Άρθρο 3 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4042/2012 (παρ. 2 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προστίθενται νέες παρ. 2α, 2β, 2γ, αντικαθίσταται η παρ. 4, προστίθεται νέα παρ. 4α, αντικαθίσταται η παρ. 9, προστίθενται νέες παρ. 15α και 17α, αντικαθίσταται η παρ. 21 και καταργούνται οι παρ. 22, 23 και 24 στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 11
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. απόβλητα, κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει,
2. επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα III.
2α. μη επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από την παρ. 2,
2β. αστικά απόβλητα:
α) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βιολογικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απορρίμματα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και ογκώδη απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων και επίπλων,
β) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλες πηγές, όταν είναι παρόμοια ως προς τη φύση και τη σύνθεση με τα οικιακά απόβλητα.
Στα αστικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα παραγωγής, γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, σηπτικών δεξαμενών και απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις.
Ο ορισμός αυτός ισχύει με την επιφύλαξη του καταμερισμού των ευθυνών για τη διαχείριση των αποβλήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
2γ. απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων: τα απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και από κατεδαφίσεις,
3. απόβλητα έλαια: τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια,
4. βιολογικά απόβλητα: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφίμων και μαγειρείων από σπίτια, γραφεία, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων,
4α. απόβλητα τροφίμων : όλα τα τρόφιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (L 31), τα οποία έχουν καταστεί απόβλητα,
5. παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα, δηλαδή αρχικός παραγωγός αποβλήτων, ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών,
6. κάτοχος αποβλήτων: ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα,
7. έμπορος: οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ενεργεί ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,
8. μεσίτης: οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,
9. διαχείριση αποβλήτων: η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας των εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης, καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες,
10. συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων,
11. χωριστή συλλογή: η συλλογή κατά την οποία μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία,
12. πρόληψη: τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται προτού μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν:
α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων,
β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ή
γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες,
13. επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό που σχεδιάστηκαν,
14. επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση,
15. ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο Παράρτημα II παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης,
15α. ανάκτηση υλικών: κάθε εργασία ανάκτησης, εκτός από την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή άλλα μέσα παραγωγής ενέργειας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση,
16. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία,
17. ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης,
17α. επίχωση: διαδικασία ανάκτησης κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλα, μη επικίνδυνα απόβλητα για σκοπούς αποκατάστασης σε χώρους όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές ή για λόγους μηχανικής στην αρχιτεκτονική του τοπίου. Τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται για επίχωση πρέπει να υποκαθιστούν μη απόβλητα υλικά, να είναι κατάλληλα για τους προαναφερόμενους σκοπούς και να περιορίζονται στην ποσότητα που είναι αυστηρά αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών αυτών,
18. αναγέννηση αποβλήτων ελαίων: οποιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη διύλιση αποβλήτων ελαίων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται στα έλαια αυτά,
19. διάθεση: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών διάθεσης,
20. βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές: οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/2013 (Β’ 1450) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
21. Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ): δέσμη κανόνων, με τους οποίους διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ευθύνη ή οικονομική και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:20 | Οργάνωση Μπορούμε/ Γραμματεία «Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

  Κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω αποσαφήνιση των όρων: «απόβλητα τροφίμων», καθώς και «βιολογικά απόβλητα».

  Σε επίπεδο Ε.Ε. αποσαφηνίζονται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2018/851 και της κατ’ εξουσιοδότηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/1597 της Επιτροπής, στις κατευθυντήριες οδηγίες της EUROSTAT σχετικά με τη συλλογή και αναφορά δεδομένων –από τα κράτη μέλη- ως προς τα απόβλητα τροφίμων και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

  Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η εκπόνηση αντίστοιχων οδηγιών σε εθνικό επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές για το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:28 | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΕΡ

  Τροποποίηση Άρθρου 11 Ν. 4042/2012, παρ. 10

  Στο τέλος του ορισμού «συλλογή», να προστεθεί: «Η προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού, ενόψει της διαδικασίας συλλογής, δεν περιλαμβάνεται στην έννοια διαχείριση της παραγράφου 10, του παρόντος άρθρου».

  Επισημαίνουμε ότι:
   Η διάκριση μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της συλλογής τους στο χώρο του παραγωγού και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους στο χώρο των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων αναφέρεται σαφώς στις παρ. 15 και 16 του προοιμίου της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5ης Οκτωβρίου 1999 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-175/98 και C-177/98, καθώς και στα αναγραφόμενα στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ερμηνεία βασικών προβλέψεων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, Εuropean Commission, DG Environment, 2012), όπου στην Παρ. 1.5.2.1 αναφέρεται:
  «The preliminary storage of waste pending its collection takes place at the site of generation. This preliminary storage, pending collection on the site where the waste is produced, is not a waste treatment operation according to entries D15 Annex I (together with footnote (***)) and R13 Annex II (together with footnote (*****)) to the WFD».

  Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη για να ξεκαθαρίσει η σύγχυση με την «προκαταρκτική αποθήκευση αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων» που περιλαμβάνεται στην έννοια της συλλογής, με την αναφορά του σημείου 16 του Προοιμίου της Οδηγίας. Συγκεκριμένα:
   Σύμφωνα με το Προοίμιο, Σημείο 15, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της συλλογής τους και της συλλογής και της αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε άδεια για την αποθήκευση των αποβλήτων τους εν αναμονή της συλλογής τους.
   Ενώ στο Προοίμιο, Σημείο 16, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ διευκρινίζεται ότι «η προκαταρκτική αποθήκευση των αποβλήτων περιλαμβάνεται στον ορισμό της συλλογής με την έννοια της δραστηριότητας αποθήκευσης εν αναμονή της συλλογής σε εγκαταστάσεις στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την προετοιμασία τους για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση ή διάθεση αλλού».

  Δεδομένου ότι οι ανωτέρω διευκρινίσεις του προοιμίου της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ δεν αποτυπώθηκαν στο Ν. 4042/2012, η προτεινόμενη προσθήκη στον ορισμό της συλλογής κρίνεται απαραίτητη, καθώς η μη ορθή ερμηνεία της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού έχει ήδη δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις παραγωγικές δραστηριότητες.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:05 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

  Τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης έργων επεξεργασίας αποβλήτων ζητούν εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας «σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων».
  Βάσει του ορισμού που δίνεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο και ειδικότερα στο Άρθρο 3, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση – εξειδίκευση στα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης και να υπάρχει πλέον αναφορά σε «ανάμικτα αστικά απόβλητα που συλλέγονται από τα νοικοκυριά και από άλλες πηγές, όταν είναι παρόμοια ως προς τη φύση και τη σύνθεση με τα οικιακά απόβλητα, καθώς και βιολογικά απόβλητα», ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τη έννοια του όρου που περιλαμβάνεται στο υπό σχολιασμό νομοσχέδιο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:57 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της Γρηγόρης ΑΒΕΕ: Δεν περιλαμβάνεται ο ορισμός για τον κύκλο χρήσης της επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας, όπως περιγράφεται και στην απόφαση ΕΕ 2019/665, άρθρο 2.
  Ως ορισμός χρησιμοποιείται στο άρθρο 60 του παρόντος νομοσχεδίου, και πρέπει να διευκρινιστεί.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:33 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ_ΔΕΔΙΣΑ

  – Άρθρο 3, παρ. 17α. Να προστεθεί και προσωρινή κάλυψη ΧΥΤ με διαβαθμισμένο υλικό, καθώς και η διαμόρφωση απορριμματικού ανάγλυφου σε εργασίες οριστικής αποκατάστασης ΧΥΤ. Στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας είναι απαραίτητη η δυνατότητα αντικατάστασης υλικών από λατομικές εξορύξεις με υλικά από συστήματα ΑΕΚΚ εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:21 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 3
  • Δεν προκύπτει αν τα βρώσιμα λίπη και έλαια (π.χ. τηγανέλαια) θεωρούνται ή όχι απόβλητα έλαια. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για αυτά.
  • Στον ορισμό 9 του άρθρου, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η μεταφόρτωση των αποβλήτων.
  • Στον ορισμό 17α. (Επίχωση), θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η επικάλυψη των ΧΥΤΑ αποτελεί ή όχι ανάκτηση. Κατά την άποψη του δικτύου, πρέπει να θεωρηθεί ανάκτηση.
  • Στους ορισμούς, και με βάση τη διαφαινόμενη εξέλιξη στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, θα πρέπει να προστεθεί ορισμός της αποτέφρωσης, της συναποτέφρωσης και της ενεργειακής αξιοποίησης. Είναι όροι που από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιούνται συνεχώς και η κατά το δοκούν ερμηνεία θα δημιουργήσει προβλήματα.

 • Τροποποίηση Άρθρου 11 Ν. 4042/2012, παρ. 10

  Στο τέλος του ορισμού «συλλογή», να προστεθεί: «Η προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού, ενόψει της διαδικασίας συλλογής, δεν περιλαμβάνεται στην έννοια διαχείριση της παραγράφου 10, του παρόντος άρθρου».

  Επισημαίνουμε ότι:
   Η διάκριση μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της συλλογής τους στο χώρο του παραγωγού και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους στο χώρο των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων αναφέρεται σαφώς στις παρ. 15 και 16 του προοιμίου της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5ης Οκτωβρίου 1999 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-175/98 και C-177/98, καθώς και στα αναγραφόμενα στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ερμηνεία βασικών προβλέψεων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, Εuropean Commission, DG Environment, 2012), όπου στην Παρ. 1.5.2.1 αναφέρεται:
  «The preliminary storage of waste pending its collection takes place at the site of generation. This preliminary storage, pending collection on the site where the waste is produced, is not a waste treatment operation according to entries D15 Annex I (together with footnote (***)) and R13 Annex II (together with footnote (*****)) to the WFD».

  Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη για να ξεκαθαρίσει η σύγχυση με την «προκαταρκτική αποθήκευση αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων» που περιλαμβάνεται στην έννοια της συλλογής, με την αναφορά του σημείου 16 του Προοιμίου της Οδηγίας. Συγκεκριμένα:
   Σύμφωνα με το Προοίμιο, Σημείο 15, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της συλλογής τους και της συλλογής και της αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε άδεια για την αποθήκευση των αποβλήτων τους εν αναμονή της συλλογής τους.
   Ενώ στο Προοίμιο, Σημείο 16, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ διευκρινίζεται ότι «η προκαταρκτική αποθήκευση των αποβλήτων περιλαμβάνεται στον ορισμό της συλλογής με την έννοια της δραστηριότητας αποθήκευσης εν αναμονή της συλλογής σε εγκαταστάσεις στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την προετοιμασία τους για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση ή διάθεση αλλού».

  Δεδομένου ότι οι ανωτέρω διευκρινίσεις του προοιμίου της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ δεν αποτυπώθηκαν στο Ν. 4042/2012, η προτεινόμενη προσθήκη στον ορισμό της συλλογής κρίνεται απαραίτητη., καθώς η μη ορθή ερμηνεία της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού έχει ήδη δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις παραγωγικές δραστηριότητες.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:15 | Πλιάσσας Ορέστης

  • Τα αναφερόμενα στη παραγραφο 2β. β) για τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις είναι σε αντίφαση με το επόμενο εδάφιο 2γ του ιδίου άρθρου.
  • Τα βρώσιμα λίπη και έλαια (π.χ. τηγανέλαια) δεν θεωρούνται απόβλητα έλαια; Γιατί δεν αναφέρονται εδώ;
  • Πρέπει να δοθεί ορισμός και για τη Μεταφόρτωση
  • Σύμφωνα με τον ορισμό 17α.Επίχωση, η επικάλυψη στους ΧΥΤΑ δεν αποτελεί ανάκτηση. Νομίζω είναι λάθος.
  • Πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί ορισμός της αποτέφρωσης, της συναποτέφρωσης και της ενεργειακής αξιοποίησης. Είναι όροι που από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιούνται συνεχώς και η κατά το δοκούν ερμηνεία θα δημιουργήσει προβλήματα.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:15 | Re.De-Plan AE Consultants, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

  Ο διαχωρισμός των αποβλήτων γεωργικής χρήσης από τα αστικά απόβλητα (παρ. 2β) δεν πρέπει να αποτρέψει τη δυνατότητα ταφής μέρους αυτών όταν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω ανακύκλωσης, ενεργειακής ανάκτησης κλπ. Προς τούτο απαιτείται σχετική πρόβλεψη του νόμου όπου ενδείκνυται.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:54 | Re.De-Plan AE Consultants, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

  Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την ίδρυση ΣΣΕΔ (α) αποσυρομένων οικιακών φαρμάκων (ληγμένα ή μη) και (β) αποβλήτων πλαστικών γεωργικής χρήσης, προτείνεται να συμπεριληφθούν οι ορισμοί και αυτών των ρευμάτων στο παρόν άρθρο.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:20 | Θρασύβουλος Μανιός

  Να προστεθούν τα οργανικά υπολείμματα με σαφήνεια στον ορισμό της «προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση».
  Ορισμός 16. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα, περιλαμβανομένων των οργανικών υπολειμμάτων, προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία ή μεταποίηση.