Άρθρο 10 Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων – Προσθήκη άρθρου 25β στο ν. 4042/2012 (παρ. 10 και 11 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προστίθεται άρθρο 25β στον ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως εξής:
«Άρθρο 25β
Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων
1. Με το παρόν θεσπίζεται πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, με σκοπό την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των εν λόγω προϊόντων καθώς και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αυτών μέσω χωριστής συλλογής.
2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή να οργανώσουν Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ), κατά την έννοια της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 (Α’ 179), για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. Για την οργάνωση και λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) του παρόντος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 4α, 4β, 4γ και 7, εξαιρουμένων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 2939/2001.
3. α) Ως παραγωγός κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων νοείται: αα) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ` επάγγελμα παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει κλωστοϋφαντουργικά είδη ένδυσης, λευκά είδη οικιακής χρήσης και υποδήματα ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα εν λόγω προϊόντα, αβ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, το οποίο πωλεί επαγγελματικά στην Ελλάδα απευθείας σε νοικοκυριά ή χρήστες πλην των νοικοκυριών, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
β) Ο παραγωγός που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και διαθέτει προϊόντα στην αγορά, ορίζει νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού του παρόντος στην Ελλάδα. Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου γίνεται με γραπτή εντολή.
4. Στις υποχρεώσεις των φορέων ΣΕΔ, πέραν αυτών που προβλέπονται στην παρ. 2, περιλαμβάνονται και οι εξής:
α) η ανάληψη του κόστους χωριστής συλλογής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των εν λόγω προϊόντων ή αποβλήτων,
β) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ανάληψη του κόστους επαρκούς πληροφόρησης για τα μέτρα που λαμβάνονται από τους φορείς ΣΕΔ για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1.
γ) η συλλογή δεδομένων, η υποβολή εκθέσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και η ανάληψη του κόστους αυτών, σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται στην αγορά, αυτά που επαναχρησιμοποιούνται και τα απόβλητα που συλλέγονται και προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακυκλώνονται,
δ) η εφαρμογή επαρκούς μηχανισμού αυτοελέγχου των ΣΕΔ που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση: δα) της οικονομικής τους διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 5 και δβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα με την περ. γ’. Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους διενεργούνται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 7).
ε) η διάθεση στο κοινό πληροφοριών και, σχετικά με την επίτευξη του στόχου της παρ. 2, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη των ΣΣΕΔ, τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί προϊόντων ανά πωλούμενη μονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στην αγορά και τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.
5. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τους παραγωγούς των προϊόντων της παρ. 1, για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υποβάλλεται προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του ν. 2939/2001 και πρέπει:
α) να καλύπτουν το κόστος για τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός στην αγορά, σύμφωνα με την παρ. 4,
β) να λαμβάνουν υπόψη την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, την ανακυκλωσιμότητα, την παρουσία επικίνδυνων υλικών και την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό,
γ) να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Tο κόστος αυτό επιμερίζεται με διαφάνεια μεταξύ των παραγωγών, και
δ) να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των παραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, το μέγεθός τους και το ύψος παραγωγής τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση στους παραγωγούς.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ. το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022, εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων χωριστής συλλογής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, των συστημάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων αυτών για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και των συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των ανωτέρω, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, καθώς και τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ αναφορικά με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:42 | ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

  Η ανάπτυξη ΣΕΔ Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων είναι θετική πρωτοβουλία και θα υποστηρίξει περαιτέρω τη διαλογή, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή τους. Απαιτείται κατά την έγκριση των ΣΕΔ αυτών και των έλεγχο των στοιχείων βιωσιμότητάς τους, να διασφαλιστεί ότι τα συλλεγόμενα κλωστοϋφαντουργικά υλικά, πριν καταστούν απόβλητα θα αξιοποιούνται προς επαναχρησιμοποίηση σε άπορους δημότες, εν συνεχεία θα αξιοποιούνται προς επαναχρησιμοποίηση με πώληση και τέλος θα αξιοποιούνται ως απόβλητα για ανακύκλωση ή παραγωγή ηλ.ενέργειας.
  Επίσης το συνολικό κόστος ανάπτυξης των προγραμμάτων χωριστής συλλογής, επαναχρησιμοποίησης ή/και αξιοποίησης-ανακύκλωσης θα καλύπτεται από τα ΣΕΔ και δεν θα επιβαρύνει τους Δήμους και τους δημότες, οι οποίοι ήδη θα έχουν καταβάλει πράσινο τέλος προς το παραγωγό των προϊόντων.
  Πρόταση:
  Τα προγράμματα χωριστής συλλογής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των εκάστοτε ΣΕΔ, υποχρεωτικά, πριν καταστούν απόβλητα θα αξιοποιούνται προς επαναχρησιμοποίηση σε άπορους δημότες, εν συνεχεία θα αξιοποιούνται προς επαναχρησιμοποίηση με πώληση και τέλος θα αξιοποιούνται ως απόβλητα για ανακύκλωση ή παραγωγή ηλ.ενέργειας. Το κόστος των προγραμμάτων θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα ΣΕΔ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:03 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 10
  • Η ανάπτυξη ΣΕΔ Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων είναι θετική πρωτοβουλία και θα υποστηρίξει περαιτέρω τη διαλογή, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή τους. Απαιτείται κατά την έγκριση των ΣΕΔ αυτών και των έλεγχο των στοιχείων βιωσιμότητάς τους, να διασφαλιστεί ότι τα συλλεγόμενα κλωστοϋφαντουργικά υλικά, πριν καταστούν απόβλητα θα αξιοποιούνται προς επαναχρησιμοποίηση σε άπορους δημότες, εν συνεχεία θα αξιοποιούνται προς επαναχρησιμοποίηση με πώληση και τέλος θα αξιοποιούνται ως απόβλητα για ανακύκλωση ή παραγωγή ενέργειας.
  • Επίσης το συνολικό κόστος ανάπτυξης των προγραμμάτων χωριστής συλλογής, επαναχρησιμοποίησης ή/και αξιοποίησης-ανακύκλωσης θα καλύπτεται από τα ΣΕΔ και δεν θα επιβαρύνει τους Δήμους και τους δημότες, οι οποίοι ήδη θα έχουν καταβάλει πράσινο τέλος προς το παραγωγό των προϊόντων.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:20 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  1. Με τα δεδομένα του άρθρου προκύπτει η υποχρέωση συμμετοχής της εταιρείας σε ΣΣΕΔ, εφόσον εμπορεύεται λευκά είδη οικιακής πώλησης.
  2. Πιθανόν να προκύψει επί πλέον κόστος διαχείρισης για τέτοιου είδους προϊόντα .
  3. Σε σχέση με τα ΠΔΕΠ των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να μην νοείται ο πωλητής ως παραγωγός κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 17:17 | COMBATT A.E.

  Στα άρθρα 8, 9 και 10 του σ/ν δίνεται το πλαίσιο των Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού. Όμως, δεν παρέχεται ούτε η απαιτούμενη νομοθετική σύνδεση με τα ΣΣΕΔ και τους Φορείς ΣΣΕΔ. Θα πρέπει να καταστεί σαφής η διάκριση (ή σύνδεση) μεταξύ Φορέα ΣΣΕΔ και Προγράμματος ΔΕΠ, αν δηλαδή κάθε φορέας αποτελεί και ένα ΠΔΕΠ, ή αν κάθε Φορέας υλοποιεί ένα ΠΔΕΠ, και άρα το ΠΔΕΠ στην πραγματικότητα είναι το εγκεκριμένο επιχειρησιακό του σχέδιο.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:56 | Re.De-Plan AE Consultants, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

  Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την ίδρυση ΣΣΕΔ (α) αποσυρόμενων οικιακών φαρμάκων (ληγμένα ή μη) και (β) αποβλήτων πλαστικών γεωργικής χρήσης, προτείνεται κατ’ αναλογία προς τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, να διατυπωθεί πλαίσιο αρχών και πρόβλεψη εξουσιοδοτικής ΚΥΑ για τα απόβλητα (α) αποσυρόμενων οικιακών φαρμάκων και (β) πλαστικά γεωργικής χρήσης