Άρθρο 65 Έλεγχοι – Τροποποίηση των διαδικασιών των ελέγχων του Ε.Ο.ΑΝ.

Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 19Α του ν. 2939/2001 , το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19Α

Έλεγχοι

 

 1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σχετικά με:

α) την τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρα 5 και 15),

β) τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων,

γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ,

δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης,

η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από το νόμο ή από σύμβαση με ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

θ) την τήρηση από τους ΟΤΑ των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα και

ι) την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τον παρόντα.

 1. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που εκπονείται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.
 2. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία θα συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ.
 3. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., της ΕΛΤΕ, των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος συνδρομής των ανωτέρω αρχών στον ελεγκτικό ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ..
 4. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τον Ε.Ο.ΑΝ. συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων.
 5. Οι ελεγχόμενοι από τον Ε.Ο.ΑΝ. είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η διευκόλυνση δειγματοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ο Ε.Ο.ΑΝ. ζητά την εισαγγελική εντολή για τη συνδρομή αστυνομικής αρχής.
 6. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση, στην οποία καταγράφονται ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου και οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου ή και η έκθεση διαπίστωσης παράβασης κοινοποιούνται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και την εξέταση των κατατεθειμένων απόψεων, συντάσσεται το τελικό κείμενο της έκθεσης ελέγχου, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι απόψεις του ελεγχόμενου και η σχετική αξιολόγησή τους. Παραβάσεις που συνίστανται στη μη τήρηση των χρονικών προθεσμιών που καθορίζει ο νόμος και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, δεν απαιτούν τη διενέργεια ελέγχου και για αυτές συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης παράβασης από την καθ΄ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.ΑΝ.
 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 10:26 | ΑΦΗΣ Α.Ε

  • Παρ. 2. Να τεθεί ένα εύλογο χρονικό όριο (π.χ 2 μήνες) εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος.
  • Στο άρθρο θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί μία ρύθμιση για την υποχρέωση του ΕΟΑΝ να κοινοποιεί στην ιστοσελίδα του ορισμένα στοιχεία για το ελεγκτικό έργο ανά έτος(στατιστικά στοιχεία για τους ελέγχους, τακτικούς και έκτακτους, τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν, τα πορίσματα των ελέγχων, τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν)

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 06:34 | ECEOLASTIKA AE

  • Στην παρ. 2 θα ήταν σκόπιμο να τεθεί ένα εύλογο χρονικό όριο (π.χ 4 μήνες) εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος.

  • Θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί μία ρύθμιση αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να κοινοποιεί ο ΕΟΑΝ στην ιστοσελίδα του ανά έτος για την ενημέρωση του κοινού για το ελεγκτικό έργο (αριθμό ελέγχων τακτικών και έκτακτων, αριθμό καταγγελιών που υποβλήθηκαν καθώς και στατιστικά στοιχεία για τα πορίσματα των ελέγχων, τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν)