Άρθρο 35 (παρ. 16 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων – Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 4042/2012

 

Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 30

Απαγόρευση ανάμιξης αποβλήτων

  1. Απαγορεύεται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικίνδυνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.
  2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, μπορεί να επιτρέπεται η ανάμειξη υπό τον όρο ότι:

α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται από οργανισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 36,

β) πληρούνται όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 και δεν αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και

γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

  1. Όταν επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναμιχθεί κατά παράβαση του παρόντος, διασφαλίζεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 36, ότι πραγματοποιείται διαχωρισμός, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς το άρθρο 14.

Όταν ο διαχωρισμός δεν είναι αναγκαίος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, διασφαλίζεται ότι τα ανάμεικτα απόβλητα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 36 για την επεξεργασία τέτοιου μείγματος.».

 

  • 1 Δεκεμβρίου 2020, 14:21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

    Δεν ξέρω εάν είναι δόκιμο να γίνει αναφορά στο παρόν άρθρο, αλλά το θεωρώ ως το πιο «συμβατό»:
    Να αναφερθεί ότι η ταξινόμηση των αποβλήτων σε σωστή κατηγορία του ΕΚΑ γίνεται με εφαρμογή της «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων-2018/C 124/01)