Άρθρο 52 ΕΜΠΑ – διασύνδεση με το ΓΕΜΗ – Προσθήκη νέου άρθρου 44γ στο ν. 4042/2012 (παρ. 9 και 14 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προστίθεται νέο άρθρο 44γ στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:

«Άρθρο 44γ

ΕΜΠΑ – Διασύνδεση με ΓΕΜΗ

 1. Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών μητρώων με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4β του ν. 2939/2001 και το άρθρο 11 της υπό στοιχεία 181504/29.7.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2454) διασυνδέεται με το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαβίβαση από το πρώτο στο δεύτερο δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό, υπό τους όρους του παρόντος, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του εμπορικού απορρήτου και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
 2. Για κάθε νέα υπό σύσταση ή ήδη λειτουργούσα επιχείρηση ή εταιρεία που αιτείται την εγγραφή της ή την καταχώριση μεταβολών και στοιχείων της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή τη χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων που την αφορούν από το Γ.Ε.ΜΗ. διενεργείται αυτοματοποιημένος ηλεκτρονικός έλεγχος και διασταύρωση των καταχωρισθέντων στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της με τα αντίστοιχα καταχωρισθέντα στο ΕΜΠΑ στοιχεία και ιδίως του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), προκειμένου να διαπιστώνεται αν είναι εγγεγραμμένη στη βάση δεδομένων του ΕΜΠΑ ως υπόχρεος παραγωγός.
 3. Στην περίπτωση που προκύψει ότι η εταιρεία ή επιχείρηση της παρ. 2 δεν είναι εγγεγραμμένη στο ΕΜΠΑ, αυτή υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ., είτε έντυπη είτε ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο ειδικό χωρίο του ηλεκτρονικού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., αν θεωρείται ή όχι υπόχρεος παραγωγός σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η θετική ή αρνητική δήλωση διαβιβάζεται αυτόματα στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος δύναται να προβεί στον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου της και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση του μη εγγεγραμμένου υπόχρεου παραγωγού ή και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 4. Η δήλωση της παρ. 3 υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.».
 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  Στο άρθρο 52, παραγ.2, μαζί με το ΑΦΜ που θα δηλώνεται στο ΓΕΜΗ να προστεθεί «και οι ΚΑΔ δραστηριότητος» , ώστε να διασταυρώνονται με τη βάση δεδομένων του ΕΜΠΑ και να προκύπτει η υπόχρεη ή μή δραστηριότητα και προϊόντα του ν.2939/01, ν.4042/12 κλπ.
  Στο ίδιο άρθ. 52, παραγ.3, η όλη πρόβλεψη και διατύπωση είναι ελλιπής, διότι:
  α)Ο έλεγχος της εφαρμογής του νόμου απόκειται στην Πολιτεία, και δεν αρκεί η βούληση του υποχρέου να δηλώσει «υπόχρεος ή μή υπόχρεος». Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τον ΚΑΔ δραστηριότητας που είναι δημοσίως καταχωρημένος.
  Σε περίπτωση που διατηρηθει η διάταξη και αρκεσθεί στην «υπεύθυνη δήλωση» του υποχρέου, τότε πρέπει να συμπληρωθεί. Συγκεκριμένα,
  β) η παράγραφος αναφέρει αόριστα «σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» χωρίς να προσδιορίζει για ποιές διατάξεις πρόκειται. Ενώ πρέπει να τεθεί: «σύμφωνα με την νομοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων του ν.2939/01, ν. 4042/12 και σχετικών διατάξεων». Έτσι μόνο θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η Υπεύθυνη Δήλωση.
  γ) στην ίδια διάταξη πρέπει να ορίζεται ότι «στο περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης προς το ΓΕΜΗ θα αναφέρονται οι ΚΑΔ δραστηριότητας με τα προϊόντα που διαθέτει» ο δηλών υπεύθυνα φυσικό ή νομικό πρόσωπο». Έτσι μόνο μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις για ψευδή δήλωση που ορίζει(ορθά) η παρ.4 του άρθρου αυτού.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 09:00 | ΑΦΗΣ Α.Ε

  Η διασύνδεση του ΓΕΜΗ και του ΕΜΠΑ είναι θετικό μέτρο και θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 06:05 | ECEOLASTIIKA AE

  Η διάταξη είναι θετική και η διασύνδεση των 2 μητρώων (ΓΕΜΗ και ΕΜΠΑ) θα συμβάλλει, νομίζουμε, στον προληπτικό έλεγχο και στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 06:14 | ECOELASTIKA A.E

  Η διάταξη είναι θετική και η διασύνδεση των 2 μητρώων (ΓΕΜΗ και ΕΜΠΑ) θα μπορέσει να συμβάλλει αποτελεσματικά στον έλεγχο και στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 06:44 | ECOELASTIKA A.E

  Η διάταξη είναι θετική και η διασύνδεση των 2 μητρώων (ΓΕΜΗ και ΕΜΠΑ) θα συμβάλλει πιστεύουμε στον προληπτικό έλεγχο και στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

 • Προτείνεται να προβλεφθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις του ΓΕΜΗ να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση για το εάν είναι ή όχι και γιατί εγγεγραμμένοι στο ΕΜΠΑ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 17:58 | COMBATT A.E.

  Στο άρθρο 52 είναι στη θετική κατεύθυνση η διασύνδεση ΓΕΜΗ με ΕΜΠΑ, αλλά θα πρέπει το ίδιο να ισχύει και για το ΗΜΑ, δηλαδή οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να διαθέτουν διαλειτουργικότητα στα σημεία που απαιτείται.