Άρθρο 67 Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2939/2001

Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 2939/2001, καταργούνται οι παρ. 2 και 3, η παρ. 1 παύει να αριθμείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας

Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων απαγορεύεται να διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11 του άρθρου 4Β.».

  • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:34 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    Η επιχείρηση θα πρέπει για κάθε συνεργασία με προμηθευτή να έχει στη διάθεσή της τα σχετικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή του σε ΣΣΕΔ και την εγγραφή του στο ΕΜΠΑ

  • Αυτή η ρύθμιση ίσχυε και πριν το νομοσχέδιο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόσθηκε ποτέ, διότι δεν υπήρχε μηχανισμός ελέγχου και διασφάλισης της εφαρμογής της ρύθμισης. Άρα, στο άρθρο θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο μηχανισμός ελέγχου και τήρησης.

    Προτείνεται να συζητηθεί σοβαρά στο ΥΠΕΝ ώστε να αναλάβει ο ΕΟΑΝ το ρόλο του ελεγκτή και της διασφάλισης εφαρμογής του άρθρου.