Άρθρο 27 Χωριστή συλλογή – Κατηγοριοποίηση μέσων συλλογής αποβλήτων ανά χρώμα και σύμβολο (παρ. 2 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθεται άρθρο 27Γ στον ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως εξής:

«Άρθρο 27Γ

Χωριστή συλλογή – Κατηγοριοποίηση μέσων συλλογής αποβλήτων ανά χρώμα και σύμβολο

 

Για τη χωριστή συλλογή των υλικών χρησιμοποιούνται κάδοι ή μέσα συλλογής διαφορετικού χρώματος. Οι προδιαγραφές των χρωμάτων και των συμβόλων για κάθε υλικό καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).».

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:55 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

    Σχετικά με τη συλλογή συλλογή ανά χρώμα και ανά σύμβολο αναφέρει το Σ/Ν ότι οι προδιαγραφές θα καθοριστούν από τον ΕΟΑΝ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι προδιαγραφές να εκδοθούν άμεσα.

  • Να μπει και χωριστό ρεύμα για πλαστική φιάλη μέχρι να δρομολογηθεί η εγγυοδοσία.

  • 27 Νοεμβρίου 2020, 14:55 | Δ. Μαντής

    Εκ μέρους της επιτροπής του ΣΥΒΙΠΥΣ για την βιώσιμη ανάπτυξη παραθέτουμε σχόλια επί του παρόντος άρθρου.

    Οι διακριτοί κάδοι να αντικαταστήσουν σταδιακά και τελικά θα καταργήσουν τον ενιαίο κάδο συλλογής συσκευασιών (μπλε κάδο) μέχρι τις 1 Ιανουαρίου 2023 αν όχι άμεσα.