Άρθρο 39 (άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98) Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης – Προσθήκη νέου άρθρου 36Α στο ν. 4042/2012

Προστίθεται νέο άρθρο 36Α στον ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:

«Άρθρο 36Α

Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να εξαιρούνται  οργανισμοί ή επιχειρήσεις από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 για τις ακόλουθες ενέργειες:

α) διάθεση των δικών τους μη επικίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής ή

β) ανάκτηση αποβλήτων.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:17 | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΕΡ

  Προσθήκη Άρθρου 36Α στο Ν. 4042/2012

  Το σημείο α) προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «α) διάθεση των δικών τους μη επικίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής ή σε όμορο χώρο ιδιοκτησίας του παραγωγού, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική ΑΕΠΟ, ή…»

 • Προσθήκη Άρθρου 36Α στο Ν. 4042/2012

  Το σημείο α) προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  «α) διάθεση των δικών τους μη επικίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής ή σε όμορο χώρο ιδιοκτησίας του παραγωγού, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική ΑΕΠΟ, ή…»

 • Δεν προβλέπεται το ποιος ελέγχει την τήρηση. Προτείνεται να προστεθεί σχετική διατύπωση.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:25 | Θρασύβουλος Μανιός

  Άρθρο 39.
  Προσθήκη στην παράγραφο: «β) επεξεργασία και ανάκτηση αποβλήτων.».