Άρθρο 66 Διοικητικές Κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001

Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001 , μετά την παρ. 12 προστίθενται παρ. 12 α έως 12 η και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20Α

Διοικητικές Κυρώσεις

 1. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 2 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση.
 2. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
 3. Στο διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 16 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
 4. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό άλλων προϊόντων που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 14 του άρθρου 4B επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
 5. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που παραβαίνουν τις παραγράφους 1, 2, 6, και 8 έως 14 του άρθρου 4Α ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, επιβάλλεται, πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.
 6. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που δεν εξοφλούν το τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.ΑΝ., μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί του οφειλόμενου ποσού.
 7. Για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρη έτη λειτουργίας και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, με κριτήρια ιδίως την απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους αναφοράς. Στους φορείς ΑΣΕΔ μπορεί επιπλέον να επιβληθεί η υποχρέωση να ενταχθούν σε ΣΣΕΔ, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση λειτουργίας του ΑΣΕΔ.
 8. Για τους ΟΤΑ Α βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μέθοδος επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 13, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια και ιδίως δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
 9. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που, από πρόθεση, δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
 10. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στο διακινητή συσκευασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και στο φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 19Α, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
 11. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4042/2012, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
 12. Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

12α. Στον παραγωγό συσκευασιών που δεν συμμορφώνεται με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5Α επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του παραγωγού.

12β. Στις επιχειρήσεις της παρ. 7 του άρθρου 5Α που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρ. 7 του άρθρου 5Α, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

12γ. Στον παραγωγό συσκευασιών που παραβιάζει τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 10Β, επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1.

12δ. Στους παραγωγούς της παρ. 1 του άρθρου 6Β που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6Β, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ειδικού κύκλου εργασιών του προϊόντος που αφορά η παράβαση της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

12ε. Στις επιχειρήσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 10Β που δεν συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

12στ. Για τους φορείς ΣΕΔ που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 5Α επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.

12ζ. Για τους φορείς ΣΕΔ που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 4 του άρθρου 10Β επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.

12η. Για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 3 του άρθρου 10Β επιβάλλεται πρόστιμο ύψους επτάμισι (7,5) ευρώ ανά τόνο σύμμεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων.

 1. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ’ ου να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η παράβαση βεβαιώθηκε στα πλαίσια ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 19Α, η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με την κλήση του σε απολογία. Για την επιμέτρηση της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας, το όφελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο που τηρεί ο Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να καθορίζονται αναλυτικές μεθοδολογίες προσδιορισμού των διοικητικών κυρώσεων ανά διαφορετική κατηγορία παραβάτη του ν. 2939/2001 και ανά είδος παράβασης, με βάση κατ’ ελάχιστο τα προαναφερόμενα κριτήρια.
 2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα, βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ.. [Ειδικά, στην περίπτωση μη καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 6Α το ποσό του τέλους που δεν καταβλήθηκε και του προστίμου βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)].
 3. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 11 του άρθρου 4Α ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του άρθρου 19Α ότι ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και τους όρους έγκρισής του, ο Ε.Ο.ΑΝ. θέτει ειδικούς όρους με προθεσμία συμμόρφωσης και αν επί δύο (2) φορές το ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ δεν συμμορφώνεται, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ.».
 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:02 | ΚΕΔΕ

  Προσδιορίζονται πάλι ζητήματα κυρώσεων στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται η χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και πρόστιμο για τους Δήμους της τάξης των 7,5 €/τόνο σύμμεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων. Πρόκειται για ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο που θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:46 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 66
  • Το αναφερόμενο στην παράγραφο 12η’ πρόστιμο (7,5€/τόνο), χωρίς μάλιστα να ορίζεται για ποιά ποσότητα συλλεχθέντων σύμμεικτων αποβλήτων επιβάλλεται (ετήσια; όλου του ΟΤΑ;) είναι υπερβολικό.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 10:40 | ΑΦΗΣ Α.Ε

  Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, η οποία δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των παραγωγών που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο 20 Α πρόβλεψη για την επιβολή του προστίμου παρ. 1 και στους παραγωγούς που είναι μεν συμβεβλημένοι με ΣΣΕΔ, αλλά δεν καταβάλλουν την οφειλόμενη χρηματική εισφορά στο ΣΣΕΔ, κατά παράβαση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β.

  Στην ίδια λογική αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι ποινικές κυρώσεις για την περίπτωση παραγωγών οι οποίοι είτε α) δεν συμβάλλονται με ΣΣΕΔ κατά παράβαση του άρθρου 4 Β παρ. 2 είτε β) συμβάλλονται με ΣΣΕΔ αλλά δεν δηλώνουν προς το ΣΣΕΔ και το ΕΜΠΑ τις πραγματικές ποσότητες των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Στις δύο αυτές περιπτώσεις προτείνουμε να προβλεφθούν οι ποινικές κυρώσεις της παρ. 2 (φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές).

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 06:12 | ECEOLASTIKA AE

  Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, η οποία δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των παραγωγών που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο 20 Α πρόβλεψη για την επιβολή του προστίμου της παρ. 1 και στους παραγωγούς που είναι μεν συμβεβλημένοι με ΣΣΕΔ αλλά δεν καταβάλλουν την οφειλόμενη χρηματική εισφορά, κατά παράβαση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β.

  Στην ίδια λογική αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι ποινικές κυρώσεις για την περίπτωση παραγωγών οι οποίοι είτε α) δεν συμβάλλονται με ΣΣΕΔ κατά παράβαση του άρθρου 4 Β παρ. 2 είτε β) συμβάλλονται με ΣΣΕΔ αλλά δεν δηλώνουν προς το ΣΣΕΔ και το ΕΜΠΑ τις πραγματικές ποσότητες των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να τροποποιηθεί το άρθρο 20 (Ποινικές Κυρώσεις) και ειδικώτερα να προστεθεί παρ. 5, σύμφωνα με την οποία θα προβλέπονται για τις παραπάνω παραβάσεις οι ποινικές κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 20 (φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 ευρώ ή και οι 2 αυτές ποινές).

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 12:31 | Πλιάσσας Ορέστης

  Το αναφερόμενο στη παράγρ. 12η πρόστιμο 7,5€/τόνο, χωρίς να ορίζεται για ποιά ποσότητα συλλεχθέντων σύμμεικτων αποβλήτων (ετήσια; όλου του ΟΤΑ;) είναι υπερβολικό.
  Στη παράγραφο 13, σχετικά με τις κυρώσεις που μπορεί να επιβάλει ο ΕΟΑΝ, και πάλι σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, επαφίεται στη διακριτική του ευχέρεια. Ενώ ότι αφορά στους άλλους (ΟΤΑ, ΑΣΕΔ, ΣΣΕΔ, ιδιώτες) είναι ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις τους και τα πρόστιμα.

 • Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτρεπτικό και συμμορφωτικό χαρακτήρα για πιθανά παραπτώματα και όχι απλά τιμωρητικό ή εισπρακτικό χαρακτήρα. Εάν κάποιος υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα θα πρέπει να έχει σημαντικό κίνητρο να συμμορφωθεί άμεσα.

  Οπότε με αυτό το σκεπτικό για όλες τις κυρώσεις του άρθρου 66 προτείνεται το εξής:

  Εάν κάποιος εμπλεκόμενος στην εναλλακτική διαχείριση (ΟΤΑ, ΣΕΔ, υπόχρεος παραγωγός, διαχειριστής κ.α.) υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα, εάν συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2-3 μήνες,) τότε το πρόστιμο που προβλέπεται να μειώνεται στο 1/10. Εάν δεν συμμορφωθεί μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2-3 μήνες) τότε το πρόστιμο διεκδικείται ολόκληρο και ταυτόχρονα ο ΕΟΑΝ αποφασίζει εάν θα δημοσιοποιήσει το θέμα προς τα μέλη, τα άτομα ή τους οικονομικούς παράγοντες που λογοδοτεί ο εμπλεκόμενος που υπέπεσε στο παράπτωμα.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 17:28 | COMBATT A.E.

  Στο άρθρο 66 του σ/ν αναφέρεται στην παρ. 7 η επιβολή διοικητικών κυρώσεων εναντίον ΣΣΕΔ που δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί ότι το πρόστιμο επιβάλλεται στις περιπτώσεις που η μη επίτευξη των ποσοτικών στόχων οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του ΣΣΕΔ και όχι σε παράγοντες ή αιτίες για τις οποίες το ΣΣΕΔ έχει μικρή ή καθόλου δυνατότητα παρέμβασης (διακυμάνσεις της αγοράς, ύφεση, απρόβλεπτοι παράγοντες, συστηματική παράνομη διακίνηση από παραγωγούς ή διαχειριστές αποβλήτων, κλπ.).