Άρθρο 45 Συμμετοχή του κοινού – Αντικατάσταση άρθρου 32 στον ν. 4042/2012

Το άρθρο 32 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 32

Συμμετοχή του κοινού

Οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και το ευρύ κοινό συμμετέχουν στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά από την εκπόνηση τους, σύμφωνα με τον ν. 3422/2005 (Α’ 303) ή, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β` 1225). Τα σχέδια και τα προγράμματα, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις για την υλοποίηση τους αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.».

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:29 | Σταύρος Μαυρουδέας

    Για την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού, αλλά και για την βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του το κοινό, ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις ή να δώσει τις σωστές προτάσεις, θα πρέπει το κοινό να έχει πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων (στόχοι, αποτελέσματα, πληροφορίες για την παραγωγή αποβλήτων κλπ).