Άρθρο 55 Καταργούμενες διατάξεις

  1. Καταργούνται οι παρ. 21 22, 23 και 24 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012.
  2. Καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4042/2012.
  3. Καταργείται το άρθρο 43α του ν. 4042/2012.
  4. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 36 του 4042/2012.
  5. Καταργούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 του ν. 4042/2012.