Άρθρο 69 – Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 2939/2001.