Άρθρο 62 Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2939/2001 (Άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 10 του ν. 2939/2001  αντικαθίστανται και προστίθενται παρ. 6 έως 8   και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10

Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση

 1. Τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης:

α) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανακυκλώνεται τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65 %) κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας,

β) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 καλύπτονται οι κάτωθι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανακύκλωση στα ακόλουθα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:

βα) το πενήντα τοις εκατό (50 %) των πλαστικών,

ββ) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του ξύλου,

βγ) το εβδομήντα τοις εκατό (70 %) των σιδηρούχων μετάλλων·

βδ) το πενήντα τοις εκατό (50 %) του αλουμινίου·

βε) το εβδομήντα τοις εκατό (70 %) του γυαλιού·

βστ) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) του χαρτιού και χαρτονιού,

γ) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας,

δ) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, πρέπει να καλυφθούν οι κάτωθι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανακύκλωση όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:

δα) το πενήντα πέντε τοις εκατό (55 %) των πλαστικών,

δβ) το τριάντα τοις εκατό (30 %) του ξύλου,

δγ) το ογδόντα τοις εκατό (80 %) των σιδηρούχων μετάλλων,

δδ) το εξήντα τοις εκατό (60 %) του αλουμινίου,

δε) το εβδομήντα πέντε (75 %) του γυαλιού,

δστ) το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %) του χαρτιού και χαρτονιού.

 1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στόχων ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών και θέτει τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις κατά την έγκριση, τροποποίηση ή ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 5. Αν δεν έχει καταρτισθεί το πρόγραμμα αυτό, ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4.
 2. Τα απόβλητα συσκευασιών που εξάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στόχων της παραγράφου 1. Στην περίπτωση μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εξαγωγέας πρέπει να αποδεικνύει ότι η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες που ορίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
 3. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες σε συνδυασμό με το άρθρο 19.
 4. Οι φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασίας υποχρεούνται στην επίτευξη κατ’ ελάχιστον των ποσοτικών στόχων της παρ. 1, με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά. Ο Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να ορίζει υψηλότερους στόχους στην απόφαση έγκρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται η επίτευξη του εθνικού στόχου.
 5. Το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας που ορίζεται στις περ. β’ ή δ’ της παρ. 1, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει την Επιτροπή για την πρόθεση να αναβάλει την αντίστοιχη προθεσμία και υποβάλλει σχέδιο εφαρμογής, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Οδηγίας (EK) 94/62 (L 365), το οποίο δύναται να συνδυάζεται με το σχέδιο εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας (ΕΚ) 2008/98.
 6. Εφόσον η Επιτροπή ζητήσει να επανεξετασθεί το σχέδιο εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 6, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Επιτροπής.
 7. Οι στόχοι και τα μέτρα που αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3 δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στην ιστοσελίδα του και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς φορείς.».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».