Άρθρο 29 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων (παρ. 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθεται νέο άρθρο 44Ε στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:

«Άρθρο 44Ε

Χώρος συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων σε κτίρια

 1. α) Σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία εκδίδεται άδεια δόμησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος, ανοιχτός ή κλειστός εντός ή εκτός του κτιρίου, για τη συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων, προσβάσιμος από τον δρόμο για την αποκομιδή.

β) Ο χώρος της περ. α’ πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύει τουλάχιστον τέσσερα (4) ρεύματα αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες, τα οποία παράγονται από τους χρήστες του κτιρίου.

 1. Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλισθεί κοινόχρηστος χώρος εντός ή εκτός του κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) ρευμάτων αποβλήτων, για την τοποθέτηση κατάλληλων περιεκτών αποβλήτων.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι προδιαγραφές καταλληλότητας των χώρων, καθώς και των περιεκτών των αποβλήτων των παρ. 1 και 2 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2.».
 • Παρ. 1: Ο καταλαμβανόμενος χώρος αποθήκευσης αποβλήτων να εξαιρεθεί από την συνολική δόμηση και κάλυψη σε περίπτωση εγκατάστασης συλλογής εντός κτιρίου.

 • Όσον αφορά στους χώρους συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων σε κτήρια δεν υπάρχει επακριβής προσδιορισμός της χωρητικότητας και των προδιαγραφών. Θα πρέπει να μην εφαρμοστεί αυτό το μέτρο πριν την έκδοση της σχετικής διευκρινιστικής υπουργικής απόφασης. Σε πολλά υφιστάμενα κτήρια -ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές -ενδέχεται να μην υπάρχουν κατάλληλοι χώροι ακόμη και για την υποδοχή των δύο ρευμάτων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:41 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 29:
  • Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υποχρεωθούν και οι κατασκευαστές κατοικιών, και οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, να αυτοσχεδιάζουν για να κερδηθούν μερικοί μήνες. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως αφού εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση.
  • Η πρόβλεψη ότι στις υφιστάμενες κατοικίες θα πρέπει να υφίστανται δύο μόνο κάδοι, είναι από μόνη της αρκετή, για να τινάξει στον αέρα ΟΛΑ τα συστήματα Διαλογής στην Πηγή, των ανακυκλώσιμων και των βιολογικών αποβλήτων. Για τις επόμενες δεκαετίες, και μέχρι το σύνολο των υφιστάμενων κατοικιών να κατεδαφιστεί, δεν θα γίνεται Διαλογή στην Πηγή.
  Αν στις οικοδομικές άδειες των υφιστάμενων κατοικιών δεν προβλέπονται τέτοιοι χώροι, τότε πολύ απλά στις υφιστάμενες κατοικίες δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση τοποθέτησης κάδων.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:16 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  1. Σχετικά με την δημιουργία διακριτών ρευμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπεραγορές, καταστήματα τροφίμων και ποτών) θα πρέπει να υπάρξει εξειδίκευση προδιαγραφών καταλληλότητας των χώρων, καθώς και των περιεκτών των αποβλήτων. Η εφαρμογή του μέτρου για τα εν λόγω καταστήματα θα πρέπει να εξαρτηθεί χρονικά από την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
  2. Στα νέα κτίρια πρόβλεψη χώρου για 4 ρεύματα. Τα κτίρια με πολλές ιδιοκτησίες? Πως θα προκύπτει η χρέωση του ΟΤΑ ανά ιδιοκτησία? Τι σημαίνει προσβάσιμος απ΄το δρόμο? Θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του ισογείου?
  3. Στα υφιστάμενα κτίρια πρέπει να εξασφαλισθεί χώρος για δύο ρεύματα / Όχι απαίτηση για πρόσβαση απ΄ το δρόμο
  4. Με ΥΑ Περιβάλλοντος οι προδιαγραφές των χώρων, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραγράφων
  5. Προκύπτει άμεση εφαρμογή, ακόμα και χωρίς την έκδοση της ΥΑ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:11 | Πλιάσσας Ορέστης

  Η έκδοση της απόφασης για τις προδιαγραφές των χώρων αυτών δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2. Τι νοοτροπία είναι αυτή; Να γίνουν αυτοί οι χώροι όπως νομίζει ο καθένας, και μετά να έλθει ο Υπουργός και να επιβάλλει άλλα!!! Οι υπηρεσίες δόμησης με τι προδιαγραφές θα εκδώσουν άδειες δόμησης; Άλλο ένα δείγμα αξιοπιστίας από τη Δημόσια Διοίκηση.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:56 | Θρασύβουλος Μανιός

  Άρθρο 29. Στην παράγραφο 1 να προστεθεί υπόπαράγραφος που να ενθαρρύνει τις δράσεις οικιακής κομποστοποίησης σε ακάλυπτους χώρους
  a.Προσθήκη παραγράφου γ: «γ) σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία εκδίδεται άδεια δόμησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να αντικατασταθεί ο χώρος που προβλέπεται στα α και β του παρόντος Άρθρου για τα βιο-απόβλητα, με κατάλληλο χώρο για τη συλλογή και επιτόπια βιολογική επεξεργασία των ποσοτήτων που παράγονται από τους χρήστες του κτιρίου.»
  b.Προσθήκη παραγράφου δ: «δ) σε όλα τα νέα κτίρια που προορίζονται για χώρους μαζικής εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, υπεραγορές, και στα οποία αναμένεται η μαζική παραγωγή βιο-αποβλήτων, για τα οποία εκδίδεται άδεια δόμησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρο για τη συλλογή και επιτόπια βιολογική επεξεργασία των ποσοτήτων που παράγονται από τους χρήστες του κτιρίου.»

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 07:09 | Συμεών Καραγαβριηλίδης

  Να γίνει 4 ρεύματα και για τις υφιστάμενες οικοδομές, με πρόβλεψη ώστε να αναλογούν άτομα ή διαμέρισμα ανά χωρητικότητα κάδου, ώστε μια πολυκατοικία 30 διαμερισμάτων να τοποθετεί κάδους 660 λίτρων και μια 5 διαμερισμάτων 240 λίτρων και η καθημερινή διαχείριση να ανατίθεται με διάταξη στον διαχειριστή ή στην εταιρία διαχείρισης. Σε κάθε οικοδομή υπήρχε η υποχρέωση για τοποθέτηση πράσινου κάδου για ΑΣΑ αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε και όλοι θέλουν τον κάδο μακριά γιατί είναι βρώμικος…

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 19:28 | Μαρία Πανανού

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη, στο αρθρο 29, 1 & 2 για το πού θα συλλέγονται τα απόβλητα από το κλάδεμα και το καθαρισμό αυλών και ιδιωτικών κήπων, τόσο στις νέες οικοδομές όσο και στις παλιές.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 09:48 | Αθηνά Αντύρα

  1) Στό άρθρο 29, 1. & 2. δεν υπάρχει πρόβλεψη για το μέγεθος του απαραίτητου χώρου (ανά ρεύμα) σε αναλογία/αντιστοιχία των κατοίκων της συγκεκριμένης οικοδομής. Π.χ. μια οικοδομή με δυνητική φιλοξενία 10 ατόμων θα έχει τον ίδιο χώρο με οικοδομή δυνητικής φιλοξενίας 80 ατόμων?

  2) Γιατί στις υφιστάμενες οικοδομές περιορίζεστε στην απαίτηση μόνο 2 ρευμάτων? Για ουσιαστική λύση/τομή στην σωστή κατεύθυνση θα πρέπει η απαίτηση να είναι σε 4 ρεύματα όπως και στο 1.,