Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις για πρόσληψη στελεχών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 24 ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και η παρ. 1 αυτού, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 24
Μεταβατική ρύθμιση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Κατ’ εξαίρεση και έως την ημερομηνία αποφοίτησης από την Παραγωγική Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από την οικεία Παραγωγική Σχολή, δύνανται να καλύπτονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, με διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.».

2. Ο τίτλος του άρθρου 25 ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και η παράγραφος 1 αυτού αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 25
Μεταβατική ρύθμιση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων.

1. Κατ’ εξαίρεση και έως την ημερομηνία αποφοίτησης από την Παραγωγική Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κενές οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων που προέρχονται από την οικεία Παραγωγική Σχολή, δύνανται να καλύπτονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, με διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.» .