Άρθρο 64 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης – Προσθήκη άρθρου 10Β στο ν. 2939/2001 (Άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

Προστίθεται άρθρο 10Β στο ν. 2939/2001  ως εξής:

«Άρθρο 10Β

Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης

 1. Σκοπός του παρόντος είναι η επίτευξη μέσω της θέσπισης συστημάτων των ακόλουθων:

α) η επιστροφή και/ή η συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών και/ή αποβλήτων συσκευασίας από τον καταναλωτή, από άλλον τελικό χρήστη ή από το ρεύμα των αποβλήτων, προκειμένου αυτά να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων,

β) η επαναχρησιμοποίηση ή η ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων συσκευασιών και/ή αποβλήτων συσκευασίας και

γ) η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων σύνθετων συσκευασιών, μέσω της χωριστής συλλογής σε διακριτά ρεύματα για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

 1. α) Για την επίτευξη των σκοπών της περ. α’ της παρ. 1, εφαρμόζονται συστήματα επιστροφής εγγύησης.

β) Στο πεδίο εφαρμογής του ενιαίου ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 4736/2020 (Α’ 200) περιλαμβάνονται και προϊόντα συσκευασίας από αλουμίνιο έως και ενάμισι (1,5) λίτρο με στόχο την ανακύκλωση. Οι παραγωγοί των εν λόγω συσκευασιών υποχρεούνται να συμμετέχουν στο ανωτέρω ΣΣΕΔ.

γ) Υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή νέα εθελοντικά συστήματα επιστροφής εγγύησης που εφαρμόζονται για άλλες συσκευασίες, όπως για τις γυάλινες φιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους φορείς των συστημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5Α.

3.α) Οι ακόλουθοι φορείς υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περ. γ’ της παρ. 1, εντός των χώρων λειτουργίας τους. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας και ειδικότερα:

αα) Οι φορείς λειτουργίας των: κινηματογράφων, θεάτρων, συναυλιακών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, πανεπιστημίων, νοσοκομείων και κλινικών, αεροδρομίων, λιμανιών, κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών, επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων, καταστημάτων και υποκαταστημάτων τραπεζών,

αβ) τα καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη και,

αγ) επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των πενήντα (50) ατόμων.

β) Ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που διαθέτουν τουλάχιστον διακόσιες (200) κλίνες διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

γ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περ. γ’ της παρ. 1, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας.

δ) Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε περιέκτες κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την περίπτωση, όπως μικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και γωνιές ανακύκλωσης.

ε) Η χωριστή συλλογή των περ. α), β), γ) και δ) πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή γωνιές ανακύκλωσης ή άλλα μέσα κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιμότητά του και κατάλληλου χρωματισμού. Οι κοινόχρηστοι κάδοι ανακύκλωσης δεν καλύπτουν την ανωτέρω υποχρέωση.

στ) Οι φορείς των περ. α, β, γ και δ υποχρεούνται να εφαρμόσουν το αργότερο έως την 5η Ιανουαρίου 2022 τις ανωτέρω απαιτήσεις χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών. Εάν τα εν λόγω απόβλητα συσκευασιών κατατάσσονται στα αστικά απόβλητα κατά την έννοια του της παρ. 2β του άρθρου  11  του ν. 4042/2012, οι ΟΤΑ Α’ βαθμού υποχρεούνται να εξασφαλίσουν διαθέσιμο δίκτυο χωριστής συλλογής των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών του άρθρου 8. Για τα μη αστικά απόβλητα, οι ανωτέρω υπόχρεοι φορείς αναλαμβάνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών σε συνεργασία με τα ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών.

 1. Οι φορείς ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. τροποποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος.
 2. Η ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας από το ρεύμα των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στις Μονάδες Μηχανικής Διαλογής Αποβλήτων (ΜΕΑ) δηλώνεται με ευθύνη των φορέων λειτουργίας των ΜΕΑ στον Ε.Ο.ΑΝ.. Η μέθοδος προσδιορισμού των αποβλήτων συσκευασίας επί των ανακτημένων υλικών, ο τρόπος υποβολής και αξιολόγησης των στοιχείων και η συχνότητα υποβολής τους καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία εκδίδεται έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».».
 • 21 Νοεμβρίου 2020, 10:43 | Christos

  Να προστεθεί και η ροή για κομποστ όπως επίσης και η αντιστοίχηση κάδων ανά οικοδομικό τετράγωνο ή ανά πολυκατοικία ή κατοικία και χρέωση σε περίπτωση μη τήρησης της ανακύκλωσης.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».