Άρθρο 50 (παρ. 27 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Υποβολή εκθέσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 4042/2012

Τροποποιείται η παρ. 1 και προστίθενται νέες παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 στο άρθρο 21 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 21

Υποβολή εκθέσεων

  1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των περ. α) έως δ της παρ. 5 του άρθρου 11 και της παρ. 6 του άρθρου 11.
  2. Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 11, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες επίχωσης και άλλες εργασίες ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν. Επίσης αναφέρει την επανεπεξεργασία των αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εργασίες επίχωσης ως επίχωση. Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις περ. β), γ) και δ) της παρ. 5 του άρθρου 11 και της παρ. 6 του άρθρου 11, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.
  3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν στην εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9.
  4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα δεδομένα για τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά.
  5. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 3 και 8 του άρθρου 11α, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα ποσοστά απωλειών, όπου εφαρμόζεται.
  6. Η υποβολή των δεδομένων γίνεται ηλεκτρονικά και ακολουθεί τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης C(2012) 2384 της Επιτροπής, εντός διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα. Η πρώτη περίοδος υποβολής αρχίζει το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά από την έγκριση της πράξης που καθορίζει τον μορφότυπο για την υποβολή των δεδομένων.
  7. Για τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), οι ετήσιες εκθέσεις καταρτίζονται από τον Ε.Ο.Α.Ν. και υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».