Άρθρο 11 Πρόληψη αποβλήτων (παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προστίθεται νέο άρθρο 25γ στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:
«Άρθρο 25Γ
Πρόληψη αποβλήτων – Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών
1. Για τους σκοπούς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού δύναται να δημιουργούν Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Ως ΚΔΕΥ ορίζεται χώρος οργανωμένος από έναν ή περισσότερους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού από κοινού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα. Το ΚΔΕΥ αποτελείται από μια απλή κτιριακή υποδομή, όπου δημιουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση αντικειμένων.
2. Στα ΚΔΕΥ δύναται να γίνονται αποδεκτά, για τους σκοπούς της παρ. 1, μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη.
3. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ έως το έτος 2023.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη δημιουργία και λειτουργία των ΚΔΕΥ».

 • Είναι σκόπιμη η πρόβλεψη ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) από φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο εγκαταστάσεων Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχρονικά αναπτύσσεται από φορείς της κοινωνικής οικονομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στα πεδία της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης των αποβλήτων και της ενεργοποίησης του γενικού πληθυσμού στην επαναχρησιμοποίηση υλικών.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:00 | ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

  Στο εν λόγω άρθρο γίνεται αναφορά στην δημιουργία από τους ΟΤΑ, Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών για τους σκοπούς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
  Σαφώς και η εν λόγω διάταξη είναι προς την σωστή κατεύθυνση, θεωρούμε όμως ότι δημιουργεί προβλήματα μόνο ως προς τον αποκλεισμό των ΦοΔΣΑ από αυτή την δραστηριότητα.
  Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας.
  Στον ΠΕΣΔΑ του 2016, η έγκριση του οποίου κυρώθηκε με την υπ’αριθ. 61489/5303/1-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, προβλεπόταν η κατασκευή και λειτουργία 5 Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΕΥ) από την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (ΦοΔΣΑ) στις εγκαταστάσεις της στις περιοχές Γρεβενών, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης, και Φλώρινας.
  Τα δύο ΚΕΥ σε Καστοριά και Φλώρινα είναι ήδη σε λειτουργία και αυτό των Γρεβενών είναι υπό κατασκευή. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει το εγχείρημα.
  Τα ΚΕΥ είναι έτσι διαμορφωμένα, ώστε να μπορούν να γίνονται και εργασίες μικροεπισκευών ενώ σε αυτά λαμβάνουν χώρα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με μαθητές, σύμφωνα με εγκεκριμένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
  Η ΔΙΑΔΥΜΑ για να βελτιστοποιήσει την λειτουργία του, έχει έρθει σε συμφωνία και υπογράφοντας Μνημόνια Συνεργασίας με ΚοινΣΕΠ ενώ βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.
  Με την εφαρμογή του άρθρου 11 αυτά τα ΚΕΥ θα πρέπει να πάψουν την λειτουργία τους αφού η ΔΙΑΔΥΜΑ ως ΦοΔΣΑ δεν θα έχει την αρμοδιότητα αυτή.
  Η ανατροπή σχεδιασμών εν μέσω της υλοποίησης τους δεν ωφελεί κανέναν και εν προκειμένω, το μόνο που θα καταφέρει είναι να φρενάρει το ρεύμα της επαναχρησιμοποίησης και της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων που έχει ήδη δημιουργηθεί. Άλλωστε ΟΤΑ και ΦοΔΣΑ βρίσκονται στην ίδια πλευρά σε ότι αφορά την διαχείρισης των αποβλήτων και σε καμία περίπτωση η δράσεις του ενός δεν έρχονται σε αντίθεση με τις δράσεις του άλλου αλλά πρέπει να δρουν συνεργατικά και προς την ίδια κατεύθυνση.
  Πρόταση
  ΚΔΕΥ να μπορούν να δημιουργήσουν και οι ΦοΔΣΑ εφόσον αυτά υπάρχουν ή/και κατασκευαστούν εντός υφιστάμενων εγκαταστάσεων που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους, και εφόσον προβλεπόταν ή προβλέπονται στον οικείο ΠΕΣΔΑ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:32 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Το κόστος κατασκευή και λειτουργίας των ΚΔΕΥ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού, καθώς πρόκειται για απόβλητα που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:07 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ_ΔΕΔΙΣΑ

  – Άρθρο 11. Να προστεθούν και οι ΦΟΔΣΑ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:28 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 11
  • Στο εν λόγω άρθρο γίνεται αναφορά στην δημιουργία από τους ΟΤΑ, Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών για τους σκοπούς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Σαφώς και η εν λόγω διάταξη είναι προς την σωστή κατεύθυνση, θεωρούμε όμως ότι δημιουργεί προβλήματα μόνο ως προς τον αποκλεισμό των ΦοΔΣΑ από αυτή την δραστηριότητα.
  • Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας.
  Στον ΠΕΣΔΑ του 2016, η έγκριση του οποίου κυρώθηκε με την υπ’αριθ. 61489/5303/1-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, προβλεπόταν η κατασκευή και λειτουργία 5 Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΕΥ) από την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (ΦοΔΣΑ) στις εγκαταστάσεις της στις περιοχές Γρεβενών, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης, και Φλώρινας.
  Τα δύο ΚΕΥ σε Καστοριά και Φλώρινα είναι ήδη σε λειτουργία και αυτό των Γρεβενών είναι υπό κατασκευή. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει το εγχείρημα.
  Τα ΚΕΥ είναι έτσι διαμορφωμένα, ώστε να μπορούν να γίνονται και εργασίες μικροεπισκευών ενώ σε αυτά λαμβάνουν χώρα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με μαθητές, σύμφωνα με εγκεκριμένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
  Η ΔΙΑΔΥΜΑ για να βελτιστοποιήσει την λειτουργία του, έχει έρθει σε συμφωνία και υπογράφοντας Μνημόνια Συνεργασίας με ΚοινΣΕΠ ενώ βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.
  Με την εφαρμογή του άρθρου 11 αυτά τα ΚΕΥ θα πρέπει να πάψουν την λειτουργία τους αφού η ΔΙΑΔΥΜΑ ως ΦοΔΣΑ δεν θα έχει την αρμοδιότητα αυτή.
  Η ανατροπή σχεδιασμών εν μέσω της υλοποίησης τους δεν ωφελεί κανέναν και εν προκειμένω, το μόνο που θα καταφέρει είναι να καθυστερήσει το ρεύμα της επαναχρησιμοποίησης και της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων που έχει ήδη δημιουργηθεί. Άλλωστε ΟΤΑ και ΦοΔΣΑ βρίσκονται στην ίδια πλευρά σε ότι αφορά την διαχείρισης των αποβλήτων και σε καμία περίπτωση η δράσεις του ενός δεν έρχονται σε αντίθεση με τις δράσεις του άλλου αλλά πρέπει να δρουν συνεργατικά και προς την ίδια κατεύθυνση.
  • Πέραν αυτού όμως, η δημιουργία διαδημοτικών ΚΔΕΥ οδηγεί στην ανάγκη σύστασης νέων νομικών προσώπων στα οποία θα συμμετέχουν οι ΟΤΑ που θα εξυπηρετηθούν από τα ΚΔΕΥ αυτά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαδημοτικής συνεργασίας. Δεν γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο δεν μπορούν να υλοποιήσουν αυτή την αρμοδιότητα τα ήδη υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι ΦοΔΣΑ.
  • Πρόταση του Δικτύου είναι να ισχύσουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όσα ισχύουν στις περιπτώσεις λειτουργίας ΜΕΒΑ.
  Δηλαδή, να είναι και οι ΦοΔΣΑ αρμόδιοι για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΔΕΥ, ώστε αφ’ ενός να λειτουργήσουν όσα ήδη υπάρχουν, και αφ’ ετέρου να κατασκευάσουν νέα ΚΔΕΥ, σε περίπτωση που οι Δήμοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να κατασκευάσουν ΚΔΕΥ που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους, εφ’ όσον αυτά προβλέπονται στον οικείο ΠΕΣΔΑ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:37 | Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ ΚΜ)

  Εκείνο που θα θέλαμε να επισημανθεί είναι το να μην αποκλείονται από τη δυνατότητα δημιουργίας ΚΔΕΥ και οι σύνδεσμοι των ΟΤΑ Α’ Βαθμού (ΦοΔΣΑ)

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 22:31 | ΚΕΔΕ

  οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου μας βρίσκουν σύμφωνους

 • Απαιτείται ΚΥΑ, αλλά δεν προσδιορίζεται κάποιο χρονοδιάγραμμα. Προτείνεται να αναφερθεί στο άρθρο ότι η ΚΥΑ θα εκδοθεί μέχρι 31/12/2021.

  Επίσης, προτείνεται να προστεθούν και τα εξής:

  «Τα αντικείμενα επιδιορθώνονται στα ΚΔΕΥ με την προοπτική της διάθεσης/πώλησης β΄χέρι στην αγορά.»

  «Τα ΚΔΕΥ έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ για να επιλέγουν αντικείμενα με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ή την αναβάθμιση της χρήσης τους (upcycling).»

  Οι δύο παραπάνω προτάσεις θα συμβάλλουν σημαντικά στην βιωσιμότητα της αγοράς μεταχειρισμένων αντικειμένων και την δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες διεθνώς.