Άρθρο 40 – (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98) Όροι για τις εξαιρέσεις – Προσθήκη νέου άρθρου 36Β στο ν. 4042/2012

Προστίθεται νέο άρθρο 36Β στον ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:

«Άρθρο 36Β
Όροι για τις εξαιρέσεις

1. Εάν έχουν επιτραπεί εξαιρέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 36α, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζονται, για κάθε τύπο δραστηριότητας, γενικοί κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να καλύπτονται από εξαίρεση και τη μέθοδο της επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται. Οι κανόνες αυτοί καταρτίζονται, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13. Στην περίπτωση των εργασιών διάθεσης της περ. α) του άρθρου 24, οι κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
2. Επιπλέον των γενικών κανόνων που θεσπίζονται με την απόφαση της παρ. 1, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να εκδίδει απόφαση με την οποία θεσπίζει ειδικούς όρους για τις εξαιρέσεις που αφορούν επικίνδυνα απόβλητα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τύπους δραστηριοτήτων, καθώς και οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται αναγκαίες για τις διάφορες μορφές ανάκτησης και, ανάλογα με την περίπτωση, οριακές τιμές για τις περιεχόμενες στα απόβλητα επικίνδυνες ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών.
3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους γενικούς και ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται βάσει των παρ. 1 και 2.».

  • Άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4042/2012

    Στο τέλος της παρ. 2 του Άρθρου 40 του Ν. 4042/2012, να προστεθούν τα εξής:
    «1. Η διαχείριση υλικών κατεδαφίσεων, κατασκευών ή εκσκαφών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α’ του ν. 4014/2011(Α’ 209) αποσκοπεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29, στη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου ή της δραστηριότητας, ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 και δύναται να γίνεται κατά προτεραιότητα εντός του χώρου του έργου ή της δραστηριότητας του παραγωγού από τον ίδιο τον παραγωγό ή σε όμορο χώρο ιδιοκτησίας του παραγωγού εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική ΑΕΠΟ.
    Στην περίπτωση που στην ΑΕΠΟ του Έργου ή της δραστηριότητας δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, είναι δυνατή η υποβολή Τεχνικής Έκθεσης, για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών. Για τα υλικά κατεδαφίσεων, κατασκευών ή εκσκαφών η διαχείριση των οποίων γίνεται εκτός των χώρων του παραγωγού, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312)».
    Με την προτεινόμενη προσθήκη, ικανοποιείται απόλυτα η αρχή της εγγύτητας, ενώ θα αποφευχθεί και σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω αποφυγής μετακίνησης πολύ μεγάλων ποσοτήτων υλικών σε άλλους πιο απομακρυσμένους χώρους.

  • Να προβλεφθεί στην ΥΑ το ποιος ελέγχει την τήρηση.