Άρθρο 70 Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43)

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν.3142/1955 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πάντες οι μόνιμοι ή έκτακτοι Αρχιπλοηγοί, Πλοηγοί και το κατώτερο ναυτικό προσωπικό οριζόμενοι ή υπηρετούντες στους Πλοηγικούς Σταθμούς της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στους λιμένες όπου απαιτείται πλοήγηση, αλλά και σε ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, υποχρεούνται στην καταβολή υπέρ του ΝΑΤ και Λοιπών Λογαριασμών και Κεφαλαίων των ισχύοντων εκάστοτε για το ναυτικό προσωπικό πλοίων ακτοπλοΐας ασφαλιστικών εισφορών, επιφυλασσομένης της περίπτωσης του άρθρου 6 Α.Ν. 1953/39.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) καταργείται.