Άρθρο 66 Διοικητικές Κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001

Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001 , μετά την παρ. 12 προστίθενται παρ. 12 α έως 12 η και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20Α

Διοικητικές Κυρώσεις

 1. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 2 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση.
 2. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
 3. Στο διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 16 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
 4. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό άλλων προϊόντων που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 14 του άρθρου 4B επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
 5. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που παραβαίνουν τις παραγράφους 1, 2, 6, και 8 έως 14 του άρθρου 4Α ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, επιβάλλεται, πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.
 6. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που δεν εξοφλούν το τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.ΑΝ., μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί του οφειλόμενου ποσού.
 7. Για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρη έτη λειτουργίας και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, με κριτήρια ιδίως την απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους αναφοράς. Στους φορείς ΑΣΕΔ μπορεί επιπλέον να επιβληθεί η υποχρέωση να ενταχθούν σε ΣΣΕΔ, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση λειτουργίας του ΑΣΕΔ.
 8. Για τους ΟΤΑ Α βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μέθοδος επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 13, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια και ιδίως δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
 9. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που, από πρόθεση, δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
 10. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στο διακινητή συσκευασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και στο φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 19Α, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
 11. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4042/2012, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
 12. Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

12α. Στον παραγωγό συσκευασιών που δεν συμμορφώνεται με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5Α επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του παραγωγού.

12β. Στις επιχειρήσεις της παρ. 7 του άρθρου 5Α που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρ. 7 του άρθρου 5Α, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

12γ. Στον παραγωγό συσκευασιών που παραβιάζει τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 10Β, επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1.

12δ. Στους παραγωγούς της παρ. 1 του άρθρου 6Β που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6Β, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ειδικού κύκλου εργασιών του προϊόντος που αφορά η παράβαση της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

12ε. Στις επιχειρήσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 10Β που δεν συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

12στ. Για τους φορείς ΣΕΔ που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 5Α επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.

12ζ. Για τους φορείς ΣΕΔ που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 4 του άρθρου 10Β επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.

12η. Για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 3 του άρθρου 10Β επιβάλλεται πρόστιμο ύψους επτάμισι (7,5) ευρώ ανά τόνο σύμμεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων.

 1. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ’ ου να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η παράβαση βεβαιώθηκε στα πλαίσια ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 19Α, η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με την κλήση του σε απολογία. Για την επιμέτρηση της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας, το όφελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο που τηρεί ο Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να καθορίζονται αναλυτικές μεθοδολογίες προσδιορισμού των διοικητικών κυρώσεων ανά διαφορετική κατηγορία παραβάτη του ν. 2939/2001 και ανά είδος παράβασης, με βάση κατ’ ελάχιστο τα προαναφερόμενα κριτήρια.
 2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα, βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ.. [Ειδικά, στην περίπτωση μη καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 6Α το ποσό του τέλους που δεν καταβλήθηκε και του προστίμου βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)].
 3. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 11 του άρθρου 4Α ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του άρθρου 19Α ότι ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και τους όρους έγκρισής του, ο Ε.Ο.ΑΝ. θέτει ειδικούς όρους με προθεσμία συμμόρφωσης και αν επί δύο (2) φορές το ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ δεν συμμορφώνεται, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ.».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».