Άρθρο 38 Έκδοση αδειών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Τροποποιείται η παρ. 1, καταργείται η παρ. 3, τροποποιείται η παρ. 4 και αναριθμείται σε 3 η παρ. 5 αναριθμείται σε 4 και προστίθενται νέες παρ. 5 έως 8 στο άρθρο 36 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 36

Έκδοση αδειών

 1. Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που προτίθεται να προβεί σε εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β του ν. 4014/2011 (Α’ 209) λαμβάνει πριν από την έναρξη εργασιών Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και υπόκειται σε έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4442/2016 (Α’ 230).

Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στις εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων αποτελούν αυτοτελές κεφάλαιο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και ορίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Οι τύποι και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

β) για κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας, οι τεχνικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση,

γ) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

δ) η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας,

ε) οι εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, οι οποίες είναι αναγκαίες, και

στ) οι αναγκαίες διατάξεις σχετικά με την παύση και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας μιας εγκατάστασης.

 1. Εάν η αρμόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων δεν είναι σύμφωνη προς το άρθρο 14 ή δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή για άλλους λόγους του παρόντος, απορρίπτει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο..

3.α) Για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ146163/3.5.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’  1537), απαιτείται άδεια συλλογής και μεταφοράς, η χρονική ισχύς της οποίας ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε πλείονες της μιας Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή εφόσον αυτά προέρχονται από πλείονες της μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

β)  Για τη χορήγηση της έγκρισης ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας της παρ. 6 και για την άδεια συλλογής και μεταφοράς της παρ. 7α για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται επίσης  ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο:

– προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος οργανισμός ή επιχείρηση,

– προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται,

– προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, όπως κωδικός ΕΚΑ, κλάση UN, αριθμός ΗP, των αποβλήτων που πρόκειται να διαχειριστούν,

– αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε ζημιές προς τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς αυτού,

– αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1013/2006 (L 190), όπως τα έξοδα μεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για ενενήντα (90) ημέρες και τα έξοδα που προκύπτουν, όταν η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνομη,

– αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστο, ως εξής:

 1. i. για εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15), ανάκτησης (R1 έως και R13):

α) ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με τον ν. 4014/2011,

β) 0,5 εκ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία σύμφωνα με τον ν. 4014/2011,

 1. ii. για τη διασυνοριακή μεταφορά: ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως,

iii. για τη συλλογή και μεταφορά: 0,5 εκ. ευρώ ετησίως.

Αν ο οργανισμός ή η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε εργασίες διάθεσης, ανάκτησης, συλλογής και μεταφοράς, καθώς και διασυνοριακής μεταφοράς, το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. Για κάθε επιμέρους εργασία διαχείρισης, ο υπόχρεος οργανισμός ή η επιχείρηση προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στην οποία βεβαιώνεται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Επί αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφερόμενων εργασιών, ο οργανισμός ή η επιχείρηση προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, τουλάχιστον ισόποση εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριμένου αποβλήτου, κατά τη συλλογή και μεταφορά, διασυνοριακή ή μη, ο οργανισμός ή η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, ίση με το ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Τα ποσά αυτά, όταν καταπίπτουν, διατίθενται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποκλειστικά για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Εξαιρούνται από την απαίτηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι  οργανισμοί ή επιχειρήσεις που ανακτούν τα δικά τους απόβλητα στον τόπο παραγωγής τους.

γ) Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτούνται εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο εγγεγραμμένος στο ΗΜΑ φορέας της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει από τις 7.10.2020. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν επίσης και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11*, 160104*, 16 02 13*, 20 01 21*, 20 01 23* και 20 01 35*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.

 1. Για την αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) υποβάλλεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού ή από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) του οποίου ο ΟΤΑ Α’ βαθμού αποτελεί μέλος κατόπιν σχετικής προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 246 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 2. Προϋπόθεση για την έκδοση κάθε άδειας που καλύπτει την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας είναι να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
 3. Στην ΑΕΠΟ κάθε εγκατάστασης που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και κατατάσσεται στην κατηγορία Α του ν. 4014/2011, πέραν των προβλεπομένων στην υπό στοιχεία οικ170225/20.1.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 135), αποτυπώνεται τεκμηριωμένα η διαχείριση αποβλήτων, λαμβανομένων υπόψη όσων προβλέπονται στο άρθρο 29 με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων που παράγονται ή υποβάλλονται σε εργασίες επεξεργασίας, καθώς και πλήρη διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
 4. Οι εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία Β του ν. 4014/2011 λαμβάνουν ΠΠΔ σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 (Β’ 436) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας.
 5. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των παρ. 7 και 8 υπόκεινται σε έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες πράξεις.

Στην γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας περιλαμβάνονται, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης ή της επιχείρησης.

β) Οι εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων (κωδικός R ή D).

γ) Οι κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ που υπόκεινται στις προηγούμενες εργασίες.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:55 | Μπραζιτίκος Χρήστος

  Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται πλέον άδεια . Καθιερώνεται όμως ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 100.000 €. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ΟΤΑ επειδή δεν εκτελούν τις εργασίες αυτές σε επαγγελματική βάση.
  Και οι ΦΟΔΣΑ , στους οποίους στο Μετοχικό Κεφάλαιο συμμετέχουν μόνο Δήμοι και έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του Δημοσίου συμφέροντος , πρέπει να εξαιρεθούν από αυτή την υποχρέωση.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:24 | ΚΕΤΖΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  Σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας καθώς αποτελούν πολιτικές της ΕΕ μέσα στα πλαίσια των στόχων 2030, αλλά και των περιβαλλοντικών στόχων μέχρι το 2030, η καύση σκουπιδιών δεν έχει χώρο.
  Οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν αφορούν την δημιουργία ροών ανακύκλωσης(οργανικά, πλαστικά, μέταλλα, χαρτί κτλ.), επαναχρησιμοποίησης και πρόληψης για τις καταναλωτικές συνήθειες μέσα από ενημερώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ευρεία κινητοποίηση για την ένταξη του πολίτη στο σύστημα αυτό.
  Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ.
  ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ανάπτυξη οι μονάδες καύσης σκουπιδιών, για την ικανοποίηση και τον πλουτισμό των βιομηχάνων σε βάρος της υγείας και του περιβάλλοντος, δύο εννοιών που αλληλοεξαρτώνται.
  Η κυβέρνηση μπορεί να ενισχύει με δράσεις την εκμετάλλευση όλων των αποβλήτων με επιχορήγηση καινοτόμων ιδεών(βιοπλαστικά, αξιοποίηση οργανικών για βιοαέριο, χρήση σε φαρμακευτική κτλ.), με οργανωμένες δομές για παραγωγή ηλεκτρισμού ή θερμότητας μέσω οργανικών με πολλαπλά οφέλη και στα κρατικά ταμεία και στους Δήμους. Μέσω αυτών όλων, νέες θέσεις εργασίας, λιγότερα πρόστιμα για υπέρβαση περιβαλλοντικών ορίων, απορρόφηση εξειδικευμένου προσωπικού, μείωση ανεργίας, λιγότερο κόστος παραγωγής ενέργειας τοπικά και παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων.
  ΑΥΤΑ είναι ανάπτυξη. Αλλά αυτά θέλουν και εργασία, ενασχόληση και δημιουργικότητα. Κάτι που από ότι φαίνεται δεν ενδιαφέρει τους αρμοδίους.
  Οι μονάδες καύσης ακόμα και να τηρούν (με λιγοστές μετρήσεις μόνο για τον έλεγχο) τα όρια ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι οι επιβλαβής χημικές ενώσεις δεν εναποτίθενται στο υπέδαφος, στην τροφική αλυσίδα, στα υπόγεια ύδατα και στον αέρα. Οι συγκεντρώσεις αυτών όλο και αυξάνονται με την συνεχή καύση, όλο και συσσωρεύονται στους ζώντες οργανισμούς. Δεν υπάρχουν όρια, όταν κάτι βλάπτει το περιβάλλον και προφανώς τον άνθρωπο.
  Δείξτε επιτέλους ένα σοβαρό πρόσωπο για την αντιμετώπιση των αποβλήτων και μην συνεχίζετε σε δρόμους που χάραξαν και οι προηγούμενοι ή σε ακόμα χειρότερους.
  Η ΚΑΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ που θα δέσει τα χέρια για το μέλλον.
  Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:57 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 38
  • Από την υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης της παραγράφου 3 περ. γ’ πρέπει, εκτός των ΟΤΑ α’ βαθμού, να εξαιρεθούν και οι ΦοΔΣΑ, οι οποίοι, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
  • Πρέπει να επικαιροποιηθεί η αναγραφόμενη ημερομηνία (7.10.2020).
  • Στη παράγραφο 8, να επαναδιατυπωθεί η αναφορά σε «εγκαταστάσεις της παραγράφου 7».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:38 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Με αφορμή τον μη χαρακτηρισμό ως ΕΑ των αναγραφόμενων ΑΗΗΕ κατά τη ΣΜ τους, θα ήθελα να θέσω υπόψη του ΥΠΕν το οξύμωρο καθεστώς που διέπει την αδειοδοτική μεταχείριση των ακέραιων ΑΗΗΕ:
  Οι εργασίες αποθήκευσης (R13) ΑΗΗΕ βάσει:
  1. της Παρατήρησης για την καταχώρηση 9η/219 στη Νέα ΚΥΑ 92108 (ΦΕΚ 3833_Β_20)
  2. κατατάσσονται στην 4η/9.γ της ΔΙΠΑ 37674/16
  3. για την 4η Ομάδα -γενικώς- οι ΠΠΔ λαμβάνονται από την ΚΥΑ 171914/13 (ΦΕΚ 3072 Β/13)
  4. η ΚΥΑ αυτή ΔΕΝ έχει ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχετική ΠΠΔ.
  5. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ αρμόζουσες ΠΠΔ περιλαμβάνονται για την καταχώρηση 12η/9 της ΔΙΠΑ 37674 στο ΦΕΚ 2138/14,
  ****************
  Επιπλέον, βλέπουμε ότι:
  1. η ΠΠΔ ΣΤ.10 αφορά τα ΑΗΗΕ με CFC δηλαδή τα ψυγεία κλπ με ΕΚΑ 16.02.11*, 20.01.23*,
  2. δεν περιέχεται ΠΠΔ για υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης για Αποθήκευση ΕΑ
  Δηλαδή:
  ο Νομοθέτης με την ΚΥΑ των ΠΠΔ για τις «Μάνδρες» θεωρεί τα ΑΗΗΕ ως μη ΕΑ, αφού (αθροιστικά):
  – δεν επιβάλει Ασφαλ Κάλυψη ΕΑ
  – κατατάσσει την Αποθήκευσή τους στην κατ Β, όταν οι εργασίες διαχείρισης ΕΑ εμπίπτουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στην κατ Α2 της 4ης Ομάδος.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Α. Θα πρέπει επιτέλους να διορθωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση της Αποθήκευσης ακέραιων ΑΗΗΕ παντός κωδικού ΕΚΑ
  Β. Να διατυπωθεί σε Νόμο/ΚΥΑ/ΠΔ ότι ΔΕΝ απαιτείται Ασφαλιστική Κάλυψη για την αποθήκευση ακέραιων ΑΗΗΕ, γιατί διαφορετικά το κόστος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ θα ΕΚΤΙΝΑΧΘΕΙ !

 • παρακάμπτεται ο όρος «ενεργειακή αξιοποίηση» που υπάρχει στο άρθρο 31 και αναφέρεται ότι για κάθε άδεια που αφορά «αποτέφρωση ή συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας είναι προϋπόθεση να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης».

  Συνεπώς, υπάρχει μια ανακολουθία χωρίς την απαραίτητη διευκρίνιση

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:36 | ΦΑΝΗ ΖΕΤΟΥ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:21 | Πλιάσσας Ορέστης

  Από την υποχρέωση της εν λόγω ασφαλιστικής κάλυψης, ομοίως πρέπει να εξαιρεθούν και οι ΦοΔΣΑ, οι οποίοι με βάση το νόμο ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
  Έ όχι και από τις 7.10.2020!!!
  Στη παράγραφο 8. Υπάρχει λάθος στην αναφορά των παραγράφων 7 και 8.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 22:36 | Αλεξίου Πολυξένη

  Ένα μεγάλο ΟΧΙ στην καύση απορριμάτων.Οι μονάδες καύσης εκπέμπουν τοξικούς και καρκινογόνους ρύπους μολύνοντας τον αέρα, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι τεράστιο το κόστος για την υγεία μας. Δεν χρειάζομαστε καύση, χρειαζόμαστε μετάβαση στην κυκλική οικονομία τώρα, καμπάνια ενημέρωσης για τη σωστή ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίηση,καθώς και κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ώστε να ακολουθήσουν το μοντέλο αυτό.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 20:12 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

  Παρατηρώ ότι παρακάμπτεται ο όρος «ενεργειακή αξιοποίηση» που υπάρχει στο άρθρο 31 και αναφέρεται ότι για κάθε άδεια που αφορά «αποτέφρωση ή συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας είναι προϋπόθεση να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης».

  Συνεπώς, υπάρχει μια ανακολουθία χωρίς την απαραίτητη διευκρίνιση

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 15:27 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  §3.γ περί υποχρέωσης ασφάλισης ΣΜ μη ΕΑ
  Κατά τη γνώμη μου, η επιβολή της σχετικής υποχρέωσης είναι μία διάταξη που:

  Α. επιβάλλει μία ΠΕΡΙΤΤΗ ΔΑΠΑΝΗ για τους περισσότερους Συλλέκτες, αφού:
  1. σε περίπτωση διασποράς Μη ΕΑ με εμπορική αξία (πχ σκραπ μετάλλων) ο Συλλέκτης -που συνήθως είναι και ο Έμπορος που έχει δεσμεύσει κεφάλαιο για την Κατοχή- θα φροντίσει να τα «σκουπίσει».
  2. Δεν λαμβάνεται υπόψη το είδος του αποβλήτου, πχ πότε είναι μεγαλύτερη η ρύπανση του Περιβάλλοντος ;
  – Όταν θα ανατραπεί ένα φορτηγό με χαρτιά; και θα γεμίσουν με χαρτάκια οι πέριξ του δρόμου αγροί ; ή
  – Όταν θα ανατραπεί ένα φορτηγό με ΑΗΗΕ; από τα οποία μπορεί να σπάσουν κάποια, αλλά τουλάχιστον δεν θα διασπαρθούν από τον αέρα.
  3. Έρχεται σε αντίθεση με τα ΔΙΕΘΝΗ ασφαλιστικά «ήθη», όπου βασικό κριτήριο/παράμετρος για τον προσδιορισμό του Ασφαλίστρου είναι η Πιθανότητα να απαιτηθεί πληρωμή. Είναι κοινή λογική ότι, όσο αυξάνει ο στόλος ενός Ασφαλιζόμενου τόσο αυξάνει ο Κίνδυνος για μία Ασφαλιστική να καλύψει ζημίες. Συνεπώς είναι λογικό το προσφερόμενο από τις ασφαλιστικές Ασφάλιστρο να είναι ανάλογο του αριθμού των ΟΣΜ.

  Β. είναι ΑΣΑΦΗΣ στην εφαρμογή της, όπως στις περιπτώσεις:
  1. Ανάθεσης μεταφορικού έργου από εγγεγραμμένο στο ΗΜΑ Συλλέκτη σε:
  α. σε ΦΔΧ . Ποιος είναι ο υπόχρεος ασφάλισης ; ο Συλλέκτης ή ο Αυτοκινητιστής με το ΦΔΧ;
  α. σε φορτηγό Διεθνών Μεταφορών στα πλαίσια Διασυνοριακής Μεταφοράς. Πρέπει το φορτηγό να είναι ασφαλισμένο (προφανώς έως τα Τελωνεία Εξόδου) ή ο Εξαγωγέας;
  2. Μεταφορικής Εταιρίας που διαθέτει μεγάλο στόλο, αλλά ο Κύκλος Εργασιών της από ΣΜ μη ΕΑ είναι μικρός. Ποια φορτηγά θα πρέπει να ασφαλίσει; Όλα, προκειμένου να έχει ευελιξία στις ναυλώσεις; ή μόνον έναν μικρό αριθμό τα οποία και θα ναυλώνει «στοχευμένα» για ΣΜ μη ΕΑ;

  Γ. Είναι ΑΔΙΚΗ, αφού εμμέσως εξαιρεί τους ΟΤΑ (βλ. «όσοι ασχολούνται σε Επαγγελματική Βάση»).
  Δηλαδή ένα δημοτικό απορριματοφόρο ή ένα ανοιχτό ΟΣΜ που μεταφέρει ογκώδη δεν θα ρυπάνουν το Περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήματος;
  Οι Δήμοι δεν πληρώνονται για την παροχή της αποκομιδής; Το προσωπικό μου περί Δικαίου Αίσθημα, δεν διακρίνει κάποια διαφορά στο ότι πληρώνονται υπό τη μορφή «Ανταποδοτικών Τελών»…

  *******
  Η καλύτερη λύση είναι η κατάργηση της διάταξης.
  Εάν παραμείνει, τουλάχιστον να διευκρινσθεί εάν ο Συλλέκτης οφείλει να επιδεικνύει στους συνεργάτες του (δηλ στον αρχικό Κάτοχο/Φορτωτή και στον επόμενο Κάτοχο/Παραλήπτη) πέραν της Εγγραφής του στο ΗΜΑ και το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του χρησιμοποιούμενου ΟΣΜ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 14:34 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  §3.γ
  Το 16.01.04* πρέπει να «βγεί» πριν τα ΑΗΗΕ για λόγους ορθής απαρίθμησης.

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 17:55 | Ιωάννα

  Ποιος ο ορισμός της άσκησης δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων σε επαγγελματική βάση;

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 14:52 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Επί των σχολίων του αγαπητού κ. Δεσινιώτη περί Αδειοδότησης:
  Από την εμπειρία μου και κατά την άποψή μου -όπως έχει γίνει δεκτή από αδειοδοτούσες αρχές:
  α) με την πρόσφατη ΚΥΑ 92108 (ΦΕΚ 3833_Β_20) που αφορά μόνον την 9η Βιομηχανικές αλλά και
  β) ήδη από τη ΔΙΠΑ 37674
  στη Στήλη των Παρατηρήσεων περιλαμβάνονταν(νται) διευκρινήσεις ότι όταν «μιλάμε» για σκέτη αποθήκευση (R13) τότε εφαρμόζονται οι καταχωρήσεις:
  ΟΤΚΖ—-> 12η/9
  ΑΗΗΕ—-> 4η/9.γ
  Δηλαδή, δεν γίνεται 2πλή κατάταξη. Συνεπώς παρέλκει η υποχρέωση ταυτόχρονης αδειοδότησης και ως δραστηριότητα 9ης και 4ης αντίστοιχα.
  Επίσης από την παλαιά 9/224 (νυν 218) έχουν «αφαιρεθεί» τα μη μεταλλικά.
  ********************************
  Η αλήθεια είναι ότι ενώ οι ξένοι μπορούν να σχεδιάζουν-μελετούν-κατασκευάζουν-προωθούν-χρηματοδοτούν κλπ τα οχήματα, τον ΗΗΕ εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει πώς να τα «χαλάσουμε» !!!
  ********************************
  Επίσης, η ΚΥΑ 11936/19 που βρίθει ασαφειών:
  1/ Βασίζεται σε μη ρεαλιστικό Χωροταξικό Πλαίσιο και οι διατάξεις της ενέχουν υποκειμενικής ερμηνείας
  2/ Αναθέτει τον έλεγχο της Χωροθέτησης μονάδων Α1-Α2 στην Περιφέρεια ενώ ούτως ή άλλως αυτό γινόταν μέσω της ΜΠΕ από τη ΔΙΠΕΧΩ της Αποκ Διοίκ.
  3/ Αυξάνει το κόστος και κυρίως το χρόνο αδειοδότησης, αφού πολλές εγκαταστάσεις δραστηριοποιούνται/κατατάσσονται και στην 4η και στην 9η. Ας θυμηθούμε ότι αφορμή για την -όντως- απλοποίηση των διαδικασιών ήταν η πρόσφατη έλευση της Τρόικας ή Θεσμών …
  ********************************
  Θα πρέπει, επιτέλους, κατά την έκδοση ΚΥΑ σχετικών με Κατατάξεις να γίνεται Διαβούλευση, ώστε να τίθενται εις γνώση των αρμόδιων επιτροπών και οι εμπειρίες επαγγελματιών που επισκέπτονται τέτοιες εγκαταστάσεις, άρα «έχουν εικόνες» και επιπλέον συλλέγουν τα προβλήματα και τις απόψεις και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
  *******************************
  Τέλος, ΝΑΙ θα πρέπει να ενοποιηθεί το αδειοδοτικό θεσμικό πλαίσιο περί μονάδων διαχείρισης αποβλήτων. Είναι η άποψη κάποιου που ασχολείται επαγγελματικά με την αδειοδότηση και θα είχε κάθε λόγο να παραμείνει η δαιδαλώδης Νομοθεσία.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 13:16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  §2
  Η αξιολόγηση μίας εργασίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το κριτήριο της §3 του άρθρου 29 του 4042/12 περί «Οικονομικά Βιώσιμης» γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε «ακραίες» απόψεις περί ανακύκλωσης.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 13:55 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  §1
  Μάλλον εκ παραδρομής ξεχάσθηκε η Αποθήκευση (R13).
  Ας γίνει υπενθύμιση ότι η Προσωρινή/Προκαταρκτική Αποθήκευση των παραγόμενων ΔΕΝ εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου.
  Υπενθυμίζω ότι κάποιες εργασίες πχ ΔΙΠΑ 9.γ Αποθήκευση ΑΗΗΕ <20τν δεν υπόκεινται σε Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, δηλαδή δεν είναι δραστηριότητες ούτε της κατ Β.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 21:12 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ

  • Εφαρμογή από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών της διάταξης του σημείου β του Άρθρου 85 του Νόμου 4685 ΦΕΚ 92Α/07.05.2020 όπου τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ 160211*, 160213*, 200121*, 200123* και 200135*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος, εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο ασφάλισης ως μη επικίνδυνα απόβλητα και η ελάχιστη κάλυψη 100.000 ευρώ καλύπτει και τους ως άνω κωδικούς ΕΚΑ στο ίδιο συμβόλαιο ασφάλισης.
  • Εφαρμογή της διάταξης του σημείου β του Άρθρου 85 του Νόμου 4685 ΦΕΚ 92Α/07.05.2020 όπου αναφέρεται στο σύνολο των μη επικίνδυνων αποβλήτων ανεξαρτήτως ΕΚΑ σύμφωνα με τον Κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της απόφασης 2014/955/ΕΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να μην υπάρχει αυξομείωση των συμβολαίων ασφάλισης αναλόγως των κωδικών ΕΚΑ που δύναται να χρησιμοποιεί η εταιρεία συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Εφαρμογή της διάταξης του σημείου β του Άρθρου 85 του Νόμου 4685 ΦΕΚ 92Α/07.05.2020 όπου αναφέρεται ρητά ότι η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης αφορά την κάλυψη ατυχήματος ρύπανσης από οχήματα της εταιρείας με κατ’ ελάχιστο όριο 100.000€ και επομένως δεν θα πρέπει το κόμιστρο ασφάλισης να προσδιορίζεται ανά όχημα δεδομένου ότι η κάλυψη αφορά την εταιρική δραστηριότητα ανεξαρτήτου αριθμό οχημάτων της εταιρείας. Στην παρούσα φάση το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών επιβάλει κόμιστρο ανά όχημα κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
  • Τροποποίηση της νέας διάταξης του Νόμου 4685 ΦΕΚ 92Α/07.05.2020 έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και ο ΕΚΑ 16 01 04* οχήματα στο τέλος του χρόνου ζωής τους ο οποίος βάσει του με αριθ. πρωτ. 3006025/1093/15.04.10 έγγραφο του Τμήματος Β’, της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους προς το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, που αφορά στην οδική μεταφορά των ΟΤΚΖ δεν ταξινομούνται σε κατηγορία επικίνδυνων υλικών για οδική μεταφορά, αρκεί να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής καυσίμων και υγρών μπαταρίας σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς.
  • Τροποποίηση της νέας διάταξης του Νόμου 4685 ΦΕΚ 92Α/07.05.2020 έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως ο όρος «επαγγελματική βάση» για την δραστηριοποίηση των εταιρειών, επιχειρήσεων και φορέων στην συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων με ενδεχόμενη πρόταση δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των ΚΑΔ 38.1 «Συλλογή Απορριμμάτων» από τις εταιρείες, επιχειρήσεις και φορείς όπως επίσης και διεύρυνση της συγκεκριμένης λίστας των ΚΑΔ σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.
  • Διαμόρφωση της πλατφόρμας του ΗΜΑ για την ορθή καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων νομιμοποίησης των εταιρειών, επιχειρήσεων και φορέων στην συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων στα πλαίσια εφαρμογής της νέας διάταξης τόσο για τις υφιστάμενες δραστηριότητες όσο και για την έναρξη νέων.
  • Ενημέρωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και των Δ/νσεων Συγκοινωνιών ανά Π.Ε. για την άμεση εφαρμογή του ισχύοντος νόμου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης του μεταφερόμενου φορτίου «Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα» στις υφιστάμενες και νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί ότι είναι ανέφικτη η αναγραφή των εκάστοτε κωδικών ΕΚΑ στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και η απόδειξη δραστηριοποίησης της εταιρείας, επιχείρησης και φορέα στην συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση και υποβολή:
  o Έναρξης δραστηριοτήτων αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  o Εγγραφή στο ΗΜΑ
  o Συμβόλαιο ασφάλισης

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 21:25 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα πρόβλεψη για διόρθωση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά των περιβαλλοντική αδειοδότηση και την άδεια λειτουργίας των εξής εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες αποτελούν τις μοναδικές δραστηριότητες οποιουδήποτε κλάδου στην χώρα μας που απαιτούν δύο άδειες λειτουργίας από δύο αρχές:
  Εγκατάσταση αποθήκευσης (R13) και ανάκτησης (R12) μεταλλικών απορριμμάτων το έργο υπάγεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις κάτωθι κατηγορίες (Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
  • Ομάδα 4η α/α 7α «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9»
  • Ομάδα 9η α/α 224 «Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα. Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΤΚΖ).»
  Επομένως μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο θα προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας η οποία θα πρέπει να γίνει από δύο αρχές ήτοι:
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 4η α/α 7α η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Π. Ε.
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 9η α/α 224 η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη ΔIEYΘYNΣH ANAΠTYΞHΣ Π.E. Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της εκάστοτε Π.Ε.
  Εγκατάσταση αποθήκευσης (R13) και ανάκτησης (R12) ΑΗΗΕ το έργο υπάγεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις κάτωθι κατηγορίες (Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
  • Ομάδα 4η α/α 9γ «Κέντρα διαλογής / ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ».
  • Ομάδα 9η α/α 224 «Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα. Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΤΚΖ).»
  Επομένως μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο θα προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας η οποία θα πρέπει να γίνει από δύο αρχές ήτοι:
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 4η α/α 9γ η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Π. Ε.
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 9η α/α 224 η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη ΔIEYΘYNΣH ANAΠTYΞHΣ Π.E. Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της εκάστοτε Π.Ε.
  Εγκατάσταση αποθήκευσης (R13) και επεξεργασίας ΑΗΗΕ χωρίς τεμαχισμό το έργο υπάγεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις κάτωθι κατηγορίες (Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
  • Ομάδα 4η α/α 9γ «Κέντρα διαλογής / ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ».
  • Ομάδα 9η α/α 225α «α) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάλυσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό.»
  Επομένως μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο θα προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας η οποία θα πρέπει να γίνει από δύο αρχές ήτοι:
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 4η α/α 9γ η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Π. Ε.
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 9η α/α 225α η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη ΔIEYΘYNΣH ANAΠTYΞHΣ Π.E. Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυστικών Πόρων της εκάστοτε Π.Ε.
  Εγκατάσταση αποθήκευσης (R13) απορρυπασμένων ΟΤΚΖ και απορρύπανσης ΟΤΚΖ το έργο υπάγεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις κάτωθι κατηγορίες (Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
  • Ομάδα 4η α/α 7α «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9»
  • Ομάδα 9η α/α 225β Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό.
  Επομένως μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο θα προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας η οποία θα πρέπει να γίνει από δύο αρχές ήτοι:
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 4η α/α 7α η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Π. Ε.
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 9η α/α 225β η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη ΔIEYΘYNΣH ANAΠTYΞHΣ Π.E. Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της εκάστοτε Π.Ε.
  Εγκατάσταση αποθήκευσης (R13) και ανάκτησης (R12) μη μεταλλικών αποβλήτων το έργο υπάγεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις κάτωθι κατηγορίες (Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
  • Ομάδα 4η α/α 9α «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R13)»
  • Ομάδα 9η α/α 224 «Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα. Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΤΚΖ).»
  Επομένως μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο θα προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας η οποία θα πρέπει να γίνει από δύο αρχές ήτοι:
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 4η α/α 9α η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Π. Ε.
  Για την άδεια λειτουργίας της Ομάδα 9η α/α 224 η διαδικασία αδειοδότησης υπάγεται στη ΔIEYΘYNΣH ANAΠTYΞHΣ Π.E. Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της εκάστοτε Π.Ε.
  Από τα ανωτέρω παραδείγματα είναι προφανές ότι οι κατηγορίες της Ομάδας 9, α/α 224, α/α 225α, α/α 225β παρότι αποτελούν μεταποιητικές δραστηριότητες θα πρέπει να υπαχθούν στην Ομάδα 4 προκειμένου να μην υπάρχει η διπλή διαδικασία αδειοδότησης του έργου από δύο διαφορετικές υπηρεσίες αυξάνοντας πολλές φορές πολλαπλάσια τον χρόνο της οριστικής αδειοδότησης και λειτουργίας του έργου δεδομένου ότι η κάθε υπηρεσία ακολουθεί διαφορετική διαδικασία εγκρίσεων.
  Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί άμεση λύση σε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό πρόβλημα που έχει προκύψει για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που όπως προαναφέρθηκε είναι οι μόνες δραστηριότητες που απαιτούν για την λειτουργία τους δύο άδειες λειτουργίας.

 • ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38.3.γ ΕΧΕΙ ΟΡΘΩΣ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΑ 160104* ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΚΑΘΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΚΑ ΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ:
  ΑΠΟ,
  Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν επίσης και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11*, 160104*, 16 02 13*, 20 01 21*, 20 01 23* και 20 01 35*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.
  ΣΕ
  Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν επίσης και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθώς και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11*, 160104*, 16 02 13*, 20 01 21*, 20 01 23* και 20 01 35*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.