Άρθρο 34 Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων – Προσθήκη νέου άρθρου 16Α στον ν. 4042/2012

 

Προστίθεται νέο άρθρο 16Α στον ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:

«Άρθρο 16Α

Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων

 1. Η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ιδίως η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεση τους) διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 14, συμπεριλαμβανομένης δράσης που να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό, καθώς και τον έλεγχο των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35.
 2. Από 1ης.1.2022 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. Εξαιρούνται τα οδικά μέσα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 16 και 20.
 3. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 σε ό,τι αφορά στα οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα ελαίων ρυθμίζονται στο Παράρτημα VII. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται το Παράρτημα VII.
 4. Με όμοια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 σε άλλα ρεύματα επικινδύνων αποβλήτων.
 5. Οι υγειονομικές μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/3.5.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1537), οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και τα ιδιωτικά ιατρεία, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70) (πλην ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών ιατρείων) και τα φαρμακεία υποχρεούνται να παραδίδουν τα παραγόμενα από τη δραστηριότητά τους Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) της περ. ii) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1537) σε εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια της περ. 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 11 της ανωτέρω κοινής απόφασης, κατόπιν σχετικής σύμβασης. Οι εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ της παρούσας υποχρεούνται να καταχωρούν σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με την περ. στ. της παρ. 2 του άρθρου 42, ανά εξάμηνο τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα παραληφθέντα ΕΑΥΜ από τις υπόχρεες υγειονομικές μονάδες της παρούσας για λογαριασμό τους: α) τον όγκο των παραληφθέντων ΕΑΥΜ, β) τον κωδικό ΕΚΑ, γ) την κατηγορία των ΕΑΥΜ, δ) τη συχνότητα συλλογής, ε) τον προορισμό διαχείρισης και στ) την εργασία διαχείρισης.
 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:32 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά δημοτικά/αστικά απόβλητα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:47 | ENVIHEALTH

  Αποκομιδή αποβλήτων από ιατρεία 1 φορά τον χρόνο δεν γίνεται πουθενά στις χώρες της Ε.Ε. , παρά μόνο στην Ελλάδα, με το δικαίωμα που δίδεται από την ΚΥΑ 41818/1848 ΦΕΚ 36498/16-10-2017.
  Δυστυχώς όμως η ποσότητα η οποία παραδίδει το ιατρείο μια φορά τον χρόνο, είναι ίση με την ποσότητα που παρέδιδε, με βάση την παλιά νομοθεσία, 1 φορά τον μήνα. Τα υπόλοιπα απορρίπτονται με τα αστικά απορρίμματα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:38 | ΤΣΕΡΩΝΗΣ Κ.

  Για να πάρει άδεια λειτουργίας ένα ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, απαιτείται να έχει σύμβαση με εταιρία ανακύκλωσης μπαταριών, ένα συνεργείο αυτοκινήτων με εταιρία διαχείρισης ορυκτελαίων,όπως επίσης και ένα κατάστημα ελαστικών αυτοκινήτων απαιτείται να έχει και αυτό, την αντίστοιχη σύμβαση με εταιρία ανακύκλωσης ελαστικών.
  Έτσι λοιπόν και οι ιατροί των ειδικοτήτων που παράγουν ιατρικά απόβλητα (μικροβιολόγοι, οδοντίατροι, παθολόγοι, παιδίατροι, δερματολόγοι κ.λ.π.), θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σύμβαση με εταιρίες διαχείρισης ΕΑΥΜ ώστε να μπορούν να γραφτούν στον Ιατρικό Σύλλογο και να λειτουργούν ιατρείο. Το αυτό φυσικά ισχύει και για τα κτηνιατρεία.
  Θα πρέπει μάλιστα υποχρεωτικά να ενημερώνουν το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) ώστε να υπάρχει και διαδικτυακός έλεγχος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:07 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Να μην εξαιρεθούν «τα οδικά μέσα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 16 και 20.», καθώς πρόκειται για μεγάλες ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (σε τί χρησιμεύει/αποσκοπεί η εξαίρεσή τους;). Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων δεν αποτελούν αρμοδιότητα των ΟΤΑ, οπότε δεν ξέρω εάν πρέπει να γίνει αναφορά στο παρόν νόμο (σωστά όμως αναφέρεται ότι πρέπει να συλλέγονται χωριστά, ενώ θα πρέπει να έχουν συμβάσεις με αποδέκτες αποβλήτων, όχι εταιρείες συλλογής και μεταφοράς).

 • Συγχαρητήρια, πολύ σημαντική η προσθήκη ιδιωτικών ιατρείων, κτηνιατρείων και των φαρμακείων . Όλοι γνωρίζουν πως οι προαναφερθείσες υγειονομικές μονάδες είναι παραγωγοί και κάτοχοι επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
  Θεωρώ πως η εξαμηνιαία υποχρέωση των εταιριών συλλογής σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα, είναι επιβαρυντικό για αυτές που ασχολούνται με πολύ μικρές (Υ/Μ) και θα αρκούσε μια ετήσια.
  Η τροποποίηση 41848/1848/2017 Β’ 3649 στη προσωρινή αποθήκευση εντός (Υ/Μ) έως 100 kg (πάνω από 1000 λίτρα!!!), δημιούργησε πολλά προβλήματα καθώς η συντριπτική πλειονότητα των (Υ/Μ) δεν έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τέτοιους ψυκτικούς θαλάμους. Η συλλογή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από θερμοκρασία -18 βαθμούς C, είναι μια επικίνδυνη διαδικασία κατά την οποία ο εργαζόμενος θα πρέπει να τοποθετήσει από το ψυγείο, την εσωτερική σακούλα (με ακανόνιστο σχήμα λόγω ψύχους) στο τελικό περιέκτη χαρτόκουτο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές τη διάτρηση των εσωτερικών σακουλών αλλά και των χαρτόκουτων με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαρροές κατά τη μεταφορά, μέχρι και τραυματισμός εργαζομένου έχει αναφερθεί κατά τον χειρισμό λόγο ακαμψίας των αποβλήτων. Επίσης αυτό έδωσε χώρο σε κάποιους υπόχρεους, να εμπαίξουν το νόμο, παραδίνοντας ένα μόνο δείγμα των παραγόμενων (ΕΑΥΜ) στο τέλους του χρόνου, με αυτονόητα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και κρίνετε απαραίτητο να καταργηθεί.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:05 | Κοντος Παρασκευας

  Πολύ σωστη η υποχρέωση όλων των ιατρείων που παράγουν απόβλητα να τα διαχειρίζονται αλλά πρέπει και να ελέγχονται.Ένσς απλός τρόπος είναι η σύμβαση με εταιρεία  αποκομιδής για την αδεια λειτουργείας του ιατρειου.Τα κτηνιατρεία παράγουν απλοβλητα και όχι μόνο οι ελάχιστες κτηνιατρικές κλινικές.

  Η διαταξη που επιτρέπει την αποθήκευση 100 κιλών μολυσματικών αποβλήτων στα ιατρεία  για 12 μήνες πρέπει να αλλάξει γιατί μέσα σε ένα χρόνο τα περισσότερα απόβλητα καταλήγουν στα σκουπίδια και όσα αποθηκευονται  αποτελούν κίνδυνο ιδιαίτερα  τωρα  με τον κορωνοιό.

   Μία φορά τον μήνα ειναι ο  συνηθης χρόνος για την αποθήκευση μολυσματικών στην Ευρώπη εκτος δυσπροσιτων περιοχών που μπορει να ειναι μεγαλύτερος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 09:25 | Τίτος Γαλενιανός

  Εκ μέρους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΔΥΑ) προτείνουμε όπως εκτός από τα ιδιωτικά ιατρεία και φαρμακεία, ως υγειονομικές μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ οικ.146163/3.5.2012 να περιληφθούν επίσης τα κτηνιατρεία καθώς και όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων των οποίων παράγονται ΕΑΥΜ. Για παράδειγμα (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά) επιχειρήσεις-οργανισμοί εντός των οποίων λειτουργεί ιατρείο (πχ γηροκομεία, εργοστάσια ΔΕΗ, λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία κ.α.), εργαστήρια δερματοστιξίας, ινστιτούτα ομορφιάς, κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών, κέντρα εμβολιασμών κ.α..

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 22:31 | Ευάγγελος Καραγιάννης

  Στο άρθρο 34 σημείο 5 αναφέρεται:
  «…καθώς και τα ιδιωτικά ιατρεία, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70) (πλην ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών ιατρείων) και τα φαρμακεία υποχρεούνται να παραδίδουν τα παραγόμενα από τη δραστηριότητά τους Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)».

  Εκτός από τα ιδιωτικά ιατρεία προτείνεται να συμπεριληφθούν και τα κτηνιατρεία καθώς επίσης και όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων των οποίων παράγονται ΕΑΥΜ. Eνδεικτικά κι όχι περιοριστικά, επιχειρήσεις-οργανισμοί εντός των οποίων λειτουργεί ιατρείο (πχ γηροκομεία, εργοστάσια ΔΕΗ, λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία κ.α.), εργαστήρια δερματοστιξίας, ινστιτούτα ομορφιάς, κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών κ.α..

  Παρακάτω στο σημείο 5 του εν λόγω άρθρου αναφέρεται:
  «…Οι εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ της παρούσας υποχρεούνται να καταχωρούν σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με την περ. στ. της παρ. 2 του άρθρου 42, ανά εξάμηνο τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα παραληφθέντα ΕΑΥΜ από τις υπόχρεες υγειονομικές μονάδες της παρούσας για λογαριασμό τους: α) τον όγκο των παραληφθέντων ΕΑΥΜ, β) τον κωδικό ΕΚΑ, γ) την κατηγορία των ΕΑΥΜ, δ) τη συχνότητα συλλογής, ε) τον προορισμό διαχείρισης και στ) την εργασία διαχείρισης».

  Με αφορμή την αναφορά της υποχρέωσης των εταιρειών για καταχώριση της συχνότητας συλλογής ΕΑΥΜ από τους παραγωγούς, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 σημεία 1, 2, 3 της ΚΥΑ 41848/1848 (ΦΕΚ Β’ 3649) 16-10-2017 ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις παραπάνω αναφερόμενες Δομές Υγείας, επιχειρήσεις – οργανισμούς που παράγουν κατά τις δραστηριότητες τους ΕΑΥΜ κι όχι μόνο οι Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Επιπλέον προτείνεται η τροποποίηση του μέγιστου χρόνου αποθήκευσης (συχνότητα συλλογής) που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο καθώς και η μονάδα μέτρησης των αποβλήτων.

  Ειδικότερα το άρθρο 2 σημεία 1, 2, 3:

  «Στις γραμμές 1 και 2 του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι, στην 5η στήλη «Προδιαγραφές Αποθήκευσης», προστίθεται παράγραφος: «Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης (≤-18°C) για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατηγορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ) και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

  Να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Στις γραμμές 1 και 2 του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι, στην 5η στήλη «Προδιαγραφές Αποθήκευσης», προστίθεται παράγραφος: «Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους παράγουν ΕΑΑΜ/ΜΕΑ, η αποθήκευση των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης (≤-18°C) για παραγόμενες ποσότητες έως 100λίτρων ανά τρίμηνο (αθροιστικά για ΕΑΑΜ ή/και ΜΕΑ) και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο διάστημα των τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

  Η αναφορά στο παραπάνω άρθρο σε βάρος κι όχι σε όγκο ως καθοριστικό παράγοντα για τον χρόνο αποθήκευσης των EAAM/MEA, δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στου παραγωγούς και τους διαχειριστές, σε σχέση με την αναφορά στο χρόνο αποθήκευσης στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1.3 της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537) – Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπου γίνεται αναφορά σε όγκο.

  Επιπλέον, η ποσότητα των 100kg EAAM/MEA η οποία δύναται να αποθηκευτεί και να επεξεργαστεί εντός του διαστήματος του ενός (1) έτους, είναι πάρα πολύ μεγάλη καθώς στην πράξη ο όγκος των 100kg ΕΑΑΜ /ΜΕΑ μπορεί κυμανθεί μεταξύ των 1.000lt με 2.000λτ, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη την αποθήκευσή στους -18°C εντός των εγκαταστάσεων των παραγωγών στην συντριπτική πλειοψηφία τους, καθώς θα απαιτηθεί ειδικός ψυκτικός θάλαμος των 2.000-2.500λτ επαγγελματικού τύπου, πολύ μεγάλων διαστάσεων, ενώ αντιθέτως ο χώρος των εγκαταστάσεων των «μικρών παραγωγών» είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Τέλος, η αναφορά στο όριο των 100kg ανά έτος, που σημαίνει 1.000-2.000λτ αναιρεί το όριο των 500λτ για 30 ημέρες στου 0οC, που αναφέρεται στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1.3 της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537) – Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.

 • Συγχαρητήρια για αρχή που αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα για την δημόσια υγεία και μάλιστα την εποχή αυτή της έξαρσης ενός ιού ο οποίος μεταφέρεται ακόμη με τα κέρματα ευκολά, πόσο μάλλον με τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα ΥΜ, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Μπορούν έτσι να επισημανθούν παραλήψεις , λάθη και κενά στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται βέβαια και από τους υπόχρεους σε αυτό. Και η εφαρμογή του επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των υπόχρεων (ιδιωτικά ιατρεία – φαρμακεία και ΥΜ όπως ορίζονται στην παρ. 5 του παρόντος) που θα μπορούσε να γίνει με το διαφημισμένο και έως τώρα πολύ εύχρηστο ΗΜΑ στο οποίο θα μπορούσαν υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν όλες οι δραστηριότητες που παράγουν ΕΑΥΜ. Την υποχρέωση αυτή θα μπορούσαν να την βεβαιώσουν στην φάση της αδειοδότησής τους ή στην ανανέωση της άδειας λειτουργείας τους με την προσκόμιση σύμβασης διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων με αδειοδοτημένες εταιρείες (όπως αναφέρεται επίσης στην παρ 5). Εφόσον συνδεθούν στο ΗΜΑ οι παραγωγοί ΕΑΥΜ (όλες οι δραστηριότητες που παράγουν αντίστοιχα απόβλητα ανεξαρτήτως ποσότητας ΚΥΑ 146163 άρθρο 3 παρ.4) θα μπορούσαν να αναρτούν σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ.5 (όγκο αποβλήτων, συχνότητα συλλογών κλπ) τα οποία πρέπει να έχουν και οι εταιρείες διαχείρισης σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή ανά εξάμηνο . Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να ελεγχθούν για το αν υπάρχει μια ορθολογιστική διαχείριση των ΕΑΥΜ τους (διότι δεν είναι δυνατόν ένα ιατρείο – ΥΜ – Φαρμακείο με μεγάλη δραστηριότητα εφαρμογών να δηλώνει στο ΗΜΑ μικρή ποσότητα ΕΑΥΜ ανά έτος). Και η απάντηση στο ερώτημα των ιδιωτικών ιατρείων – ΥΜ – Φαρμακείων (όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο πάντα) τι θα κάνουμε τα ΕΑΥΜ, που θα τα κρατάμε, είναι η ορθή συχνότητα των συλλογών ανά 30 ημέρες όπως πολύ σωστά αναφέρετε στην ΚΥΑ 146163 Παράρτημα 1 παρ.3,1,3 το οποίο κακώς αναιρέθηκε με την τροποποιητική ΚΥΑ 41848/1848/2017 Β’ 3649 και συγκεκριμένα στα άρθρα 2 και 3. Γιατί ποια ΥΜ – ιδιωτικό ιατρείο – φαρμακείο έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει ορθά έτσι όπως ορίζεται ένα ολόκληρο έτος τα ΕΑΥΜ σε καταψύκτη ποιου μεγέθους. Συνεπώς τα ΕΑΥΜ καταλήγουν όλο το χρόνο στα αστικά απόβλητα και μία φορά το πραγματοποιείται μία συλλογή με ελάχιστη ποσότητα (για να είναι μικρό και το κόστος) κατόπιν συμβάσεως φυσικά με αδειοδοτημένη εταιρεία. Με αυτόν το τρόπο αναιρείται η βασική ουσία της ΚΥΑ 146163 για διαχείριση των ΕΑΥΜ εφόσον υπάρχει η δυνατότητα έχοντας μία σύμβαση και μία συλλογή το χρόνο να είναι μία ΥΜ σύννομη. Τέλος για να εφαρμοστεί σωστά η όλη διαχείριση ΕΑΥΜ θα μπορούσε εύκολα να γίνει με σωστούς ελέγχους (γιατί ως γνωστό χωρίς έλεγχο δεν εφαρμόζεται τίποτα) που θα συμπεριλαμβάνουν και τα συνοδευτικά έντυπα αναγνώρισης ΕΑΥΜ τονίζοντας και την συχνότητά των συλλογών (γιατί πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει τα ΕΑΥΜ μία ΥΜ μέσα στο χώρο της). Στις ΥΜ – ιδιωτικά ιατρεία – φαρμακεία κατά την γνώμη μου θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ξεκάθαρα και τα κτηνιατρεία (αφού αναφέρονται οι κτηνιατρικές κλινικές) τα οποία έχουν εφαρμογές που παράγουν ΕΑΥΜ, εάν σκεφτεί κανείς ότι για να αδειοδοτηθουν καταστήματα ελαστικών, μπαταριών αυτοκινήτων , βενζινάδικα κ.α. πρέπει να έχουν ορθή διαχείριση αποβλήτων. Και όλα αυτά σε μία περίοδο που υπάρχει ένας ιός ο οποίος μεταφέρεται από απλές επιφάνειες στην καθημερινότητά μας πόσο μάλλον από τα ΕΑΥΜ των παραγωγών τους.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 12:26 | ΖΑΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  Πολύ ορθά ο νομοθέτης ορίζει επιπλέον ΥΜ ως υπόχρεους διαχείρισης των παραγόμενων ΕΑΥΜ, το θέμα είναι η ελευθερία βούλησης όσον αφορά αυτή τη σημαντική υποχρέωση.
  Προτείνουμε λοιπόν η σύμβαση διαχείρισης ΕΑΥΜ με αδειοδοτημένους φορείς να αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας κάθε ΥΜ που νομικά ορίζεται ως «παραγωγός» ΕΑΥΜ. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εξαλειφθεί η πρακτική απόρριψης των ΕΑΥΜ στους κάδους των αστικών απορριμμάτων, καθώς υιοθετείται από την αρχή λειτουργίας μιας ΥΜ, η πρακτική του διαχωρισμού των επικίνδυνων από τα αστικά απόβλητα. Παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι καθώς ο ΕΦΚΑ απαιτεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας από τους Μικροβιολόγους που επιθυμούν να συμβληθούν μαζί του και οι φορείς πιστοποίησης απαιτούν με τη σειρά τους σύμβαση διαχείρισης ΕΑΥΜ, τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια προβαίνουν στην ορθολογική διαχείριση των παραγομένων ιατρικών αποβλήτων τους.
  Το σύστημα διασύνδεσης ΚΑΔ των ΥΜ με το ΗΜΑ θα αποτελέσει ένα εύκολο και πρακτικό μέσο ελέγχου όσων εξακολουθούν να παραβαίνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ενώ παράλληλα θα αποτελεί, μέσω διαφάνειας αναφορικά με την ιχνηλασία και μέσω πληροφόρησης για τον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων. Κάτι ανάλογο γίνεται με τα Ζωικά Υποπροϊόντα, όπου παραγωγοί ΖΥΠ και εταιρείες διαχείρισης, διεξάγουν το σύνολο των διεργασιών ( παραλαβή, παράδοση, τελική διάθεση, κτλ.) σε πλατφόρμα του Υπουργείου Γεωργίας.
  Τέλος θεωρούμε την τροποποιητική ΚΥΑ 41848/1848/2017 Β’ 3649 και συγκεκριμένα στα άρθρα 2 και 3 όπου προβλέπεται η αποθήκευση των ΕΑΥΜ σε θερμοκρασίες -18 βαθμούς C για διάστημα έως 12 μήνες, στρέβλωση της ορθής διαχείρισης των παραγομένων ΕΑΥΜ από τις υπόχρεες ΥΜ, με συνέπεια μεγάλος όγκος επικίνδυνων αποβλήτων να καταλήγουν στους κάδους των αστικών απορριμμάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η τροποποίηση αυτή αποτελεί πρόφαση, ώστε οι εταιρείες διαχείρισης να καλούνται για αποκομιδή μια φορά ανά έτος, με αποτέλεσμα την ποσότητα που παρελάμβαναν κάθε μήνα την παραλαμβάνουν πλέον κάθε χρόνο, διότι απλούστατα αποθηκεύονται μόνο του τελευταίου μήνα και τα υπόλοιπα καταλήγουν στους κάδους αστικών αποβλήτων.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 16:24 | Βασίλειος Μωραΐτης

  Είναι σημαντικό να περιληφθούν στην ΚΥΑ 146163 όλοι οι παραγωγοί ΕΑΥΜ και όχι μόνο οι ιδιώτες ιατροί και τα φαρμακεία, όπως π.χ. ιατρεία δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, ΟΤΑ, κτηνιατρεία (περιλαμβάνονται ήδη κτηνιατρικές κλινικές και κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστή­ρια), ινστιτούτα κλπ.

  Σχετικά δε με τη συχνότητα αποκομιδής των ΕΑΥΜ θα πρέπει να υπάρξει σχετική μεταβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας με προσθήκη π.χ. των 100 λίτρων παραγόμενων αποβλήτων από μικρούς παραγωγούς με μέγιστη δυνατότητα τους δύο μήνες εν αντιθέσει με την υφιστάμενη των 100Kg για ένα έτος, το οποίο καθιστά ανεφάρμοστο το μέτρο, καθώς δεν είναι δυνατό σε ένα ιατρείο να διατίθενται καταψύκτες που να χωρούν 100Kg.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 15:31 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

  Άρθρο 34 Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων.
  Στο σημείο 5, η συχνότητα αποκομιδής θα μπορούσε να μειωθεί για τους μικρούς παραγωγούς σε μηνιαία βάση. Καλό είναι να αποσαφηνιστεί σε ποια πλατφόρμα θα γίνεται η καταχώρηση και ο έλεγχος αυτών. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να διαθέτουν συμβάσεις διαχείρισης με αδειοδοτημένους συλλέκτες – τελικούς αποδέκτες και να υποβάλλουν τακτικά τις διακινήσεις.
  Επίσης, προτείνεται η υποχρέωση του συνόλου του αδειοδοτημένων ιατρείων και γενικότερα των χώρων όπου γίνονται τέτοιες πράξεις, όπως γηροκομεία, κτηνιατρεία, ιατρεία εταιρειών κλπ, ή τουλάχιστον την κατ’ ελάχιστον αναφορά ειδικοτήτων ιατρών ή και επιχειρήσεων που παράγουν ΕΑΥΜ, καθώς και η ενσωμάτωση υποχρέωσης από τα φαρμακεία (π.χ. με υποχρέωση της ευθύνης στους συλλόγους ανά περιφέρεια ή επικράτεια) να κάνουν διαχείριση (ήτοι συμβάσεις με συλλέκτες και τελικούς αποδέκτες), με δέσμευση ως προς τη συχνότητα αποκομιδής.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 17:49 | COMBATT A.E.

  Δεν υπάρχει καμία επαρκής τεκμηρίωση για την εξαίρεση από την ιχνηλασιμότητα των κωδικών ΕΚΑ 20 και κυρίως 16. Ειδικά για τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές οχημάτων (κωδικοί 16 06 με αστερίσκο) είναι γνωστό ότι υφίσταται συστηματική παράτυπη διακίνηση, η οποία μέσω της υποχρέωσης εγκατάστασης GPS θα μπορούσε να ελέγχεται αποτελεσματικότερα και κατά συνέπεια να μειωθεί σημαντικά.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 15:30 | Re.De-Plan AE Consultants

  Άρθρο 34
  Στο τέλος της παρ. 2 να προστεθεί η φράση:
  «Το εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης συνιστά εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που εξασφαλίζει την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, αποτυπώνοντας με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τη θέση και το χρόνο προέλευσης – συλλογής και τελικής ή ενδιάμεσης διάθεσης του αποβλήτου, το βάρος (μικτό και καθαρό), καθώς και στοιχεία που μαρτυρούν το ίχνος της διαδρομής του, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο».

  Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται η φράση:
  «… συμπεριλαμβανομένων και επικίνδυνων αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 16 και 20. Στο πλαίσιο της ΚΥΑ καθορίζονται και οι διαδικασίες μέσω των οποίων πιστοποιείται η δυνατότητα αντικατάστασης των τηρουμένων εντύπων ΕΑΕΑ με το κατάλληλο πληροφοριακό δελτίο που καταγράφεται και τηρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης».

  Στο τέλος της παρ. 5 προστίθεται η φράση:
  «Τα φαρμακεία υποχρεούνται να συλλέγουν με επιμέλεια και να παραδίδουν τα αποσυρόμενα οικιακά φάρμακα, ληγμένα ή μη, σε συλλέκτες που ενεργούν γι’ αυτό το σκοπό, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΣΣΕΔ Αποσυρομένων Οικιακών Φαρμάκων και Συσκευασιών που εγκρίνεται από τον ΕΟΑΝ».

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 12:06 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  §2
  Με δεδομένη την απόφαση του Νομοθέτη για εγκατάσταση GPS στα ΟΣΜ ΕΑ προτείνω τις εξής βελτιώσεις:
  Στα Κεφάλαια 16 και 20 περιλαμβάνονται και απόβλητα με ΜΗ εμπορική αξία, η διαχείριση των οποίων θα πρέπει να ελέγχεται.
  Να εξαιρεθούν μόνον τα οχήματα που μεταφέρουν μπαταρίες (16.06.01*, 20.01.33*) καθώς είτε διαθέτουν εμπορική αξία, είτε ο μεταφορέας θα αμείβεται επί τη βάση της μεταφερόμενης ποσότητας και δρομολογίου.
  Φυσικά να εξαιρούνται και:
  τα ΟΤΚΖ 16.01.04*
  τα ΑΗΗΕ του υπο-κεφαλαίου 16.02 ή έστω τα 16.02.11*, -.13*.
  Η υποχρέωση GPS θα πρέπει να αναγράφεται στην πίσω πλευρά της άδειας κυκλοφορίας των ΟΣΜ, ώστε να γίνεται αντιληπτή από τα ΚΤΕΟ.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 13:23 | Λεβέντης Ιωάννης

  Συμπληρωματικό του σχολίου σχετικά με ηλεκτρονικό έλεγχο συμμόρφωσης υγειονομικών μονάδων (ΥΜ).
  Σχετικά με την ευθύνη των φορέων διαχείρισης για την ενημέρωση των αρχείων ΗΜΑ και για αποφυγή συναλλαγής τους με ΥΜ ώστε να δηλώνονται μη συμμορφούμενες ΥΜ σαν συμμορφούμενες, ο έλεγχος θα μπορεί να γίνεται δειγματοληπτικά από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ ή του Υπ. Υγείας στον φορέα διαχείρισης και η συμμόρφωση κάθε μονάδας θα αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα ειδικά συνοδευτικά έντυπα, τιμολόγια κλπ.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:22 | Λεβέντης Ιωάννης

  Δεν έχετε κάνει καμία πρόβλεψη για τον έλεγχο των χιλιάδων νέων υπόχρεων διαχείρισης ΕΑΥΜ ως προς την τήρηση των επιταγών της Νομοθεσίας και της επιβολής ανάλογων προστίμων για τους μη συμμορφούμενους. Ως γνωστόν χωρίς έλεγχο δεν συμμορφώνεται κανείς.
  Εξάλλου οι Επιθεωρητές κάθε φύσης (Υγείας, περιβάλλοντος, κλπ.) δεν αρκούν ώστε να ελέγξουν όλες αυτές τις μικρές υγειονομικές μονάδες.Μια πρόταση είναι η ακόλουθη και σχετικά εύκολη τώρα που τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα διασυνδέονται μεταξύ τους.
  Βάσει των ΚΑΔ των ΥΜ που υπάρχουν στην ΑΑΔΕ είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των υπόχρεων προς διαχείριση το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων). Σε αυτό οι εταιρίες διαχείρισης θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να ενημερώνουν το αρχείο κλικάροντας τον εκάστοτε συμβαλλόμενο. Στο τέλος της χρονιάς θα υπάρχει έλεγχος και καταλογισμός αυτόματος ενός τέλους περιβαλλοντικής προστασίας,το οποίο θα μπορεί να είναι της τάξης των 500,00€ ανά δραστηριότητα-πολύ μικρότερο του κόστους διαχείρισης αποβλήτων συνολικά για ένα ιατρείο. Η επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερο τέλος στο επόμενο έτος. Όλα αυτά θα μπορούν να γίνονται αυτόματα μέσω του ΗΜΑ στο οποίο η ΑΑΔΕ θα έχει πρόσβαση. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος και άκοπος για το ΥΠΕΝ,για την συμμόρφωση όλων των μικρών υγειονομικών μονάδων που μέχρι τώρα δεν κάνουν τίποτα και δεν θα κάνουν αν δεν υπάρχει έλεγχος. Σημαντική η υποχρέωση των φορέων διαχείρισης που θα φέρουν την ευθύνη ενημέρωσης των αρχείων του ΗΜΑ με όποιες παραμέτρους οφείνουν να συμπληρώνουν (π.χ. αριθμό αποκομιδών αποβλήτων κλπ.) διότι από την μη καταχώρηση, μια ΥΜ συμμορφούμενη θα πάρει άδικα πρόστιμο.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:12 | Αλέξανδρος Χριστοδουλόπουλος

  Συγχαρητήρια για την προσθήκη και άλλων υγειονομικών μονάδων (YM) στους υπόχρεους διαχείρισης ΕΑΥΜ, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τα αστικά απορρίμματα αρκετών τόνων ΕΑΥΜ τα οποία επιμολύνουν τα αστικά απορρίμματα και δημιουργούν κινδύνους για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα αλλά και στο έδαφος από την έκπλυσή τους.

  Ωστόσο είναι ανάγκη να διορθωθεί μια στρέβλωση της Νομοθεσίας που έγινε με την τροποποίησή της με Αριθμ. Οικ. 41848/1848/2017 Β’ 3649 και συγκεκριμένα στα άρθρα 2 και 3 όπου προβλέπεται η αποθήκευση των ΕΑΥΜ σε θεμοκρασίες -18 βαθμούς C για διάστημα έως 12 μήνες.
  Πρακτικά Καμία υγειονομική μονάδα και ειδικά τα πολλά μικρά ιδιωτικά ιατρεία, τα μικροβιολογικά εργαστήρια κλπ δεν διατηρεί τα υγειονομικά της απόβλητα σε τέτοιους ειδικούς χώρους, οι οποίοι έχουν πολύ υυψηλό κόστος και σημαντική όχληση, οπότε και τα απορρίπτουν παρανόμως σε κοινούς κάδους αστικών αποβλήτων (πράσινο και μπλε κάδο) με τεράστιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία!
  Επικαλούμενοι ότι τα αποθηκεύουν σε κατάλληλες συνθήκες επί 12 μήνες, καλούν τις εταιρείες αποκομιδής μία φορά τον χρόνο και τους παραδίδουν ελάχιστα απόβλητα, συνήθως του μήνα εκείνου, έχοντας απορρίψει τα απόβλητα 11 μηνών στα κοινά σκουπίδια.
  Αναγκαία είναι λοιπόν η επάνοδος στα δεδομένα της Νομοθεσίας της ΚΥΑ 146163/7.5.2012 (ΦΕΚ 1537Β΄’) με τις ακόλουθες προβλέψεις αποθήκευσης:
  εως 30 ημέρες στις ΥΜ Μικροβιολογικά εργαστήρια, Οδοντιατρεία και Κτηνιατρεία για ποσότητες ως 500 λίτρα και σε θερμοκρασίες φύλαξης στους 0 βαθμούς C, όπως εξάλλου προβλέπεται στην συγκεκριμένη τροποποίηση στα άρθρα 2 και 3 στο δεύτερο σκέλος της κάθε παραγράφου που προαναφέραμε.
  εως 90 ημέρες στις ΥΜ Ιατρεία και φαρμακεία των οποίων η παραγωγή θα εντείνεται στην διάρκεια των εμβολιαστικών περιόδων, ενώ άλλες τρεις φορές ετησίως θα καλύπτουν πλήρως τις παραγωγές των ΥΜ αυτών.
  Στις ΥΜ απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, βάσει του άρθρου 2 της Αριθμ. Οικ. 41848/1848/2017 Β’ 3649, εως 90 ημέρες με εξαίρεση τους θερινούς μήνες, έως 30 ημέρες.