Άρθρο 42 – (παρ. 20 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Στοιχειώδη πρότυπα – Προσθήκη νέου άρθρου 36Γ στο ν. 4042/2012

Προστίθεται νέο άρθρο 36Γ στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:

«Άρθρο 36Γ
Στοιχειώδη πρότυπα

1. Τα στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα για τις δραστηριότητες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διαλογής και της ανακύκλωσης αποβλήτων, για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23, εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα θα προκύψουν οφέλη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Τα στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα για τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται καταχώριση σύμφωνα με τις περ. α) και β) του άρθρου 26, εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα θα προκύψουν οφέλη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος ή για την αποφυγή της διαταραχής της εσωτερικής αγοράς καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:23 | Σταύρος Μαυρουδέας

    Η «(γ) αξιολόγηση της ανάγκης για το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων και για τις πρόσθετες υποδομές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 16, καθώς και αξιολόγηση των επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης» θα πρέπει να αφορά μόνο μονάδες διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Δεν θα πρέπει να το κράτος να παρεμβαίνει σε υποθέσεις ιδιωτικών επενδύσεων για απόβλητα που δεν το αφορα.