Άρθρο 61 Κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

1. Διορθώνεται ο υπ’ αριθ. 33782/7-9-1935 τίτλος μεταβίβασης κυριότητας που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά την 11-9-1935, τόμος 373, αριθμός 161, ως προς το εμβαδόν του οικοπέδου που μεταβιβάστηκε, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία αβγδεζα στο επ’ αυτού σκαρίφημα και βρίσκεται στον Πειραιά δίπλα στο τότε βασιλικό περίπτερο και πλέον περικλείεται από τις οδούς Κλεισόβης και Ζωοδόχου Πηγής και την Ακτή Μιαούλη, από 1.441,750 τ.μ. που αναγράφεται στον τίτλο σε 2.808,35 τ.μ., όπως προέκυψε από την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου κατά τη διαδικασία μετάπτωσης, κατά την οποία έλαβε ΚΑΕΚ 051167420013/0/0 .
2. Η υποπερίπτωση 13 της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Δρόμοι, πεζοδρόμια κ.λπ.. Το τμήμα τον δρόμου που διατρέχει το λιμένα από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου στην Ακτή Θεμιστοκλέους δια μέσου της ακτής Ξαβερίου έως την Ακτή Μιαούλη (Εκθεσιακό Κέντρο Ο.Λ.Π. -Κτίριο Παγόδα), μεταξύ των ορίων της χερσαίας ζώνης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Περίφραξης του λιμένα. Η χρήση και εκμετάλλευση του δρόμου, πεζοδρομίων κ.λπ. γίνεται κατά τρόπο που δεν ενοχλεί τη χρήση και εκμετάλλευση από το Ελληνικό Δημόσιο, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των κτισμάτων πάνω από τα οποία διέρχεται μικρότερο τμήμα του δρόμου. Το Δημόσιο, ως κύριος, νομέας και κάτοχος των κτισμάτων, λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για τη συντήρησή τους και ασκεί τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών κατά τρόπο που δεν εμποδίζει τη χρήση και εκμετάλλευση του υπερκείμενου τμήματος του δρόμου.».
3. Νομιμοποίηση κτισμάτων (κτιρίου Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και χώρων κάτω από τη γέφυρα).
Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης Ε=4.327,64 τμ όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Γ2, Γ3, Β11, Β10, Β9, Β8, Β7, Β6, Β5, Β4, Β3,Β2,Β1,Γ1,Α11,Α1), που απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:200 από τον Νοέμβριο του 2019 Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο ως Παράρτημα ΙΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 1.573,95 τμ και συνολική δόμηση 4,634,80 τμ., με τις επισυναπτόμενες κατόψεις για τις χρήσεις των ορόφων.
4. Όροι δόμησης για το ακίνητο που περικλείεται από τις οδούς Τέρμα Οικονόμου και Προποντίδος και αποτελείται α) από το τμήμα που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, εμβαδού 2.808,35 τ.μ., β) το συνεχόμενο βορειοδυτικά με αυτό τμήμα του εδάφους επί των οποίων τα κτίσματα και ο υπερκείμενος δρόμος της παραγράφου 2, εμβαδού 993,08 τ.μ. και γ) το συνεχόμενο βορειοδυτικά τμήμα εμβαδού 528,27 τ.μ. είναι οι ακόλουθοι:
α. Κάλυψη : 40%
β. Συντελεστής δόμησης : 1,10
γ. Μέγιστο ύψος : 30 μ
δ. Χρήσεις: Εκπαίδευση, κοιτώνες σπουδαστών (φιλοξενία), γραφεία, γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εστίαση.
5. Εγκρίνονται οι απαραίτητες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που δεν θίγουν την στατική επάρκεια του κτιρίου, σύμφωνα με τα από Νοεμβρίου 2019 επισυναπτόμενα σχέδια και μελέτες , ως το Παράρτημα ΙΙΙ.

  • 14 Φεβρουαρίου 2020, 09:52 | Αντώνιος

    Μπράβο σε όλους αλλά έχω μια απορία οι αξιωματικοι από λ/φ το πτυχίο δεν το χρησιμοποιησανε για το βαθμο του Ανθυπασπιστή αν είναι έτσι γιατί ξανά.Εύχομαι ενότητα και δικαίωση

  • 13 Φεβρουαρίου 2020, 19:51 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

    ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. !!!!