Άρθρο 70 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:28 | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΕΡ

    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και ψήφισης του νέου Νόμου, προτείνεται η άμεση έκδοση των τροποποιημένων νόμων (4042/2012, 2939/2001) σε κωδικοποιημένη μορφή, λόγω της εκτεταμένης αναθεώρησής τους.