Άρθρο 36 (Άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4042/2012

Το άρθρο 18 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 18

Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά

 1. Καθιερώνεται χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29 και δεν ρυπαίνουν άλλες ροές αστικών αποβλήτων.
 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά, όπως επικίνδυνα απόβλητα από χρώματα, βερνίκια, διαλύτες ή προϊόντα καθαρισμού, πρέπει να συλλέγονται χωριστά με μέριμνα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού στα Πράσινα Σημεία και, σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δεν διαθέτει Πράσινο Σημείο, σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο που υποδεικνύεται από τον οικείο ΦΟΔΣΑ.
 3. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) ή οι O.T.A. α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναλαμβάνουν την περαιτέρω διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων της παρ. 1 από τους χώρους αποθήκευσής τους, σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 49, προκειμένου να τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης.
 4. Τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που παράγονται από νοικοκυριά, για τα οποία υφίστανται προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
 5. Τα άρθρα 16α, 17, 20 και 30 δεν εφαρμόζονται στα αναμεμειγμένα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.
 6. Τα άρθρα 17 και 20 δεν εφαρμόζονται στα επιμέρους κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά, μέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από οργανισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 ή 42.».
 • Ενημέρωση – εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση πολιτών με ευθύνη των ΟΤΑ για τα επικίνδυνα απόβλητα νοικοκυριών και τη διαχείρισή τους

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:58 | ΚΕΔΕ

  Οι διατάξεις αυτές μας βρίσκουν κατ’ αρχάς σύμφωνους. Δημιουργείται, ωστόσο, ένας προβληματισμός πως η εφαρμογή τους θα καταστεί αποτελεσματική και ουσιαστική από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:37 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ_ΔΕΔΙΣΑ

  – Άρθρο 36. Σχετικά με την συλλογή και μεταφορά τους η οποία διέπεται από ειδική άδεια ποιος θα είναι αρμόδιος? Πρέπει να διευκρινιστεί. Να υπαχθούν και τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα κατ’ οίκον νοσηλείας.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:37 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 36
  •Πρέπει να διευκρινιστεί αν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που παράγονται από νοικοκυριά, μπορούν να συλλέγονται στα Πράσινα Σημεία, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος VI.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 10:07 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

  α) Οι εργασίες συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων γίνονται με ειδικά οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό. Με ποιό τρόπο θα γίνει η προμήθεια των οχημάτων και πώς θα αποκτήσουν την εξειδίκευση οι υπάλληλοι των Δήμων;
  β) Οι υπάλληλοι ΟΤΑ α΄βαθμού διαχειρίζονται αστικά απόβλητα. Δεν προβλέπονται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ΜΑΠ για προστασία κατά την συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων.
  γ) θα υπάρξει επανακαθορισμός του ανθυγιεινού επιδόματος για τους εργάτες που θα κάνουν την αποκομιδή των επικίνδυνων;
  δ) Θα πρέπει οι Δήμοι τελικά να εφοδιαστούν με άδειες συλλογής επικίνδυνων και ασφαλιστήρια συμβόλαια;
  ε) να ξεκαθαριστεί ποιός έχει την αρμοδιότητα αποκομιδής οικιακών αλλά και επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από τα στρατόπεδα

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 09:09 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΘΡΗΣ

  Στο παρόν άρθρο όπου αναφέρεται το σύνολο των Ε.Α. παραγόμενα από νοικοκυριά, ουδεμία αναφορά γίνεται στις σημαντικές ποσότητες ΕΑΥΜ που παράγονται από τις δραστηριότητες κατ’ οίκον νοσηλείας. Στο επικείμενο ΕΣΔΕΑ θα μπορούσε να περιγραφεί η στόχευση και το πλαίσιο για την χωριστή συλλογή των ιατρικών αποβλήτων από δημοτικά απόβλητα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 15:14 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

  Άρθρο 36 Επικίνδυνα απόβλητα από νοικοκυριά. Από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα VI δεν περιλαμβάνονται τα ΕΑΥΜ, ούτε γίνεται αναφορά σε απόβλητα από κατ’ οίκον νοσηλεία. Καλό είναι να αναφερθεί η υποχρέωση καθορισμού για την κατηγορία αυτή μέσα από τον ΕΣΔΕΑ

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:52 | Πλιάσσας Ορέστης

  Δηλαδή τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που παράγονται από νοικοκυριά δεν πρέπει να συλλέγονται στα Πράσινα Σημεία; Αντίθετα, στον Πίν.1 τους Παραρτήματος VI, αυτά γίνονται αποδεκτά στα Πράσινα Σημεία.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:39 | Re.De-Plan AE Consultants, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

  Στις υποχρεώσεις των νοικοκυριών, για τη χωριστή συλλογή των επικινδύνων αποβλήτων, να συμπεριληφθούν και τα αποσυρόμενα οικιακά φάρμακα

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 21:39 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ

  Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά, όπως επικίνδυνα απόβλητα από χρώματα, βερνίκια, διαλύτες ή προϊόντα καθαρισμού, πρέπει να συλλέγονται χωριστά με μέριμνα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού στα Πράσινα Σημεία και, σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δεν διαθέτει Πράσινο Σημείο, σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο που υποδεικνύεται από τον οικείο ΦΟΔΣΑ.
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για οποιοδήποτε έργο που αφορά αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων με δυναμικότητα αποθήκευσης μικρότερη των 250 τόνων θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υποκατηγορίας Α2 επομένως αυτομάτως για τα Πράσινα Σημεία με δυναμικότητα αποθήκευσης μικρότερη των 1.000 τόνων εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και δυναμικότητα αποθήκευσης μικρότερη των 200 τόνων εντός ορίων οικισμών και πόλεων δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ΠΠΔ λόγω υπαγωγής στην Κατηγορία Β. Ουσιαστικά ένα Πράσινο Σημείο εφόσον υποχρεωτικά θα αποθηκεύει και επικίνδυνα απόβλητα παύει να υπάγεται στην Κατηγορία Β και το σύνολο αυτών θα υπαχθεί στην Υποκατηγορία Α2.
  Το σύνολο του έργου θα υπαχθεί άμεσα στην Υποκατηγορία Α2 με οτιδήποτε θα σημαίνει αυτό για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί χωροθέτησης εγκαταστάσεων αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων.
  Σε αντίθετη περίπτωση για άλλη μια φορά θα υπάρξει κενό στην ερμηνεία και σύγχυση της ισχύουσας νομοθεσίας για την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων και εις βάρος των ιδιωτικών εγκαταστάσεων διαχείρισης (αποθήκευσης) επικίνδυνων αποβλήτων η αδειοδότηση και λειτουργία των οποίων διέπεται από αυστηρό θεσμικό πλαίσιο ανεξαρτήτου της ποσότητας αποθήκευσης.