Άρθρο 48 (παρ. 35 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Τήρηση αρχείων – μητρώων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4042/2012

Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 20 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 20

Τήρηση αρχείων – μητρώων

  1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 36, οι παραγωγοί επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων, οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων τηρούν χρονολογικά αρχεία με:

α) τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων και των υλικών που απορρέουν από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης,  και

β) όπου είναι σκόπιμο, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42.

  1. Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη. Ωστόσο, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να τηρούν επί τουλάχιστον δώδεκα μήνες τα έντυπα αναγνώρισης του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Η.Π.13588/725/28.3.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β` 383).
  2. Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων χορηγούνται κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή ενός προηγούμενου κατόχου.
  3. Οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα υποχρεούνται να τηρούν τα σχετικά αρχεία της παρ. 1, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον τρόπο μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη μέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) έτος.».
  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:59 | Σπύρος Καραμούτσος Ελληνική Επιτροπή EERA (European Electronics Recyclers Association)

    Στη τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4042/2012 στην παρ. 1β) να απαλειφθεί το «όπου είναι σκόπιμο» καθότι δημιουργεί αναιρετική δυνατότητα στην εφαρμογή του νόμου.

  • 2 Δεκεμβρίου 2020, 15:14 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

    Άρθρο 48 Τήρηση αρχείων. Είναι απαραίτητη η δημιουργία λογισμικού από τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με την επιλεχθείσα πλατφόρμα καταχώρησης.