Άρθρο 10 Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων – Προσθήκη άρθρου 25β στο ν. 4042/2012 (παρ. 10 και 11 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προστίθεται άρθρο 25β στον ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως εξής:
«Άρθρο 25β
Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων
1. Με το παρόν θεσπίζεται πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, με σκοπό την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των εν λόγω προϊόντων καθώς και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αυτών μέσω χωριστής συλλογής.
2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή να οργανώσουν Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ), κατά την έννοια της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 (Α’ 179), για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. Για την οργάνωση και λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) του παρόντος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 4α, 4β, 4γ και 7, εξαιρουμένων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 2939/2001.
3. α) Ως παραγωγός κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων νοείται: αα) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ` επάγγελμα παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει κλωστοϋφαντουργικά είδη ένδυσης, λευκά είδη οικιακής χρήσης και υποδήματα ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα εν λόγω προϊόντα, αβ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, το οποίο πωλεί επαγγελματικά στην Ελλάδα απευθείας σε νοικοκυριά ή χρήστες πλην των νοικοκυριών, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
β) Ο παραγωγός που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και διαθέτει προϊόντα στην αγορά, ορίζει νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού του παρόντος στην Ελλάδα. Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου γίνεται με γραπτή εντολή.
4. Στις υποχρεώσεις των φορέων ΣΕΔ, πέραν αυτών που προβλέπονται στην παρ. 2, περιλαμβάνονται και οι εξής:
α) η ανάληψη του κόστους χωριστής συλλογής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των εν λόγω προϊόντων ή αποβλήτων,
β) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ανάληψη του κόστους επαρκούς πληροφόρησης για τα μέτρα που λαμβάνονται από τους φορείς ΣΕΔ για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1.
γ) η συλλογή δεδομένων, η υποβολή εκθέσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και η ανάληψη του κόστους αυτών, σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται στην αγορά, αυτά που επαναχρησιμοποιούνται και τα απόβλητα που συλλέγονται και προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακυκλώνονται,
δ) η εφαρμογή επαρκούς μηχανισμού αυτοελέγχου των ΣΕΔ που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση: δα) της οικονομικής τους διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 5 και δβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα με την περ. γ’. Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους διενεργούνται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 7).
ε) η διάθεση στο κοινό πληροφοριών και, σχετικά με την επίτευξη του στόχου της παρ. 2, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη των ΣΣΕΔ, τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί προϊόντων ανά πωλούμενη μονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στην αγορά και τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.
5. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τους παραγωγούς των προϊόντων της παρ. 1, για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υποβάλλεται προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του ν. 2939/2001 και πρέπει:
α) να καλύπτουν το κόστος για τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός στην αγορά, σύμφωνα με την παρ. 4,
β) να λαμβάνουν υπόψη την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, την ανακυκλωσιμότητα, την παρουσία επικίνδυνων υλικών και την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό,
γ) να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Tο κόστος αυτό επιμερίζεται με διαφάνεια μεταξύ των παραγωγών, και
δ) να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των παραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, το μέγεθός τους και το ύψος παραγωγής τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση στους παραγωγούς.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ. το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022, εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων χωριστής συλλογής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, των συστημάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων αυτών για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και των συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των ανωτέρω, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, καθώς και τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ αναφορικά με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».