Άρθρο 16 Μείωση ΦΠΑ σε υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία (παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθενται παρ. 8 και 9 στο τέλος του Μέρους Β του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248), και το Μέρος Β διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Εισιτήρια κινηματογράφων. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

1α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.

1β. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από 1.9.2020 έως και 30.6.2021.

 1. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.
 2. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ιδίως παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
 3. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.
 4. Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας, οικοτροφεία, δομές για ΑμεΑ και δομές που παρέχουν κατάλυμα σε άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών, που ενεργείται στο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 22.
 5. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.
 6. Η διενέργεια ακτινοθεραπευτικών πράξεων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Υ4α/48545/30.8.2012 (Β΄ 2408) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22, για τις οποίες ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
 7. Η παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και επεξεργασίας αποβλήτων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3.
 8. Η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης που εμπίπτουν στους κλάδους με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 95.».

 

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:11 | Μπραζιτίκος Χρήστος

  Στην παρ. 8 ορίζονται οι υπηρεσίες για τις οποίες θα ισχύει ο μειωμένος ΦΠΑ. Η ταφή συμπεριλαμβάνεται στον όρο «επεξεργασία αποβλήτων» λαμβανομένου υπόψιν της παρ.10 του άρθρου 3? Μήπως χρειάζεται καλύτερη διατύπωση η παρ.8?

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:10 | Σπύρος Καραμούτσος Ελληνική Επιτροπή EERA (European Electronics Recyclers Association)

  Στις προστιθέμενες παραγράφους 8 και 9, στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, να διευκρινιστεί ότι άπασες οι υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων αυτών που παρέχονται προς ΣΕΔ, εντάσσονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και αυτός να καθορισθεί στο 6%. Περαιτέρω να διευκρινιστεί ότι η μείωση αφορά και στα αγαθά που επισκευάζονται/ ανακτώνται προς επαναχρησιμοποίηση από ρεύματα αποβλήτων.
  Επισης, φαίνεται ότι εξαιρούνται οι υπηρεσίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων τα οποία αποτελούν σχεδόν το σύνολο των ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει προφανώς να διαγραφεί η συγκεκριμένη πρόταση.
  Επιπλέον η μείωση φαίνεται να αφορά τα τιμολόγια που κόβονται από τα ΣΕΔ προς τους ανακυκλωτές, οπότε η διαφορά που θα προκύπτει από μια επικείμενη μείωση ΦΠΑ θα πρέπει να επιστρέφεται στους ανακυκλωτές για την κάλυψη των δαπανών εξαγωγής επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν από τις υπηρεσίες διαχείρισης και απορύπανσης ΑΗΗΕ, ειδικά από τη στιγμή που δεν ευνοείται από το κράτος η εγχώρια διαχείριση τους. Σε συνέχεια δε της τελευταίας πρότασης, θα πρέπει να διευκολυνθεί η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων εντός της χώρας. Τα υψηλά κόστη μεταφορών και διαχείρισης μόνο προβλήματα δημιουργούν στις εταιρίες και τα ίδια τα συστήματα εντέλει. Με τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης, εκτός από την άμεση αποσυμφόρηση για τους ανακυκλωτές, δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά όσον αφορά τα ΑΗΗΕ να υπάρχει η δυνατότητα στα εμπλεκόμενα ΣΕΔ ή ακόμα και τις ίδιες τις εταιρίες διαχείρισης να απορροφούν πόρους από το Πράσινο Ταμείο για την κάλυψη της διαχείρισης των επικινδύνων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:28 | Re-Battery AE

  Στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης φοροαπαλλαγών για την ενίσχυση της ανακύκλωσης επαναφέρουμε παλαιότερη πρόταση μας για την απαλλαγή φόρου εισοδήματος ή μέρους αυτού επί των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση σκραπ μπαταριών από τα πρωτογενή σημεία συλλογής (αντιπροσωπείες service, ηλεκτροτεχνίτης, μηχανοτεχνίτης, εμπόριο μπαταρίας, εμπόριο ειδών αυτοκινήτου).

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:31 | ΑΦΗΣ Α.Ε

  Στο σημείο 8. να προβλεφθεί ο κατώτατος συντελεστής ΦΠΑ 6% για τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να ενισχυθεί με περαιτέρω οικονομικό κίνητρο η εν λόγω δραστηριότητα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:27 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Και η καταστροφή θα πρέπει ν’ απαλλάσσεται από φορολογία.

  Δεν προσδιορίζεται με βάση ποια αξία (χονδρική ή λιανική) θα γίνονται οι υπολογισμοί.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 15:35 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

  Άρθρο 16 Μείωση ΦΠΑ σε υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία Ένταξη σε συντελεστή ΦΠΑ 13%.

 • Από τους κωδικούς του ΚΑΔ 95 να αφαιρεθούν οι
  95.29.19.05
  95.29.19.06
  95.29.19.07

  που αφορούν αντίγραφα κλειδιών, κούρδισμα πιάνων, πλαστικοποίηση ταυτοτήτων και δεν έχουν σχέση με υπηρεσίες επιδιόρθωσης.

  Επίσης, προτείνεται οι κύριοι και οι δευτερεύοντες ΚΑΔ 95 να μπουν στην μικρότερη κλίμακα του ΦΠΑ.