Άρθρο 68 – Τροποποίηση του παραρτήματος του ν. 2939/2001

1. Τροποποιείται και αριθμείται ως παράρτημα Ι το παράρτημα του ν. 2939/2001 ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιεχόμενο φακέλων για την έγκριση
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
Περιεχόμενο φακέλου για την αρχική έγκριση ΣΕΔ

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΣΕΔ)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΣΕΔ
α) νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα ΑΣΕΔ [ΦΕΚ σύστασης/καταστατικό του νομικού προσώπου που οργανώνει το ΑΣΕΔ],
β) στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική βιωσιμότητα του φορέα ΑΣΕΔ,
γ) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας ΑΣΕΔ δεν τελεί σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
δ) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας ΑΣΕΔ δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα,
ε) Αριθμός Μητρώου Παραγωγού, εφόσον υφίσταται ήδη τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο ΣΣΕΔ που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής του αιτούμενου ΑΣΕΔ (αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού)

2Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(αφορά μόνο στην ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)
Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία για την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του ΑΣΕΔ σχετικά με:
α) την ανάπτυξη της εμβέλειας του ΑΣΕΔ σε γεωγραφικό και πληθυσμιακό επίπεδο,
β) το είδος και τις ποσότητες των προϊόντων που διακίνησε στην ελληνική αγορά ο παραγωγός σε ετήσια βάση (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντος),
γ) το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο φορέας ΑΣΕΔ σε ετήσια βάση,
δ) την επίδοση του ΑΣΕΔ σε σχέση με τους στόχους που όφειλε να επιτύχει, καθώς και τη συμβολή κάθε μίας από τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης στην επίδοση αυτή ανά έτος,
ε) την κατ’ έτος ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,
στ) τις συνεργασίες του φορέα ΑΣΕΔ με φορείς διαχείρισης αποβλήτων και με ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή,
ζ) τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
η) τα οικονομικά στοιχεία του ΑΣΕΔ, ιδίως ως προς τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, τις δαπάνες για ελέγχους και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση σε ετήσια βάση, καθώς και τη διακύμανση του ύψους του εγγυοδοτικού αντιτίμου, όπως εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο,
θ) σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους έγκρισης, αναφορά σημαντικών δυσκολιών, προβλημάτων, παρεκκλίσεων ή/και διορθωτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα.
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΕΔ
3.1 Πεδίο εφαρμογής
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καταγράφονται αναλυτικά:
α) τα προϊόντα που θα καλυφθούν από το ΑΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό,
β) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων προϊόντων που θα διαθέσει ο παραγωγός στην γεωγραφική εμβέλεια του ΑΣΕΔ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,
γ) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων αποβλήτων που θα προκύψουν από αυτές τις ποσότητες προϊόντων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, καταγράφονται αναλυτικά:
α) τα απόβλητα που θα καλυφθούν από το ΑΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό,
β) εκτίμηση των ποσοτήτων αποβλήτων που θα παραχθούν από τον παραγωγό αποβλήτων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

3.2 Εμβέλεια
Γίνεται αναφορά:
α) στο γεωγραφικό εύρος του ΑΣΕΔ και τον ρυθμό γεωγραφικής ανάπτυξής του, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,
β) τις εξυπηρετούμενες ομάδες στόχους (καταναλωτές και/ή συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών) ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό αποβλήτου και σχετικά με αυτές ποσοτικά στοιχεία, ιδίως πλήθος και κατανομή.
3.3 Στόχοι
Αναφέρονται οι στόχοι του ΑΣΕΔ ανά έτος εφαρμογής με την απαιτούμενη κλιμάκωση, ώστε να καλύπτονται εμπρόθεσμα κατ’ ελάχιστον οι στόχοι που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο.
3.4 Μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης
Γίνεται σαφής αναφορά στην/στις προτεινόμενη/-ες μέθοδο/-ους εναλλακτικής διαχείρισης ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και ανά ομάδα στόχο.
Για κάθε προτεινόμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται αναφορά στις προβλεπόμενες εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, περιγράφεται η αναγκαία υποδομή ο εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου.
Ειδικότερα για συστήματα επιστροφής, όπως τα συστήματα εγγυοδοσίας και για τη συλλογή, πρέπει να προσδιορίζονται η κατανομή των σημείων και/ή του εξοπλισμού συλλογής, η αναλογία τους ως προς τους εξυπηρετούμενους, καθώς και η απαιτούμενη συχνότητα συλλογής, ώστε να υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση του δικτύου στη γεωγραφική εμβέλεια του ΑΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.
3.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα
Με βάση την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της εμβέλειας του ΑΣΕΔ, τις προτεινόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης και τους στόχους που δεσμεύεται να επιτύχει, ο φορέας ΑΣΕΔ προσδιορίζει κατ΄ έτος:
α) τα αναμενόμενα ποσοτικά και ποσοστιαία στοιχεία επίδοσης σε σχέση με τους στόχους,
β) τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την απαιτούμενη υποδομή και τον εξοπλισμό,
γ) το απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του ΑΣΕΔ,
δ) τις απαιτούμενες συνεργασίες με άλλους φορείς (όπως φορείς διαχείρισης αποβλήτων, ΟΤΑ, άλλα ΣΕΔ) για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και τις προδιαγραφές συνεργασίας,
ε) την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας.

3.6 Παρακολούθηση και έλεγχοι
Αναφέρονται όλοι οι τρόποι παρακολούθησης και/ή ελέγχου που εφαρμόζει ο φορέας ΑΣΕΔ, προκειμένου να διασφαλίσει:
α) την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων προϊόντων που διακινεί ο παραγωγός στην γεωγραφική του εμβέλεια (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων) ή την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων αποβλήτων που διαχειρίζεται ο φορέας ΑΣΕΔ (αφορά προγράμματα ευθύνης παραγωγού αποβλήτων),
β) την ορθή εκτέλεση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτές,
γ) την αξιόπιστη καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων και δεδομένων των σχετικών με τις ανακτώμενες ποσότητες αποβλήτων.
Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας, προσδιορίζεται το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογείται σχετικά.

3.7 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που προτίθεται να εφαρμόσει ο φορέας ΑΣΕΔ, όπου γίνεται αναφορά στις επιμέρους δράσεις και ανά δράση ο σκοπός, το κοινό-στόχος και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3.8 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός
Αυτός θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει ανά έτος και για το σύνολο της εξαετίας αναλυτικά:
α) τις επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης,
β) τις λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αμοιβές συνεργατών, αποζημιώσεις, παροχή οικονομικών κινήτρων,
γ) τις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας,
δ) τις δαπάνες αυτοελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ελέγχους του φορέα ΑΣΕΔ προς τρίτους,
ε) το κόστος διάθεσης καταλοίπων επεξεργασίας,
στ) λοιπές διοικητικές δαπάνες,
η) τα έσοδα από την πώληση ανακτώμενων υλικών.

3.9 Καινοτομία
Αναφέρονται τυχόν μελέτες που κρίνει ο φορέας ΑΣΕΔ ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και στη μετέπειτα αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών που θα προκύψουν από αυτές.

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
4.1 Πρότυπες συμβάσεις συνεργασίας του φορέα ΑΣΕΔ με τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνεργαζόμενων φορέων, όπως με φορείς διαχείρισης αποβλήτων, ΟΤΑ, άλλους φορείς ΣΕΔ.
4.2 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΑΣΕΔ με άλλους φορείς που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, όπως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης ή/και άλλους φορείς ΣΕΔ.
4.3 Τεκμηρίωση στοιχείων προϋπολογισμού, όπως οικονομικές προσφορές/τιμοκατάλογοι για εξοπλισμό, πηγές άντλησης δεδομένων.
4.4 Λοιπά στοιχεία και τεκμηρίωση που, κατά την κρίση του φορέα ΑΣΕΔ, υποστηρίζουν την αξιοπιστία του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΣΕΔ
α) μετοχική/εταιρική σύνθεση (πλήρη στοιχεία των μετόχων/εταίρων και στοιχεία επικοινωνίας των νόμιμων εκπροσώπων),
β) επικαιροποιημένο καταστατικό και κεφάλαιο σύστασης,
γ) σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (στοιχεία των μελών του ΔΣ),
δ) διαδικασίες, πρακτικές και τεκμήρια για τη διασφάλιση της μη ύπαρξης των κωλυμάτων και ασυμβίβαστων του άρθρου 10,
ε) Εποπτικό όργανο Φορέα ΣΣΕΔ: αριθμός και μέλη, θητεία, τρόπος επιλογής, κανονισμός λειτουργίας.

2Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΣΣΕΔ
(αφορά μόνο στην αρχική έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)
Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία σχετικά με την υφιστάμενη εμπειρία των μετόχων και στελεχών του υπό αξιολόγηση φορέα ΣΣΕΔ σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης γενικότερα και ειδικότερα για το υπό αξιολόγηση ρεύμα αποβλήτων.

2Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(αφορά μόνο την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)
Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία για την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του ΣΣΕΔ σχετικά με:
α) την ανάπτυξη της εμβέλειας του ΣΣΕΔ σε γεωγραφικό και πληθυσμιακό επίπεδο,
β) το είδος και τις ποσότητες των προϊόντων που διακίνησαν στην ελληνική αγορά οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ παραγωγοί σε ετήσια βάση (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊοντος),
γ) το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο φορέας ΣΣΕΔ σε ετήσια βάση,
δ) την επίδοση του ΣΣΕΔ σε σχέση με τους στόχους που όφειλε να επιτύχει, καθώς και τη συμβολή κάθε μίας από τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης στην επίδοση αυτή ανά έτος,
ε) την κατ’ έτος ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,
στ) τις συνεργασίες του φορέα ΣΣΕΔ με φορείς διαχείρισης αποβλήτων και με ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή,
ζ) τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
η) τους συμμετέχοντες παραγωγούς,
θ) το απασχολούμενο προσωπικό,
ι) τα οικονομικά στοιχεία του ΣΣΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εισφορές, των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, των δαπανών για ελέγχους και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, το διοικητικό κόστος και τη διακύμανση του ύψους του ειδικού αποθεματικού του.
ια) σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους έγκρισης, αναφορά σημαντικών δυσκολιών, προβλημάτων, παρεκκλίσεων ή/και διορθωτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα.

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΣΕΔ
3.1 Πεδίο εφαρμογής
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων, καταγράφονται αναλυτικά:
α) τα προϊόντα που θα καλυφθούν από το ΣΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό,
β) εκτίμηση του αριθμού των υπόχρεων παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν τα εν λόγω προϊόντα στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ,
γ) εκτίμηση των ποσοτήτων των εν λόγω προϊόντων που διατέθηκαν στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας,
δ) το προσδοκώμενο μερίδιο της αγοράς που θα καλύψει το ΣΣΕΔ σε περίπτωση που λειτουργούν ήδη άλλα ΣΣΕΔ και/ή ΑΣΕΔ για τα εν λόγω προϊόντα στην ίδια γεωγραφική εμβέλεια,
ε) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων προϊόντων που θα διαθέσουν οι συμβεβλημένοι με το ΣΣΕΔ παραγωγοί στη γεωγραφική του εμβέλεια κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,
στ) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων αποβλήτων που θα προκύψουν από αυτές τις ποσότητες προϊόντων, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ευθύνης παραγωγού αποβλήτων, καταγράφονται αναλυτικά:
α) τα απόβλητα που θα καλυφθούν από το ΣΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό,
β) εκτίμηση των αντίστοιχων ποσοτήτων αποβλήτων που παρήχθησαν στην γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας και
γ) εκτίμηση των ποσοτήτων αποβλήτων που θα διαχειριστεί το ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

3.2 Εμβέλεια
Γίνεται αναφορά:
α) στο γεωγραφικό εύρος του ΣΣΕΔ και τον ρυθμό γεωγραφικής ανάπτυξής του, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,
β) τις εξυπηρετούμενες ομάδες στόχους (καταναλωτές και/ή συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών) ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και σχετικά με αυτές ποσοτικά στοιχεία, ιδίως πλήθος και κατανομή.

3.3 Στόχοι
Αναφέρονται οι στόχοι του ΣΣΕΔ ανά έτος εφαρμογής με την απαιτούμενη κλιμάκωση, ώστε να καλύπτονται εμπρόθεσμα κατ’ ελάχιστον οι στόχοι που τίθενται από το ισχύον θεσμικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο.

3.4 Μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης
Γίνεται σαφής αναφορά στην/στις προτεινόμενη/-ες μέθοδο/-ους εναλλακτικής διαχείρισης ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και ανά ομάδα στόχο.
Για κάθε προτεινόμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται αναφορά στις προβλεπόμενες εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, περιγράφεται η αναγκαία υποδομή και ο εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου.
Ειδικότερα για συστήματα επιστροφής, όπως τα συστήματα εγγυοδοσίας και για τη συλλογή, πρέπει να προσδιορίζονται η κατανομή των σημείων και/ή του εξοπλισμού συλλογής, η αναλογία τους ως προς τους εξυπηρετούμενους, καθώς και η απαιτούμενη συχνότητα συλλογής, ώστε να υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση του δικτύου στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

3.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα
Με βάση την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της εμβέλειας του ΣΣΕΔ, τις προτεινόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης και τους στόχους που δεσμεύεται να επιτύχει, ο φορέας ΣΣΕΔ προσδιορίζει κατ΄ έτος:
α) τα αναμενόμενα ποσοτικά και ποσοστιαία στοιχεία επίδοσης σε σχέση με τους στόχους,
β) τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την απαιτούμενη υποδομή και τον εξοπλισμό,
γ) το απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του ΣΣΕΔ,
δ) τις απαιτούμενες συνεργασίες με άλλους φορείς (όπως φορείς διαχείρισης αποβλήτων, ΟΤΑ, άλλα ΣΕΔ) για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και προδιαγραφές συνεργασίας,
ε) την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας.

3.6 Παρακολούθηση και έλεγχοι
Αναφέρονται όλοι οι τρόποι παρακολούθησης και/ή ελέγχου που εφαρμόσει ο φορέας ΣΣΕΔ προκειμένου να διασφαλίσει:
α) την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων προϊόντων που διακινούν στην ελληνική αγορά οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ υπόχρεοι παραγωγοί προϊόντων (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων) ή την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων αποβλήτων που παράγουν/διαχειρίζονται οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ υπόχρεοι παραγωγοί αποβλήτων (αφορά προγράμματα ευθύνης παραγωγού αποβλήτων),
β) την ορθή εκτέλεση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτές,
γ) την αξιόπιστη καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων και δεδομένων των σχετικών με τις ανακτώμενες ποσότητες αποβλήτων.
Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας, προσδιορίζεται το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογείται σχετικά.

3.7 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που προτίθεται να εφαρμόσει ο φορέας ΣΣΕΔ, όπου θα γίνεται αναφορά στις επιμέρους δράσεις και ανά δράση ο σκοπός, το κοινό στόχος και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Περιλαμβάνονται τέσσερα διακριτά τμήματα:
α) εκτιμώμενες δαπάνες,
β) προσδιορισμός χρηματικών εισφορών,
γ) προσδιορισμός ύψους εγγυοδοτικού αντιτίμου, όπου έχει εφαρμογή,
δ) σύνοψη εκτιμώμενου προϋπολογισμού,
3.8.1 Εκτιμώμενες δαπάνες
Οι εκτιμώμενες δαπάνες πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον ανά έτος και για το σύνολο της εξαετίας αναλυτικά:
α) τις επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης,
β) τις λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αμοιβές συνεργατών, αποζημιώσεις, παροχή οικονομικών κινήτρων,
γ) τις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας,
δ) τις δαπάνες αυτοελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ελέγχους του φορέα ΣΣΕΔ προς τρίτους,
στ) το κόστος διάθεσης καταλοίπων επεξεργασίας,
ε) τις δαπάνες προσωπικού,
ζ) τις λοιπές διοικητικές δαπάνες.
3.8.2 Προσδιορισμός χρηματικών εισφορών
Ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να διαμορφώσει τις προτεινόμενες κατηγορίες χρηματικών εισφορών και να αιτιολογήσει την επιλογή του αυτή, λαμβάνοντας υπόψη κατ΄ ελάχιστον:
α) τις υποχρεώσεις για αναφορές επίδοσης για συγκεκριμένες κατηγορίες και/ή είδη και/ή υλικά προϊόντων ή αποβλήτων, όπως αυτές προκύπτουν από νομοθετικές και/ή κανονιστικές διατάξεις,
β) κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού, όπως η ανακυκλωσιμότητα των υλικών, η ευκολία διαχωρισμού, η επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων,
γ) εγγενείς δυσκολίες στην συλλογή του υλικού.
Στη συνέχεια ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να προσδιορίσει το ύψος των χρηματικών εισφορών για κάθε μία από τις ως άνω προσδιορισθείσες κατηγορίες χρηματικών εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις εκτιμώμενες ποσότητες προϊόντων των συμβεβλημένων με το ΣΣΕΔ παραγωγών προϊόντων ή τις εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων των συμβεβλημένων με το ΣΣΕΔ παραγωγών αποβλήτων ανάλογα,
β) το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης κάθε κατηγορίας/είδους/υλικού αποβλήτου, όπως προκύπτει από την καταγραφή των εκτιμώμενων δαπανών,
γ) κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού, όπως η ανακυκλωσιμότητα των υλικών, η ευκολία διαχωρισμού, η επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων,
δ) η υποχρέωση κάλυψης των συνολικών δαπανών του ΣΣΕΔ ανά έτος.
Τέλος, ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να αναφέρει την προβλεπόμενη μεθοδολογία αναπροσαρμογής των εισφορών, εφόσον απαιτηθεί.

3.8.3 Προσδιορισμός ύψους εγγυοδοτικού αντιτίμου
Σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος εγγυοδοσίας, ο φορέας ΣΣΕΔ προσδιορίζει το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογεί σχετικά.

3.8.4 Σύνοψη εκτιμώμενου προϋπολογισμού
Ο φορέας ΣΣΕΔ συνοψίζει τις βασικές οικονομικές παραμέτρους του προϋπολογισμού κατ’ έτος και για τη συνολική διάρκεια του επιχειρησιακού του σχεδίου, με διακριτή αναφορά:
α) στα έσοδα από εισφορές και στα λοιπά ενδεχομένως έσοδα,
β) στις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες για τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, στις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας, στις δαπάνες των αυτοελέγχων, συμπεριλαμβάνομένων των ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους, στο κόστος μισθοδοσίας, και στα λοιπά διοικητικά κόστη,
γ) στα λοιπά οικονομικά στοιχεία, όπως χρηματοδότηση πιθανών ζημιών, τη δημιουργία τυχόν αποθεματικών με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής εύρυθμης λειτουργίας του ΣΣΕΔ (κάλυψη μελλοντικών ζημιών), με την επιφύλαξη της παρ. 14 του άρθρου 4Α.

3.9 Καινοτομία
Αναφέρονται τυχόν μελέτες που ο φορέας ΣΣΕΔ κρίνει ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και στη μετέπειτα αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών που θα προκύψουν από αυτές.

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
4.1 Πρότυπες συμβάσεις συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνεργαζόμενων φορέων, όπως με παραγωγούς, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ΟΤΑ, άλλους φορείς ΣΕΔ.
4.2 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με υπόχρεους παραγωγούς που προτίθενται να συμμετέχουν στο υπό έγκριση ΣΣΕΔ
4.3 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με άλλους φορείς που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης, όπως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης ή/και άλλα ΣΕΔ.
4.4 Τεκμηρίωση στοιχείων εκτιμώμενων δαπανών, όπως οικονομικές προσφορές/τιμοκατάλογοι για εξοπλισμό, πηγές άντλησης δεδομένων
4.5 Τεκμηρίωση των εκτιμήσεων που γίνονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 3.1.
4.6 Λοιπά στοιχεία και τεκμηρίωση που κατά την κρίση του φορέα ΣΣΕΔ υποστηρίζουν την αξιοπιστία του επιχειρησιακού του σχεδίου.»
2. Προστίθεται παράρτημα ΙΙ στον ν. 2939/2001 ως εξής:

«Παράρτημα ΙΙ
Διαβάθμιση εισφορών πλαστικών συσκευασιών

Ως πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης θεωρούνται όσες κατασκευάζονται εξολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4736/2020 (Α’ 200).
Η εισφορά για πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Ως βασική εισφορά ορίζεται η εισφορά για PE, PP και PET χωρίς χρώμα (Α).
2. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για έγχρωμη φιάλη «PET» (1,3 επί Α).
3. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις λοιπές μονοστρωματικές πλαστικές συσκευασίες (από ένα είδος πλαστικού) πλην των περ. 1 και 2 και πλην PVC και διογκωμένου πολυστυρενίου (1,5 επί Α).
4. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά εκατό τοις εκατό (100%) για το PVC, το διογκωμένο πολυστυρένιο, τις πολυστρωματικές πλαστικές συσκευασίες ή σύνθετες συσκευασίες ή συσκευασίες που αποτελούνται από δύο (2) ή παραπάνω υλικά (όπως πλαστικοποιημένο χαρτί με σκοπό της αδιαβροχοποίησή του, φιάλες με ετικέτα από PVC κλπ.) (2 επί Α).
5. Η εισφορά για τις πολύ λεπτές πλαστικές συσκευασίες (μικρότερες των 100 μm) προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) (1,2 επί Α).
6. Η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις πλαστικές συσκευασίες που περιέχουν τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο υλικό (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343).».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».