Άρθρο 46 (παρ. 24 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή – Τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 4042/2012

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως ακολούθως;

«Άρθρο 34

Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή

  1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23, μόλις αυτά εγκριθούν, και για ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων και των προγραμμάτων.
  2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ακολουθείται ο μορφότυπος για την κοινοποίηση πληροφοριών, που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».