Άρθρο 64 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης – Προσθήκη άρθρου 10Β στο ν. 2939/2001 (Άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

Προστίθεται άρθρο 10Β στο ν. 2939/2001  ως εξής:

«Άρθρο 10Β

Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης

 1. Σκοπός του παρόντος είναι η επίτευξη μέσω της θέσπισης συστημάτων των ακόλουθων:

α) η επιστροφή και/ή η συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών και/ή αποβλήτων συσκευασίας από τον καταναλωτή, από άλλον τελικό χρήστη ή από το ρεύμα των αποβλήτων, προκειμένου αυτά να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων,

β) η επαναχρησιμοποίηση ή η ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων συσκευασιών και/ή αποβλήτων συσκευασίας και

γ) η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων σύνθετων συσκευασιών, μέσω της χωριστής συλλογής σε διακριτά ρεύματα για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

 1. α) Για την επίτευξη των σκοπών της περ. α’ της παρ. 1, εφαρμόζονται συστήματα επιστροφής εγγύησης.

β) Στο πεδίο εφαρμογής του ενιαίου ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 4736/2020 (Α’ 200) περιλαμβάνονται και προϊόντα συσκευασίας από αλουμίνιο έως και ενάμισι (1,5) λίτρο με στόχο την ανακύκλωση. Οι παραγωγοί των εν λόγω συσκευασιών υποχρεούνται να συμμετέχουν στο ανωτέρω ΣΣΕΔ.

γ) Υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή νέα εθελοντικά συστήματα επιστροφής εγγύησης που εφαρμόζονται για άλλες συσκευασίες, όπως για τις γυάλινες φιάλες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους φορείς των συστημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5Α.

3.α) Οι ακόλουθοι φορείς υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περ. γ’ της παρ. 1, εντός των χώρων λειτουργίας τους. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας και ειδικότερα:

αα) Οι φορείς λειτουργίας των: κινηματογράφων, θεάτρων, συναυλιακών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, πανεπιστημίων, νοσοκομείων και κλινικών, αεροδρομίων, λιμανιών, κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών, επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων, καταστημάτων και υποκαταστημάτων τραπεζών,

αβ) τα καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη και,

αγ) επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των πενήντα (50) ατόμων.

β) Ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που διαθέτουν τουλάχιστον διακόσιες (200) κλίνες διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

γ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περ. γ’ της παρ. 1, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας.

δ) Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε περιέκτες κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την περίπτωση, όπως μικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και γωνιές ανακύκλωσης.

ε) Η χωριστή συλλογή των περ. α), β), γ) και δ) πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή γωνιές ανακύκλωσης ή άλλα μέσα κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιμότητά του και κατάλληλου χρωματισμού. Οι κοινόχρηστοι κάδοι ανακύκλωσης δεν καλύπτουν την ανωτέρω υποχρέωση.

στ) Οι φορείς των περ. α, β, γ και δ υποχρεούνται να εφαρμόσουν το αργότερο έως την 5η Ιανουαρίου 2022 τις ανωτέρω απαιτήσεις χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών. Εάν τα εν λόγω απόβλητα συσκευασιών κατατάσσονται στα αστικά απόβλητα κατά την έννοια του της παρ. 2β του άρθρου  11  του ν. 4042/2012, οι ΟΤΑ Α’ βαθμού υποχρεούνται να εξασφαλίσουν διαθέσιμο δίκτυο χωριστής συλλογής των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών του άρθρου 8. Για τα μη αστικά απόβλητα, οι ανωτέρω υπόχρεοι φορείς αναλαμβάνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών σε συνεργασία με τα ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών.

 1. Οι φορείς ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. τροποποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος.
 2. Η ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας από το ρεύμα των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στις Μονάδες Μηχανικής Διαλογής Αποβλήτων (ΜΕΑ) δηλώνεται με ευθύνη των φορέων λειτουργίας των ΜΕΑ στον Ε.Ο.ΑΝ.. Η μέθοδος προσδιορισμού των αποβλήτων συσκευασίας επί των ανακτημένων υλικών, ο τρόπος υποβολής και αξιολόγησης των στοιχείων και η συχνότητα υποβολής τους καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία εκδίδεται έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».».
 • Θέσπιση κινήτρων (όχι απαραίτητα οικονομικά) προς τους ιδιωτικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασιών.

  Επίσης το όριο των 200 κλινών θα μπορούσε να περιοριστεί περαιτέρω.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:54 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της Γρηγόρης ΑΒΕΕ:
  Παρ. 3αβ) Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη, υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 (Β΄ 2161), τα στοιχεία δυναμικότητας υπολογίζονται:
  α) στη βάση των παραγόμενων μερίδων (αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων επί τρεις μερίδες).
  β) στη βάση των καθήμενων πελατών (συνολικός αριθμός εντός-εκτός καταστήματος).
  Εκτιμούμε ότι η υποχρέωση χωριστής συλλογής σε διακριτά ρεύματα, πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των καθήμενων πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στην επιχείρηση (δυναμικότητα). Για την μέτρηση των εξυπηρετούμενων συνολικά (ειδικά αν πρόκειται για take away/delivery επιχείρηση), δεν υπάρχει ορισμένη μεθοδολογία, παρά μόνο η εκτίμηση της επιχείρησης βάσει των πωλούμενων αγαθών και του τζίρου, ως εκ τούτου δεν θα υπάρχουν κοινοί κανόνες υπολογισμού για τη διάκριση των επιχειρήσεων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:46 | ΚΕΔΕ

  Οι εν λόγω διατάξεις μας βρίσκουν κατ΄αρχάς σύμφωνους

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 10:17 | ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

  Eισάγεται η υποχρέωση συγκεκριμένων φορέων (ιδιωτών, Γενικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ κτλ) για την οργάνωση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα. Η οργάνωση τέτοιων δράσεων ΔσΠ προϋποθέτει όμως την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ο βασικός στόχος μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης, η οποία θα λαμβάνει χώρα σε εύλογο διάστημα πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε δράσης, θα πρέπει να είναι η ενημέρωση των νοικοκυριών, των καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος ή καταστήματα λιανικής), των τουριστικών επιχειρήσεων, λοιπών δημόσιων φορέων κτλ. για τα προγράμματα διαλογής στην πηγή (για ανακυκλώσιμα υλικά ή/και βιοαπόβλητα) και η ευαισθητοποίησή τους για ενεργή συμμετοχή. Παράλληλα, θα πρέπει να στοχεύει στην ενημέρωση όλων των φορέων που αποτελούν πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως είναι τα σχολεία, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τοπικοί σύλλογοι. Το ΤΕΕ ΚΔΘ αντιλαμβανόμενο το ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς και ότι αποτελεί θεσμοθετημένο τεχνικό και επιστημονικό σύμβουλο προχώρησε ήδη στην εκπόνηση εργασίας με τίτλο : «Κωδικοποίηση των στόχων, των δράσεων και των έργων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας και στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων της Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)» (Αύγουστος 2019). Παράλληλα, η ΜΕ Περιβάλλοντος & Υδάτων επεξεργάζεται, αυτή την περίοδο, το περιεχόμενο του πρόσφατα εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 (ΠΥΣ 39/31-08-2020, ΦΕΚ 185/Α/2020). Ο στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός που περιλαμβάνεται στο ΕΣΔΑ 2020-2030, θα αποτυπωθεί σε τοπικό επίπεδο μέσα από την επικείμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2030. Σκοπός του ΤΕΕ ΚΔΘ αποτελεί η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο μια ολιστική προσέγγιση των δρομολογούμενων δράσεων ΔσΠ και τη διαμόρφωση ενός ομοιογενούς ενημερωτικού υλικού (κοινό σύνθημα, διάχυση καλών πρακτικών, διαφημιστικά σποτ κτλ.).

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:27 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  1. Σύστημα επιστροφής και για αλουμίνιο στα καταστήματα λιανικής πώλησης
  2. Χωριστή συλλογή σε μεγάλα καταστήματα, γραφεία κέντρα διανομής
  3. Ασάφεια σε σχέση με το άρθρο 29. Άλλοι κάδοι κοινόχρηστοι ανά κτίριο ή ιδιοκτησία;
  4. Ενώ υπάρχει άμεση υποχρέωση στα νέα κτίρια για πρόβλεψη χώρου, τελικά υποχρέωση για χωριστή συλλογή έχουν μόνο κάποιοι φορείς;
  5. Δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς θα γίνει μετά τη συλλογή.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:07 | Tomra Systems

  «2. a) In order to attain the targets set in case (a) of par. 1, a mandatory deposit return scheme will be implemented at a national level by 01.01.2023.

  The deposit return scheme shall be a centrally administered return-to-retail model. The Government shall specify in a decree the details of the deposit return scheme, which shall include i.a. the following:
  a) The scope of the deposit return scheme (i.e. materials (PET and cans), size (up to 3L) and types of beverage drinks to be included)
  b) Operator of the deposit-return scheme, which shall be a centralized non-for-profit entity to be selected through a public tender
  c) The deposit value (at least 0,1 EUR)
  d) The container marking for manual and automated collection
  e) Mandatory separate collection targets for each material fraction, and penalties for not reaching the set targets»

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 12:32 | Πλιάσσας Ορέστης

  Παράγραφος 3.α):Το να γίνεται η χωριστή διακριτή συλλογή ας πούμε ότι είναι εφικτό. Με τη χωριστή όμως αποκομιδή των 4 ρευμάτων τι θα γίνει; Τουλάχιστον στις επαρχιακές πόλεις η περιβαλλοντική επιβάρυνση (αν αποσιωπήσουμε την οικονομική επιβάρυνση) της διακριτής αποκομιδής των 4 ρευμάτων, θα είναι μεγαλύτερη από το τυχόν περιβαλλοντικό κέρδος.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 10:43 | Christos

  Να προστεθεί και η ροή για κομποστ όπως επίσης και η αντιστοίχηση κάδων ανά οικοδομικό τετράγωνο ή ανά πολυκατοικία ή κατοικία και χρέωση σε περίπτωση μη τήρησης της ανακύκλωσης.