Άρθρο 44 (παρ. 22 και 23 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων – Τροποποίηση του άρθρου 23 της Οδηγίας 2008/98

Τροποποιείται η παρ. 1, αντικαθίσταται η παρ. 2, καταργούνται οι παρ. 3 και 4 και αντικαθίσταται η παρ. 5 και αναριθμείται σε παρ. 3 στο άρθρο 23 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 23

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

 1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων στο οποίο περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 25β, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 29 και επεξεργάζεται κατευθύνσεις, ούτως ώστε τα προγράμματα αυτά να ενσωματωθούν στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 28. Κατά την ενσωμάτωση των προγραμμάτων σε σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, προσδιορίζονται τα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που αφορούν στα απόβλητα του σχεδίου.
 2. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιγράφει τη συμβολή των μέσων και των μέτρων που απαριθμούνται στο Παράρτημα IVα στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και αξιολογείται η χρησιμότητα των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα IV ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων. Τα προγράμματα περιγράφουν επίσης τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και τη συμβολή τους στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.
 3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων αξιολογείται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον ανά πενταετία και αναθεωρείται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 25β ή 27.»
 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:23 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της Γρηγόρης ΑΒΕΕ: Στο «Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων – Τροποποίηση του άρθρου 23 της Οδηγίας 2008/98», υπάρχει τυπογραφικό λάθος, η τροποποίηση αφορά το ν. 4042/2012

 • Προτείνεται το άρθρο αυτό να παραπέμπει και σε συγκεκριμένα μέτρα για χρηματοδότηση σε όλα χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 23:35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΣΙΟΣ

  Όχι στην καύση σκουπιδιών. Μην παίζετε με τις ζωές μας.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 14:44 | Βασίλης Χατζηγιαννάκης

  Επί του άρθρου 43: Με την προσθήκη της παρ. 2 φαίνεται ότι τα ΠΕΣΔΑ εκπονούνται από το Υπουργείο, αφού στην παρ. 1 στην οποία παραπέμπει αναφέρεται ότι τα σχέδια εκπονούνται από το Υπουργείο. Προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες, αφού τα ΠΕΣΔΑ εκπονούνται από τους ΦοΔΣΑ, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012 και να επανέλθει η διάταξη της παρ. 2 περ. β’, που ίσχυε προ του Κλεισθένη.