Άρθρο 47 Επιθεωρήσεις και αρχεία – Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4042/2012

Προστίθεται νέα παρ. 4 στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

Επιθεωρήσεις και αρχεία

 1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, οι μεσίτες και οι έμποροι, καθώς και οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε κατάλληλες περιοδικές επιθεωρήσεις.
 2. Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς καλύπτουν την προέλευση, τη φύση, την ποσότητα και τον προορισμό των συλλεγόμενων και μεταφερόμενων αποβλήτων.
 3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕMAS) λαμβάνονται υπόψη για τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση αυτών.
 4. Οι έλεγχοι διενεργούνται:

α) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α` 209).

β) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, από μικτά κλιμάκια της αστυνομίας με τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

γ) στους μεσίτες και τους εμπόρους αποβλήτων, από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:25 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Να οριστεί ελάχιστος αριθμός ετήσιων ελέγχων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:26 | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΕΡ

  Τροποποίηση Άρθρου 19 του Ν. 4042/2012

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως ακολούθως:
  «3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕMAS), καθώς και τα πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής κατά ISO 14001, λαμβάνονται υπόψη για τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση αυτών».

 • Τροποποίηση Άρθρου 19 του Ν. 4042/2012

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως ακολούθως:
  «3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕMAS), καθώς και τα πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής κατά ISO 14001, λαμβάνονται υπόψη για τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση αυτών».

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 15:37 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

  Άρθρο 47 Επιθεωρήσεις και αρχεία. Είναι πολύ σημαντική η εξασφάλιση της προέλευσης των αποβλήτων καθώς ελέγχεται στις επιθεωρήσεις.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 17:18 | COMBATT A.E.

  Στο άρθρο 47 του σ/ν θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά για υποχρεωτική καταχώριση όλων των πορισμάτων των ελέγχων και επιθεωρήσεων στο ΗΠΜ, με διαλειτουργικότητα και με το ΗΜΑ.