Άρθρο 17 Οικονομικό κίνητρο για χρήση ανακυκλωμένης ύλης (παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθενται τα εξής αγαθά στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248):

«54. Πρώτες ύλες από ανακυκλωμένο υλικό που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα».

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 15:51 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

  Άρθρο 17 – Οικονομικό κίνητρο για χρήση ανακυκλωμένης ύλης
  Για την ανάπτυξη περαιτέρω κινήτρων χρησιμοποίησης πρώτων υλών από ανακυκλωμένα υλικά προτείνεται όπως, πρόσθετα των ήδη προβλεπόμενων στο άρθρο 17, στον αντίστοιχο μειωμένο συντελεστή να υπάγονται και τελικά προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν άνω του 30% πρώτη ύλη προερχόμενη από ανακυκλωμένο υλικό. Κατά τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η ζήτηση των προϊόντων αυτών από τον τελικό καταναλωτή και επομένως η χρήση πρώτης ύλης από ανακυκλωμένα υλικά. Για σκοπούς διακρίβωσης του ποσοστού ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των τελικών προϊόντων δύναται να δημιουργηθεί νέα ή να αξιοποιηθεί υφιστάμενη δομή ελέγχου από πλευράς Δημοσίου, με τον φορέα ελέγχου να προβαίνει σε αντίστοιχες πιστοποιήσεις ενώ πιθανώς να εγκρίνει και την αντίστοιχη σήμανση των συγκεκριμένων προϊόντων με σήμα αντίστοιχο του σήματος ανακυκλώσιμου προϊόντος συσκευασίας (green dot).

 • Οι «Πρώτες ύλες από ανακυκλωμένο υλικό που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα» προτείνεται να μπουν στην μικρότερη κλίμακα του ΦΠΑ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 17:06 | COMBATT A.E.

  Θα πρέπει να εξειδικευτεί περισσότερο το Άρθρο 17 του σ/ν. Καταρχάς θα πρέπει να εξεταστεί η επέκταση του κινήτρου μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, όχι μόνο στις πρώτες ύλες από ανακυκλωμένο υλικό που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες κατηγορίες ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Επίσης, δεν υπάρχει ορισμός για την έννοια «πρώτη ύλη από ανακυκλωμένο υλικό», γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα ερμηνευτικά και εφαρμοστικά. Θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση ΚΥΑ που θα εξειδικεύει τους όρους και τα πρότυπα που θα ισχύουν.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:53 | Θρασύβουλος Μανιός

  Προθήκη των οργανικών υπολειμμάτων: «54. Πρώτες ύλες από ανακυκλωμένο υλικό περιλαμβανομένων οργανικών υπολειμμάτων που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα».

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 14:58 | Δ. Μαντής

  Εκ μέρους της επιτροπής του ΣΥΒΙΠΥΣ για την βιώσιμη ανάπτυξη παραθέτουμε σχόλια επί του παρόντος άρθρου.

  Πολύ θετικό μέτρο. Να προσδιοριστεί ότι ΜΟΝΟ οι πιστοποιημένες μονάδες ανακύκλωσης πλαστικών (ΕΛΟΤ EN 15343), τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται στην Ελλάδα θα λαμβάνουν τις ευεργετικές διατάξεις του μειωμένου ΦΠΑ.

 • Στο άρθρο δεν υπάρχει καμία αναφορά για κίνητρα για χρήση ανακυκλωμένων υλικών.