Άρθρο 19 Εισαγωγή αξιωματικών ειδικοτήτων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3

Κατάταξη – Εκπαίδευση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού».

2. Οι περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3079/2002 (Α’ 311), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 63 παρ. 3 του ν. 4504/2017 (Α 184) και με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4532/2018, αντικαθίστανται ως εξής:

«β) αα. Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Οδοντιάτρου προέρχονται από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν τους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα.
ββ. Κατ’ εξαίρεση και έως την αποφοίτηση από το Οδοντιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων της πρώτης σειράς σπουδαστών που θα εισαχθούν και στην οποία θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία (1) θέση επ’ ωφελεία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύναται οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Οδοντιάτρου να προέρχονται από ιδιώτες οδοντιάτρους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Ο διαγωνισμός του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
γ) αα. Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Ψυχολόγου προέρχονται από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα.
ββ. Κατ’ εξαίρεση και έως την αποφοίτηση από το τμήμα Ψυχολόγων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων της πρώτης σειράς σπουδαστών που θα εισαχθούν και στην οποία θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία (1) θέση επ’ ωφελεία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύναται οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Ψυχολόγου να προέρχονται από ιδιώτες ψυχολόγους πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.».
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α’ 311), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 63 παρ. 3 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) και με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4532/2018, προστίθενται περιπτώσεις (δ) και (ε) ως εξής:

«δ) αα. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Οικονομικού προέρχονται από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα.
ββ. Κατ’ εξαίρεση και έως την αποφοίτηση από το Οικονομικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων της πρώτης σειράς σπουδαστών που θα εισαχθούν και στην οποία θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία (1) θέση επ’ ωφελεία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύναται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Οικονομικού να προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων οικονομικής επιστήμης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά θέματα, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Οικονομικού, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
ε) αα. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Νομικού προέρχονται από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα.
ββ. Κατ’ εξαίρεση και έως την αποφοίτηση από το Νομικό (Τμήμα Στρατολογικό Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων) τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων της πρώτης σειράς σπουδαστών που θα εισαχθούν και στην οποία θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία (1) θέση επ’ ωφελεία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύναται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Νομικού να προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε νομικά θέματα, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Νομικού, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.».

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 3153/2003 (Α΄153), όπως ισχύει, καταργείται.

 • 23 Φεβρουαρίου 2020, 12:57 | Κωνσταντίνος Γ.

  Γιατί θα πρέπει να προστρέξουμε στη ΣΣΑΣ για την πρόσληψη Οικονομικών, Νομικών; Δεν μπορεί να γίνει η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ;
  Δηλαδή όλο το άλλο Δημόσιο μπορεί να προσλαμβάνει πτυχιούχους ΑΕΙ μέσω ΑΣΕΠ και το Λ.Σ. δεν μπορεί; Ασφαλώς δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί οι ισχυρισμοί ότι ο ΑΣΕΠ δεν έχει σύντομες διαδικασίες.
  Οι αξιωματικοί των παραπάνω κατηγοριών άλλωστε δεν είναι από τις ειδικότητες που θα πάνε στα σύνορα και δεν θα υλοποιηθεί κάποιος προγραμματισμός. Βλάφθηκε το Λιμενικό Σώμα που με τις διαδικασίες μέχρι σήμερα προσέλαβε στις τάξεις του Οικονομικούς και Νομικούς Αξιωματικούς με σωρεία μεταπτυχιακών τίτλων;
  Μήπως κ. Υπουργέ σας προσκόμισαν διατάξεις στο πλαίσιο της λογικής της εξίσωσης των προσόντων του προσλαμβανόμενου προσωπικού προς τα κάτω;
  Γιατί τίθεται ως όριο ηλικίας για τις προσλήψεις Οικονομικών και Νομικών Αξιωματικών τα 35 έτη; Πως δικαιολογείται αυτό όταν για τους άλλους αξιωματικούς είναι τα 27 έτη; Πτυχιούχοι οι μεν πτυχιούχοι και οι δε.
  Ομοίως και για τον Ψυχολόγο. Δεν βγάζει Ιατρική. Γιατί τα 38 έτη;
  Μήπως το άρθρο πρέπει να επανεξετασθεί στο σύνολό του;

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 16:09 | ΠΑΝΟΣ

  Θεωρώ ότι το όριο ηλικίας στα 35 έτη είναι ιδιαίτερα υψηλό για εισαγωγή σε σχολή αξιωματικών . Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση συμμετοχής και όχι μοριοδοτούμενο προσόν όπως στην τελευταία προκήρυξη.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 14:19 | ΝΤΑΝΙ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί και η εισάγωγή μέσω ΣΣΑΣ ή μέσω ΑΣΕΠ και ενός ιατρού με ειδικότητα κτηνιατρος.[για τον υγειονομικο ελεγχο τοσο των καταστηματων υγειονομικου ενδιαφεροντος εντος χωρου αρμοδιοτητας ΛΣΕΛΑΚΤ αλλα και για την κτηνιατρικη γνωματευση των αστυνομικων σκυλων ανιχνευσης οσμων του ΛΣ ΕΛΑΚΤ]

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 22:40 | AKIS

  Θα πρέπει να προβλεφθεί και η εισάγωγή μέσω ΣΣΑΣ ή μέσω ΑΣΕΠ και ενός ιατρού με ειδικότητα ανδρολόγου, ουρολόγου. Στο σώμα αυτή την στιγμή υπάρχουν 3 γυναικολόγοι και ούτε ένας ανδρολόγος ουρολόγος.