Άρθρο 21 Φορολογικές αποσβέσεις για το κόστος αναβάθμισης των ΚΔΑΥ Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (παρ. 11 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Αντικαθίσταται η περ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10.α. Το συναφές με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 44δ του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), την ενεργειακή απόδοση ή την εξοικονόμηση νερού κόστος, αποσβένεται με τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό (10%), ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες.

β. Η προηγούμενη περίπτωση δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης τις σχετικές με: «Αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη», «Μέσα μεταφοράς ατόμων» και «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων».

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:41 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Έχοντας πρώτα διαβάσει το άρθρο 20,
  βλέπουμε ότι οι Φορολογικές Αποσβέσεις δίνονται για:
  – δαπάνες διαδικασίας δειγματοληψίας (άρθ 20, §3)
  – εξοικονόμηση νερού+ενέργειας
  και όχι για την αγορά Π/Ε για
  α) παραγωγή RDF και
  β) ανάκτηση υαλοθραύσματος
  που αμφότερες απαιτούν διάθεση ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ κεφαλαίων.
  Θα πρέπει στη διατύπωση του παρόντος άρθρου να προστεθεί και η παρ 4 του άρθρου 44δ.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:38 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  §10.α
  Μία καλύτερη σύνταξη για τις ενισχυόμενες δαπάνες, γιατί σε πρώτη ανάγνωση γίνεται αντιληπτό ότι εμπίπτουν μόνον α) η ενεργειακή απόδοση και β) η εξοικονόμηση νερού