Άρθρο 26 Πράσινα Σημεία – Τροποποίηση του άρθρου 44α του ν. 4042/2012 (παρ. 11 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Το άρθρο 44α του ν. 4042/2012 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 44α

Πράσινα Σημεία

 1. Πράσινο Σημείο (ΠΣ) ορίζεται χώρος οργανωμένος από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες και οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Αποτελούν υπαίθριους – περιφραγμένους χώρους και εγκαθίστανται σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον οικείο δήμο ή που ενοικιάζονται από αυτόν ή που του παραχωρούνται για τον σκοπό αυτό. Εντός του Πράσινου Σημείου δύναται να λαμβάνουν χώρα δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εργασίες επιδιόρθωσης, επισκευής και ανακατασκευής προϊόντων καθώς και δράσεις εκπαίδευσης.

Όπου στην νομοθεσία αναφέρεται «Μικρό Πράσινο Σημείο» ή «Μεγάλο Πράσινο Σημείο» νοείται εφεξής το «Πράσινο Σημείο», σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του παραρτήματος VI.

 1. Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) ορίζεται το Πράσινο Σημείο που οργανώνεται από φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, για το οποίον ισχύουν κατά τα λοιπά όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σημεία.
 2. Γωνιά Ανακύκλωσης (ΓΑ) ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές, όπου οι πολίτες αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, σε κατάλληλους περιέκτες, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.
 3. Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ) ορίζεται το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδο ή container για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται. Εντάσσεται στον εξοπλισμό συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων του ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Τα κινητά Πράσινα Σημεία λειτουργούν βάσει προγράμματος της υπηρεσίας καθαριότητας των ΟΤΑ, το οποίο κοινοποιείται ευρέως στους πολίτες.
 4. Τα ΠΣ, τα ΚΑΕΔΙΣΠ, οι ΓΑ και τα ΚΙΠΣ, στοχεύουν:

α) στην προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως της επαναχρησιμοποίησης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή,

β) στην ανάκτηση υλικών υψηλότερης καθαρότητας ως αποτέλεσμα της χωριστής συλλογής,

γ) στην προώθηση των πρωτοβουλιών των ΟΤΑ και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον τομέα του περιβάλλοντος και

δ) στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με την άμεση συμμετοχή τους και την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση.

 1. Ο καθορισμός των κατηγοριών των χρησιμοποιημένων αντικειμένων και των ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που μπορούν να γίνονται αποδεκτά ανά ΠΣ, ΚΑΕΔΙΣΠ, ΓΑ και ΚΙΠΣ βασίζεται στην εξασφάλιση της περαιτέρω διαχείρισής τους προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αντίστοιχα.
 2. Οι αποδεκτές κατηγορίες ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων και εξειδικεύσεις επί της χωροθέτησης, της λειτουργίας, των υποδομών και του εξοπλισμού αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος VI για τα ΠΣ και τα ΚΑΕΔΙΣΠ και στον Πίνακα 2 για τις ΓΑ. Οι κατηγορίες των αποδεκτών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στα ΚΙΠΣ είναι αντίστοιχες με αυτές των ΓΑ.».
 • Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των προδιαγραφών. Η δαπάνη των κάδων διαφορετικών χρωμάτων δε θα πρέπει να μετακυληθεί στην επιχείρηση. Επίσης, προτείνεται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και οι υποδομές των ΠΣ να κατασκευάζονται από δευτερογενή υλικά.

 • Είναι σκόπιμη η πρόβλεψη ανάπτυξης και επί τόπου εφαρμογής διαδικασιών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση υλικών και επιδιόρθωσης στο πλαίσιο εγκαταστάσεων Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), με τις ανάλογες ρυθμίσεις σε επίπεδο υποδομών. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχρονικά αναπτύσσεται από φορείς της κοινωνικής οικονομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στα πεδία της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης των αποβλήτων και της ενεργοποίησης του γενικού πληθυσμού στην επαναχρησιμοποίηση υλικών.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:46 | Μπραζιτίκος Χρήστος

  Μήπως θα πρέπει να προστεθεί και μία 5η παρ. που να ορίζει το Πράσινο Σημείο το οποίο θα οργανώνεται από τους ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι και σε τελική ανάλυση και τεχνογνωσία διαθέτουν και με την ανακύκλωση ασχολούνται.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:33 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  Τα πράσινα σημεία θα πρέπει να γίνουν καλαίσθητα, να παρέχουν ενημέρωση στους πολιτές και να αποτελούν σημείο επίσκεψης για όλους. Αξίζει κάποιος να δει τα πράσινα σημεία της Βαρκελώνης. Είμαι σίγουρος ότι νέοι αρχιτέκτονες θα έχουν όρεξη μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία να σχεδιάσουν πράσινα σημεία και γωνιές που να ανταποκρίνονται σε σύγχρονη αισθητική με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:54 | ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

  Στο εν λόγω άρθρο υπάρχουν οι αναφορές στις παραγράφους: στην παρ.1, ότι Πράσινα Σημεία μπορούν να κάνουν και να λειτουργούν οι ΟΤΑ, στην παρ. 2 ότι Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) είναι το Πράσινο Σημείο που οργανώνεται από φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας με την σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ και στην παρ.4 ότι το Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ) εντάσσεται στον εξοπλισμό συλλογής του ΟΤΑ.
  Από τις παραπάνω αναφορές απουσιάζουν για μία ακόμη φορά οι ΦΟΔΣΑ, δηλαδή οι φορείς των ΟΤΑ, που είναι υπεύθυνοι για την διαχείρισης των αποβλήτων. Και επιπλέον ΑΝ ένας φορέας κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας θελήσει να οργανώσει και να λειτουργήσει ένα ΚΑΕΔΙΣΠ μπορεί να το κάνει με την σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ, η διάταξή αυτή ΔΕΝ ισχύει για του ΦοΔΣΑ οι οποίοι είναι επιχείρησης των ΟΤΑ και οι ΟΤΑ συμμετέχουν σε αυτούς.
  Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας.
  Στην Δυτική Μακεδονία ήδη από το 2004 οι περιφερειακές εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας είχαν ονομασθεί Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και ως τέτοιες περιλαμβανόταν σε όλους του εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ. Σταδιακά οι ΤΜΔΑ από απλοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης σύμμεικτων Απορριμμάτων μετατρέπονται σε αυτό ακριβώς που περιγράφει η ονομασίας τους.
  Σήμερα π.χ. στην ΤΜΔΑ Καστοριάς είναι χωροθετημένες και σαφώς οριοθετημένες οι παρακάτω δραστηριότητες:
  1. Μεταφόρτωση σύμμεικτων αποβλήτων
  2. Μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών προερχόμενων από δράσεις ΔσΠ
  3. Μεταφόρτωση χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων
  4. Μεταφόρτωση πράσινων αποβλήτων
  5. Μεταφόρτωση ογκωδών
  6. Μεταφόρτωση ΑΗΗΕ, και τέλος
  7. Κέντρο (Δημιουργικής) Επαναχρησημοποίησης Υλικών [Κ(Δ)ΕΥ)]
  Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η ΤΜΔΑ Καστοριάς ΕΙΝΑΙ ένα Πράσινο Σημείο και μάλιστα εξυπηρετεί τρεις ΟΤΑ (Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Νεστορίου).
  Σε ότι αφορά τα ΚΙΠΣ και κυρίως τα ρυμουλκούμενα ή μεταφερόμενα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Δυτική Μακεδονία βρίσκονται σε λειτουργία ήδη δύο (2) από αυτά τα οποία αναπτύσσονται στου Δήμους Νεστορίου και Πρεσπών και τα οποία μετακινούνται/μεταφέρονται με οχήματα της ΔΙΑΔΥΜΑ (ΦοΣΔΣΑ). Η μη δυνατότητα του ΦΟΔΣΑ να λειτουργεί ΚΙΠΣ θα έθετε την δράση σε προσωρινή ή οριστική παύση καθώς οι Δήμοι θα έπρεπε να προμηθευτούν τα καταλληλά οχήματα για την μεταφορά τους.
  Εάν παραμείνει οι διατυπώσεις του άρθρου τότε αρκετές από τις δράσεις θα πρέπει να σταματήσουν. (βλ. παρατηρήσεις για το αρ. 11)
  Πρόταση
  Οι ΦοΔΣΑ να μπορούν να δημιουργήσουν ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ εφόσον αυτά υπάρχουν ή/και κατασκευαστούν εντός υφιστάμενων εγκαταστάσεων που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους, και εφόσον προβλεπόταν ή προβλέπονται στον οικείο ΠΕΣΔΑ. Επίσης οι ΦοΔΣΑ μπορούν να λειτουργούν ΚΙΠΣ με την σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ και εφόσον χρησιμοποιούν οχήματα που ανήκουν στην κυριότητά τους.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:39 | ΚΕΔΕ

  Απαιτείται η επαναξιολόγηση συγκεκριμένων προδιαγραφών που αναφέρονται για τα Πράσινα Σημεία, οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν θέματα στην εγκατάσταση και ιδιαίτερα στην αποτελεσματική λειτουργία τους (ενδεικτικά αναφέρεται ο περιορισμός της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 50 τ.μ.).
  Προτείνουμε, να ενσωματωθεί η διατύπωση που έγινε από το Δήμο Καλα-μαριάς, στο Παράρτημα VI, της σελ. 62 του Νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, στις αναφορές που γίνονται για τα Πράσινα Σημεία, στην παράγραφο «Α) Χωροθέτηση» να προστεθεί εδάφιο 6. ως εξής:
  «6. Σε περιπτώσεις όπου εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού δεν υπάρχουν γήπεδα με κατάλληλες χρήσεις γης (κοινωφελείς λειτουργίες) για την κατασκευή Πράσινων Σημείων και προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμόρφωση με τις επιταγές της ΕΕ για την άμεση κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων, η οικεία υπηρεσία δόμησης μπορεί να προβαίνει σε αλ-λαγή της χρήσης μεμονωμένου γηπέδου και τόσο το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όσο και του Υπουργείο Περι-βάλλοντος και Ενέργειας να την εγκρίνουν άμεσα και με συνοπτικές διαδικα-σίες κατά παρέκκλιση του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), των κειμένων πολεοδομι-κών διατάξεων και των κατευθύνσεων του ΓΠΣ».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:19 | Δίκτυο ΦοΔΣΑ

  Άρθρο 26
  • Δεν απαιτείται η περιοριστική πρόβλεψη των χώρων στους οποίους μπορούν να λειτουργήσουν τα Πράσινα σημεία. Εκτός από τους υπαίθριους χώρους, υπάρχει οδηγία και για χρήση δημοτικών κτιρίων.
  • Δεν υπάρχει κανένας λόγος διαφοροποίησης της ονομασίας του Πράσινου σημείου, όταν το λειτουργεί φορέας κοινωνικής αλληλεγγύης.

  • Από τις παραπάνω αναφορές απουσιάζουν για μία ακόμη φορά οι ΦΟΔΣΑ, δηλαδή οι φορείς των ΟΤΑ, που είναι υπεύθυνοι για την διαχείρισης των αποβλήτων. Και επιπλέον ΑΝ ένας φορέας κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας θελήσει να οργανώσει και να λειτουργήσει ένα ΚΑΕΔΙΣΠ μπορεί να το κάνει με την σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ, η διάταξή αυτή ΔΕΝ ισχύει για του ΦοΔΣΑ οι οποίοι είναι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, αρμόδιοι για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, και οι ΟΤΑ συμμετέχουν σε αυτούς.
  • Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας.
  Στην Δυτική Μακεδονία ήδη από το 2004 οι περιφερειακές εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας είχαν ονομασθεί Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και ως τέτοιες περιλαμβανόταν σε όλους του εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ. Σταδιακά οι ΤΜΔΑ από απλοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης σύμμεικτων Απορριμμάτων μετατρέπονται σε αυτό ακριβώς που περιγράφει η ονομασίας τους.
  Σήμερα π.χ. στην ΤΜΔΑ Καστοριάς είναι χωροθετημένες και σαφώς οριοθετημένες οι παρακάτω δραστηριότητες:
  1.Μεταφόρτωση σύμμεικτων αποβλήτων
  2.Μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών προερχόμενων από δράσεις ΔσΠ
  3.Μεταφόρτωση χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων
  4.Μεταφόρτωση πράσινων αποβλήτων
  5.Μεταφόρτωση ογκωδών
  6.Μεταφόρτωση ΑΗΗΕ, και τέλος
  7.Κέντρο (Δημιουργικής) Επαναχρησιμοποίησης Υλικών [Κ(Δ)ΕΥ)]
  Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η ΤΜΔΑ Καστοριάς ΕΙΝΑΙ ένα Πράσινο Σημείο και μάλιστα εξυπηρετεί τρεις ΟΤΑ (Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Νεστορίου).
  Σε ότι αφορά τα ΚΙΠΣ και κυρίως τα ρυμουλκούμενα ή μεταφερόμενα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Δυτική Μακεδονία βρίσκονται σε λειτουργία ήδη δύο (2) από αυτά τα οποία αναπτύσσονται στου Δήμους Νεστορίου και Πρεσπών και τα οποία μετακινούνται/μεταφέρονται με οχήματα της ΔΙΑΔΥΜΑ (ΦοΣΔΣΑ). Η μη δυνατότητα του ΦΟΔΣΑ να λειτουργεί ΚΙΠΣ θα έθετε την δράση σε προσωρινή ή οριστική παύση καθώς οι Δήμοι θα έπρεπε να προμηθευτούν τα καταλληλά οχήματα για την μεταφορά τους.
  Εάν παραμείνει οι διατυπώσεις του άρθρου τότε αρκετές από τις δράσεις θα πρέπει να σταματήσουν. (βλ. παρατηρήσεις για το αρ. 11)
  • Η πρόταση του Δικτύου ΦοΔΣΑ είναι : Οι ΦοΔΣΑ να μπορούν να δημιουργήσουν ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ εφόσον αυτά υπάρχουν ή/και κατασκευαστούν εντός υφιστάμενων εγκαταστάσεων που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους, και εφόσον προβλεπόταν ή προβλέπονται στον οικείο ΠΕΣΔΑ. Επίσης οι ΦοΔΣΑ μπορούν να λειτουργούν ΚΙΠΣ με την σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ και εφόσον χρησιμοποιούν οχήματα που ανήκουν στην κυριότητά τους.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:44 | ΑΦΗΣ Α.Ε

  Στις παρ. 3 και 4 για τις Γωνιές Ανακύκλωσης (Γ.Α) και τα Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΙΠΣ) να προβλεφθεί μεταξύ των υλικών και η χωριστή συλλογή φορητών ΗΣ&Σ. Η χωριστή συλλογή εν προκειμένω ενδείκνυται πρακτικά λόγω του μικρού όγκου που καταλαμβάνουν οι κάδοι συλλογής ΑΦΗΣ για τις φορητές ΗΣ&Σ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 11:12 | Πλιάσσας Ορέστης

  Κακώς περιορίζει τα Πράσινα σημεία σε υπαίθριους χώρους. Υπάρχει οδηγία και για χρήση δημοτικών κτιρίων.
  Δηλαδή όταν το κάνει ο Δήμος λέγεται Πράσινο Σημείο ενώ όταν φορέας κοινωνικής αλληλεγγύης ονομάζεται ΚΑΕΔΙΣΠ; Προς τι αυτή διαφοροποίηση;

 • Συμπληρωματικά με τη σχετική πρόταση στο άρθρο 11 προτείνεται το εξής:

  «Στα Πράσινα Σημεία και στα ΚΕΑΔΙΣΠ έχουν πρόσβαση τα ΚΔΕΥ και φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας σε αντικείμενα που κρίνεται ότι έχουν δυναμικό επαναχρησιμοποίησης. Εάν κριθεί αναγκαίο εκδίδεται και ΥΑ από το ΥΠΕΝ που θα ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα για την πρόσβαση στα Πράσινα Σημεία – ΚΑΕΔΙΣΠ.»

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:06 | Re.De-Plan AE Consultants, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

  Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των ΟΤΑ, να οργανώνουν, εντός των Πράσινων Σημείων, ειδικούς χώρους συγκέντρωσης αποβλήτων πλαστικών γεωργικής χρήσης, ιδίως στους ΟΤΑ με μεγάλη πυκνότητα παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή/και στις νησιώτικες και απομακρυσμένες περιοχές. Εναλλακτικά, να υποχρεωθούν να διαθέτουν οικόπεδα εγκατάστασης Κέντρων Συλλογής γεωργικών αποβλήτων και να τα εξοπλίζουν, σε συνεργασία με το ΣΣΕΔ του ρεύματος. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να προβλεφθεί και στο πλαίσιο του άρθρου 53/228 του παρόντος ν/σ.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 19:24 | Ζωή Μπαλωμένου

  Ο περιορισμός στο εμβαδόν των Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π. που θέτει ο Νόμος 4447/2016 στο άρθρο 21, σύμφωνα με το οποίο, «η έκταση που καταλαμβάνουν δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 τ.μ.» τα τοποθετεί αυτόματα στις παρυφές των Δήμων, όπου η ορατότητα τους και η αλληλεπίδραση με τους πολίτες θα είναι πολύ περιορισμένη.
  Τα ΚΑΕΔΙΠΣ θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο να μπορούν να στηθούν και σε μικρότερη έκταση σε πιο κεντρικά σημεία των Δήμων, ώστε να μπορούν επιτελούν πιο άμεσα δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 18:32 | Ζωή Μπαλωμένου

  Θα μπορεί να συμμετέχει η τοπική κοινωνία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των συλλεγέντων στις Γωνιές Ανακύκλωσης, κατόπιν συνεννόησης με τους ΟΤΑ?

  Μια τέτοια πρόβλεψη συμμετοχικότητας θα αύξανε σημαντικά την ορατότητα των σημείων αυτών.

  Η διαχείριση των συλλεχθέντων από οργανώσεις κατοίκων και/ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με σκοπό τη χρηματοδότηση σκοπών κοινής ωφέλειας θα αύξανε κατά πολύ την αποδοτικότητα των σημείων αυτών και θα έδινε στους ΟΤΑ ένα πολύ καλό τρόπο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ενώ παράλληλα θα συντελούσε στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και πιθανόν και επαναχρησιμοποίησης.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 17:29 | Ζωή Μπαλωμένου

  Δεν προβλέπεται στο άρθρο αυτό η δυνατότητα συγκέντρωσης βιολογικών αποβλήτων.Επίσης, στο άρθρο 29 του παρόντος σχεδίου δεν διευκρινίζεται τι είδους απόβλητα θα συλλέγονται στα 4 ρεύματα των νέων οικοδομών και τι στα 2 ρεύματα των υφιστάμενων. Οπότε η συλλογή βιοαποβλήτων προβλέπεται μόνο στα σχολεία?
  Δεν προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα συνοικιακής κομποστοποίησης που θεωρείται από τις βέλτιστες πρακτικές επί του θέματος. Στην περίπτωση της συνοικιακής κομποστοποίησης αρμόδιος δεν είναι ο ΟΤΑ, αλλά οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν σχηματίσει ΚΟΙΝΣΕΠ. Κάτι τέτοιο θα δυσχέραινε πολύ την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών. Για τον τρόπο οργάνωσης της κομποστοποίησης υπάρχει η εξαιρετική μελέτη στο ZeroWasteEurope: https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-of-besancon/

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 21:49 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ

  Τα πράσινα σημεία είναι η μοναδική δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων που δεν υπάρχει και δεν δίδεται η δυνατότητα δραστηριοποίησης ιδιωτικών επιχειρήσεων παρότι σε όλη την Ελληνική Επικράτεια δραστηριοποιούνται και λειτουργούν εντός των ορίων των αστικών κέντρων εδώ και δεκαετίες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων αδειοδοτημένες για αποθήκευση, ανάκτηση και ανακύκλωση περισσότερο από το 80% των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται στα πράσινα σημεία συλλογής.
  Θα πρέπει να υπάρξει από το συγκεκριμένο άρθρο η δυνατότητα και ιδιωτικών πράσινων σημείων όπου σε συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ να πλαισιώσουν της διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και να συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αυτές ήδη υφίστανται και είναι αδειοδοτημένες από τις αρμόδιες αρχές.

 • Πράσινα σημεία θα έπρεπε να δημιουργηθούν και στα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναλόγως με την αποδοτικότητα αυτών θα έπρεπε να επιβραβεύονται αυτά που χρησιμοποιούν υλικά συσκευασίας από ανακυκλωμένο πλαστικό.

  Με αυτόν τον τρόπο θα προωθούσε το ΥΠΕΝ την οικονομία μηδενικών ρύπων ενώ τώρα και θα καταστρέψει την βιομηχανία, και θα επιβαρύνει τα καταστήματα εστίασης με επιπλέον κόστος αλλά και τελικά δεν θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.