Άρθρο 60 Πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση – Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν. 2939/2001 (Άρθρα 1 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

Προστίθεται άρθρο 5Α στο ν. 2939/2001 , το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση

 1. Οι παραγωγοί συσκευασίας, εφόσον διαθέτουν στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, υποχρεούνται να δηλώνουν ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. ανά υλικό συσκευασίας, όπως πλαστικό, ξύλο, σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/665 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 112/26):

α) το βάρος των συνολικών επαχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά και τον κύκλο χρήσης που συμπληρώνουν οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες το δεδομένο έτος,

β) το βάρος των πρωτογενών επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά και τον κύκλο χρήσης που συμπληρώνουν οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες το δεδομένο έτος και

γ) το εφαρμοζόμενο σύστημα επαναχρησιμοποίησης, όπως ορίζεται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/665 της Επιτροπής.

 1. Η διάθεση στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών κατά την έννοια της παρ. 1 πιστοποιείται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13429.
 2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο, το ελάχιστο ποσοστό επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών ποτών που διατίθενται στην αγορά ετησίως, ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) κατά βάρος.
 3. Εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί την επίτευξη του στόχου της παρ. 3 και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον καθορισμό ελάχιστου ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά κάθε έτος για κάθε υλικό συσκευασίας ή την αύξηση του στόχου της παρ. 3.
 4. Στους στόχους της παρ. 1 του άρθρου 10 λαμβάνεται υπόψη το μέσο μερίδιο, κατά τα τρία προηγούμενα έτη, των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση που διατέθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά και επαναχρησιμοποιήθηκαν, ως μέρος ενός συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών. Το μερίδιο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες.
 5. Κατά τον υπολογισμό των στόχων της περ. α’, της υποπερ. ββ’ της περ. β’, της περ. γ’ και της υποπερ. δβ΄ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των ξύλινων συσκευασιών που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση.
 6. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022, με την επιφύλαξη των γενικών υγειονομικών όρων των άρθρων 5, 13 και 14 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 47829/21.06.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας και της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 2983), οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως ορίζονται στις παρ. 5.Γ. και 5.Δ. του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, υποχρεούνται: αα) κατά την πώληση μη συσκευασμένων (χύμα) τροφίμων και ποτών να εξυπηρετούν τον καταναλωτή με τη χρήση δικών του επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών, εφόσον το ζητήσει, αβ) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία του καταναλωτή, και αγ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης των άνω προϊόντων που διατίθενται χωρίς συσκευασία.

β) Η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή, στην περίπτωση που η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία του είναι προδήλως ακατάλληλη προς τη συγκεκριμένη χρήση. Για τις διαδικασίες και τους όρους διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των προσφερόμενων τροφίμων και ποτών, κατά τη διάθεσή τους σε επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία του καταναλωτή και για τις προδιαγραφές καταλληλότητας των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας εφαρμόζεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 19 του ν. 4736/2020 (Α’ 200).

 1. Η χρηματική εισφορά της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4Β που καταβάλλουν οι παραγωγοί συσκευασίας για τη συμμετοχή τους σε ΣΣΕΔ προσδιορίζεται χωριστά για κάθε υλικό συσκευασίας και διαμορφώνεται για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 και την παροχή κινήτρων για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας, βάσει των ακόλουθων τουλάχιστον κριτηρίων: α) της επαναχρησιμοποίησης, β) της ανακυκλωσιμότητας, γ) της περιεκτικότητας των συσκευασιών σε ανακυκλωμένη πρώτη ύλη και δ) της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών.
 2. Με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι επιμέρους κατηγορίες υλικών και το ποσοστό των χρηματικών εισφορών ανά επιμέρους κατηγορία. Με την ίδια απόφαση διαμορφώνονται τα ποσά των ανταποδοτικών τελών των ΑΣΕΔ με σκοπό την παροχή κινήτρων για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας, βάσει κλίμακας που λαμβάνει υπόψη κατ’ ελάχιστον τα κριτήρια της παρ. 8.
 3. Οι φορείς ΣΣΕΔ συσκευασιών, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση ή ανανέωση έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΣΕΔ ή έχουν υποβάλει αντίστοιχο αίτημα στον Ε.Ο.ΑΝ., οφείλουν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. τον προσδιορισμό χρηματικών εισφορών, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9.
 4. Για τις πλαστικές συσκευασίες οι επιμέρους κατηγορίες υλικών και τα ελάχιστα ποσοστά διαφοροποίησης καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο δύναται να τροποποιείται με την απόφαση της παρ. 9. Οι φορείς ΣΣΕΔ συσκευασιών, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση ή ανανέωση έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ ή έχουν υποβάλει αντίστοιχο αίτημα στον Ε.Ο.Α.Ν., οφείλουν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλουν στον Ε.Ο.Α.Ν. τον προσδιορισμό χρηματικών εισφορών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
 5. Για τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες καταβάλλεται χρηματική εισφορά μόνο την πρώτη φορά που διατίθενται στην αγορά.».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».