Άρθρο 53 Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ και Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση άρθρων 227 και 228 του ν. 4555/2018

 1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 227

Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ

 1. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Ειδικότερα είναι αρμόδιοι για:

α. Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων,

β. την επίτευξη των ποσοτικών στόχων προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ, σε συνεργασία με τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού,

γ. την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και σταθμών μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το οικείο ΠΕΣΔΑ, πλην αυτών που υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 228. Είναι δυνατόν να μην γίνονται αποδεκτά απόβλητα, εξαιρουμένων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών,

δ. Την υγειονομική ταφή της περ. ζ΄ και τη λειτουργία χώρων της περ. η΄ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Η.Π 29407/3508/10.12.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1572) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα αποδοχής και λοιπών στερεών μη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων,

ε. τη μηχανική βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ56366/4351/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 3339),

στ. τη μηχανική βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ. 56366/4351/2014 κοινής απόφασης,

ζ. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη δημιουργία δράσεων και έργων,

η. την παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του ΠΕΣΔΑ,

θ. την ετήσια καταχώριση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 στοιχείων αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ ιδίως ως προς την πρόοδο των έργων διαχείρισης αποβλήτων, το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και τους τεθέντες ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, απολογιστικών στοιχείων παραγωγής αποβλήτων από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της περιοχής ευθύνης τους και απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων. Για τον σκοπό αυτό, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) της υπό στοιχεία οικ.43942/4026/14.9.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2016 (Β΄ 2992) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που είναι μέλη τους.

ι. ην εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σε ετήσια βάση σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/8.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1277),

ια. τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων (L 332) και την αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ιβ. την προετοιμασία των έργων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ και την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση ως τελικός δικαιούχος,

ιγ. την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία.

ιδ. την παροχή στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συνδρομής για την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης και την αποκατάσταση των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

 1. Αν λειτουργεί μόνον ένας ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225 εντός των ορίων μίας περιφέρειας, αυτός έχει την αρμοδιότητα της εκπόνησης και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4042/2012.»
 2. Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 και το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 228

Αρμοδιότητες των δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων

 1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της παρ. 3 του άρθρου 35α του ν. 4042/2012 (Α’ 24) στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου που αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι σύμφωνο με το οικείο ΠΕΣΔΑ,

β. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,

γ. την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ,

δ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και μέταλλα από αστικά απόβλητα σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του ν. 4042/2012, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2939/2001 (Α΄ 179). Για τον σκοπό αυτό οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλη μέθοδο χωριστής συλλογής και να διαθέτουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή που εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του οικείου ΠΕΣΔΑ. Η ακολουθούμενη μέθοδος χωριστής συλλογής λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο ΤΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 26 του ν. 4042/2012,

ε. σε συνεργασία με τον οικείο ΦοΔΣΑ, την επίτευξη των ποσοτικών στόχων προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΤΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ.

στ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, λοιπούς παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 44β του ν. 4042/2012,

ζ. την υποστήριξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργούν σύμφωνα με αυτά στην περίπτωση κατά την οποία έχει ανατεθεί στους παραγωγούς το σύνολο ή μέρος της ευθύνης της χωριστής συλλογής,

η. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ,

θ. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των υφισταμένων ΧΑΔΑ,

ι. την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιβράβευση των δημοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια,

ια. τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης αποβλήτων και γενικότερα μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ),

ιβ. με την επιφύλαξη του άρθρου 3, την προετοιμασία έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ για την επεξεργασία των ΑΣΑ, που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, και την υποβολή τους για χρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα ή ευρωπαϊκά προγράμματα με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου,

ιγ. την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία,

ιδ. την καταχώρησή στο ΗΜΑ και στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΥΠΕΝ του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕΣΔΑ.

 1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με την επιφύλαξη του οικείου ΠΕΣΔΑ και σύμφωνα με το οικείο ΤΣΔΑ, μπορεί να προβαίνουν:

α. στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων,

β. στην υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΑΥ μέχρι και Β΄ κατηγορίας του ν. 4014/2011 (Α’ 209),

γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β κατηγορίας του ν. 4014/2011,

δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β κατηγορίας του ν. 4014/2011.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:29 | Μπραζιτίκος Χρήστος

  1. Στις αρμοδιότητες του ΦΟΔΣΑ δεν περιλαμβάνονται τα Πράσινα Σημεία.
  2. Μία από τις παραγράφους ε. και στ. πρέπει να αφαιρεθεί .
  3. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι σε περίπτωση που υπάρχουν τρείς (3) ΦΟΔΣΑ σε μία περιφέρεια και δεν έχει συσταθεί ακόμη περιφερειακός ,ποιος θα συντάξει το ΠΕΣΔΑ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:52 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Να αναφθεί ότι οι ΦΟΣΔΑ και ΟΤΑ είναι αρμόδιοι μόνο για τα αστικά απόβλητα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 20 του ΕΚΑ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:05 | ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

  Προτείνεται ο ρόλος των ΦοΔΣΑ να αναβαθμιστεί προς την ενίσχυση των υποχρεώσεων για σχεδιασμό, έργα και δράσεις που έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα οι Δήμοι. Αυτό απορρέει από ότι οι υφιστάμενοι ΦοΔΣΑ, με αποδεδειγμένο έργο και συνεισφορά, έχουν αποκτήσει την εμπειρία και τεχνογνωσία και μπορούν να συνεργαστούν και να υποστηρίζουν με βιώσιμο τρόπο την εκτέλεση των καθηκόντων των Δήμων και ιδίως αυτών με ιδιαιτερότητες (μεγάλη έκταση, εποχικότητα, μικρό πληθυσμό κλπ).

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:08 | ΚΕΔΕ

  Συμπληρωματικά με τα παραπάνω θέλουμε να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, αποτελούν αρμοδιότητα των Δήμων. Κάθε διαφορετική νομοθέτηση επί του συγκεκριμένου θέματος καθίσταται αντισυνταγματική και δεόντως υποτιμητική για τους Δήμους, που όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουν για να διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία. Η δε Κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να έχει μόνον ένα συντονιστικό ρόλο και να συνεργάζεται άμεσα με τους Δήμους για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των απορριμμάτων (π.χ. ανακύκλωση, χωροθέτηση και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, κ.ά.).

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:14 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ_ΔΕΔΙΣΑ

  – Άρθρο 53. Να δίδεται η δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας Π.Σ. και από τους ΦΟΔΣΑ ή αλλιώς να παραχωρείται η αρμοδιότητα από δήμο σε ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:57 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 53
  • Προτείνεται να αναβαθμιστεί ο ρόλος των ΦοΔΣΑ προς την ενίσχυση των υποχρεώσεων για σχεδιασμό, έργα και δράσεις που έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα οι Δήμοι. Αυτό απορρέει από ότι οι υφιστάμενοι ΦοΔΣΑ, με αποδεδειγμένο έργο και συνεισφορά, έχουν αποκτήσει την εμπειρία και τεχνογνωσία και μπορούν να συνεργαστούν και να υποστηρίζουν με βιώσιμο τρόπο την εκτέλεση των καθηκόντων των Δήμων και ιδίως αυτών με ιδιαιτερότητες (μεγάλη έκταση, εποχικότητα, μικρό πληθυσμό κλπ).

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:22 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΩΛΑΣ

  Πρέπει να συμπληρωθεί στις αρμοδιότητες των Δήμων ότι: «Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού μπορούν να μη δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρούμενων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους, ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου και νομέα ή κατόχου του χώρου απ’ όπου προέρχονται τα απόβλητα».
  Επίσης, πρέπει να οριστεί αρμόδιος φορέας για την αποκομιδή των αποβλήτων των στρατοπέδων.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:41 | Πλιάσσας Ορέστης

  Στις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ, πρέπει να προστεθεί και η κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων. Δεν είναι δυνατόν να το επιτρέπει σε έναν φορέα κοινωνικής αλληλεγγύης, και να μην το επιτρέπει σε έναν ΦοΔΣΑ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:02 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ

  Η ΚΥΑ 50910/2727/03 η οποία καταργήθηκε, προέβλεπε για τους Δήμους ότι: «Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να μη δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρούμενων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους, ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου και νομέα ή κατόχου του χώρου απ’ όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τους κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού»
  Δεδομένου ότι και ο υπό διαβούλευση νόμος προβλέπει ότι ούτε οι ΦΟΣΔΑ έχουν υποχρέωση στην διαχείριση στερεών αποβλήτων ασυνήθιστης ποσότητας, ποιότητας κ.λ.π πρέπει να συμπληρωθεί στον νόμο και για τους Δήμους η δυνατότητα να μην διαχειρίζονται στερεά απόβλητα ασυνήθιστης ποσότητας, ποιότητας κ.λ.π όπως ανέγραφε η ΚΥΑ που καταργήθηκε.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:26 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ

  Στις αρμοδιότητες των ΦΟΣΔΑ αναφέρεται:
  «Είναι δυνατόν να μην γίνονται αποδεκτά απόβλητα, εξαιρουμένων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών»
  Πρέπει να συμπληρωθεί και στις αρμοδιότητες των Δήμων η ίδια παράγραφος.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:07 | Θρασύβουλος Μανιός

  Άρθρο 53. Προσθήκες ώστε να παρακαμφθεί το γεγονός ότι υπάρχει νέος ΕΣΔΑ και παλιά ΠΕΣΔΑ.
  a. Παράγραφος 1. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ή το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
  b. Αλλαγές στο Άρθρο 228 του 4555 / 2018: 1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της παρ. 3 του άρθρου 35α του ν. 4042/2012 (Α’ 24) στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου που αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι σύμφωνο με το οικείο ΠΕΣΔΑ ή πλέον πρόσφατο ΕΣΔΑ. 2. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με την επιφύλαξη του οικείου ΠΕΣΔΑ ή και του ΕΣΔΑ και σύμφωνα με το οικείο ΤΣΔΑ, μπορεί να προβαίνουν: α. στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων, β. στην υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΑΥ μέχρι και Β΄ κατηγορίας του ν. 4014/2011 (Α’ 209), γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β κατηγορίας του ν. 4014/2011, δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β κατηγορίας του ν. 4014/2011., ε. την εγκατάσταση και λειτουργία κοινοτικών κομποστοποιητών με βάση και τις σχετικές προβλέψεις του ΕΣΔΑ, ζ. μεταφορά και διάθεση αποβλήτων σε μονάδες που λειτουργούν από άλλους φορείς εκτός ΦΟΔΣΑ»

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 14:59 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Επί του τροποποιούμενου άρθρου 228, §2:
  Για τους Δήμους προβλέπεται «υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΑΥ μέχρι και Β΄ κατηγορίας του ν. 4014/2011».
  1/ Ο όρος «υλοποίηση» έχει διαφορετική σημασία από την «κατασκευή» που χρησιμοποιείται για τις υπόλοιπες αρμοδιότητες της §2;
  2/ Θα μπορεί ένας Δήμος να αναθέτει τις εργασίες διαλογής κλπ σε ιδιωτικό ΚΔΑΥ;
  3/ Εάν ΝΑΙ, θα πρέπει το ΚΔΑΥ να είναι αδειοδοτημένο σύμφωνα με την ισχύουσα ΔΙΠΑ 37674/16 ως κατ Β (σ.σ. <50 τν/ημ); Δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς των Δήμων οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ΚΔΑΥ κατ Α2 (50+ τν/ημ) ;