους διότι εάν επεδίωκαν κάτι τέτοιο, δεν θα είχαν βγει στην σύνταξη πολύ πριν από την ηλικία των 67 ετών. Όσον αφορά το ερευνητικό τους έργο, είναι πλούσιο σε δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

  Οι εν λόγω καθηγητές υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους λόγω της κατάστασης σύγχυσης και αναστάτωσης που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα εξαιτίας του νόμου που αφορούσε τον τρόπο διοίκησης των Ιδρυμάτων (Ν.4009/2011) αλλά και των ασαφειών των νόμων που αφορούσαν τα συνταξιοδοτικά. Ο Νόμος 4009/2011 δημιούργησε τέτοιο αλαλούμ σε θέματα διοίκησης που ήταν αδύνατον να καταλάβουμε τι έλεγε. Σήμερα το πολυνομοσχέδιο που τίθεται στη διαδικασία της διαβούλευσης καταργεί την ανακατωσούρα και ξεκαθαρίζει τον ρόλο των οργάνων διοίκησης. Σήμερα θέλουμε να είμαστε παρόντες στα Ιδρύματά μας για να συμβάλλουμε στις αλλαγές που θα συμβούν τόσο στα διοικητικά όσο και στα εκπαιδευτικά θέματα.

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:26 | Δημήτρης Ζώης

  Με νομοθετική ρύθμιση στον Ν.2916/2001, άρθρ. 6, παρ. 1, εδ. Β τα μέλη του ΕΠ των ΤΕΙ απέκτησαν την δυνατότητα, έναν μήνα πριν συνταξιοδοτηθούν λόγω ορίου ηλικίας (67ο έτος) να εντάσσονται
  αυτοδίκαια στην επόμενη βαθμίδα και επομένως δηλαδή να συνταξιοδοτούνται με τις αποδοχές της επόμενης βαθμίδας. Η δυνατότητα αυτή ισχύει πλέον μέχρι την 31-12-2016 (βλέπε Ν. 4310/2014, άρθρ. 77, παρ. 3).

  Δεν είναι δίκαιο η δυνατότητα αυτή να επεκταθεί και στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ; Το κόστος νομίζω ότι είναι ελάχιστο.

 • 28 Ιουνίου 2015, 21:22 | Δημήτρης Ζώης

  Είναι γνωστό ότι η βαθμίδα του Λέκτορα είναι υποβαθμισμένη σε σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες (όχι επίβλεψη διδακτορικού, όχι τίτλος Καθηγητής και όχι αυτοδύναμη διδασκαλία ως πρακτική σε αρκετά Τμήματα) ενώ δεν ήταν έτσι όταν δημιουργήθηκε το ΔΕΠ (Ν.1268, άρθρο 13, παράγραφος 4).

  Επομένως πρέπει η βαθμίδα να αναβαθμιστεί και να γίνει ισότιμη με τις υπόλοιπες βαθμίδες του ΔΕΠ άσχετα εάν επανέλθει ή η αναβάθμιση αυτή αφορά μόνο τους υπάρχοντες Λέκτορες.

  Σχετικά με την δυνατότητα εξέλιξης των Λεκτόρων δεν έχει σημασία (ειδικά για τους μόνιμους Λέκτορες) η ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων δυνατοτήτων αίτησης εξέλιξης διότι ήδη σε πολλές περιπτώσεις εκλέγεται όχι ο αιτών αλλά κάποιος άλλος. Ο λόγος είναι απλός : με αυτόν τον τρόπο τα τμήματα αυξάνουν τις θέσεις μελών ΔΕΠ που έχουν (ειδικά την εποχή αυτή που υπάρχει σημαντική μείωση προσωπικού).

  Επομένως πρέπει να θεσμοθετηθεί μία διαδικασία ένταξης των μονίμων Λεκτόρων στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά από κρίση.

  Επίσης για τους επί θητεία Λέκτορες πρέπει να επανέλθει η δυνατότητα μετάβασης στο Δημόσιο για όσους δεν εξελίσσονται στην επόμενη βαθμίδα, η οποία ίσχυε και καταργήθηκε από τον Ν.4009.

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:41 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Άρθρα 1-14
  Δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
  Το πρώτο λιθαράκι για τη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε) τέθηκε στο Ν. 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση (κυρίως στα Άρθρα 39 και 42), με στόχο την ισοτιμία, ώσμωση και συνέργεια σε ισότιμη βάση των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ). Δυστυχώς, έκτοτε, δεν υπήρξε συνέχεια ενώ και το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν εμβαθύνει στις συνέργειες ΑΕΙ και ΕΚ και επιτείνει τη διακριτή μεταχείριση των Ερευνητών και των ΕΚ, σε σχέση με τους Καθηγητές και τα ΑΕΙ, καθώς:
  (α) Δεν επικαιροποιεί, ούτε επεκτείνει, ως όφειλε, το άρθρο 42 του Ν. 4009/2011 που θέτει τη βάση της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Η ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας είναι σήμερα, σε περίοδο κρίσης, περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
  (β) Χαρακτηριστικό της ελλιπούς επεξεργασίας των τροπολογιών είναι το γεγονός ότι στο τμήμα του σ/ν για τα ΑΕΙ δημιουργείται σύγχυση ως προς μια νέα κατηγορία προσωπικού («Ερευνητές ΑΕΙ») που δεν είναι θεσμοθετημένη και αναφέρεται στο παρόν σ/ν άπαξ, καθώς και ως προς τον ορισμό των μεταδιδακτόρων που συνεργάζονται με τα ΑΕΙ (Άρθρο 8, παρ. 12 και Άρθρο 9, παρ. 4.α).
  (γ) Επιπλέον, η διακριτή μεταχείριση Καθηγητών και Ερευνητών γίνεται φανερή στις διαφορές που αφορούν στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, όπου ο Ερευνητής δεν μπορεί να είναι κύριος επιβλέπων (δίχως σωρεία προϋποθέσεων), στο βασικό μισθό, στην καταβολή της μισθοδοσίας (από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους για τους πρώτους και την επιχορήγηση ή τα ερευνητικά προγράμματα για τους δεύτερους), στη συμμετοχή τους στη διοίκηση των Ιδρυμάτων, κ.λπ. Πέραν όμως όλων αυτών, η διαφοροποίηση και η άνιση μεταχείριση επεκτείνεται και με τη ρύθμιση που εντάσσει τους συνεργαζόμενους Καθηγητές στο προσωπικό των ΕΚ, αλλά δεν εντάσσει αντίστοιχα τους συνεργαζόμενους με τα ΑΕΙ Ερευνητές στο προσωπικό των ΑΕΙ.
  (δ) Σε ό,τι αφορά τους Ερευνητές, ως θετικές αποτιμώνται οι νέες ρυθμίσεις (i) του Άρθρου 8, παρ. 1.β) που στα προσόντα για «την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή» περιλαμβάνει την «εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» και (ii) του Άρθρου 14, παρ. 11, για τη μη παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ) της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Για την καταρχήν θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε, η Ένωση προτείνει ως μέτρα προς άμεση θεσμοθέτηση:
   Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από Ερευνητές, χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
   Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων σε επίπεδο ΑΕΙ και ΕΚ, ή Τμήματος και ΕΚ ή Ινστιτούτου αντίστοιχα).
   Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
   Ισότιμη, διακριτή, θεσμική μεταχείριση Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Οι όροι «Μέλη ΔΕΠ» και «Ερευνητές» είναι από μακράν θεσμοθετημένοι (Άρθρο 1, παρ. ιβ, Άρθρο 15, παρ. 16, και Άρθρο 29, παρ. 2 του παρόντος σ/ν), αντίθετα από τον όρο «Ερευνητή σε Α.Ε.Ι.» που δεν υφίσταται. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται ο όρος «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» με επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ως εξής «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
   Άμεση, δημοκρατική αναβάθμιση του προτύπου διοίκησης των ΕΚ κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ.
   Απαλοιφή των συνεργαζόμενων Καθηγητών ΑΕΙ από το προσωπικό των ΕΚ, ή ένταξη των συνεργαζόμενων με τα ΑΕΙ Ερευνητών στο προσωπικό των ΑΕΙ.
   Στο πλαίσιο της δέσμης των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να αποκατασταθεί το πνεύμα ισοτιμίας των ΑΕΙ και των ΕΚ, είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ η ρύθμιση του Άρθρου 8, παρ. 22.α), με νομοτεχνική βελτίωση, ως εξής: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ), και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη». Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους «Ομότιμους Ερευνητές».
   Στις πάγιες θέσεις της ΕΕΕ ήταν η δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ. Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.
   Τέλος, η υποχρέωση διαφάνειας πρέπει να ισχύει το ίδιο σε όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Ως εκ τούτου το Άρθρο 14, παρ. 18 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Τα Α.Ε.Ι. και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ, τους Ερευνητές και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών».

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
  15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
  Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767
  e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
  http://www.demokritos.gr/sed

  Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για
  «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και
  δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2450

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου (ΣΕΔ) θα ήθελε να εκφράσει τις θέσεις της ερευνητικής κοινότητας του «Δ» σχετικά με το προτεινόμενο Σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» του ΥΠΟΠΑΙΘ που είναι σε διαβούλευση.

  Η ερευνητική κοινότητα του «Δ» έχει εκφράσει πολλάκις την άποψη ότι ένας νόμος για την ΕΤΑΚ θα πρέπει να στηρίζεται στην αναμόρφωση του Ν1514 όσον αφορά σε αλλαγές:
  • Στο πρότυπο διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
  • Στην αναβάθμιση της θέσης του Ερευνητή
  • Στη διασύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων (EK) με τα ΑΕΙ στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Έρευνας- Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Στην ενίσχυση της διασύνδεσης της Έρευνας με τον Επιχειρηματικό τομέα.

  Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο το ερευνητικό προσωπικό αλλά και οι Εθνικές ερευνητικές υποδομές, λειτουργώντας ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της Χώρας.

  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Ν4310/2014 η ερευνητική κοινότητα του «Δ» εξέφρασε εγγράφως την αντίθεσή της στη φιλοσοφία καθώς και στους στόχους του νόμου, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου (ή ακόμη και την καταψήφισή του), συντασσόμενη πλήρως με τις προτάσεις της ΕΕΕ (http://143.233.226.87/syllogos/sites/default/files/sed09-14.pdf, http://143.233.226.87/syllogos/sites/default/files/sed010-14.pdf).
  Επιπροσθέτως ζητούσε την συνδιαμόρφωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το ερευνητικό σύστημα της χώρας μας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.

  Δυστυχώς παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις για την κατάργηση του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει την εφαρμογή του εν λόγω νόμου, μέσω σειράς τροπολογιών.
  Στο παρόν σ/ν υπάρχουν ορισμένες θετικές ρυθμίσεις όπως π.χ.: ο ορισμός του «Ερευνητικού φορέα», η επαναφορά της μονιμότητας των Ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, η θεσμοθέτηση ότι με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται και καταργούνται τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους και η κατάργηση του Άρθρου 26 του Ν4310/2014.
  Συμφωνώντας και με τις θέσεις της ΕΕΕ όπως αυτές εκφράστηκαν σε πρόσφατη επιστολή (http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-482-28-05-15_Epistoli-pros-YPOPAITH_gia-tis-tropologies-N4310.pdf) θεωρούμε ότι παρόλα ταύτα ο Ν. 4310/2014 και οι τροποποιήσεις του εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από την έλλειψη εξαιρετικά σημαντικών ρυθμίσεων για την ανέλιξη του εθνικού ερευνητικού συστήματος, οι οποίες –μεταξύ άλλων– αφορούν α) στη χάραξη και χρηματοδότηση Εθνικής Ερευνητικής Πολιτικής, β) στη δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, γ) στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού του δημόσιου ερευνητικού ιστού και δ) στον εκδημοκρατισμό του προτύπου διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.

  Προτάσεις και σχόλια κατά άρθρο.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Άρθρα 1-14
  Για την καταρχήν θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, ο ΣΕΔ προτείνει ως μέτρα προς άμεση θεσμοθέτηση:
  • Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από Ερευνητές χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  • Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων σε επίπεδο ΑΕΙ και ΕΚ, ή Τμήματος και ΕΚ ή Ινστιτούτου αντίστοιχα).
  • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  • Ισότιμη, διακριτή, θεσμική μεταχείριση Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Οι όροι «Μέλη ΔΕΠ» και «Ερευνητές» είναι από μακράν θεσμοθετημένοι (Άρθρο 1, παρ. ιβ, Άρθρο 15, παρ. 16, και Άρθρο 29, παρ. 2 του παρόντος πολυνομοσχεδίου), αντίθετα από τον όρο «Ερευνητή σε Α.Ε.Ι.» που δεν υφίσταται. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται ο όρος «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» με επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ως εξής «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
  • Άμεση, δημοκρατική αναβάθμιση του προτύπου διοίκησης των ΕΚ κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ.
  • Στο πλαίσιο της δέσμης των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να αποκατασταθεί το πνεύμα ισοτιμίας των ΑΕΙ και των ΕΚ, είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ η ρύθμιση του Άρθρου 8, παρ. 22.α), με νομοτεχνική βελτίωση, ως εξής: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ), και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη». Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους «Ομότιμους Ερευνητές».
  • Τέλος, η υποχρέωση διαφάνειας πρέπει να ισχύει το ίδιο σε όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Ως εκ τούτου το Άρθρο 14, παρ. 18 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Τα Α.Ε.Ι. και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ, τους Ερευνητές και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών».

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ – ΈΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Άρθρο 15 – Αντικείμενο – Ορισμοί ΕΤΑΚ
  • Να επανέλθει η αναφορά του Άρθρου 16 του Συντάγματος στην παρ. 1.
  • Να αντικατασταθεί στην παρ. 16 η αναφορά στο άρθρο «18 του παρόντος», με το «άρθρο 29 του παρόντος»
  • Να επανέλθει –τουλάχιστον ως έχει– ο ορισμός των καινοτόμων επιχειρήσεων του Ν. 4310/2014 (Άρθρο 2, παρ. 32).
  • Αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους φορείς Έρευνας, με βάση διαφανείς, ουσιαστικούς και θεσμοθετημένους κανόνες. Η αξιολόγηση θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει –εκτός από τα ΑΕΙ και τα ΕΚ της ΓΓΕΤ– τους τεχνολογικούς φορείς, τους ερευνητικούς φορείς εκτός ΓΓΕΤ (δημόσιους και ιδιωτικούς) που λαμβάνουν ερευνητικές χρηματοδοτήσεις, καθώς και την ίδια τη ΓΓΕΤ.

  Άρθρο 16 – Πεδίο Εφαρμογής για την ΕΤΑΚ
  Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και τα υπόλοιπα, κύρια, εκτός ΓΓΕΤ δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα (που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του ΥΠΟΠΑΙΘ), όπως αυτά προκύπτουν από σχετική μελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ.

  Άρθρα 17-18. – Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας / Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ
  Δεν αναφέρεται πουθενά ο τρόπος της διασφάλισης της Εθνικής χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης καθώς και η υποχρεωτική αποτίμηση της δράσης.
  Όπως αναφερόταν και στην ανάλυση SWOT για το ελληνικό σύστημα Ε&Α που πραγματοποιήθηκε από τη Rand [A rapid review of the Greek research and development system, copyright 2011 RAND Corporation], στις σημαντικές αδυναμίες του ελληνικού ερευνητικού συστήματος ήταν (α) η «Έλλειψη συνεπούς και αξιόπιστης χρηματοδότησης, αταξία στον κύκλο προκηρύξεων διαγωνισμών (ITT), αναξιοπιστία στο χρόνο πληρωμής» και (β) η «Έλλειψη εθνικής στρατηγικής, που οδηγεί σε έλλειψη προτεραιοτήτων και μιας συνεκτικής ερευνητικής κοινότητας».
  Επιπλέον: α) το Σχέδιο δράσης θα πρέπει να ψηφίζεται από τη Βουλή β) να συμπεριληφθεί η συντήρηση και ενίσχυση των Εθνικών ερευνητικών υποδομών καθώς και ο Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, και γ) να προστεθεί η ενσωμάτωση και η ενίσχυση του «Τριγώνου της Γνώσης» που συγκροτούν η Έρευνα, η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Καινοτομία σύμφωνα με τους στόχους και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PE 67/13, PE 16939/13).

  Άρθρο 20 – Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας
  Να συμπεριληφθεί η υποχρεωτική περιοδική αξιολόγηση της ΓΓΕΤ με διεθνείς δείκτες αξιολόγησης.
  Επιπλέον θεωρούμε ότι η ΓΓΕΤ δεν μπορεί να έχει διττό ρόλο και αξιολογητή και χρηματοδότη και για αυτό στηρίζουμε την πρόταση στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας να ανατεθεί στην ΑΔΙΠ η αξιολόγηση και των ΕΚ αφού βεβαίως τροποποιηθεί και η σύνθεσή της αναλόγως.

  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του ΥΠΟΠΑΙΘ και άλλων Υπουργείων στο οποίο θα ενσωματωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

  Άρθρο 22 – Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
  Να εξειδικευτεί και να διασφαλιστεί η οριζόντια δικτύωση των μεγάλων δημοσίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ), στα οποία βρίσκεται και μεγάλο τμήμα των Εθνικών ερευνητικών υποδομών και τα οποία έχουν την έδρα τους σε ορισμένες μόνο Περιφέρειες της χώρας (όπως Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης) με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών.

  Άρθρο 23 – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και Άρθρο 24 – Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΚ
  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του ΥΠΑΙΘ και άλλων Υπουργείων στο οποίο θα ενσωματωθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

  Άρθρο 25 – Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί φορείς
  Δεν καταργούνται τα νέα ΕΚ και Ινστιτούτα του Ν. 4310/2014 που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, απλώς αναστέλλεται προσωρινά η ίδρυσή τους. Η ίδρυση των οργανισμών αυτών δεν εντάσσεται σε κανένα εθνικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του δημόσιου ερευνητικού συστήματος.
  Προτείνεται η εισαγωγή ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, με βάση την οποία όσοι νέοι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί δημιουργούνται θα εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ΕΤΑΚ, ή/και στη ΓΓΕΤ. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου θα πρέπει επίσης να επεκταθεί και σε όλους τους υπάρχοντες, εκτός ΓΓΕΤ, δημόσιους ερευνητικούς φορείς που είναι δικαιούχοι δημόσιας χρηματοδότησης.

  Άρθρο 26 – Διοικητικό Συμβούλιο και Άρθρο 27 –Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων
  Προτείνουμε την θεσμοθέτηση μηχανισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαδικασία εκλογής νέων Δ/ντών ΕΚ/Ινστιτούτου, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, όταν λήξει η θητεία τους ή συνταξιοδοτηθούν (κατ’ αντιστοιχία του Άρθρου 3.2.α του παρόντος).
  Ζητούμε την απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5, η οποία επαναφέρει την τρίτη θητεία Διευθυντών που διανύουν ήδη τη δεύτερη θητεία τους ως εξής «Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και του διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος»..
  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται με Απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων [4] ετών.
  Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης, το 63ο έτος της ηλικίας τους.
  Ειδικότερα για την εκλογή του Διευθυντή Ινστιτούτου προτείνουμε:
  Ο Δ/ντής Ερευνητικού Κέντρου και ο Δ/ντής Ινστιτούτου εκλέγονται από επταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου ή Ινστιτούτου αντίστοιχα. Τα εξωτερικά μέλη είναι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, με έναν εξ αυτών τουλάχιστον να προέρχεται από την αλλοδαπή.
  Ο Διευθυντής Ινστιτούτου είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου σε όλα τα επίπεδα. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κρίσεις ερευνητών συμμετέχει αυτοδικαίως ως μέλος στις επιτροπές κρίσεων χωρίς να είναι ο εισηγητής.
  Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του Άρθρου 26 πρέπει να απαλειφθούν.

  Άρθρο 28 – Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  Ο ρόλος των ΕΓΣ Ινστιτούτων θα πρέπει να γίνει αποφασιστικός σε θέματα που αφορούν στις βασικές επιλογές των Ινστιτούτων. Έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με συναίνεση Δ/ντή – Ερευνητών.
  Για αυτό προτείνουμε: την σύσταση του Επιστημονικού Συμβούλιου Ινστιτούτου (ΕΣΙ):
  Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες Α‘ ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου Ινστιτούτου, Τα μέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του Ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΣΙ γίνεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικού του Κέντρου. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Α’ ή Β’ βαθμίδας, μπορούν να εκλεγούν και ερευνητές και Ε.Λ.Ε. Γ’ βαθμίδας. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΙ μπορεί να συμμετάσχουν, ως σύμβουλοι, ή επισκέπτες, μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές του Ινστιτούτου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΕΣΙ.

  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΙ εκλέγονται από τα μέλη του ΕΣΙ. Στο ΕΣΙ καλείται και συμμετέχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο Αναπληρωτής του.
  Στις αρμοδιότητες του ΕΣΙ περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων για τα θέματα στρατηγικής ανάπτυξης των Ινστιτούτων, έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση της ανάπτυξης, ορισμός και τροποποίηση οργανογράμματος, δημιουργία νέων θέσεων Ερευνητών, οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός του Ινστιτούτου, έγκριση της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης του Διευθυντή Ινστιτούτου.
  Ο Δ/ντής Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ.

  Να προστεθεί:
  Αναπληρωτής Δ/ντής
  Εκλέγεται για διετή θητεία από την Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ με ψηφοφορία ξεχωριστή από αυτήν του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου και δεν έχει δικαίωμα εκλογής σε αυτό. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Αναπληρωτής Δ/ντής αναπληρώνει τον Δ/ντή του Ινστιτούτου σε όλες τις αρμοδιότητες του και έχει δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ του Κέντρου.
  Επιπλέον θεωρούμε πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου να συγκαλείται η Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου σε τακτά διαστήματα και να έχει αρμοδιότητες. Προτείνουμε:
  Η Συνέλευση των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντή ή των 3/5 των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ή μετά από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των Ερευνητών του. Εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρμοδιότητα για όλες τις πράξεις της Διοίκησης του Ινστιτούτου συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης, η οποία παρουσιάζεται μέσω του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Η εισήγηση θα γίνεται είτε από Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Ινστιτούτου είτε από το ΕΣΙ. Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την εισήγηση της επιτροπής ή του ΕΣΙ για τα οικονομικά. Επιπλέον, με ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία (δυο τρίτων των μελών του Ινστιτούτου συν ένας), μπορεί να εισηγείται στο ΔΣ του Κέντρου την άμεση παύση της θητείας του Δ/ντή για μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του.

  Ακόμη προτείνουμε τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Ινστιτούτου: Αποτελείται από 5 διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού που καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Τα μέλη της ορίζονται μετά από σχετικές εισηγήσεις της Συνέλευσης των ερευνητών του Ινστιτούτου. Κρίνει, βάσει του ετήσιου απολογισμού, παρουσιάσεων των ερευνητών και συνεντεύξεων με αυτούς, την ποιότητα και απόδοση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και προτείνει στον Δ/ντή και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης. Οι προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου κοινοποιούνται άμεσα στην Συνέλευση των Ερευνητών του Ινστιτούτου.

  Άρθρο 29.- Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
  Προτείνουμε κατά αντιστοιχία με τα ΑΕΙ τη δημιουργία ενδιάμεσης βαθμίδας όπως οι Μόνιμοι Επίκουροι.
  Να προστεθεί στην παράγραφο 12β) του άρθρου ότι: «Ο χρόνος Υποτροφίας λογίζεται, ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στο δημόσιο τομέα.».
  Να προστεθεί: «Οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας οι οποίοι δεν θα προαχθούν στη Β’ βαθμίδα δικαιούνται μόνιμη θέση (στα ΝΠΔΔ) ή αορίστου χρόνου (στα ΝΠΙΔ)» (όπως αυτό προβλεπόταν από το Ν. 1514), είτε να προστεθεί αντίστοιχη ρύθμιση όπως για τα μέλη ΔΕΠ στο Αρθρο 8 παράγραφος 16, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής για μονιμοποίησή τους στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
  Στην παράγραφο 1 να αντικατασταθεί η αναφορά στο Άρθρου 13 με το Άρθρο 25 του παρόντος.

  Άρθρο 30 – Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων – Αξιοποίηση της περιουσίας των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
  Αναμόρφωση της παραγράφου 1 ως ακολούθως:
  Οι πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προέρχονται από:
  Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης. Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπολείπεται του κόστους μισθοδοσίας των ερευνητών και των μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων αορίστου χρόνου, καθώς και του λειτουργικού κόστους συντήρησης των εθνικών ερευνητικών υποδομών.
  Προτείνεται η απαλοιφή των παραγράφων 5 και 6 του Άρθρου 21 του Ν. 4310/2014.

  Άρθρο 31 – Δημόσια Χρηματοδότηση
  Να προστεθεί στην παράγραφο 2 β) Η χρηματοδότηση να καλύπτει και το λειτουργικό κόστος συντήρησης των εθνικών ερευνητικών υποδομών.

  Άρθρο 32 – Διαδικασία Χρηματοδότησης έργων, μελετών και προγραμμάτων που υποβάλλονται για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση – Έλεγχος
  Περικοπές της χρηματοδότησης άνω του 10%, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη τεκμηριωμένη πρόταση περικοπής του φυσικού αντικειμένου της πρότασης. Η ΓΓΕΤ να προβλέπει σε κάθε προκήρυξη αξιολόγηση/αποτίμηση του έργου των κριτών, με δυνατότητα αποκλεισμού τους από μελλοντικές αξιολογήσεις, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις οδηγίες για την αξιολόγηση ή έχουν περιπέσει σε άλλα παραπτώματα.

  Άρθρο 33 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
  Παράγραφος 3. Να περιγραφούν τα εξειδικευμένα προσόντα των μελών της επιτροπής. Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ.

  Άρθρο 28 του Νόμου 4310 (Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια) που δεν τροπολογείται στο παρόν σ/ν
  Να συμπεριληφθεί και η «εκπαιδευτική άδεια» στο πλαίσιο της εδραίωσης πιο στενής συνεργασίας ΕΚ και ΑΕΙ.

  Άρθρο 34 – Επιλογή προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
  Να προστεθεί ανάλογη ρύθμιση με τα ΑΕΙ για την θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Άρθρο 30 -Εθνικός Κατάλογος Κριτών
  Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ.
  Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

  Άρθρο 35 του Νόμου 4310 (Σύνδεση Ερευνητικών οργανισμών) που δεν τροπολογείται στο παρόν σ/ν
  Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από ερευνητές, και χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.
  Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΕΙ και του ΔΣ του ΕΚ, αντίστοιχα).
  Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.

  Άρθρο 37 – Κινητικότητα Ερευνητών
  Οι Ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, ΑΕΙ ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης και της ημεδαπής (όχι μόνο της αλλοδαπής, βλ. παρ. 2)

  Άρθρο 42: Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  Θα πρέπει να προβλεφθεί και να κατοχυρωθεί η κατά τακτά χρονικά διαστήματα προκήρυξη νέων θέσεων Ερευνητών ανά Ινστιτούτο.
  Στην παράγραφο 2 η παράταση να επεκταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. μέχρι 31/3/2016), ώστε να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στα ΕΚ να συντάξουν τους νέους Εσωτερικούς κανονισμούς τους.
  Η παράγραφος 6 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Το προσωπικό των δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, μπορεί να μετακινείται εκτός έδρας, για τις ανάγκες των προγραμμάτων ή έργων τους που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τους απασχολούμενους στο δημόσιο, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για την ανάγκες των οποίων μετακινούνται. Η ισχύς της διάταξης αυτής ισχύει αναδρομικά, από την έναρξη ισχύος του ν. 2685/1999»
  Στην παράγραφο 8 απαλοιφή της πρότασης: «Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό».
  Επιπλέον προτείνουμε την προσθήκη της παραγράφου:
  «Τα Ερευνητικά Κέντρα παρέχουν και υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της διάχυσης της Γνώσης που αναπτύσσουν μέσα από την εκπόνηση έρευνας και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων. Η εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται μέσω σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.λ.π.
  Η εκπαίδευση που παρέχεται από τα Ερευνητικά Κέντρα, υπό μορφή σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων κλπ, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, όπως προβλέπεται και από τον Ν576/1977 για την εκπαίδευση- κατάρτιση και το ΦΠΑ.»

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του Δημόκριτου

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:01 | ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο

  Προτείνουμε το Ε.Σ. να είναι εννεαμελές (9) και ενδεκαμελές (11) αντίστοιχα

  Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμμετοχή μελών ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Για τα μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο εκλεκτόρων (ΑΠΕΛΛΑ), το οποίο πρέπει να διατηρηθεί.

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:56 | Tonia

  Παράγραφος 11, εδάφιο Γ. Αφήστε τις μετακινήσεις εσωτερικά των ιδρυμάτων όπως ίσχυαν μέχρι τώρα. Μην τις περιορίσετε μόνο μεταξύ τμημάτων που ανήκουν στην ίδια σχολή. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε τμήματα ενώ σε αλλά περισσεύουν τα μέλη ΔΕΠ και δεν έχουν μαθήματα να κάνουν. Αυτές οι ελλείψεις πως θα καλυφθούν αφού δεν υπάρχουν νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και τα κονδύλια για ειδικούς επιστήμονες κατά το ΠΔ407/80 (ή εντεταλμένους διδασκαλίας) είναι σχεδόν ανύπαρκτα;

 • 28 Ιουνίου 2015, 18:44 | ΒΔ

  Προς τη σωστή κατεύθυνση η σύνδεση των εκλογών των μελων ΔΕΠ με το Τμήμα, αλλά η διατύπωση των διατάξεων για τα Εκλεκτορικά Σώματα αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα αξιολόγησης -και πιέσεων- από μη ειδικούς στο αντικείμενο, απλώς επειδή είναι μέλη του Τμήματος. Δημιουργουνται έτσι σοβαρά προβλήματα ιδίως σε Τμήματα ολιγομελή που είναι διεπιστημονικά καθώς και στην εκλογή στην πρώτη βαθμίδα.
  Άρα θα πρέπει να αναδιατυπωθεί το άρ. 8παρ. 3 εδ. ε και στ, ώστε να καταστεί σαφές ότι όλα τα μέλη του ΕΣ θα είναι του ίδιου ή συγγενούς γνωστικου αντικειμένου.

  Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο για τα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής: Θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρ.8παρ 5 εδ. α, ώστε τα μέλη της να είναι του ίδιου η συγγενούς γνωστικου αντικειμένου, άσχετα από ποιο Τμήμα ή ΑΕΙ προέρχονται (όπως απαιτείτο ακόμα και από τη νομοθεσία πριν από το 2011, βλ. άρ. 6 ν.2083/92.)

 • 28 Ιουνίου 2015, 16:36 | Νίκος

  Γιατί το εσωτερικό μέλος ενός ΕΣ να θεωρείται ένα μέλος ΔΕΠ που ανήκει μόνο στο τμήμα ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου και να μην διευρυνθεί η έννοια του ώστε να περιλαμβάνει ολόκληρο το οικείο ίδρυμα; Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγουμε πολλές περιπτώσεις όπου ένα γνωστικό αντικείμενο είναι μοναδικό σε ένα τμήμα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε συνάφειας, ούτε συγγένειας των άλλων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να μπορεί να κριθεί από τα άλλα μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στο τμήμα ή στον τομέα. Αναφέρομαι και εγώ όπως και πολλοί άλλοι συνάδερφοι στην παράγραφο 3, περίπτωση ε.

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:40 | ΜΜ

  Οι τροποποιήσεις στις εξελίξεις μελών ΔΕΠ έχουν θετικά στοιχεία, με κυριότερο την επαναφορά της εισηγητικής έκθεσης. Θεωρώ όμως ότι η προτεινόμενη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων είναι προβληματική, γιατί είναι λάθος να μην κρίνεται το έργο ενός μέλους ΔΕΠ κυρίως από τους πλέον ειδικούς. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη σύνθεση δεκαπενταμελούς/ενδεκαμελούς επιτροπής είναι άκρως προβληματική στην περίπτωση Τμημάτων των οποίων τα μέλη ΔΕΠ έχουν πολλά διαφορετικά αντικείμενα, ιδίως εκείνων που δεν έχουν Τομείς. Εκεί, ακόμη και με τον παρόντα νόμο, υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων, ιδίως μέσω δημιουργικής ερμηνείας της συνάφειας μεταξύ γνωστικών αντικειμένων. Αλλά τουλάχιστον οι υποψήφιοι προστατεύονται ως επί το πλείστον από το ότι κρίνονται κυρίως από επιστήμονες του αντικειμένου τους που μπορούν να κρίνουν ουσιαστικά το έργο τους. Με τον νέο νόμο, σε τέτοια Τμήματα αυτό δεν θα είναι εφικτό, ενώ ο νόμος δεν ορίζει καν τι γίνεται στην περίπτωση που σε ένα γνωστικό αντικείμενο δεν υπάρχουν αρκετά μέλη ΔΕΠ στον Τομέα ή, αν δεν υπάρχει, στο Τμήμα ή και το οικείο ίδρυμα. Μπαίνουν στο εκλεκτορικό σώμα άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, κι ας μην έχουν σχέση με το αντικείμενο, ή υπάρχουν περισσότεροι εξωτερικοί; Αυτό δεν πρέπει να αφεθεί στην ευχέρεια του κάθε Τμήματος κατά περίπτωση, ενώ εμφατικά θα συνιστούσα η αναλογία ειδικών – μελών του Τομέα/Τμήματος να αλλάξει υπέρ των πρώτων.

  Επίσης, κρίμα είναι να καούν τα χλωρά μαζί με τα ξερά: Ένα από τα λίγα «χλωρά» ήταν το ηλεκτρονικό σύστημα της Απέλλας. Ας αλλάξουν τα πεδία ή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αλλά η πλατφόρμα, που λειτουργεί μια χαρά, γιατί να καταργηθεί; Γιατί να ξαναγυρίσουμε στις εκατοντάδες φωτοτυπίες, τα κουβαλήματα, τα έξοδα και την μικρή οικολογική καταστροφή που επέφερε κάθε υποψηφιότητα;

  Καλή επιτυχία στο έργο σας.

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:18 | Ν.Μ.

  Επειδή στις <> κρίνεται η ακαδημαϊκή πρόοδος του υποψηφίου
  και μια τέτοια κρίση είναι αξιόπιστη μόνον όταν γίνεται από ειδικούς
  συναφούς προς τον κρινόμενο γνωστικού αντικειμένου προτείνω να
  επανεξεταστεί η αναλογία εκλεκτόρων για την περίπτωση του
  άρθρου 8 παράγραφος 3 εδάφιο ε) ώστε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο
  κριτήριο της συνάφειας γνωστικού αντικειμένου.

 • 28 Ιουνίου 2015, 12:07 | Ανθή

  Παρακαλώ κ. Υπουργέ
  να υποχρεωθούν όλοι όσοι έχουν Διδακτορικό να το δηλώνουν μέσω των Γραμματειών των Σχολών που αποκτήθηκαν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ΕΑΔΔ δηλαδή να εφαρμοστεί αυστηρά ο νόμος: άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985
  Ειδικά στα ΤΕΙ κυκλοφορούν διδακτορικά σε επιστημονικούς συνεργάτες αλλά και σε μόνιμους που δεν υπάρχουν πουθενά ούτε καταλόγους σχολών, ούτε σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, ούτε στο ΕΑΔΔ παρά μόνο στα έγγραφα των άμεσα ενδιαφερόμενων.
  Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας δίνει δυστυχώς την δυνατότητα σε απατεώνες να φτιάχνουν εύκολα οποιοδήποτε έγγραφο και ατελείωτα προσόντα αν δεν διασταυρώνονται από άλλες αξιόπιστες πηγές.

 • 28 Ιουνίου 2015, 10:43 | P.E.L

  Η διατήρηση στο νέο νόμο της διάταξης για την απόδοση του 10% των μελών ΔΕΠ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα αποκαλύπτει την εμπάθεια των συντακτών του, για όσους πέραν των καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο, που πολλές φορές ξεπερνά τις 8 ώρες ημερησίως ή τα Σαββατοκύριακα, να έχουν ένα άλλο πόρο. Δεν κατάλαβαν ποτέ την ανάγκη πολλών μελών ΔΕΠ σε Ιατρικά γνωστικά (Ιατροί, Οδοντίατροι) αντικείμενα να ασκούν και εμπλουτίζουν συνεχώς την κλινική τους εμπειρία που θα τους επιτρέψει να διδάξουν σωστά τους φοιτητές τους. Δεν κατάλαβαν ποτέ ότι το αίτημά μας αυτό, ήδη από τον ν.1268/1982, δεν αφορούσε την «τσέπη» μας αλλά την προσφορά στο ευρύ κοινό της εμπειρογνωμοσύνης μας με κύριο αντάλλαγμα την εμπειρία μας. Κανένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα στο εξωτερικό, τουλάχιστον στις Ιατρικές Σχολές, δεν απαγορεύουν την παράλληλη αυτή δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ, αφού αφενός μεν τους δίνεται το κίνητρο να υπηρετήσουν τον Δημόσιο χώρο που μισθολογικά είναι χαμηλότερος του ιδιωτικού τομέα και παράλληλα να ανεβάσουν στο ευρύ κοινό την αντίληψη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και η αναγκαιότητες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν 33 χρόνια μετά το νόμο πλαίσιο του 1982 γιατί ουδέποτε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έφτιαξαν ένα πλαίσιο ενδο-πανεπιστημιακής απασχόλησης των μελών που να διασφαλίζει την συνεχή εκπαίδευση των μελών του σε πρακτικό επίπεδο. Διευκολύνονταν να επιτρέπουν το ελεύθερο επάγγελμα, γιατί στην πραγματικότητα δείλιαζαν ή να τον απαγορεύσουν ή να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των υποδομών του Πανεπιστημίου για παροχή υπηρεσιών σε άτομα εκτός Πανεπιστημίου. Είναι εύκολο να νομοθετείς την υπαγωγή των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων στο εθνικό σύστημα υγείας, αρνείσαι όμως την προσφορά όλων όσων τολμούν να έχουν παράλληλο επάγγελμα την προσφορά τους στη οικονομία.
  Η διάταξη είναι άδικη γιατί το Πανεπιστήμιο δεν παρέχει ούτε χώρους ούτε προσωπικό ούτε μηχανήματα και υλικά για την παροχή των υπηρεσιών αυτών που παρέχουν και επιπλέον φορολογούνται με διαφάνεια από το κράτος που στην πράξη είναι κατά πολύ μεγαλύτερη άλλων αφού αυξάνοντας το φορολογητέο εισόδημα τα επίπεδα των φόρων τους είναι μεγαλύτερα από άλλους ελεύθερους επαγγελματίες.
  Είναι άδικη όμως με χαρακτηριστική την ανισονομία γιατί επιτρέπει στα εισοδήματα απο την πηγή α να αποδίδουν το 5% ενά από το ελευθέριο το 10%.
  Είναι άδικο γιατί σε άλλους το 10% είναι ίσως μικρό αφού τα έσοδα δεν εμπεριέχουν σημαντικά έξοδα και σε άλλους(οδοντίατροι, εργαστηριακοί ιατροί, τεχνικά γραφεία κλπ) τε έσοδά τους εμπεριέχουν έξοδα της τάξης του 50-60%.
  Η παρούσα ομάδα αν ήθελε θα μπορούσε να συζητήσει σοβαρά τον τρόπο που ένα Πανεπιστήμιο θα αξιοποιήσει την εμπειρία και γνώση των μελών του, όχι μόνο για την άντληση πόρων αλλά και την ανάπτυξη ιδεών σε διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα.
  Μέχρι να φτιαχτούν οι υποδομές και να υπάρξει ένα πραγματικό σχέδιο, η εμμονή στην άντληση πόρων από αυτούς που τους δίνεται το δικαίωμα να έχουν ελεύθερο επάγγελμα, είναι σαφάστατα εμπαθής.
  Οι διατάξεις για τα έσοδα του ΕΛΚΕ μην ξεχνάτε ότι φτιάχτηκαν για να τακτοποιήσουν τη διαχείριση εσόδων από ερευνητικά προγράμματα και έσοδα από έργο που παράγεται εντός του πανεπιστήμιου. Η ενσωμάτωση της ζ πηγής μπήκε καθομολογία όπου τους εμπνευστές του το 1997 για τιμωρία και έγινε αποδεκτή γιατί στην βουλή τότε υποστηρίχτηκε από τον υπουργό ότι είναι μεταβατική μέχρις ότου τα πανεπιστήμια αποκτήσουν τις υποδομές για την ενδοπανεπιστημιακή απασχόληση.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, η διάταξη είναι απαράδεκτη και μόνο αν προστεθεί η φράση «για πράξεις που εκτελούνται σε Πανεπιστημιακούς χώρους» θα επέκλειε την εμπάθεια. Σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι το ίδιο και με το 5% από τις πηγές παραγράφου α και επι πλέον να αφορά τα καθαρά έσοδα.

 • 28 Ιουνίου 2015, 07:45 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Αρθρο 8.5.η. Να μπορούν να μετέχουν με τηλεδιάσκεψη και μέλη του ίδιου ΑΕΙ μόνον εφόσον το ΑΕΙ έχει πολυεδρικότητα (πχ. Αιγαίο, Θράκη, Θεσσαλία). Οι συνάδελφοι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα και στα Γιάννενα, ας κινηθούν μέχρι τον κάτω όροφο, ή το απέναντι κτήριο!

 • 28 Ιουνίου 2015, 00:45 | Ευγενία Μαγουλά

  Για τις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ ο νόμος ορίζει ότι γίνεται με ανοικτή διαδικασία, δηλ. στη νέα θέση που έχει προέλθει από αίτημα εξέλιξης μέλους ΔΕΠ ενός ΑΕΙ μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα οποιοσδήποτε, ακόμη και ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας ως μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτη η διαδικασία έχει να προσφέρει κάτι στο Πανεπιστήμιο και κατά πόσο είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί στην πραγματικότητα. Κατ’ αρχάς φαίνεται άδικο για έναν επιστήμονα που θέλει να εξελιχθεί να κινδυνεύει να χάσει τη θέση του καθώς στην ίδια πίστωση θα βρεθούν 2 εργαζόμενοι σε περίπτωση που εκλεγει ο εξωτερικός. Είναι άδικο και για τους εξωτερικούς υποψήφιους διότι ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν, κατά κανόνα δεν επιλέγονται, παρά το πολλά, σε πολλές περιπτώσεις, προσόντα τους, διότι, δίκαια συνήθως επιλέγονται αυτοί που κατέχουν τη θέση. Η ανοιχτή διαδικασία αφενός δημιουργεί τρομερή ανασφάλεια και άγχος των υποψηφίων εν ενεργεία αφετέρου δημιουργεί μάταιες, σε πολλές περιπτώσεις, ελπίδες στους εξωτερικούς υποψηφίους. Επιπλέον συχνά ακολουθούν προσφυγές και νομικές διαδικασίες. Στα πανεπιστήμια της Αμερικής οι εξελίξεις είναι κλειστές. Στην Ευρώπη επίσης. Θα μπορούσαν τα κριτήρια εξέλιξης να είναι αυστηρά, συγκεκριμένα και μετρήσιμα, να δίνεται η δυνατότητα για δύο ή τρεις προσπάθειες και μετά ίσως θα μπορούσε να γίνεται ανοικτή διαδικασία εκλογής. Πιστεύουμε ότι ένα κλειστό σύστημα εξέλιξης θα έδειχνε μεγαλύτερο σεβασμό και αξιοπρέπεια τόσο στα υπο εξέλιξη μέλη ΔΕΠ όσο και στους εξωτερικούς υποψήφιους. Επίσης θα απέτρεπε τον στείρο ανταγωνισμό μεταξύ μελών ΔΕΠ (σε επίπεδο ποσότητας δημοσιεύσεων) και θα ενίσχυε τη διάθεση καθε επιστήμονα για ανάπτυξη, πρόοδο και προσφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε πλαίσιο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:15 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Ισότιμη θεσμική μεταχείριση Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Οι όροι «Μέλη ΔΕΠ» και «Ερευνητές» είναι από μακράν θεσμοθετημένοι (Άρθρο 1, παρ. ιβ, Άρθρο 15, παρ. 16, και Άρθρο 29, παρ. 2 του παρόντος πολυνομοσχεδίου), αντίθετα από τον όρο «Ερευνητή σε Α.Ε.Ι.» που δεν υφίσταται. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτίζεται ο όρος «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» με επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του Άρθρου 8, χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ως εξής «Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως (α) Επισκέπτες Καθηγητές, ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο, (β) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
  Άμεση, δημοκρατική αναβάθμιση του προτύπου διοίκησης των ΕΚ κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ.
  Απαλοιφή των συνεργαζόμενων Καθηγητών ΑΕΙ από το προσωπικό των ΕΚ, ή ένταξη των συνεργαζόμενων με τα ΑΕΙ Ερευνητών στο προσωπικό των ΑΕΙ.
  Στο πλαίσιο της δέσμης των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να αποκατασταθεί το πνεύμα ισοτιμίας των ΑΕΙ και των ΕΚ, είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ η ρύθμιση του Άρθρου 8, παρ. 22.α), με νομοτεχνική βελτίωση, ως εξής: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ), και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη». Αντίστοιχη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τους «Ομότιμους Ερευνητές».
  Στις πάγιες θέσεις των ερευνητών ήταν η δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ. Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται (Άρθρο 8, παρ. 26) θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, επεκτείνοντας την ισχύ του και στα ΕΚ και τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα.

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:13 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Δυνατότητα του Ερευνητή να ορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή, με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος), δίχως την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΕΙ και του οικείου ΕΚ. Κατ’ ουσίαν το Άρθρο 8, παρ. 13 χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης ως εξής: «Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.». Η βελτίωση αυτή διευκολύνει την απρόσκοπτη επίβλεψη διδακτορικών και από ερευνητές, και χωρίς να αντικρούει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ που περιγράφονται στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.

  Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με τροπολογία που θα αποδεσμεύει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και ΕΚ (να αρκούν για την υπογραφή οι αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΕΙ και του ΔΣ του ΕΚ, αντίστοιχα).

  Θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα 2ου και 3ου κύκλου σπουδών και με ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη προσθήκη στο Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011.

 • 27 Ιουνίου 2015, 19:20 | Δημήτριος Χατζηνικολάου

  Άρθρο 08: Μέλη ΔΕΠ

  1. Το άρθρο αυτό, όπως και τα παλαιότερα, δίνει την δυνατότητα σε «ημέτερους» να γίνονται καθηγητές ΑΕΙ χωρίς διδακτορικό και άλλα απαραίτητα προσόντα, αλλά με διάφορες «βραβεύσεις» από «εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς», με «συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις» κ.λπ. Το διδακτορικό θα μπορούσε να υποκατασταθεί μόνον με δύο τουλάχιστον αυτοδύναμες δημοσιεύσεις σε διεθνή επαγγελματικά περιοδικά με κριτές που συμπεριλαμβάνονται σε γνωστές λίστες, όπως Web of Science, Scopus κ.λπ.

  2. Για να περιορισθεί κάπως η αναξιοκρατία, η οποία υλοποιείται με το «στήσιμο» των μητρώων και των εκλεκτορικών σωμάτων, θα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι το ποιοι εκλέκτορες είναι του ιδίου γνωστικού αντικειμένου δεν προσδιορίζεται από το επιστημονικό τους έργο, αλλά από το ΦΕΚ διορισμού τους, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει λέξη-προς-λέξη με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσεως, αλλά να περιέχει ικανό αριθμό λέξεων, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως το ίδιο. Οι εκλέκτορες αυτοί θα πρέπει να μπαίνουν αυτοδίκαια στο ΕΣ, χωρίς συζήτηση και χωρίς κλήρωση, εκτός εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό που προβλέπεται, οπότε θα πρέπει να γίνεται κλήρωση.

  3. Αν δεν υπάρχουν στο Μητρώο 11 εκλέκτορες του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, τότε, για τη συμπλήρωση του ΕΣ, πρέπει να γίνεται κλήρωση μεταξύ όλων των εκλεκτόρων που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή στην κληρωτίδα να μπαίνουν όλα τα ονόματα που υπάρχουν στα Ελληνικά ΑΕΙ και όχι μόνον όσοι προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επειδή, κατά κανόνα, τα ΕΣ στήνονται, οι «αιτιολογήσεις» που δίδονται στις Γ.Σ.Ε.Σ. είναι γελοίες.

  4. Για να είναι ξεκάθαρο ποιοι εκλέκτορες πρέπει να μπουν στην κληρωτίδα, κατά την συγκρότηση ενός συγκεκριμένου ΕΣ, θα πρέπει σε κάθε Μητρώο ν’ αναφέρεται με σαφήνεια ποια άλλα Μητρώα είναι συναφή.

  5. Αν κατά τη συγκρότηση ενός Μητρώου Εκλεκτόρων ή ενός ΕΣ προταθούν (με τη δέουσα αιτιολόγηση βεβαίως) να μπουν στην κληρωτίδα κάποια ονόματα, τα οποία όμως απορριφθούν από τη Γ.Σ.Ε.Σ., και μάλιστα χωρίς αιτιολόγηση, και με πιθανό δόλο, παραβιάζοντας έτσι την αρχή της αμεροληψίας, όπως γίνεται κατά κανόνα, τότε αυτό θα πρέπει να θεωρείται ποινικό αδίκημα.

 • 27 Ιουνίου 2015, 17:49 | Ομάδα μελών ΔΕΠ

  Έχει ήδη επισημανθεί, από μεγάλο αριθμό συνομιλητών, ένα σοβαρότατο ζήτημα που προκύπτει στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, σχετικό με τη σύνθεση των Εκλεκτορικών Σωμάτων και των τριμελών εισηγητικών επιτροπών για τις κρίσεις μελών ΔΕΠ, το οποίο εάν δεν τροποποιηθεί θα δημιουργεί πλήθος προβλημάτων, ενώ δεν θα επιλύει κανένα σχετικό.

  Στην ίδια κατεύθυνση με τις επισημάνσεις των προηγούμενων σχολιαστών, μία ομάδα μελών ΔΕΠ, στη συντριπτική μας πλειονότητα χαμηλών βαθμίδων, που προερχόμαστε από πολυεπιστημονικής σύνθεσης Τμήματα Πανεπιστημίων της Αθήνας και της περιφέρειας, στα οποία -στις περισσότερες περιπτώσεις- ένα γνωστικό αντικείμενο θεραπεύεται από ένα μόνο μέλος ΔΕΠ και όχι από περισσότερα, προτείνουμε:

  Α) Τα ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (Ε.Σ.) και οι ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ για την εκλογή, την εξέλιξη και τη μονιμοποίηση των μελών ΔΕΠ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΕΣ Η ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΄Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, με το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο, ανεξαρτήτως εάν αυτά ανήκουν στον οικείο Τομέα, ή Τμήμα ή στο οικείο ή μη Ίδρυμα. Μόνο τότε οι εκλέκτορες θα μπορούν να κρίνουν με γνώση του αντικειμένου, ουσιαστικά, εποικοδομητικά και αξιόπιστα το έργο των υποψηφίων.

  Β) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΙΚΑΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ, οι οποίοι προέρχονται από τον Τομέα ή το Τμήμα ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ του γνωστικού αντικειμένου ή του επιστημονικού έργου, η εκπροσώπηση του οικείου Τμήματος στο Ε.Σ. να γίνεται:

  άρθρο 8, παράγραφος 3ε:

  αα) για τα 11μελή Ε.Σ., με τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τον Τομέα ή το Τμήμα, με τον αναπληρωτή του, με τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια ή συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου ή του επιστημονικού έργου και τα υπόλοιπα, μέχρι τη συμπλήρωση των 11 μελών του Ε.Σ., με τους αναπληρωματικούς τους από μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό έργο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και

  ββ) για τα 15μελή Ε.Σ., τουλάχιστον δύο (2) μέλη ΔΕΠ από τον Τομέα ή το Τμήμα με τους αναπληρωτές τους με τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια ή συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου ή του επιστημονικού έργου και τα υπόλοιπα, μέχρι τη συμπλήρωση των 15 μελών του Ε.Σ., με τους αναπληρωματικούς τους από μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό έργο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

  Γ) Παρόμοια λογική να διέπει και τη σύνθεση των τριμελών εισηγητικών επιτροπών (άρθρο 8, παράγραφος 5α).

  Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν τροποποιηθούν οι σχετικές παράγραφοι του άρθρου 8, τότε:

   θα απειλείται Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, γιατί τα υποψήφια για εκλογή, ή εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλη ΔΕΠ, κυρίως σε πολυεπιστημονικής σύνθεσης Τμήματα, ΘΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥΣ και συχνά άσχετους με το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι θα κρίνουν με μη αξιόπιστα και μη διαφανή κριτήρια,

   θα απειλείται Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ και αυτό θα επιφέρει πιθανές ενστάσεις -ιδιαίτερα όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι- για περιπτώσεις στις οποίες π.χ. η Λαογραφία θα κρίνει την Πληροφορική, η Ειδική Αγωγή τις Φυσικές Επιστήμες, η Γλωσσολογία τη Θρησκευτική Αγωγή, η Ψυχολογία τη Γεωγραφία, τα Μαθηματικά την Αισθητική Αγωγή κ.ο.κ.

   θα απειλείται Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ, γιατί θα ευνοείται μέσα στον Τομέα και στο Τμήμα η πιθανή ανάπτυξη σχέσεων κηδεμονίας, εξάρτησης και υποτέλειας μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων βαθμίδων των μελών ΔΕΠ (όπως γινόταν με παλαιότερους νόμους).

 • 27 Ιουνίου 2015, 16:12 | Β. Μπούμπα

  Συμφωνώ με τις εκφρασθείσες άποψεις από προηγούμενους σχολιαστές για:
  1. την εξαίρεση από τα ΕΣ μελών , μέλους ΔΕΠ το οποίο συνδέεται με εξωθεσμική (SIC!) σχέση με το κρινόμενο μέλος ΔΕΠ.
  2. στην συγκρότηση των ΕΣ να προηγούνται τα μέλη ΔΕΠ που έχουν συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το κρινόμενο.
  3. η διαδικασία μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή να είναι κλειστή, σύντομη, με ακαδημαϊκά κριτήρια.

 • 27 Ιουνίου 2015, 08:55 | ονησιμος

  Μελη ΔΕΠ, κυριως καθηγητικων σχολων, που μεταπηδησαν απο τη μεση εκπαιδευση στην ανωτατη,μεταφερουν και καλλιεργουν περαιτερω στα ΑΕΙ τη νοοτροπια οτι διδασκαλια σε πανεπιστημιακο επιπεδο ισουται α) με την αναγνωση συγγραμματων, που αλλοι εκπονησαν, και αναπαραγωγη με τη βοηθεια powerpoint θεσεων που αλλοι διατυπωσαν και β) με την συναλλαγη και τις εξυπηρετησεις σε συναδελφους και φοιτητες και αλλους εξωπανεπιστημιακους φορεις. Για τις υπηρεσιες τους αυτες αναμενουν ανταλλαγματα κατα την εξελιξη τους, οταν συνηθως δεν εχουν να παρουσιασουν πρωτοτυπο επιστημονικο εργο. Αναλογη ειναι και η προπαγανδα που γινεται εναντιον ερευνητικα διακεκριμενων συναδελφων τους. Καθε νομος για τα ΑΕΙ οφειλει να θετειασφαλιστικες δικλειδες εναντι τετοιων εκφυλιστικων φαινομενων.

 • 26 Ιουνίου 2015, 23:38 | M.E.

  Από το τελικό σχέδιο νόμου αφαιρέθηκε η διάταξη που υπήρχε στην αρχική έκδοση του πολυνομοσχεδίου για την παιδεία:«Μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους». Η διάταξη αυτή εφαρμοζόταν και πριν από το 2003. Πιστεύω πως η επαναφορά της θα αποκαθιστούσε την αδικία σε βάρος αυτών που αναγκάζονται να αποχωρήσουν πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους αφήνοντας άλλους να υπηρετούν μέχρι και 8 μήνες μετά τη συμπλήρωση του.

 • 26 Ιουνίου 2015, 18:46 | Βάσω

  Σχετικά με το ζήτημα περί κλειστής διαδικασίας της εξέλιξης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στην οποία συγκλίνουν οι περισσότερες απόψεις, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις: η βαθμίδα του επίκουρου, όπως και του λέκτορα, δεν είναι βαθμίδες «επί θητεία»? Το γεγονός αυτό μάλλον προϋποθέτει ανοικτή προκήρυξη, διαφορετικά θα πρέπει να διαγραφεί η σχετική φράση από την προκήρυξη, στην οποία θα πρέπει επιπλέον να δηλώνεται ρητά ότι πρόκειται για εξέλιξη και όχι για ανοικτή διαδικασία, ώστε να αποτρέπονται περισσότερες υποψηφιότητες. Εξάλλου, μέχρι σήμερα διαχέεται εντός του πανεπιστημίου η αντίληψη που θέλει τον λέκτορα ως «μόνιμο» προσωπικό, οπότε αποθαρρύνεται όποιος επιθυμεί και έχει τα προσόντα να διεκδικήσει μία θέση μέλους ΔΕΠ. Σε μια εποχή που υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι νέοι επιστήμονες, ενώ δεν υπάρχουν νέες θέσεις, διδακτικές ή ερευνητικές, και όσοι έχουν εργασθεί επί χρόνια ως 407, έχουν πλέον αποκλεισθεί από την πρόσβασή τους στο πανεπιστήμιο, το πρόβλημα αξιοποίησής τους είναι σοβαρό. Νομίζω ότι ο νομοθέτης θα πρέπει να δει την πραγματικότητα, όπως έχει πια διαμορφωθεί, ενισχύοντας τους νέους επιστήμονες, ενθαρρύνοντας την αξιολόγηση και αξιοκρατία και διατηρώντας μία ισορροπία μεταξύ παλαιότερων πρακτικών (π.χ.βαθμίδα λέκτορα, μονιμότητα μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου, διάθεση μη εξελισσόμενου μέλους ΔΕΠ στο ΥΠΕΠΘ, εισηγητική έκθεση από τριμελή επιτροπή, κ.ά) και νέων αντιλήψεων, που προάγουν και απελευθερώνουν το πανεπιστήμιο από πάσης φύσεως δεσμεύσεις (π.χ. εκλογή μελών ΔΕΠ από σώμα ειδικών επί του αντικειμένου εκλεκτόρων,εισαγωγή βαθμολογίου επί των τυπικών προσόντων των υποψηφίων με μετρήσιμους ποσοτικά και ποιοτικά δείκτες, κ.ά)

 • 26 Ιουνίου 2015, 17:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στη σύνθεση των εκλεκτορικών προβλέπεται να μην υπάρχουν σύζυγοι, συγγενείς εξ αίματος ή και αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού! Ταυτόχρονα δεν λαμβάνονται υπόψη για εξαίρεση μελών Ε.Σ. άλλες, εξωθεσμικές σχέσεις όπως π.χ. φιλικές, ερωτικές, συνεργατικές κ.λπ. Γιατί; Επίσης, γιατί θα πρέπει ένα μέλος ΔΕΠ που ζητά μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου να ακολουθεί όλα τα στάδια της εκλογής, όταν μάλιστα έχει εκλεγεί Λέκτορας και κατόπιν έχει ξαναεκλεγεί Επίκουρος; Στην περίπτωση αυτή πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθείται κλειστή διαδικασία στη βάση συγκεκριμένων ακαδημαϊκών κριτηρίων του οικείου ιδρύματος, αποφεύγοντας χρονοβόρες και ψυχοφθόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως γίνεται σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 • 26 Ιουνίου 2015, 15:25 | Θεόφραστος

  Οι μετακινήσεις μελών ΔΕΠ ανεξάρτητα από βαθμίδα πρέπει να επιτρέπονται μεταξύ τμημάτων του ιδίου πανεπιστημίου και να μην περιορίζονται μόνο σε τμήματα που ανήκουν στην ίδια σχολή. Από την στιγμή που δεν δίνονται πλέον πιστώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν προκηρύσσονται καινούργιες θέσεις μελών ΔΕΠ τουλάχιστον ας υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των κενών από τα ήδη υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ. Ας μην τοποθετούμε επιπρόσθετα εμπόδια στην ήδη ασφυκτική κατάσταση των Ελληνικών Ιδρυμάτων.

 • 26 Ιουνίου 2015, 14:32 | Maria

  H διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π., έτσι όπως διαμορφώνεται στο παρόν νομικό πλαίσιο δεν θεραπεύει τις ατέλειες που είχαν διαπιστωθεί με το ισχύον σύστημα, αλλά επαναφέρει προβλήματα που είχαν ταλαιπωρήσει απίστευτα δεκάδες πανεπιστημιακούς όταν η εκλογή ή εξέλιξή τους γινόταν αντικείμενο σχέσεων εξουσίας και εξάρτησης.
  Δυστυχώς το αξιοκρατικό κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου υποβαθμίζεται στη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων και των εισηγητικών επιτροπών, με αποτέλεσμα υποψήφιοι να κρίνονται από συναδέλφους άλλων γνωστικών αντικειμένων μόνο επειδή ανήκουν στο ίδιο Τμήμα. Είναι επιτακτική η ανάγκη η συγκεκριμένη περίπτωση (ε, αα και ββ) να αλλάξει.

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:30 | Κωνσταντίνος Λαλένης

  Οι εξελίξεις των μελών ΔΕΠ απο μέλη ΔΕΠ του τμήματος χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση την συνάφεια του επιστημονικού / ερευνητικού αντικειμένου, θα δημιουργήσει και πάλι σχέσεις διαπλοκής, συναλλαγών κι εξάρτησης μέσα στο τμήμα. Το εκλεκτορικό σώμα δεν πρέπει να έχει κανένα μέλος χωρίς την σχετική συνάφεια, και η πλειοψηφία των εκλεκτόρων, αν είναι δυνατόν, να μην είναι απο το οικείο τμήμα. Αλλιώς θεσμοθετείται έμμεσα ως κριτήριο επιλογής, η «παροχή υπηρεσιών» προς τα «κέντρα εξουσίας» κάθε τμήματος.

  Επίσης, η διάταξη για τις δυνατότητες ενασχόλησης των ομοτίμων καθηγητών μόνο εάν οτιδήποτε θέλουν να κάνουν έχει αρχίσει πριν την συνταξιοδότησή τους είναι παράλογη. Με άλλα λόγια: Όλοι οι συνταξιούχοι (από όλη την υφήλιο) δύνανται να διδάξουν σε Μεταπτυχιακά ή να παρέχουν ερευνητικό έργο, εκτός από τους ήδη υπάρχοντες ομοτίμους, που, στο κάτω κάτω, το σχετικό τμήμα τους έκρινε ως πιο αξιόλογους και τους επιβράβευσε ως Ομότιμους Καθηγητές.

 • Αξιότιμο Υπουργό Παιδείας
  Καθηγητή Κύριο Αριστείδη Μπαλτά
  Αθήνα, 26-6-2015
  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  A. Tα νέα δημοσιονομικά δεδομένα έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικότατο πρόβλημα στην ομαλή διαδικασία για διορισμούς νέων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ όλης της χώρας. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ο συνεχώς μειούμενος αριθμός των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και η αύξουσα αδυναμία τους να επιτελούν με επάρκεια το 1) διδακτικό, 2) ερευνητικό, 3) διοικητικό και 4) κοινωνικό έργο των Πανεπιστημίων.
  Δημιουργείται έτσι σοβαρή ανάγκη για κάλυψη των ανωτέρω ζωτικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω δεδομένα, το Σώμα των Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην προσπάθεια του να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητος που σήμερα αντιμετωπίζουν στον διεθνή χώρο, προτείνει στις Πρυτανικές αρχές του ΕΚΠΑ , τις παρακάτω ρυθμίσεις:

  • Δυνατότητα των ομότιμων και αφυπηρετησάντων Kαθηγητών να καθοδηγούν διδακτορικούς και λοιπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, ως επιβλέποντες, ως μέλη των επιτροπών αξιολόγησής τους, καθώς και ως μέλη των εξεταστικών επιτροπών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
  • Να λειτουργούν ως επιστημονικοί υπεύθυνοι σε μονοτμηματικά ή διατμηματικά και διαπανεπιστημικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με ευθύνη στην διαμόρφωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
  • Δυνατότητα να λειτουργούν ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ή ώς μέλη επιτροπών σε συνεργασία με άλλους Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, στην διεκδίκηση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων από σχετικούς Ελληνικούς ή και διεθνείς φορείς. Δυνατότητα κατοχής θέσης προέδρου, αντιπροέδρου διευθυντού ή μέλους ερευνητικών κέντρων και άλλων φορέων.
  • Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ΔΕΠ για τη διδασκαλία εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, να δίνεται η δυνατότητα προσωρινής ανάθεσης διδασκαλίας αυτού σε ομότιμο καθηγητή, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
  • Να συμμετέχουν ως αξιολογητές στις κρίσεις μελών ΔΕΠ καθώς και ερευνητών των διαφόρων ερευνητικών ιδρυμάτων μετά από επιλογή από τις αρμόδιες επιτροπές κρίσης.
  • Να έχουν τη δυνατότητα, και μετά την αφυπηρέτησή τους, συντονισμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών (όπως το Erasmus) καθώς και συμμετοχής τους στην πλήρη διδακτική διαδικασία ευρωπαϊκών προγραμμάτων διδασκαλίας.

  Για την επιτέλεση όλων των ανωτέρω λειτουργιών, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να προβλέπεται η χρήση και η διατήρηση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και των σχετικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών χώρων τους στο Πανεπιστήμιο.
  Οι ανωτέρω προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προφανές ότι δεν θα προξενήσουν καμία παρεμπόδιση στον διορισμό νέων επιστημόνων, ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να συνεχιστεί, καθώς οι ομότιμοι και οι αφυπηρετήσαντες δεν θα συμμετέχουν στην οργανική δύναμη του πανεπιστημίου, ενώ είναι σημαντικό ότι δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Εξάλλου, οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση της παρουσίας στο Πανεπιστήμιο όσων επιστημόνων το επιθυμούν, κατά κανόνα εμπείρων και με διεθνή απήχηση, γεγονός το οποίο αναμένεται ότι θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στη λειτουργία των ΑΕΙ, και θα βοηθήσει ουσιαστικά, στην ομαλή διεξαγωγή του διδακτικού και ερευνητικού έργου του πανεπιστημίου μας, προς όφελος των φοιτητών και της επιστημονικής έρευνας.

  Με ιδιαίτερη τιμή
  για το Σώμα των Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Δ.Φ.Κόκκινος
  Πρόεδρος

  Δ. Σπινέλλης
  Αντιπρόεδρος

  Γ. Γραμματέας
  Π. Σίσκος

  Στέλλα Πριοβόλου
  Ειδ. Γραμματέας

  Ν. Τουτουτζάκης
  Ταμίας

 • 26 Ιουνίου 2015, 11:00 | Σοφία

  Είμαι μέλος ΔΕΠ σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής και συνταξιοδοτούμαι στις 31/8/2015 πριν τα 67 αφού έχω γεννηθεί τον μήνα Δεκέμβριο. Θα προκηρυχθεί η θέση ή θα »κλείσει» το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο?

 • 26 Ιουνίου 2015, 10:07 | Έλενα

  Η εμμονή στην παραμονή των μελών ΔΕΠ πέρα του ηλικιακού ορίου των 67 ετών έχει ως μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση των βιολογικών και πνευματικών τέκνων τους. Λόγω της μη προκήρυξης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ ή ΕΠ τα τελευταία χρόνια εμπόδισε το «βόλεμα» των παιδιών τους. Αν αναλογιστούμε και το γεγονός ότι τα περισσότερα τέκνα μελών ΔΕΠ έχουν κάνει και τους 3 κύκλους σπουδών τους στο ίδιο πανεπιστήμιο τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για αυτούς σχετικά με την οικογειοκρατία και το ερμητικά κλειστό σύστημα που επικρατούσε όλα τα προηγούμενα έτη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παραμείνουν ενεργοί πρωτοβάθμιοι καθηγητές που έχουν λιγότερες από 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημινικά περιοδικά και οι οποίοι δεν ήταν ποτέ αποτελεσματικοί στη προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων στα τμήματα τους. Για να μην αναφερθώ στην ανύπαρκτη παρουσία τους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι καιρός να αποχωρήσει αυτή η γενιά. Ας ανοίξουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στους νέους επιστήμονες με όρεξη για δουλειά οι οποίοι μπορούν και θέλουν να πάνε την Ελλάδα μπροστά.

 • 26 Ιουνίου 2015, 08:06 | Σ. Κ.

  Αυτό που ισχύει σήμερα (Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004),

  «Τα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων ή Ε.Π.T.E.I, αποχωρούν από την υπηρεσία την 31η Αυγούστου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή»

  θα μπορούσε να αντικατασταθεί με την πρόταση:

  «…… αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν κατόπιν αιτήσεως του/της εκφράσει την επιθυμία να μπορεί παραμείνει μέχρι το 70ο. Ο παραμένων απασχολείται με τα εκπαιδευτικά κυρίως καθήκοντα, ενώ δεν έχει καμία εμπλοκή στα διοικητικά (εκλέγειν και εκλέγεσθαι).»

  Από όλες τις αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης, αυτή που θα συναντήσει τις λιγότερες (ελαχιστότατες έως μηδενικές) αντιδράσεις είναι η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης – υπό όρους – των πανεπιστημιακών από τα 67 στα 70 έτη. Εξάλλου με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, θα προκύψουν λιγότερες συντάξεις ετησίως, ενώ περισσότερες εισφορές θα εισρεύσουν στα Ασφαλιστικά ταμεία.
  Είναι γνωστό ότι σε χώρες με αναπτυγμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι Πανεπιστημιακοί αποσύρονται για σύνταξη πολύ αργότερα από το 67ο έτος της ηλικίας τους.
  Επίσης είναι πολλά τα τμήματα στα οποία έχει περιοριστεί κατά πολύ ο αριθμός ΔΕΠ, έτσι οι τυχόν αδυναμίες ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων τομέων θα μπορούσαν να καλυφθούν έστω και εν μέρει. Περαιτέρω, ας ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν οι εισακτέοι με την αύξηση των κανονικών εισακτέων και την πλημμυρίδα των μεταγραφών.

 • 26 Ιουνίου 2015, 00:29 | κρητικός

  Είναι θετικό ότι το τμήμα επιστρέφει στην εξέλιξη των μελών ΔΕΠ.
  ωστόσο, δεν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τους ειδικούς.

  Η διαδικασία επιλογής του εκλεκτορικού αφήνει παράθυρα, ακυρώσεων εκλογής, ενώ δεν θα πρέπει να ζήσουμε σκηνές απείρου κάλλους του παρελθόντος, όπου π.χ Καθηγητές από εντελώς διαφορετικά επιστημονικά πεδία, έκριναν εκλογές…

  Θα πρέπει η επιστροφή του τμήματος να συνοδευτεί με αυστηρές δικλείδες για να αποφευχθούν φαινόμενα «προστασίας» του παρελθόντος.

  Επιπλέον, ο νομικός έλεγχος θα πρέπει να επιστρέψει στο Υπουργείο.

  Τέλος, αν και είμαι κατά των κλειστών εκλογών, είναι τέτοιο ο φόρτος εργασίας λόγω μη προκήρυξης νέων θέσεων και του νέου κύματος συνταξιοδοτήσεων, που λειτουργεί ανασταλτικά στην ερευνητική διαδικασία. Συνεπώς, λόγω της φόρτωσης των εγχώριων (sic) μελών ΔΕΠ με υπερβολικές ώρες διδασκαλίας, θα πρότεινα για ένα διάστημα οι κρίσεις να είναι κλειστές με αυστηρές δικλείδες (ανελαστικών) απαιτήσεων εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής προόδου .

 • 25 Ιουνίου 2015, 23:51 | Ρέα Τ.

  Η διαδικασία επόμένως της μετακίνησης πρέπει να αλλάξει και να είναι ανοικτή σε ορισμένες περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν σοβαρούς λόγους (οικογενειακούς, υγείας), χωρίς να μεταφέρεται η πίστωση στο Τμήμα Προέλευσης. Η μετάκληση μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της μετακίνησης (δηλ. να αφορά και τις τρεις βαθμίδες). Δεν μπορεί τα ΔΕΠ, παρότι ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, να εξαιρούνται.
  Ειδικότερα, λόγω του παγώματος προκήρυξης νέων θέσεων εδώ και μερικά χρόνια, η μετακίνηση μελών ΔΕΠ (και κυρίως στις δύο ανώτερες βαθμίδες) σε Παν/μια που υπολειτουργούν (πχ λόγω συνταξιοδότησης μελών ΔΕΠ κυρίως σε μεγάλες βαθμίδες) ή δεν έχουν ορισμένα γνωστικά αντικείμενα-ως γνωστόν, νέα γνωστικά αντικείμενα κατά το παρελθόν είχαν προκηρυχθεί στα περιφερειακά Παν/μια για τη στελέχωσή τους-επιβάλλεται να εφαρμοστεί αφού θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία τους.

 • 25 Ιουνίου 2015, 23:44 | Ιωάννης Κ. Καρούσης Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Παρακαλώ όποιον αρμόδιο του υπουργείου διαβάσει τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο mail μου, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαι βέβαιος για το προφανές, ότι δηλαδή κανένας δεν πρόκειται να επηρεαστεί, ούτε καν να ασχοληθεί με αυτά που γράφουμε.

 • 25 Ιουνίου 2015, 22:57 | Βαγγέλης

  Θα πρότεινα τα παρακάτω, κάποια από τα οποία αναφέρθηκαν και από άλλους:

  1) Να διευρυνθεί η έννοια του εσωτερικού μέλους και να συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση των Εκλεκτορικών Σωμάτων είναι προβληματική για πολλά τμήματα, και ειδικά τα μικρότερα και ατά με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, όπου σπάνια υπάρχουν πάνω από λίγα (π.χ. 2-3) μέλη ΔΕΠ ίδιας ή συναφούς ειδικότητας ή γνωστικού αντικειμένου.Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί αν στα εσωτερικά μέλη συμπεριλαμβάνονται μέλη από ολόκληρο το ΑΕΙ.

  2) Επίσης στο παραπάνω θα βοηθούσε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην αναλογία εσωτερικών/εξωτερικών μελών, π.χ. να μπορεί το τμήμα να αποφασίζει σε μια εκλογή τον αντίστοιχο λόγο εσωτερικών/εξωτερικών ή τουλάχιστον να μπορεί να τον αλλάζει ως ένα βαθμό, ειδικά αν δεν υπάρχουν αρκετά εσωτερικά μέλη συναφούς αντικειμένου.

  3) Οι προαγωγές των μελών ΔΕΠ μπορούν πλέον να γίνονται κλειστές όπως γίνεται άλλωστε στα πιο σοβαρά ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς.Η κρίση βέβαια θα πρέπει να είναι αυστηρή, ειδικά στο σημείο που αποφασίζεται η μονιμότητα, αλλά να εστιάζεται αποκλειστικά στο έργο του υποψήφιου. Σε περίπτωση κρίσης μη μόνιμης θέσης, το εκλεκτορικό σώμα αποφασίζει αν θέλουμε/δε θέλουμε την υποψήφια/ο και αν όχι προκηρύσσεται άλλη θέση για να πάρουμε άλλη/άλλον. Στην υπάρχουσα κατάσταση το μέτρο λειτουργεί συγκυριακά και μερικές φορές χρησιμοποιείται επιλεκτικά για να βάλουμε δια της πλαγίας οδού νέο πρόσωπο στο ΔΕΠ όταν δε δίνονται θέσεις ή ακόμα και αθέμιτα.

  4) Γενικότερα πιστεύω ότι τα κακώς κείμενα του συστήματος εκλογής μελών ΔΕΠ έχουν να κάνουν με την δυσκαμψία του. Το σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο και γρήγορο προκειμένου ένα ΑΕΙ να μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα σε διεθνές επίπεδο στην προσέλκυση καλών υποψηφίων. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη θέσης μέχρι την ανάληψη καθηκόντων πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό.

 • 25 Ιουνίου 2015, 15:56 | πανεπιστημιακός ΠΘ

  Η μη επαναφορά της βαθμίδας του Λέκτορα αποτελεί αρνητικό σημείο του ν/σ, αφού όλοι/ες όσοι/ες που υπηρέτησαν το Πανεπιστήμιο ως συμβασιούχοι διδάσκοντες/ουσες και δεν είχαν την δυνατότητα εξεύρευσης πόρων για να υποστηρίξουν την έρευνά τους ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν θέση Επίκουρου, αποκλείονται νομοτελειακά από την δυνατότητα πρόσβασης σε Πανεπιστήμιο. Ας μην καλλιεργείται μια ανισοβαρής έμφαση προς την έρευνα, γιατί αυτό το μήνυμα εκπέμπει-έστω άρρητα και αθέλητα- το σχετικό άρθρο και παράλληλα υποβαθμίζει την διδασκαλία. Ήδη το διδακτικό έργο εκλαμβάνεται -από μεγάλη μερίδα μελών ΔΕΠ- ως πάρεργο, ως δευτερεούσης (το λιγότερο) σημασίας έργο εντός του Πανεπιστημίου. Η εμμονική μονομερής έμφαση στην έρευνα υπονομεύει το διττό έργο των πανεπιστημιακών που είναι τόσο η διδασκαλία όσο και η έρευνα. Η βαθμίδα του Λέκτορα πρέπει να επανέλθει με ανοικτές διαδικασίες εκλογής.

 • 25 Ιουνίου 2015, 15:30 | Ηλίας Καζάνης

  Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στις εξελίξεις των ακαδημαϊκών που κατέχουν μη μόνιμες θέσεις (Λέκτορες και Επίκουροι), καθώς σε αυτές τις βαθμίδες οι εξελίξεις είναι μονόδρομος: είτε εξελίσσεσαι εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων είτε φεύγεις. Για να παταχθεί η δημιουργία κυκλωμάτων που στην ουσία μονιμοποιούσαν ακαδημαϊκούς αποκλειστικά ελέω διαπλοκής και χωρίς σύνδεση με την επιστημονική τους πορεία, στον νόμο Γιαννάκου (και στον νόμο Διαμαντοπούλου) προβλέφθηκε η ανοιχτή διαδικασία εξέλιξης. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει / εκκινήσει τη διαδικασία, αλλά αυτή αυτομάτως μετατρέπεται σε ανοιχτή πρόσκληση υποψηφιοτήτων για τη συγκεκριμένη θέση.
  Νομίζω πως αυτή η ρύθμιση αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά κυρίως αποτελεί αντιεπιστημονική και αντιακαδημαϊκή πρακτική, χωρίς να αντιμετωπίζει τα ζητήματα διαπλοκής. Η επαγγελματική – ακαδημαϊκή εξέλιξη είναι εξ ορισμού μία προσωποκεντρική διαδικασία, δηλαδή αποτελεί κρίση της μέχρι τότε πορείας του συγκεκριμένου προσώπου και αντιδιαστέλλεται με μία διαδικασία ανοιχτή σε άλλες υποψηφιότητες, δηλαδή σε μία διαδικασία επαναπρόσληψης.

  Η λογική συνέχεια των πραγμάτων θα έπρεπε (με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία) να είναι η εξής: Εκλέγεσαι σε μία οποιαδήποτε βαθμίδα μέσω διαδικασίας ανοιχτής σε υποψηφιότητες και μετά από κρίση με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέτουν ο νόμος και το οικείο τμήμα ή σχολή. Η εκλογή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη διατύπωση / συμφωνία συγκεκριμένων στόχων με βάση τις δυνατότητες και ανάγκες του τμήματος.
  Στη συνέχεια το οποιοδήποτε αίτημα εξέλιξης κρίνεται αποκλειστικά στο επίπεδο του επιστήμονα που ζητάει να εξελιχθεί με βάση τους στόχους, την επιστημονική πορεία του σε σχέση με την εξέλιξη του αντικειμένου του σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στο τμήμα (δυνατότητες χρηματοδότησης, νομοθετικό πλαίσιο κ.λπ.). Το πανεπιστήμιο οφείλει να κρίνει τον επιστήμονα με αυστηρότητα, σαφήνεια και ορθολογισμό σε προσωποπαγές επίπεδο. Εάν αποφασισθεί πως δεν εγκρίνεται η εξέλιξή του, τότε μπορεί και πρέπει να αναζητηθεί ο αντικαταστάτης του με ανοιχτή διαδικασία.

  Η μετατροπή της εξέλιξης σε ανοιχτή σε υποψηφιότητες διαδικασία είναι άλογη, διότι συγκρίνει τον ακαδημαϊκό κάθε φορά με το σύνολο των ομοειδών ακαδημαϊκών παγκοσμίως. Μα πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος στον κόσμο. Δεν μπορεί η ακαδημαϊκή εξέλιξη ενός επιστήμονα να αποτελεί θέμα τύχης, εάν δηλαδή κάποιος συνάδελφος που έχει ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό ή το εσωτερικό της χώρας -πιθανώς σε ίδρυμα πολύ καλύτερα οργανωμένο και ισχυρό- θα τύχει να διεκδικήσει αυτήν τη θέση.
  Σκεφτείτε έναν εξωτερικό κριτή (π.χ. έναν Βρετανό διακεκριμένο επιστήμονα) στον οποίον καταλήγουν δύο βιογραφικά υποψηφίων για θέση επίκουρου σε τμήμα ΑΕΙ της Ελλάδας. Αφενός του προς εξέλιξη λέκτορα με καλό βιογραφικό, ο οποίος έχει δουλέψει σκληρά να επιτελέσει τα καθήκοντά του στην ελληνική πραγματικότητα, έχει μία συνεπή επιστημονική παρουσία και ζητά την εξέλιξή του. Αφετέρου ενός ώριμου επιστήμονα από το εξωτερικό με εξαιρετική επιστημονική και διδακτική παρουσία.
  Πώς θα εκτιμηθεί και αποτιμηθεί αντικειμενικά η εξέλιξη του λέκτορα σε σύγκριση με τον εξωτερικό υποψήφιο; Πώς θα διώξεις έναν συνεπή και εργατικό νέο επιστήμονα διότι δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τα ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και πώς θα πεις σε έναν εξαιρετικό υποψήφιο πως τον απορρίπτεις μόνο και μόνο διότι υπάρχει ένας «εσωτερικός» υποψήφιος; Το μόνο που επιτυγχάνει η θέσπιση ανοιχτής διαδικασίας εξέλιξης είναι να ενδυναμώνει τη δημιουργία κυκλωμάτων.

  Ο προς εξέλιξη ακαδημαϊκός, ενόψει της τυχαίας εμφάνισης ισχυρού συνδιεκδικητή της θέσης, «οφείλει» να ενταχθεί σε κύκλωμα υποστήριξής του. Οφείλει να αναζητήσει τη λειτουργία μηχανισμών αποτροπής συνυποψηφιοτήτων ή να διεκδικήσει τη μη ορθολογική κρίση των συνυποψηφίων του (φαινόμενα που έχουν για χρόνια ταλαιπωρήσει το ελληνικό πανεπιστήμιο). Αντίστοιχα, με αυτό το πλαίσιο ευνοείται η δημιουργία μηχανισμών συνδιαλλαγής των πανεπιστημιακών με πιθανούς εξωτερικούς υποψηφίους, οι οποίοι απλώς περιμένουν πότε ένας επιστήμονας θα υποχρεωθεί να ζητήσει την εξέλιξή του για να διεκδικήσουν τη θέση ξέροντας εκ των προτέρων τις αδυναμίες του.
  Τέλος, η ρύθμιση αυτή αποτελεί αντικίνητρο προσέλκυσης νέων επιστημόνων, ιδίως εκείνων που δεν λειτουργούν με τη λογική των κυκλωμάτων, καθώς αυξάνει εξαιρετικά τον βαθμό αβεβαιότητας όσον αφορά τη δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης και ζητάει επένδυση χρόνου και δυνάμεων δυσανάλογη με την πιθανότητα ανέλιξης. Αυτό μάλιστα σε πλαίσιο δυσπραγίας και οικονομικής καχεξίας των ιδρυμάτων.
  Η αποσύνδεση της ακαδημαϊκής εξέλιξης από την όποια διαδικασία πρόσληψης νέων επιστημόνων πρέπει να είναι μία από τις αλλαγές του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Ο νομοθέτης οφείλει να αφιερώσει περισσότερο χώρο στην περιγραφή του πλαισίου πρόσληψης των ακαδημαϊκών, αλλά και να οριοθετήσει τον τρόπο με τον οποίον τα τμήματα ή οι σχολές θα θέτουν και θα αναθεωρούν (στον μέγιστο δυνατό βαθμό, συλλογικά και δημοκρατικά) τους στόχους τους, στη βάση των οποίων θα κρίνονται οι εξελίξεις των πανεπιστημιακών.
  Η λειτουργία των πανεπιστημίων οφείλει να γίνεται με τρόπο που να αποδυναμώνει την ανάγκη δημιουργίας κυκλωμάτων και να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, αξιοκρατίας και ευκαιριών επιστημονικής εξέλιξης.

 • 25 Ιουνίου 2015, 15:01 | alexia

  Όπως έχει διαπιστωθεί, μέχρι τώρα είναι διαμορφωμένη μια κατάσταση στα ΑΕΙ με αφενός πολύ μεγάλα Τμήματα (κυρίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και αφετέρου άλλα πολύ μικρά Τμήματα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων και της μη ύπαρξης καινούργιων πιστώσεων. Επίσης η κατανομή των γνωστικών αντικειμένων έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις ad hoc και όχι με κριτήρια που αφορούν τις ειδικότητες που ένα Τμήμα υποτίθεται ότι υπηρετεί. Για την αποσυμφόρηση αυτής της κατάστασης και της πιο ομοιόμορφης κατανομής των γνωστικών περιοχών που θεραπεύονται από το κάθε Τμήμα, θα μπορούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα μετακινήσεων μελών ΔΕΠ που επιθυμούν τη μετακίνησή τους σε άλλα Τμήματα με συναφείς ειδικότητες, εφόσον φυσικά τα Τμήματα υποδοχής αποδέχονται αυτές τις μετακινήσεις. Επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλεί βλάβη στα Τμήματα προέλευσης, θα πρέπει η δυνατότητα μετακίνησης να περιοριστεί σε εκείνες τις περιπτώσεις που τα Τμήματα προέλευσης διαθέτουν μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ, επαναλαμβανόμενα γνωστικά αντικείμενα μεταξύ των μελών αυτών ή ακόμα και γνωστικά αντικείμενα που ενδεχομένως να εμπίπτουν περισσότερο σε άλλα μικρότερα Τμήματα ή σχολές.

 • 25 Ιουνίου 2015, 12:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

  Στην αρχική έκδοση του πολυνομοσχεδίου για την παιδεία, υπήρχε η εξής διάταξη, που αφαιρέθηκε από το τελικό σχέδιο νόμου:

  Μεταβατικές διατάξεις:
  15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν.3194/2003 (Α’ 267) τροποποιείται ως εξής:«Μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους».

  Αυτή η διάταξη πιστεύω, ότι πρέπει να επανέλθει προσωρινά – όπως ίσχυε και προ του 2003, καθώς θα δώσει μια μικρή ανάσα στα περιφερειακά πανεπιστήμια παρατείνοντας για ένα χρόνο τη θητεία κάποιων καθηγητών, δεδομένου ότι δημιουργούνται κενά από τις συνταξιοδοτήσεις, τα οποία όμως δεν πρόκειται σύντομα να καλυφθούν με νέες προσλήψεις.

  Παραθέτω στη συνέχεια την ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. για το θέμα αυτό. Το ενυπόγραφο κείμενο βρίσκεται στο αρχείο του Τομέα και είναι στη διάθεσή σας:

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνταξιοδοτούνται την 31-8-2015 έξι μέλη ΔΕΠ. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει δυσλειτουργία του Τμήματος, συνεκτιμώντας την πολλαπλότητα επιστημονικών πεδίων που υπάρχουν σ’ ένα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
  Στην αρχική έκδοση του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία προβλεπόταν επιστροφή στο προ του 2003 καθεστώς συνταξιοδότησης. Μια τέτοια διάταξη θα έδινε μια προσωρινή ανάσα στο Τμήμα, λόγω των μεγάλων διδακτικών αναγκών. Δυστυχώς, το σχετικό χωρίο στην τελευταία έκδοση του προς διαβούλευση πολυνομοσχεδίου έχει απαλειφθεί. Ως εκ τούτου, ζητούμε να επανέλθει η σχετική διάταξη ως προσωρινή λύση διδακτικών αναγκών.
  Είναι προφανές ότι για κάθε αποχώρηση μέλους ΔΕΠ θα πρέπει να προκηρύσσεται μία αντίστοιχη θέση που θα αξιοποιήσει το νέο επιστημονικό δυναμικό. Δεδομένου ότι δεν έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις ΔΕΠ και ότι η διαδικασία αυτή για ακαδημαϊκούς λόγους απαιτεί κάποιον χρόνο, η επαναφορά της σχετικής διάταξης στο νομοσχέδιο θα έδινε μια προσωρινή λύση στις διδακτικές ανάγκες, όπως προαναφέρθηκε, χωρίς να απολεσθεί κάποια θέση συναδέλφου.
  Από τον Τομέα Υδραυλικών Έργων
  Παναγής-Φωκίων Ματσούκης (Καθηγητής)
  Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής)
  Αστέριος Παντοκράτορας (Καθηγητής)
  Ιωάννης Σούλης (Καθηγητής)
  Ιφιγένεια Κάγκαλου (Καθηγήτρια)
  Μαρία Γκράτζιου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
  Παναγιώτης Αγγελίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής)
  Μιχάλης Σπηλιώτης (Λέκτορας)
  Ειρήνη Κατωπόδη (μέλος ΕΔΠ)
  Νικόλαος Κίτου (μέλος ΕΔΠ)
  Κωνσταντίνος Κραββαρίτης (μέλος ΕΤΕΠ)
  Γεώργιος Γκουρλίτσας (μέλος ΕΤΕΠ)

 • 1) Οι ανοιχτές διαδικασίες εξέλιξης στις ανώτερες βαθμίδες είναι Ελληνική πρωτοτυπία και βαθειά παθογένεια. Στην πράξη χρησιμοποιείται από τα διάφορα Τμήματα είται για ενίσχυση της εσωτερικής διαπλοκής, είται (σε πολύ λίγες περιπτώσεις), για την εκλογή νέων μελών ΔΕΠ δια της συντόμου οδού below the radar. Από την στιγμή που η εκλογή νέου συναδέλφου σε θέση μονίμου μέλους ΔΕΠ φέρνει αναγκαστικά νέα πίστωση, δεν υπάρχει λόγος να μην είχε προκυρηχθεί ανοιχτά η θέση πράγμα που θα έκανε την νέα αυτή εκλογή πιο αξιοκρατική και πιο διαφανή. Εν πασει περιπτώσει, η κατάργηση των ανοιχτών διαδικασιών θα αναβάθμιζε ποιοτικά τις διαδικασίες εξέλιξης, και θα προσάρμοζε τα Ελληνικά ΑΕΙ στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά δεδομένα – εκτός αν δεν είναι αυτό το τελευταίο το ζητούμενο.

  2) Η υποχρεωτική παρουσία 5 ή 7 εωτερικών μελών ΔΕΠ σε εκλογή ή εξέλιξη συναδέλφου έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των ισχυρών και διαπλεκόμενων ομάδων/Τομέων μέσα στα Τμήματα. Σαν παράδειγμα μπορεί να αναφέρει κανείς την υποθετική εκλογή ή εξέλιξη μέλους ΔΕΠ το οποίο θα έφερνε στο Τμήμα ένα νέο ερευνητικό αντικείμενο. Όσο αξιόλογη/ος κι᾽αν είναι η/o συνάδελφος, θα αναγκαστεί να κριθεί από άσχετα με το ερευνητικό του αντικείμενο άτομα μέσα από το Τμήμα, με ότι αυτό συνεπάγεται στι θέμα της διαπλοκής και της αξιοκρατίας. Έτσι, περιορίζεται στο ελάχιστο το ποσοστό ανανέωσης και εμπλουτισμού των ερευνητικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλα τα Τμήματα ΑΕΙ της χώρας, και ενισχύουμε τις ήδη υπάρχουσες μεγάλες ομάδες.

  Η πρόταση είναι να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των εσωτερικών μελών ΔΕΠ στο ΕΣ (5–>3 και 7–>5) , εάν βρίσκονται σε διαφορετικό ερευνητικό αντικείμενο με την υπό κρίση θέση.

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:22 | Ελισάβετ Μανδουλίδου

  «Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.»

  Πρόκειται για παρωχημένη ρύθμιση (1984), όταν δεν υπήρχαν διδακτορικές διατριβές στο γνωστικό αντικείμενο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, γι’ αυτό και ο νομοθέτης θεωρώντας ότι αργότερα θα είναι δυνατές και συνήθεις, δεν τις είχε συλλάβει ως πάγια νομολογία, αλλά με ημερομηνία λήξης. Σήμερα που εκπονούνται πλήθος διδακτορικών διατριβών σε όλες τις αρχιτεκτονικές σχολές, είναι περίεργο να συνεχίζουμε να μιλάμε για περιπτώσεις μη δυνατής ή συνήθους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  Στο γνωστικό αντικείμενο των αρχιτεκτόνων μηχανικών οι διδακτορικές διατριβές είναι πλέον και δυνατές και συνήθεις. Θα έπρεπε να δηλώνεται ρητά σε ποια γνωστικά αντικείμενα αναφέρεται το άρθρο, δηλαδή στα καλλιτεχνικά αντικείμενα – οι αρχιτέκτονες όμως, ως μέλη του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ, είναι μηχανικοί και όχι καλλιτέχνες.

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:41 | Φώτιος

  Η σχετική με την αφυπηρέτηση μελών ΔΕΠ ρύθμιση, που αποσύρθηκε από το τελικό σχέδιο νόμου,διόρθωνε μια στρέβλωση της προηγούμενης ρύθμισης που επέτρεπε σε κάποιους να υπηρετούν μέχρι και 8 μήνες μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους και σε κάποιους να αποχωρούν πριν από τη συμπλήρωση του 67ου. Η διόρθωση μιας στρέβλωσης δεν αποτελεί «φωτογραφική διάταξη», όπως υπαινίχθηκαν στον εσωτερικό διάλογο ευτυχώς ελάχιστοι. Η επαναφορά της διάταξης θα διόρθωνε μια αδικία.

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:33 | B. Σωτηριαδης

  Επιτέλους ας σταματήσει αυτή η συζήτηση με την ηλικια των Μελών ΔΕΠ
  Πρόκειται στην πλειοψηφία για καθηγητές που λίγο έως καθόλου μάθημα κάνουν, δυναστεύουν και εμποδίζουν τη δραστηριοποίηση όχι μόνο πολυ νεοτέρων αλλά και ωρίμων μελών και ενώ η πλειοψηφία τους σχεδόν τίποτα δεν προσφέρει στην εκπαίδευση των φοιτητών κατέχει διάφορες διοικητικές και άλλες θέσεις που χρειάζονται τον τίτλο του καθηγητή.
  Αν υποχωρήσετε τότε και οι γεννηθέντες το 1ο εξάμηνο θα πουν ότι και οι άλλοι έγιναν σχεδόν 68 ας το πάμε παραπέρα.
  Κύριε υπουργέ υπάρχει μία νέα λαμπρή γενιά επιστημόνων ιδιαίτερα μηχανικών, ανοίξτε την πόρτα των ΑΕΙ πλέον και σε αυτούς.

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:27 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΙΑΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), συνταξιοδοτούνται την 31η-8-2015 έξι καθηγητές. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει πρόσθετη δυσλειτουργία του Τμήματός μας, δεδομένης της υφιστάμενης σήμερα υποστελέχωσής του, που προκλήθηκε από την οδυνηρά βιούμενη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οικονομική κρίση.

  Ειδικότερα, οι υπογράφοντες το έγγραφο αυτό, ο Διευθυντής και τα μέλη του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., σας αναφέρουμε ότι ο Τομέας μας πλήττεται άμεσα και οδυνηρά από τα προαναφερθέντα δεδομένα (δηλ. την επικείμενη συνταξιοδότηση μέλους του και την υφιστάμενη υποστελέχωσή του).

  Υπενθυμίζεται δε, ότι στην αρχική έκδοση του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία, προβλεπόταν επιστροφή στο προ του 2003 καθεστώς, συνταξιοδότησης των καθηγητών (μελών ΔΕΠ) των ΑΕΙ. Μια τέτοια διάταξη θα έδινε μια προσωρινή ανάσα στην εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματός μας (αλλά και άλλων ΑΕΙ της χώρας), που έχει μείζονες διδακτικές ανάγκες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Διαπιστώνουμε, δυστυχώς, ότι στην τελευταία έκδοση του προς διαβούλευση πολυνομοσχεδίου, η ευνοϊκή αυτή διάταξη-πρόβλεψη έχει απαλειφθεί. Ως εκ τούτου, ζητούμε να επανέλθει η αρχική διάταξη ως μια προσωρινή λύση σχετικής ανακούφισης των διδακτικών αναγκών μας.

  Είναι προφανές, πιστεύουμε, ότι για κάθε αποχώρηση καθηγητή θα πρέπει υποχρεωτικά να προκηρύσσεται μία αντίστοιχη θέση, που θα καλύπτει το δημιουργούμενο κενό και θα αξιοποιεί το νέο επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Δεδομένου ότι δεν έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις καθηγητών και ότι η διαδικασία αυτή για ακαδημαϊκούς και γραφειοκρατικούς λόγους είναι χρονοβόρα, η επαναφορά της αρχικής σχετικής διάταξης στο υφιστάμενο νομοσχέδιο θα έδινε μια προσωρινή λύση στις διδακτικές μας ανάγκες, όπως προαναφέρθηκε, χωρίς να απολεσθεί κάποια προς πλήρωση θέση νέου συναδέλφου.

  Ευελπιστούμε για την κατανόησή σας και τις συνακόλουθες άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειές σας.

  Με τιμή
  Ο Διευθυντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής Δ.Π.Θ.: Στυλιανός Γ. Σκιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τα μέλη: Καθηγητής Ι. Διαμαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Φ.-Κ. Πλιάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Μάρκου, Επίκουρος Καθηγητής Ι. Ζευγώλης, ΕΤΕΠ Κ. Ουζούνης.

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:25 | efi

  Δηλαδη πρωτη φορα αριστερα σημαίνει οτι ο πρωτοβαθμιος καθηγητης σε χ αντικειμενο θα κρατα σουζα τον επικουρο σε ψ αντικειμενο, επειδή ειναι στο ιδιο τμήμα? Με νομο του κρατους μπαινουν ολοι οι κατωτεροι σε ομηρια και σε συναλλαγή ? Ωραια αριστερα.

 • 25 Ιουνίου 2015, 09:00 | RX

  Εξελίξεις – επιτροπές και αποφυγή σχέσεων εξάρτησης

  Οι εξελίξεις μελών ΔΕΠ και από το τμήμα και όχι μόνο από ειδικούς (του γνωστικού αντικειμένου) σημαίνουν «ανταλλαγές», «θελήματα», δοσοληψίες και κυρίως σχέσεις εξάρτησης. Προσέξτε πως όσοι είναι εναντίον αυτού του νομοσχεδίου και του πνεύματός του (παρατάξεις που είναι εναντίον του νομοσχεδίου) επιχαίρουν με τη διάταξη του νομοσχεδίου για τις εξελίξεις και από το τμήμα κι όχι μόνο από ειδικούς.

  Αν υπάρχει πρόβλημα με τον προηγούμενο νόμο (αριθμός μελών επιτροπής), μπορεί κάλλιστα να αυξηθεί ο απαιτούμενος αριθμός των μελών της επιτροπής (από 7 σε 11 ή 15 κτλ.). Αν υπάρχει πρόβλημα με την αδιαφάνεια του προηγούμενου νόμου, μπορεί επίσης να απαιτηθεί η επιτροπή να συνεδριάζει ανοιχτά, με παρόντα τα μέλη του τμήματος, για να υπάρχει διαφάνεια (ή διαφορετικά, τα πρακτικά της επιτροπής να είναι προσβάσιμα από τα μέλη του τμήματος).

 • Οι όροι εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ πρέπει να αναθεωρηθούν και να επαναπροσδιοριστούν. Το «άνοιγμα» των εκλεκτορικών σωμάτων βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση αλλά αυτό πρέπει να γίνεται πάντα με γνώμονα τη συνάφεια του γνωστικού αντικείμενου του υπό εκλογή/ εξέλιξη μέλους ΔΕΠ με τους εκλέκτορές του. Είναι αδιανόητο να εκλέγονται/ εξελίσσονται μέλη ΔΕΠ από συναδέλφους του Τμήματός του με λιγότερα προσόντα ή μη συναφές αντικείμενο μόνο επειδή θα πρέπει να υπάρχουν συνάδελφοι από το Τμήμα του υπό εκλογή/ υπό εξέλιξη μέλους ΔΕΠ. Ήδη και μόνο με την ανάγνωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου έχουν αλλάξει οι δυναμικές στα Τμήματα και αναβιώνουν τακτικές και συμπεριφορές του τύπου «μην μιλάς έτσι στον τάδε ή στον δείνα γιατί θα τον βρεις μπροστά σου». Σε αιτήσεις για εξέλιξη πρόεδροι που συντονίζουν συζητήσεις διατυπώνουν κρίσεις σχετικά με το αν οι αιτούντες είναι έτοιμοι να κάνουν αίτηση. Νομίζω ότι έχουν γίνει θετικά βήματα για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και των χαμηλόβαθμων μελών ΔΕΠ και η οπισθοδρόμηση σε εποχές σκοταδισμού μόνο κακό θα έκανε στο ελληνικό πανεπιστήμιο που δεινοπαθεί. Είμαι σίγουρη ότι μπορούν να υπάρχουν μηχανισμού οι οποίοι να ελέγχουν τις τυχόν προβληματικές συμπεριφορές συναδέλφων και να παραγκωνιστούν οι εκβιαστικές μέθοδοι που σχετίζονται με την επιστημονική εξέλιξη των μελών ΔΕΠ.

 • 24 Ιουνίου 2015, 22:35 | Ιωάννης Κ. Καρούσης Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  α)Παρακράτηση χρημάτων από ιδιωτικό επάγγελμα που ασκείται σε ιδιωτικό χώρο και μετά το πέρας του ωραρίου, ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ δεν γίνεται πουθενά στον ελεύθερο κόσμο: Η επιβολή με το νόμο αυτό «αντιδώρου» προς το ΑΕΙ σε οποιοδήποτε ποσοστό σε όσους Πανεπιστημιακούς ασκούν ελευθέριο επάγγελμα σε ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ χώρους, είναι αδιανόητη και απολύτως άδικη.

  β)Η διάταξη αυτή θα μπορούσε να ισχύει εάν τα μέλη ΔΕΠ εργάζονται και αμείβονται ιδιωτικά σε δημόσιους φορείς και χρησιμοποιούν τους χώρους, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του δημόσιου φορέα (Νοσοκομεία).
  Είναι άδικο και παράλογο να ζητείται εκ μέρους του Πανεπιστημίου «μερίδιο» από το εισόδημα ιδιωτικού επαγγέλματος, από τη στιγμή που η επένδυση στον ιδιωτικό χώρο εργασίας έχει γίνει με ίδια χρήματα και χωρίς να χρησιμοποιούνται υποδομές ή το προσωπικό του Πανεπιστημίου. Καθίσταται δε ακόμα πιο άδικο, εφόσον η εργασία αυτή γίνεται εκτός των ωρών του Πανεπιστημίου και των όποιων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. Είναι προσωπικό θέμα το τι κάνει ο κάθε πολίτης εκτός των ωρών της εργασίας του, εάν εργάζεται και εάν αμείβεται ή όχι, εφόσον φορολογείται για την εργασία του σύμφωνα με το νόμο.

  γ)Άλλωστε δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή αυτής της άδικης και παράλογης απαίτησης σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που κάνουν ελεύθερο επάγγελμα π.χ : Στρατιωτικοί ιατροί ή Στρατιωτικοί κάθε ειδικότητας.
  Επιπλέον, δε γίνεται διάκριση μεταξύ όσων κάνουν ελεύθερο επάγγελμα χωρίς έξοδα και υποδομές με εκείνους οι οποίοι έχουν επενδύσει και δαπανούν πολλά χρήματα σε εξοπλισμούς και συντήρησή τους (Οδοντιατρεία).

  δ)Τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής εργάζονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και σε Προπτυχιακό και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο με αρμοδιότητες Διδακτικές, Κλινικές, Ερευνητικές και Διοικητικές. Οι απολαβές τους αφορούν μόνο για όσα πράττονται στο Προπτυχιακό πρόγραμμα. Τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής ωστόσο, δεν έχουν εγείρει ΠΟΤΕ, καμία οικονομική αξίωση για τη συμμετοχή τους στα Μεταπτυχιακά προγράμματα.

  ε)Επιπλέον τα μέλη ΔΕΠ ουδέποτε αξίωσαν ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ το οποίο παρέχουν, όπως αυτό ορθώς γίνεται σε άλλες Σχολές για Κλινικό έργο και εφημερίες. Το Κλινικό έργο των μελών ΔΕΠ στην Οδοντιατρική είναι εξαιρετικά κοπιώδες, καθημερινό και απαιτητικό και αφορά σε Προπτυχιακό και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι από την Κλινική εργασία του διδακτικού προσωπικού εισπράττονται κάθε χρόνο πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ΕΥΡΩ (για τα τελευταία δύο χρόνια τα ποσά ανέρχονται σε 906.000 και 908.000 ευρώ αντίστοιχα).
  Το ποσόν αυτό, παρακρατουμένου του 15% από τον ΕΛΚΕ, αποδίδεται αυτούσιο στην εκπαίδευση καθώς και στη μισθοδοσία πολλών δεκάδων διοικητικών υπαλλήλων και προσωπικού υποστήριξης και δεν επιτρέπεται καμιά εκτροπή προς άλλη κατεύθυνση όπως χρηματοδότηση συμμετοχής σε συνέδρια, κλπ.

  στ)Παρά το γεγονός ότι πιστεύω ότι αυτή η «δημόσια διαβούλευση» δεν πρόκειται να αξιολογηθεί ουδόλως, εύχομαι να εξακολουθούν να υπάρχουν στην Πατρίδα μου ηθικά μυαλά που θα καταλάβουν το βαθμό της αδικίας και του παραλόγου σχετικά με την «τιμωρία» που πρόκειται να υποστούμε γιατί επιλέξαμε να προσφέρουμε στην Ανώτατη εκπαίδευση και ταυτόχρονα να εργαζόμαστε πέραν του ωραρίου μας. Η εργασία μας πραγματοποιείται σε χώρους που εξοπλίστηκαν με επένδυση ιδίων χρημάτων, τα οποία συνήθως αποκτήθηκαν με δάνεια με υψηλά επιτόκια, με μοναδικό σκοπό να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας.
  Πώς είναι δυνατόν ορισμένοι να μην το καταλαβαίνουν αυτό;

 • 24 Ιουνίου 2015, 22:11 | Χρύσα

  Θεωρώ αδιανόητο να μην κρίνεται η διδακτική επάρκεια των μελών ΔΕΠ αλλά μόνο η ερευνητική. Πολλοί προβαίνουν απλά σε μετωπική διδασκαλία και αδυνατούν να απλοποίησουν την επιστήμη ώστε να γίνει κατανοητή και κτήμα των φοιτητών.