Άρθρο 15 Μείωση φόρου για δωρεές – Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19

Μειώσεις φόρου για δωρεές

 1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
 3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περ. ε` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α’ 146), δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 4. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των δωρεών τροφίμων προς τους δωρεοδόχους της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Α’ 248), προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.».

 

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 16:17 | Οργάνωση Μπορούμε/ Γραμματεία «Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

  Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης δωρεάς τροφίμων, όπως προβλέπει και η Οδηγία 2018/851 «κάνοντας χρήση οικονομικών εργαλείων και κινήτρων προς διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων», επισημαίνεται ότι το μέτρο της μείωσης φόρου για δωρεές τροφίμων, εφαρμόζεται ήδη σε άλλα κράτη-μέλη Ε.Ε. με καταγεγραμμένα θετικά αποτελέσματα στην αύξηση των δωρεών τροφίμων σε κοινωφελείς φορείς για την επισιτιστική στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

  Όπως ανωτέρω στο πλαίσιο της απαλλαγής των δωρεών τροφίμων από τον ΦΠΑ, η «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα, έχει εισηγηθεί για λόγους ασφάλειας δικαίου/σαφήνειας, αλλά και διασφάλισης της αξιοπιστίας του συστήματος δωρεών, τη σύσταση Μητρώου δωρεοδόχων.

 • Η μείωση φόρου για δωρεές τροφίμων να περιλαμβάνει και φυσικά πρόσωπα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:53 | Μπραζιτίκος Χρήστος

  Με την παρ. 3 που αναφέρει ότι «Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περ. ε` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α’ 146), δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» τι ακριβώς εννοείται .

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:20 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της Γρηγόρης ΑΒΕΕ:
  Παρ. 1: περιγράφονται αυτά που ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με το ν. 4172/2013, δηλ. η έκπτωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς που ορίζονται από σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομικών. Να διευκρινιστεί αν και αυτοί οι φορείς θα συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο μητρώο δωρεοδόχων (άρθρο 14, παράγραφος 2). Αν όχι, προτείνουμε να ενοποιηθούν και το Μητρώο να γίνει ενιαίο.

  Παρ. 4: Η αξία της δωρεάς θα πρέπει να υπολογίζεται επί της αξίας κτήσης και να βεβαιώνεται από τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς.

  Επιπλέον, κάθε δαπάνη διαφήμισης από τις εταιρίες που θα σχετίζεται με τις δωρεές (όπως για παράδειγμα η προβολή των δράσεων του ΜΠΟΡΟΥΜΕ), μπορεί να δίνει επιπλέον αναγνώριση δαπάνης σε ποσοστό 100% ή έστω και κάποιου μικρότερου ποσοστού.
  Παράδειγμα για την κατανόηση: Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρία κάνει διαφήμιση που της κοστίζει 1.000€. Τότε αυτή η εταιρία να έχει το δικαίωμα να προσαυξήσει τα έξοδα της επιπλέον κατά ποσοστό 100% δηλ. 2.000 αντί για 1.000 και αυτό το ποσό τελικά να εκπέσει ως δαπάνη από τα συνολικά της έσοδα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:27 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Και η καταστροφή θα πρέπει ν’ απαλλάσσεται από φορολογία.
  Δεν προσδιορίζεται με βάση ποια αξία (χονδρική ή λιανική) θα γίνονται οι υπολογισμοί.