Άρθρο 33  (παρ. 15 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Κόστος – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4042/2012

 

Το άρθρο 15 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 15

Κόστος

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 10:20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  Το αρθ. 33 του νομοσχεδίου ορίζει ότι με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» το κόστος διαχείρισης αποβλήτων και της απαιτούμενης υποδομής και λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. Πρέπει να ΠΡΟΣΤΕΘΕΊ συνέχεια:
  » καθώς και τον παραγωγό προϊόντων με την έννοια του ν. 2939/2001″.
  Διότι κατά τους ορισμούς του νόμου,
  Ο «παραγωγός αποβλήτων»(αρχικός, κάτοχος κλπ) ευθύνεται σύμφωνα με το αρθ. 24
  του ν. 4042/12.
  Ο «παραγωγός προϊόντος»(κατασκευαστής, εισαγωγέας κλπ) ευθύνεται σύμφωνα με το αρθ. 25 του ν. 4042/12.
  Το «κόστος» διαχείρισης αποβλήτων το αναλαμβάνουν και οι μέν και οι δε, με διαφορετικό τρόπο και προϋποθέσεις οργάνωσης της διαχείρισης καθένας .

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 14:43 | Δ. Μαντής

  Εκ μέρους της επιτροπής του ΣΥΒΙΠΥΣ για την βιώσιμη ανάπτυξη παραθέτουμε σχόλια επί του παρόντος άρθρου.

  Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.
  Θα πρέπει να τονιστεί ότι αρχικός παραγωγός αποβλήτων αναφέρεται στον καταναλωτή και όχι στον παραγωγό του διακινούμενου συσκευασμένου προϊόντος (packer) ή στον παραγωγό των συσκευασιών (packaging manufacturer).