Άρθρο 52 ΕΜΠΑ – διασύνδεση με το ΓΕΜΗ – Προσθήκη νέου άρθρου 44γ στο ν. 4042/2012 (παρ. 9 και 14 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προστίθεται νέο άρθρο 44γ στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:

«Άρθρο 44γ

ΕΜΠΑ – Διασύνδεση με ΓΕΜΗ

 1. Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών μητρώων με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4β του ν. 2939/2001 και το άρθρο 11 της υπό στοιχεία 181504/29.7.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2454) διασυνδέεται με το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαβίβαση από το πρώτο στο δεύτερο δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό, υπό τους όρους του παρόντος, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του εμπορικού απορρήτου και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
 2. Για κάθε νέα υπό σύσταση ή ήδη λειτουργούσα επιχείρηση ή εταιρεία που αιτείται την εγγραφή της ή την καταχώριση μεταβολών και στοιχείων της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή τη χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων που την αφορούν από το Γ.Ε.ΜΗ. διενεργείται αυτοματοποιημένος ηλεκτρονικός έλεγχος και διασταύρωση των καταχωρισθέντων στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της με τα αντίστοιχα καταχωρισθέντα στο ΕΜΠΑ στοιχεία και ιδίως του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), προκειμένου να διαπιστώνεται αν είναι εγγεγραμμένη στη βάση δεδομένων του ΕΜΠΑ ως υπόχρεος παραγωγός.
 3. Στην περίπτωση που προκύψει ότι η εταιρεία ή επιχείρηση της παρ. 2 δεν είναι εγγεγραμμένη στο ΕΜΠΑ, αυτή υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ., είτε έντυπη είτε ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο ειδικό χωρίο του ηλεκτρονικού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., αν θεωρείται ή όχι υπόχρεος παραγωγός σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η θετική ή αρνητική δήλωση διαβιβάζεται αυτόματα στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος δύναται να προβεί στον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου της και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση του μη εγγεγραμμένου υπόχρεου παραγωγού ή και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 4. Η δήλωση της παρ. 3 υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».