Άρθρο 18 Μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και των προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες (παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Μετά το άρθρο 18 προστίθεται άρθρο 18Α στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως εξής:

«Άρθρο 18Α

Μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και των προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες

 1. Από τις 5 Ιανουαρίου 2021 κάθε προμηθευτής αντικειμένου, όπως ορίζεται στην περ. 33 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 396) κοινοποιεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων πληροφορίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του εν λόγω Κανονισμού, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο και το εργαλείο υποβολής που παρέχεται από τον Οργανισμό για αυτό τον σκοπό.
 2. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής και επιβολής κυρώσεων της παρ. 1 είναι η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως η εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕE) 1907/2006 (REACH, L 136).
 3. Αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις περί επιβολής διοικητικών προστίμων της ισχύουσας νομοθεσίας αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να χορηγούνται εξαιρέσεις από την παρ. 1 για λόγους εθνικής άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1907/2006.».
 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:43 | ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΕΡ

  Προσθήκη Άρθρου 18Α στο Ν. 4042/2012

  Προτείνεται αναδιατύπωση ή διόρθωση της παρ. 1 του νέου Άρθρου 18Α, διότι η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ δεν αναφέρεται σε κοινοποίηση πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, αλλά σε παροχή πληροφοριών στον αποδέκτη του αντικειμένου.

 • Προσθήκη Άρθρου 18Α στο Ν. 4042/2012

  Προτείνεται αναδιατύπωση ή διόρθωση της παρ. 1 του νέου Άρθρου 18Α, διότι η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ δεν αναφέρεται σε κοινοποίηση πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, αλλά σε παροχή πληροφοριών στον αποδέκτη του αντικειμένου.