Άρθρο 22 Ανάκτηση – Απόβλητα μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων (παρ. 11 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθεται άρθρο 26Α στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως εξής:

«Άρθρο 26Α

Ανάκτηση – Απόβλητα μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων

Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29, από 1ης.1.2022, οι μονάδες εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων, οι οποίες εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 (Β’ 1450) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα οργανικά τους απόβλητα με αναερόβια ή αερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου ή λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού ή με άλλου είδους εργασία ανάκτηση, λαμβάνοντας υπόψη την Εκτελεστική Απόφαση 2017/302 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 334), όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων.».

 

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:34 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 22
  • Στην πρόβλεψη του άρθρου αυτού μπορούν να προστεθούν και οι μονάδες εντατικής εκτροφής βοοειδών.

 • Πρέπει να προστεθεί ότι οι μονάδες εκτροφής πουλερικών, μπορούν να διαθέτουν τα οργανικά τους απόβλητα, σε μονάδες αναερόβιας ή αερόβιας χώνευσης και σε μονάδες αεριοποίησης. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μονάδες αεριοποίησης, ως τρόπος ενδεδειγμένης διαχείρισης, καθώς η αεριοποίηση, μπορεί να είναι μια αποδοτική και οικονομική λύση, ιδιαίτερα για μεγάλες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:23 | Πλιάσσας Ορέστης

  Γιατί μόνον πουλερικών και χοίρων και όχι και βοοειδών;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 21:38 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ

  Σύμφωνα με το παρόν Άρθρο οι μονάδες εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων, οι οποίες εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 (Β’ 1450) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι οι εξής:
  α) με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά
  β) με περισσότερες από 2.000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg), ή
  γ) με περισσότερες από 750 θέσεις για χοιρομητέρες.
  Για την βιωσιμότητα των μονάδων αυτών εκτροφής προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα υλοποίησης υποδομών αναερόβιας ή αερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου ή λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού θα πρέπει είτε να υπάρξει ένταξη τους σε προγράμματα χρηματοδότησης των πράσινων υποδομών είτε να υπάρξει προσθήκη στο συγκεκριμένο άρθρο για την υποχρέωσή τους σε συνεργασία με μονάδες διαχείρισης οργανικών αποβλήτων υφιστάμενων ή υπό υλοποίηση στην Περιφέρεια δραστηριοποίησης τους.
  Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης συνεργασιών των προαναφερόμενων μονάδων για οικονομία κλίμακας και εν τέλει διαχείριση των εν λόγω οργανικών αποβλήτων.
  Για παράδειγμα το κόστος επένδυσης μίας μονάδας με 40.001 θέσεις για πουλερικά που εκτιμάται στις 400.000€ θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% με την υποχρέωση υλοποίησης μονάδας αναερόβιας ή αερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου ή λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού.
  Σε Περιφέρειες ή ακόμα και Περιφερειακές Ενότητες που αντίστοιχες μονάδες εκτροφής είναι σχετικά σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη θα πρέπει να προβλεφθεί υλοποίηση συνεργατικής μονάδας διαχείρισης των αποβλήτων με πολύ μικρότερο κόστος για κάθε μια από τις μονάδες εκτροφής.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 13:20 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ

  Θα μπορούσε να προστεθεί στο Άρθρο 22 ότι δύναται να γίνει συν-διαχείριση με
  τα στερεά απόβλητα των πτηνοτροφείων και η ΞΗΡΗ ΒΙΟΜΑΖΑ (=ξηρή λάσπη) του βι-
  λογικού καθαρισμού των πτηνοσφαγείων.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν είναι τοξική και δεν περιέχει βαριά μέταλλα όπως στα αστικά λυ-
  ματα…